Άρθρο 9 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Προδιαγραφών είναι οι ακόλουθες:

1. Ο καθορισμός των ενιαίων προδιαγραφών και προτύπων ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν, υπηρεσιών για τη σύνταξη των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προμηθειών,

2. Η ανάθεση στην ανώνυμη εταιρία «Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών» ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε., της δημιουργίας, τήρησης και επικαιροποίησης Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, καθώς και της σύνταξης ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης/ανάγκης ανά μονάδα αναφοράς.

3. Η έγκριση των ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και η δημοσιοποίηση αυτών , κατά τη κείμενη νομοθεσία,.

4. Η κατάρτιση και επικαιροποίηση της ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

5. Η δημιουργία βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου Τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς της.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:10 | ΠΑΣΥΠΙΕ

  Πέραν των αρμοδιοτήτων που ήδη έχει η ΕΠΥ, ανατίθεται για ακόμη μια φορά η δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών στο ΕΚΕΒΥΛ.

  Βάσει νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων (υπόθεση Γαλλίας & υποχρέωσης καταχώρησης αντιδραστηρίων σε μητρώο ώστε να μπορούν να πωληθούν στη Γαλλία). Δε γίνεται λοιπόν να πρέπει να καταχωρηθεί ένα προϊόν στο μητρώο του ΕΚΕΒΥΛ ώστε να μπορεί να το προμηθευθεί το δημόσιο.

  Μάλιστα, η χώρα μας διακινδυνεύει να καταδικασθεί από το ΔΕΚ για την υφιστάμενη απαίτηση του Νόμου 3580/2007 για την εγγραφή των προϊόντων στο μητρώο του ΕΚΕΒΥΛ.

  Τη δε κατασκευή του μητρώου την έχει πληρώσει το δημόσιο πολλαπλές φορές, είστε στο ΕΚΕΒΥΛ είτε μέσω ανάθεσης σε ιδιωτική εταιρία από την ηγεσία του υπουργείου υγείας στο παρελθόν.

  Τέλος, τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού αφού το ΕΚΕΒΥΛ είναι επίσης οργανισμός πιστοποίησης και κοινοποιημένος οργανισμός και θα πρέπει εταιρίες που δεν είναι πελάτες του να του υποβάλουν εμπορικά στοιχεία των προμηθευτών τους. Τυχόν τέτοια αρμοδιότητα είναι πιο σώφρον να ανατεθεί στον ΕΟΦ ως Αρμόδια Αρχή, ΝΠΔΔ και όχι σε μια «ιδιωτική εταιρία».

 • Σχετικά με το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Α.Ε. και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη σύνταξη και επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία ζητούμε να συμμετέχει σε αυτό εκπρόσωπος που θα ορίζεται από την Ε.Σ.ΑμεΑ. ο οποίος θα προέρχεται από την Ομοσπονδία της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης που αφορούν τα υπό εξέταση υλικά/υπηρεσίες, όπως και έναν εκπρόσωπο των Επιστημονικών Ενώσεων κάθε σχετικής χρόνιας πάθησης/αναπηρίας.

  Σχόλιο: Η εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. σε όλες τις σχετικές Επιτροπές Προμηθειών αποτελεί αναγκαία και βασική προϋπόθεση για να διασφαλισθεί η λήψη κριτηρίων που θα σχετίζονται εκτός των άλλων και με την ποιότητα και το θεραπευτικό όφελος των πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών (θεραπευτικών συσκευών/μεθόδων, τεχνητών μελών κ.λπ).

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 17:27 | Βασίλης Καραβίτης

  1. Στο προηγούμεο άρθρο λέτε ότι η Ε.Π. θα συντάσσει τις προδιαγραφές, με προσωπικό του οποίου, μάλιστα, τα προσόντα προδιαγράφετε. Στην παράγραφο (2) του παρόντος άρθρου λέτε ότι αυτήν την εργασία Ε.Π. θα την αναθέτει στο ΕΚΕΒΥΛ! Σαν μπερδεμένα τα βλεπω τα πράγματα!

  2. ΣΥμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις του σχολιαστού ΣπανΑρ. Είναι απολύτως ακριβείς.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 18:19 | Δημήτρης Σταματόπουλος

  5. i) Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας/Επιτροπής Προδιαγραφών Υγείας εκτός των «Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών» και Ενδεικτικού Καταλόγου «Τεχνικών Προδιαγραφών» που χρησιμοποιήθηκαν από Φορείς Υγείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

  ii) Οι Φορείς Υγείας οφείλουν αμέσως μετά την υπογραφή κάθε σύμβασης να αποστέλνουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» που χρησιμοποιήθηκαν στην κατά περίπτωση Διακήρυξη συνοδευόμενες με Υπεύθυνη Δήλωση του Διοικητή/Προέδρου του Φορέα ότι δεν υποβλήθησαν ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κατά των απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών.

  iii) Ο ενδεικτικός κατάλογος ως σκοπό έχει την υποβοήθηση του έργου των Γραφείων Προμηθειών στην κατάρτιση των Τεχνικών Προδιαγραφών.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:41 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ

  Σε αγορές από Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν Δασμοί ή Τέλη Εκτελωνισμού!

  Σε αγορές μεγάλων Κρατικών Προμηθειών από Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι είναι εφικτή η αποφυγή Δασμών και Τελών, έπειτα από την υπογραφή διμερών εμπορικών συμφωνιών.

  Σε τόσο μεγάλες, Πανεθνικές παραγγελίες, το κόστος μεταφοράς που χρεώνουν τα Εργοστάσια είναι ελάχιστο έως μηδενικό.

  Καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί μια διάταξη στο Νομοσχέδιο που να επιτρέπει την Προμήθεια Νοσοκομειακών Υλικών απευθείας από τα Εργοστάσια στις Χώρες παραγωγής, μηδενίζοντας τις αυξήσεις τιμών που ορίζουν οι έμποροι μεταπωλητές.

  Μετά τιμής,
  Σαρηπανίδης Σταύρος του Γεωργίου
  Ιατρός, Ειδικός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:03 | ΣπανΑρ

  Επειδή θέλω να βοηθήσω, επειδή έχουμε ανάγκη απο ένα σύστημα προμηθειών που να είναι ρεαλιστικο & αποτελεσματικό.

  —–3 Χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ——-

  Ένα μέτρο που είναι ΑΝΤΙΘΕΤΟ στις βασικότερες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περί Ανταγωνιστικότητας.

  Και πάλι, αυτή η διάταξη, που προήλθε από μελέτη μονάχα με ακαδημαϊκές γνώσεις, προκάλεσε τις διεθνείς αντιδράσεις ΚΑΙ ΕΞΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

  Έχει καταδικαστεί σφοδρά με επιστολές από Ευρωπαϊκούς φορείς.

  Έχει φέρει ακύρωση διαγωνισμών, και δικαστικές προσφυγές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άλλη προσωρινή λύση από τις εξωσυμβατικές προμήθειες. Είναι μη-εφαρμόσιμο.

  Επειδή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ζητήστε την επίσημη ανακοίνηση απο EUCOMED και EDMA, απο τους αρμόδιους δηλαδή φορείς της Ευρώπης, οι οποίοι απαντούν για ποιο λόγο αυτός είναι ένας όρος των διακηρύξεων-τροχοπέδη, και αποδεικνύει ότι συμπεριλήφθηκε ατυχώς στην προηγούμενη τροποποίηση του νόμου, χωρίς επαρκή διερεύνηση. Απορούν μάλιστα, πως προτάθηκε εξ’αρχής…

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ!
  Ουτε επικρατούν οι ίδιες συνθήκες, ούτε έχουμε το ίδιο μέγεθος αγοράς, ούτε την ίδια ζήτηση, ούτε ζητάμε τα ίδια προϊόντα(διαφοροποίηση προτιμήσεων), ούτε έχουμε τον ίδιο αριθμό νοσοκομείων όπως στην Γερμανία που έχει χιλιάδες ενώ εμείς έχουμε 160 περίπου (επειδή μιλάμε για τα δημόσια), και το κυριότερο:

  ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ, ΠΟΥΛΑΝΕ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.
  Η αγορά της Ελλάδας, και ειδικά ο τομέας υγείας θεωρείται ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ.
  Έχουν πολύ καλή πληροφόρηση για το τι γίνεται εδώ, έχουν αντιπρόσωπο ο οποίο πληρώνεται κάθε 4 χρόνια, μονάχα με ρυθμίσεις χρεών! Ένδειξη ότι τα οικονομικά του συγκεκριμένου τομέα είναι εξαιρετικά ευθραυστα. Γι’αυτό λοιπόν, τα ίδια τα εργοστάσια μας υπερτιμολογούν.

  Μάθετε επίσης, ότι υπολογίζεται οτι κατά μέσο όρο, στον τομέα των αναλωσίμων, οι εργοστασιακοί κατάλογοι που λαμβάνουν στα χέρια τους οι προμηθευτές, τα τελευταία 4 χρόνια, έχουν άυξηση 40%, και ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια 70%! Κάθε χρόνο!

  Αυτά είναι τα εργοστάσια. Η αγορά της Ελλάδας θεωρείται ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ. Δεν είναι σίγουρος ο κατασκευαστής ότι μέχρι να τα κατασκευάσει τα αναλώσιμα και να τα πληρώσει ο προμηθευτής, δεν θα έχει κλείσει η εταιρία του προμηθευτή, και θα λήξει το στόκ μέσα στις αποθήκες του κατασκευαστή…..

  Και επίσης, στην πρόταση που έγινε για τις «χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ και παγκοσμίως»,
  δεν μπορεί να ισχύσει, γιατί υπάρχουν τα τελωνειακά για τις εισαγωγές εκτός ΕΕ,που δημιουργουν ανισότητα για σύγκριση χωρών εκτός ΕΕ με χωρες της ΕΕ (τελη εισαγωγών τα οποία τα έχει θεσπίσει η ΕΕ για να είναι πιο ανταγωνιστικά-φτηνά τα δικά της προϊόντα), που είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα, και εξαρτώνται από τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Γι’αυτό, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση επι ίσοις όροις.

  Ακόμα και να πάρεις πολύ καλό και ποιοτικό προϊόν απο την Κίνα,(γιατί έχει πολύ εξελιγμένη τεχνολογία, αλλά ρίχνει το κόστος με το φθηνό εργατικό δυναμικό), πρέπει να ξέρεις οτι θα πληρώσεις συν 50% περίπου της αξίας του τιμολογίου για τελη και χρεώσεις εκτελωνισμού, και χιλιάδες ευρώ για μεταφορικά.

  Ειδικά για την πρόταση με τις «χαμηλότερες τιμές παγκοσμίως», για να μπορέσει να έχει έστω και μια πιθανότητα να γίνει οικονομικά εφικτό, θα πρέπει να δουλεύει για αυτό χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών, για πολλά χρόνια, ειδικά για τον τομέα της υγείας, και με πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων. Είναι οικονομικά μη συμφέρουσα μια τέτοια τεράστια κινητοποίηση απο μέρος του κράτους.

  Η Ελλάδα, προμηθεύεται στις υψηλότερες τιμές της Ευρώπης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων, που αφορουν σε κύρια βάση το μέγεθος της αγοράς, και δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούν να επιρριφθούν ευθύνες κάπου. Αυτός είναι ο πληθυσμός μας, αυτη είναι η έκτασή μας, τόσα νοσοκομεία έχουμε.
  ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΟΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

  —->Αυτό το μέτρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «να αναφέρετε τις 3 χαμηλότερες τιμές που προσφέρει η εταιρίας σας για το συγκεκριμένο είδος και με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές στην Ελλάδα».

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 12:21 | ΣπανΑρ

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ!
  Η καλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετων.

  Πρέπει το δημόσιο να εκμεταλλευτεί την εμπειρία και το ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ τεράστιο αρχείο του ΕΚΕΒΥΛ. Στο ΕΚΕΒΥΛ, οι εταιρίες εχουν ήδη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μαζέψει:
  -Τα ISO των προμηθευτών
  -Tα ISO των εργοστασίων του εξωτερικού
  -Τη λίστα και τα CE όλων των προϊόντων με τους κωδικούς τους, που διακινεί στην Ελλάδα η κάθε εταιρία
  -Όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτουν κάθε φορά

  Μόνο το ΕΚΕΒΥΛ, έχει την εμπειρία για να επικυρώσει τεχνικές προδιαγραφές.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:58 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Η διερεύνηση της διεθνούς αγοράς και όχι μόνο της Ε.Ε. θα δώσει το δικαίωμα στην ουσιαστική σύγκριση τιμών καθώς και την προμήθεια από την πηγή χωρίς <>.

 • ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ (CE)

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 18:45 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΠΑΝΙΔΗΣ

  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 9, γιατί να γίνεται σύγκριση των τιμών μονάχα με τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  Σε Διεθνείς Διαγωνισμούς, καλό είναι να περιλαμβάνονται προσφορές από όλες τις Χώρες του Πλανήτη!

  Υπάρχουν χιλιάδες εργοστάσια στην Κίνα που κατασκευάζουν αποκλειστικά Ιατρικά Χειρουργικά Υλικά κι Αναλώσιμα υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.

  Δίνουν και τη δυνατότητα απευθείας αγορών στην Εργοστασιακή Τιμή!