Άρθρο 27 Σύσταση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

1. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για το διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό του Οργανισμού. Το Συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελείται από:

α. Τρεις (3) Προϊσταμένους Διεύθυνσης προερχόμενους από τους ήδη επιλεγέντες Προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, με τους αναπληρωτές τους.

β. Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας (1) εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού, με τους αναπληρωτές τους με βαθμό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2. Τα υπό στοιχείο β’ μέλη κατά τη μεταβατική περίοδο επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας και διορίζονται με απόφαση του ως άνω Υπουργού.

3. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχείο (α) της παραγράφου 1 τακτικά μέλη. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

4. Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω διεύθυνσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Γραμματέας του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού του Οργανισμού.

6. Τα υπό στοιχείο (α) μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Οι αρμοδιότητες του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:

α. Η εξέταση όλων των θεμάτων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β. Η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων στα οποία υπαγόταν το προσωπικό των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.

Το προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό.

8. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος νόμου στον Οργανισμό και τη μεταφορά σε αυτόν του προσωπικού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, θα γίνει η σύσταση και η συγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) και υπηρεσιακού ή υπηρεσιακών συμβουλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 και 159 του Ν. 3839/2010.

  • Πρόταση μας είναι να να αλλάξει ως κατωτέρω
    Εδάφιο 1 : Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ. και με έδρα την Αθήνα πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υγειονομικών το οποίο είναι αρμόδιο για το υγειονομικό προσωπικό του Οργανισμού. Το συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελείται από :

    Εδάφιο 1, περίπτωση β :
    Δύο (2) εκπροσώπους των υγειονομικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους με βαθμό Α΄ οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων υγειονομικών των φορέων και κλάδων της παραγ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.