Άρθρο 33 Ένταξη Νοσοκομείων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στο ΕΣΥ

1.Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντάσσονται από τη δημοσίευση του παρόντος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας, στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής.

Το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης « Αγ. Παύλος».

Το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ– ΕΤΑΜ, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών « Πολυκλινική».

Το ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», στο Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ Αθήνας στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα – Κωνσταντοπούλειο».

2. Μετά την ένταξη οι ανωτέρω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης λειτουργούν ως αντίστοιχα παραρτήματα των ανωτέρω νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται (φορείς υποδοχής). Το ιατρικό προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το νοσηλευτικό, το διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σε αυτές, μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχει, στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής, το δε απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε αντίστοιχες κενές θέσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό για οποιοδήποτε λόγο, τότε το ως άνω προσωπικό καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως για το σκοπό αυτό με το παρόν άρθρο στους φορείς υποδοχής και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση του προσωπικού αυτού από την Υπηρεσία. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.τ.λ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται με τα την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κλπ) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

3. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στις παραπάνω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης, εφόσον επιθυμεί την ένταξη, μεταφέρεται με οργανική θέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όσοι δεν επιθυμούν την ένταξη κατά τα ανωτέρω μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Όλη η περιουσία (ακίνητη, κινητή, εξοπλισμός κλπ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία είχε διατεθεί από αυτό για την εξυπηρέτηση του σκοπού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς την κατάρτιση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής ή άλλης πράξης. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει διαπιστωτική πράξη, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται πριν από την ανωτέρω διαπιστωτική πράξη, δύναται να περιέλθει κατά κυριότητα και κατά την ως άνω διαδικασία, μέρος ή το σύνολο της περιουσίας των εντασσομένων Υπηρεσιών, στους οικείους φορείς υποδοχής.

5. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τρίτους (εκμισθωτές, προμηθευτές κλπ), καθώς και με γιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και παράγουν μέχρι τη λήξη τους δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τις εντασσόμενες Υπηρεσίες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.

 • 1 Ιανουαρίου 2011, 21:47 | ανδρεας.Χ

  Κύριοι, και απευθύνομε σε ανθρώπους που υποτίθεται γνωρίζουν τον χώρο της υγείας αλλά δεν φτάνει μόνο η γνώση , αλλά και το θάρρος να λέμε τα γεγονότα όπως είναι στην πραγματικότητα., αλλά να προβένουμε και στις σωστές λύσεις και να σπάμε αυγά αλλιώς με ημίμετρα δεν θα αλλάξει τίποτα προς το καλλίτερο.

  Συγχώνευση των ¨νοσοκομείων¨ του ΙΚΑ με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

  1ον Του ΙΚΑ ¨δεν μπορούν να τα αποκαλούμε νοσοκομεία για 2 απλούστατα λόγους, α) δεν είναι νοσοκομεία που μπορούν να διαχειριστούν σοβαρά περιστατικά αλλά κλινικές. με υπέρογκο κόστος για το κράτος.
  β) σε αυτά υπηρετούν 3 ειδών υπάλληλοι , συμβασιούχοι ιατροί , αορίστου ιατροί, ( όχι πλήρους και αποκλειστικής εργασιακής σχέσης όπως οι ιατροί μόνιμοι στο ΕΣΥ)και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν εργαλεία σύγχρονα για εργαστούν.( λογισμικά προγράμματα διαχείρησης ασθενών, νοσοκομειακά αυτοκίνητα, αναλυτές αιματολογικούς – βιοχημικούς ) Αυτό σημαίνει ελλειπή και με μεγάλο κόστος παροχής υπηρεσιών χωρίς οργάνωση προς τον ασφαλισμένο.Επαναπροσδιορισμό του όρου ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
  2ον Ρωτάτε τις διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία θα ενσωματώσουν στον προυπολογισμό το μπάχαλο των ¨νοσοκομείων¨ του ΙΚΑ, αφού θα είναι παραρτήματα τους ? Χαρακτηριστικό παράδειγμα Παπαδημητρίου Αθήνα ,
  2ο Θεσσσαλονίκης ΄Παναγία¨ όπου τα ενοίκια μόνο είναι υπέρογκα!!! Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα? To 2o Νοσοκομείο έχει και άλλα 3 οικήματα όπου ενοικιάζει σε υψηλά ενοίκια. Μόνο τα ενοίκια του φτάνουν τις 550.000 Εuro τον μήνα στο σύνολο.
  3ον Γιατί δεν ρωτάτε για την ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους όπου τα επόμενα χρόνια σχεδόν το 80% του πληθησμού θα είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ. Θέλετε μερικά στοιχεία , κάθε μέρα μεταφέρονται ασθενείς του ΄Παναγία΄ με νοσοκομειακό αυτοκίνητο , προσέξετε 3 ή και 4 μαζί μόνο με τον οδηγό ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένος διασώστης , για όσους γνωρίζουν, με τον ορό στο χέρι για την εξέταση του αξονικού τομογράφου , στο ιατρείο της Τούμπας , για λόγους οικονομίας χρόνου, και πάλι πίσω στο νοσοκομείο , Φανταστείτε 2 και 3 ασθενείς σε ένα νοσοκομειακό, από μη εκπαιδευμένο προσωπικό. Στα δωμάτια των κλινικών στο ΄Παναγία¨ ξέρετε ότι είναι στοιβαγμένα με τρία κρεβάτια ανά δωμάτιο αντί για δύο κρεβάτια όπου είναι κατασκευασμένο. Τι σημαίνει ?Ελλειπή νοσηλεία, δυσκολία στην μεταφορά τους , έλλειψη οξυγόνου αφού τα σωληνάρια παροχής κρέμονται πάνω από τα κεφάλια των ασθενών, δυσκολία και απάνθρωπες καταστασείς ακόμα και κατά την λήψη αίματος από τους ασθενείς , μετακίνηση κρεβατιών σε περιορισμένο χώρο. Εσείς κύριε υπουργέ σε κάτι έκτακτο συμβάν σας μεταφερθήκατε με το αυτοκίνητο του διευθυντή αν θυμάμε καλά………στην βόρεια Ελλάδα…..
  4ον Τα νοσοκoμεία του ΙΚΑ θα γίνουν ΄παραμάγαζα΄ και το φακελάκι θα ζει και θα βασιλεύει, των νοσοκομείων με τα οποία διοικητικά θα ενσωματωθούν , και το κόστος των προυπολογισμών τους θα ξεφύγουν στα ύψη.Το ίδιο συμβαίνει και στο νοσοκομείο Παπαδημτρίου ,Αθήνα.

  Λύσεις – προτάσεις.

  1ον Τα λεγόμενα νοσοκομεία του ΙΚΑ να κλείσουν τελείως μαζί με τα υπέρογκα σπάταλα ποσά που κουβαλούν μαζί τους. Το προσωπικό να μεταφερθεί με το ίδιο εργασιακό καθεστώς στα νοσοκομεία ΕΣΥ – Kέντρα Υγείας ως προσωπικό ακόμα και το ιατρικό , τέρμα τα νομικά τερτήπια, όσοι ιατροί διαλέξουν να μείνουν πλήρως και αποκλειστικώς στο ΕΣΥ, όχι δύο ταχυτήτων ιατροί στο ΕΣΥ, εσείς αν είχατε ιατρείο και ήσασταν και δημόσιος υπάλληλος ταυτόχρονα , πιο από τα δύο θα προσέχατε? * ( μη αποδοτικότητα), όσοι θέλουν στο ιατρείο τους , αυτοί που θα επιλέξουν τα ιατρεία τους μόνο , ωραία θα συνεχίσουν να πληρώνονται από το δημόσιο μόνο με το μισθό , όχι εφημερίες πλέον, εξάλου τις έχουν καταντήσει γελοίες , μόνο οι ειδικευόμενοι εφημερεύουν, θα δέχονται στα ιατρεία τους ορισμένο αριθμό ασφαλισμένων ο οποίος θα καθορισθεί από τον σύλλογο τους δωρεάν αφού θα συνεχίζουν να παίρνουν τον μισθό τους. Ετσι θα έχουμε μείωση στην λίστα αναμονής των ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις – ακτινολογικές γράψιμο φαρμάκων, μείωση κάθετη στα λειτουργικά έξοδα των ιατρείων του ΙΚΑ – Nοσοκομείων μόνο μισθοί.
  2ον το προσωπικό των ΄νοσοκομείων΄ ΙΚΑ να στελεχώσουν θέσεις των αντίστοιχων νοσοκομείων που ενσωματώνονται και όσοι περισσεύουν να πάνε σε κέντρα υγείας .Βάλτε τα κάτω , αν το προσωπικό αυτό πάει σε νοσοκομεία του ΕΣΥ για 10 χρόνια δεν θα χρειαστούν προσλήψεις στον τομέα υγείας, βέβαια να επιλέξουν μέσα στον νομό που ήδη αντιστοιχούν να μετακινηθούν αλλά αν ανοίξετε και τις μετατάξεις θα καλύψετε και κενές θέσεις στην επαρχία στο ΕΣΥ.
  3ον Να διαβάσεται τους υπηρεσιακούς φακέλους των εργαζομένων σε αυτές υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ αλλά και γενικότερα στο ΕΣΥ,και να εκμεταλευτείτε τα προσόντα τους, αρχίστε την αξιοκρατία από τον χώρο της υγείας επιτέλους , σε αυτό τον χώρο οι ιατροί δεν είναι οι μόνοι επιστήμονες υπάρχουν και πολλοί άλλοι καλλίτεροι επιστήμονες που θέλουν να προσφέρουν , ουσιαστικά.
  4ον Επιτέλους βάλτε καθηκοντολόγιο σε όλους τους επαγγελματίες υγείας όχι μόνο στους ιατρούς και νοσηλευτές , το νοσοκομείο δεν στηρίζεται μόνο σε αυτούς.ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…….
  5ον ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΓΧΟ παντού στον χώρο της υγείας.

  Συμπεράσμα.

  Αν μόνο εξοικονομήσεται τα ποσά που σπαταλούνται για τα ήδη 5 ΄νοσοκομεία΄ του ΙΚΑ με αυτά τα χρήματα τοποθητείται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας on line σύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τοποθετειται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μηχανογράφηση σε ότι αφορά τις προμήθειες και τοποθετείτε τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών που θα λειτουργήσουν θετικά μέσα σε λίγο χρόνο και θα μπορέσετε επιτέλους να μειώσεται την μαύρη τρύπα στην υγεία……..για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να ζήσουν…….με αξιοπρέπεια.

  Σας εύχομε καλή επιτυχία

  Με τιμή

  Α.Χ.

 • 31 Δεκεμβρίου 2010, 18:30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

  ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ο ΟΠΑΔ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΜΕΣΑ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΗΜΙΩΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΡΟΝΤΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΟΠΑΔ. ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

 • 30 Δεκεμβρίου 2010, 22:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ

  ΜΗΠΩΣ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ? ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΟΤΑΝ ΚΑΘΕ ΛΙΓΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΤΡΥΠΑ, ΤΑ ΦΟΡΤΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΙΚΑ? ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΥΨΗΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΗΔΑΜΙΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ? ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ( ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ), ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ, ΝΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΔΗΛΑΔΗ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΕΒΛΑΜΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ Α Μ Ε Σ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ 1-2 ΜΗΝΕΣ! ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΧΡΩΝΕΙΣ ΛΙΓΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ! ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΡΜΕΓΜΑ? ΚΑΙ Η ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ!
  ΤΟ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ( ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΑΜΕΙΟΥ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ! ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ ΟΙ ΑΝΙΣΤΟΙΧΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ? ΤΕΛΙΚΑ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ «ΕΠΕΝΔΥΣΗ» , Η ΜΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ?

 • Με το παρόν άρθρο εντάσσονται τα νοσοκομεία του Ι.Κ.Α. στο Ε.Σ.Υ. και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα νοσοκομεία της χώρας. Παρ’ όλο που το παρόν νομοσχέδιο φιλοδοξεί και επιχειρεί να επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας δεν λαμβάνει υπόψη του σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πολλάκις από την Ε.Σ.ΑμεΑ και τους φορείς μέλη της σε νοσοκομεία του Ε.ΣΥ. .

  Παραδείγματος χάρη, χρόνια τώρα έχουμε επισημάνει την έλλειψη διαβητολογικού ιατρείου στο νοσοκομείο Κ.Α.Τ,. το οποίο εξυπηρετεί χιλιάδες περιστατικά. Θεωρούμε αδιανόητο, εν’ έτη 2010 όταν η αύξηση των ατόμων με Σ.Δ. είναι αλματώδης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο να μην υπάρχει διαβητολογικό ιατρείο σε δύο μεγάλα νοσοκομεία, όπως το Κ.Α.Τ. και το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος ¨Σωτηρία¨. Γι’ αυτό ζητούμε να προβλεφθεί η ίδρυση διαβητολογικού ιατρείου στο Νοσοκομείο ΚΑΤ και ¨Σωτηρία¨.

  Επίσης και δεδομένης της μη εύρυθμης λειτουργίας των μονάδων χρονίων παθήσεων που λειτουργούν στα Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας ζητούμε να προβλεφθεί :

  α) Ίδρυση Διαβητολογικών Κέντρων σε κάθε Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο της χώρας, λόγω της αλματώδους αύξησης των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και αναβάθμιση των υπαρχόντων Διαβητολογικών Ιατρείων σε Διαβητολογικά Κέντρα, επισημαίνοντας ότι στα Γενικά Νοσοκομεία μεγάλων πόλεων (π.χ. Βόλος, Καλαμάτα, Λάρισα κ.λπ.) δεν υπάρχουν διαβητολογικά ιατρεία καθώς και δημιουργία Ιατρείων Διαβητολογικού Ποδιού που θα λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να μην υπερφορτώνονται τα Κέντρα και Ιατρεία που λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

  β) Δημιουργία παιδιατρικού μεταμοσχευτικού Κέντρου. Σημειώνουμε ότι τέτοιου είδους Κέντρο απουσιάζει από τη χώρα μας επιφέροντας σημαντικά οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες των μεταμοσχευμένων παιδιών.

  γ) Δημιουργία αντίστοιχης κλινικής με αυτή που λειτουργεί στο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τμήμα του Ωνασείου, αρμόδια και για τον επανέλεγχο και την υποβολή εξετάσεων των πασχόντων και μετά την ενηλικίωσή τους. Για την αντιμετώπιση των ζωτικών θεμάτων που απασχολούν την ευαίσθητη αυτή ομάδα χρονίως πασχόντων προτείνουμε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής στο Κ.Ε.Σ.Υ.

  ε) Ίδρυση Ογκολογικών Κλινικών και στελέχωσή τους με εξειδικευμένους ογκολόγους-παθολόγους στα νοσοκομεία των περιοχών της χώρας, στις οποίες βάσει μελετών, επιδημιολογικών, περιβαλλοντικών κ.λπ., παρουσιάζονται αυξημένα περιστατικά καρκίνου. Σημειώνουμε την έλλειψη Ογκολογικών Κλινικών σε πόλεις της Ελλάδας όπως είναι η Πτολεμαϊδα, στις οποίες παρουσιάζεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων της νόσου.

  στ) την άμεση ίδρυση και λειτουργία ψυχιατρικών κλινικών σε όλα τα Νομαρχιακά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας.

  η) Ίδρυση νέων Μονάδων Αποκατάστασης στην Αττική και στην Περιφέρεια με την ένταξή τους στο Ε.Σ.Υ και κατάργηση όλων των διατάξεων που έχουν θεσπισθεί και έχουν οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση της πρόνοιας. Πάγια θέση του αναπηρικού κινήματος είναι η απαγόρευση της λειτουργίας ιδιωτικών κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες ανθούν λόγω της έλλειψης ενός διευρυμένου εθνικού δικτύου μονάδων αποκατάστασης. Δοθείσης λοιπόν της ευκαιρίας κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι βάσει μελέτης του ΚΕΣΥ του έτους 2000 ο αριθμός των κλινών αποκατάστασης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της χώρας.

  Ειδικότερα σε ότι αφορά τα «Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής & Κοινωνικής Αποκατάστασης» («ΚΑΦΚΑ») αυτά θα πρέπει να λειτουργούν, βάσει των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας τους, παρέχοντας φυσική και κοινωνική αποκατάσταση στα άτομα με αναπηρία και να διασυνδέονται με τα Νοσοκομεία της χώρας. Τα «ΚΑΦΚΑ» δεν μπορούν να είναι ούτε Νοσοκομεία, ούτε Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων.

 • Εδάφιο 2 Να προστεθεί :
  α) Το υγειονομικό προσωπικό εφ’ όσον επιθυμεί την ένταξη, με αίτησή του εντός 12 μηνών μετατίθεται στον Ε.Ο.Π.Υ. με την ίδια εργασιακή σχέση.
  β) Όσοι από το υγειονομικό προσωπικό δεν επιθυμούν την ένταξη κατά τα ανωτέρω μετατίθενται στον Ε.Ο.Π.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
  Επίσης στο εδάφιο 2 του ίδιου άρθρου :
  «Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών», προστίθεται : εκτός από την αύξηση που προκύπτει από την ωρίμανση του υπαλλήλου.

 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ εκφράζει συνδικαλιστικά τους 4.600 Υγειονομικούς Υπαλλήλους που εργάζονται στα 5 Νοσοκομεία του ΙΚΑ, τις 60 Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας, τις 82 Τοπικές Μονάδες Υγείας, τα 108 Τοπικά Ιατρεία , Ειδικά Κέντρα και Σ.Α.Β.
  Το σχέδιο νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συντάχθηκε από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τα προβλήματα υγείας της καθημερινότητας γιατί δεν τα ζουν. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ αγνοήθηκε παντελώς μέχρι τώρα. Έτσι, όλα αποφασίστηκαν ερήμην των εργαζομένων με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο με λογιστική αντίληψη μόνο που και δύσκολα θα εφαρμοστεί και σίγουρα θα φέρει νέα υποβάθμιση στην ήδη υποβαθμισμένη πρωτοβάθμια υγεία.
  Διαχρονική θέση μας είναι ο κλάδος υγείας του ΙΚΑ να αποτελέσει τον κορμό που με ενίσχυση και οργάνωση μαζί με τα κέντρα υγείας θα αποτελέσει τον φορέα για να προσφέρει δωρεάν και καλές υπηρεσίες υγείας σε όλο τον πληθυσμό.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 23:53 | Νεκταριος Νικολοπουλος , MD , GP

  Σωστη επι της αρχης η ενσωμάτωση του ΙΚΑ στο ΕΣΥ ωστόσο προσοχη στις λεπτομέρειες.
  1.Ολοι οι ιατροι του ΙΚΑ πρέπει να εργάζονται με σχέση πλήρους & αποκλειστικής απασχόλησης, ως εκ τούτου πρέπει να κλείσουν τα ιατρεία τους. Μόνο κατα αυτό τον τρόπο θα εργάζονται στο ΕΣΥ για το ΕΣΥ.
  2.Πρέπει να παγώσουν όλες οι προσλήψεις συμβασιούχων ιατρών στο ΙΚΑ.
  Οι ανάγκες του προσωπικού να καλύπτονται με προκηρύξεις Επιμελητών Β και επικουρικών ιατρών ΕΣΥ μέσω της αντίστοιχης λίστας του Υπουργείου Υγείας.Καταργηση της επταετίας για την ενταξη στη λίστα των επικουρικών ιατρών.
  3.Πλήρη καταργηση των τοπικών μονάδων ΙΚΑ και μεταφορά του προσωπικού στα αντίστοιχα Κεντρα Υγειας (εφόσον υπαρχει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων) πχ ΚΥ Μήλου – ΤΜΥ Μήλου.
  4.Αξιολόγηση του μόνιμου ιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ, βάσει των κριτηριων αξιολογησης του ΕΣΥ και όχι βασει παλαιότητας, και βαθμονόμησή τους στις αντίστοιχους βαθμούς του ΕΣΥ.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 17:15 | Χριστοφορος Κ

  Δυστυχως με το προωθουμενο νομοσχεδιο το ΙΚΑ θα μοιαζει ο παραδεισος.Ολοι αυτοι οι γιατροι που θα ενταχθουν στον ενιαιο φορεα θα πληρωνονται με μισθους ΙΚΑ θεωρητικα ,αλλα θα συντηρουν και τα ιατρεια τους που εχουν εξοδα οπως ενοικια,αναλωσιμα κλπ.Οποτε αυτο που θα μενει σαν καθαρη αμοιβη μπορει να ισουται ακομα και με το μηδεν ή να μπαινουν και μεσα!!Να γιατι:ενα παθολογικο ιατρειο που εχει τα λιγοτερα εξοδα συντηρησης,αναλογα σε ποια περιοχη της χωρας βρισκεται μπορει να εχει εξοδα της ταξης των 1200 ευρω για ενοικιο,καθαριοτητα,ρευμα ,τηλεφωνο,ιντερνετ, χωρις τα εξοδα για την ηλεκτρονικη συνταγογραφηση που δεν ειναι καθολου αμελητεα για το φορτο εργασιας που θα εχει με τον ενιαιο φορεα και μπορει να ειναι πανω απο 100 ευρω το μηνα για μελανια,χαρτι κλπ.Προσθεστε και την εισφορα για την ασφαλιση του ιατρου που ειναι της ταξης των 300 ευρω το μηνα και φτανουμε σε ποσα της ταξης των 1600 ευρω κατα μηνα.Η αμοιβη του ΙΚΑ ειναι περιπου 1800 ευρω μεικτα και κατω απο 1500 ευρω καθαρα,οποτε το συμπερασμα για την επιχειρουμενη αναβαθμιση των υπηρεσιων υγειας βγαινει αβιαστα:Εξαθλιωση του ιατρικου προσωπικου και κατ επεκταση και των παρεχομενων υπηρεσιων.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 17:58 | ιατρός 1

  Η ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα και πρέπει να ρυθμιστεί λεπτομερώς κατά περίπτωση. Η συνύπαρξη ιατρών με μη καθορισμένο επακριβώς εργασιακό πλαίσιο θα δημιουργήσει συνθήκες εργασιακής ζούγκλας στα νοσοκομεία υποδοχής του ΕΣΥ.
  Είναι γνωστό ότι οι ιατροί του ΙΚΑ διορίζονται ΧΩΡΙΣ διαδικασίες αξιολόγησης και κρίσεων. Επομένως, πώς μπορούν να καταλάβουν θέσεις ιατρών ΕΣΥ? Θα γίνει προκήρυξη των θέσεων και υποβολή βιογραφικών, αξιολόγηση και κρίση? Οι ιατροί του ΙΚΑ διατηρούν ιδιωτικά ιατρεία: θα τα κλείσουν ή όχι πριν ενταχθούν στο ΕΣΥ? Θα μετακινηθούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ σε υπάρχουσες κλινικές ή θα δημιουργηθούν νέες για να τους στεγάσουν? Θα υπάρχουν στο ΕΣΥ ιατροί πολλών ταχυτήτων (δηλ. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μερικής απασχόλησης + ιδιωτικό ιατρειο κλπ)? Θα συμμετέχουν στις γενικές και εσωτερικές εφημερίες του νοσοκομείου? Υπάρχουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις στα νοσοκομεία υποδοχής του ΕΣΥ για να απορροφήσουν το μεγάλο αριθμό των ιατρών, κλινών και εργαστηρίων των νοσοκομείων του ΙΚΑ?
  Οποιαδήποτε βιασύνη – ίσως εν μέρει δικαολογημένη λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας – αντί να επιλύσει θα δημιουργήσει προβλήματα.
  Το παρόν νομοσχέδιο είναι ιδιαίτερα ασαφές και χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού όσον αφορά στο άρθρο 33.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 14:22 | Στέφανος

  Αν πιστεύεται οτι ολοι οι Ελληνες πολίτες είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα τότε πέστε μου πως είναι δυνατόν να υπάρχουν ασφαλισμένοι πολλών ταχυτήτων ως πρός την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ στοιβάζετε σε ατέλειωτες ουρές η περιμένει και μήνες για να κανει μια αιματολογική εξέταση, ενώ π.χ ο δημόσιος υπάλληλος παίρνει το βιβλιάριο του και πάει σε οποιδήποτε γιατρό της πόλης του και σε δυό λεπτά έχει τελειώσει χωρίς να πληρώσει ούτε ένα Ευρώ.Αλήθεια αυτά τα χρήματα ποιός τα πληρώνει?
  Ο βουλευτής, ο Υπουργός, ο Δικαστής μήπως και γιαυτούς δεν ισχύει το ίδιο ? ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ? Τολμήστε κε Υπουργέ τώρα είναι η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα τό ίδιο για όλους τους Ελληνες και να συμπεριλάβετε και τούς εαυτού σας.Πως είναι δυνατόν να αποδώση ενα σύστημα όταν ο γιατρός διατηρεί και ιδιωτικό ιατρείο? Δεν καταλαβένεται ότι έτσιτο ΙΚΑ που εργάζετε το πρωϊ το χρησιμοποιεί για να ψαρευει πελάτες για το απόγευμα που εργάζετε στο ιατρείο του?.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 07:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Η «ΕΝΤΑΞΗ» ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΟ ΕΣΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΑ ΙΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΩΣ ΕΧΟΥΝ. ΟΙ ΕΠΥΘΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ. ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΛΕΕΙ ΟΤΙ, ΟΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΔΝΤ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΕΟΡΟΥΝΤΑΙ ΚΟΣΤΟΓΟΝΑ. ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ»ΘΥΜΑΤΑ» ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΛΕΙΣΑΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΟΝΤΑΙ.
  ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΑΤΑΧΤΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ ΚΑΙ Η ΜΙΖΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΦΤΙΑΧΤΕΙ «ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΤΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΈς ΖΩΝΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 09:06 | ΝΙΚΟΣ Κ

  Αυγά πρέπει να σπάσουν οπωσδήποτε.Η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες υγείας αναλογικά,στην ευρωζώνη,δεν έχει περιθώρια για παλινωδίες και συντεχνιακές αντιλήψεις του στύλ τα νοσοκομεία του ΙΚΑ ειναι περιουσία των ασφαλισμένων.Βάρβαρη και συντεχνιακή άποψη ,χωρίς συνείδηση του εθνικού συμφέροντος.Τα ελλείματα του ΙΚΑ ποιός τα καλύπτει σε περιοδο ωρίμανσης του ασφαλιστικού;Ποιός δίδει το δικαίωμα στους εργατοπατέρες να νοιάζονται για το δήθεν καλό των ασφαλισμένων;Τα συμφέροντα μόνο.Προσδοκώ περαιτέρω κατάργηση του δικαιώματος ,ενος ΙΚΑ και όλων εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας ως προμηθευτές.ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ,…ΕΙΝΑΙ ΑΔΑΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ.Ολη η ΠΦΥ και η Β!Θμια σε εναν σχεδιασμό και συντονισμό.Ειναι η μεγαλύτερη ευκαιρία.Στην αρχή θα υπάρξουν σοβαρα προβλήματα,μετα οπως πιστεύω θα πάμε καλύτερα.Ποια ιδιωτική κατευθυνση;Τωρα παρέχεται δωρεάν υγεία;Ας σοβαρευτούμε.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 08:02 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙ ΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙς ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  ΑΡΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕς ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ . ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΙΑΚ ΝΑ ΕΧΕΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ , ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟ , ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΧΙ
  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΡΕΙΣ

 • Συμφωνώ με το πνεύμα της ρύθμισης.Εργάζομαι σε Νοσοκομείο του ΙΚΑ που εντάσσεται και δεν αισθάνομαι ανησυχία για το εργασιακό μου μέλλον.
  Η διαδικασία μετάβασης θα αναδείξει όμως πάρα πολλά προβλήματα που εκ των πραγμάτων θα δυσκολεύουνν την ομαλή ενσωμάτωση.Χρειάζεται διαρκής διαβούλευση,προνοητικότητα,όχι βιασύνη-όχι αναβλητικότητα,αλλά σταθερότητα και αποφασιστικότητα για τη μείωση των όποιων παρενεργειών που εκ των πραγμάτων θα υπονομεύουν το εγχείρημα.
  Υποστηρίζω τη ρύθμιση και στο χώρο δουλειάς μου και στο διαδίκτυο και εύχομαι να ολοκληρωθεί.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 17:18 | Γιαννικουρής Γεώργιος

  Σκεφτείτε την αξιοπρέπεια του ασθενούς,του συνταξιούχου με την κουτσουρεμένη σύνταξη να εκλιπαρεί για μια εξέταση από τα χαράματα έξω από ιατρεία του ΙΚΑ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που να μπορεί να ανεχτεί αυτό. Και όμως το φαινόμενο είναι μόνιμο. Η ένταξη του ΙΚΑ στο ΕΣΥ θα μπορούσε να μειώσει το μέγεθος. Η ίσων ταχυτήτων γιατροί θα βοηθούσε. Καιρός να αλλάξει και η κοστολόγηση ιατρικών και άλλων πράξεων που ισχύει από το 1991 επικαιροποιημένο με μετατροπή των δραχμών σε €.

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 15:30 | Στεφανος κωστανικος

  Συμφωνω με την ενταξη του ικα στο ΕΣΥ αλλα δεν αρκει. κατα την γνωμη μου θα πρεπει να ενταχθουν ολα τα ταμεια στο ΕΣΥ οσο αφορα την ιατροφαρμακευτικη χωρις συμβασεις με ιδιωτες γιατρους. Τα ιατρεια του ικα να μετατατραπουν σε κεντρα υγειας αστικου τυπου για αποσυμφοριση των νοσοκομειων.Στην αρτα το κτιριο των ιατρειων του ικα ειναι εντελως ακαταληλο και ενω στο κεντρο της πολης υπαρχει πληρως ανακαινισμενο[2009] το παλαιο νοσοκομειο οπου θα μπορουσε να καληψει της αναγκες του ικα,εκαβ,γραφειων [ικα,οπαδ,τεβε κ.α,] χωρις χρηματα για ενοικια.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 20:11 | Αλεξανδρος Παπακωνσταντίνου

  Χριεάζεται πλήρη αναδιοργάνωση των Νοσοκομείων και Ιατρείων του ΙΚΑ πριν ενταχθούν στο ΕΣΥ και ανάλογη αξιολόγηση του προσωπικού τους. Διαφορετικά η ενταξή τους θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο το ΕΣΥ. Θα κλείσουν τα ιδιωτικά τους Ιατρεία οι γιατροί του ΙΚΑ;

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 18:55 | Κωστας Χάγερ

  Είναι καιρός επί τέλους να αλλάξει αυτό το τριτοκοσμικό σύστημα της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στο ΙΚΑ, όπου για να πάει κάποιος για εξετάσεις (από ένα απλό τσεκ απ, μέχρι πολύ σοβαρές περιπτώσεις) πρέπει να κλείσει ραντέ βου ένα και πλέον μήνα πριν ή να πάει από τα μαύρα χαράματα και να στηθεί στην ουρά για να πάρει εισητήριο και πάλι πολλές φορές να μην προλάβει γιατί οι αριθμοί προτεραιότητας έχουν τελειώσει για τη συγκεκριμένη μέρα.
  Θα πρέπει η πρωτοβάθμια περίθαλψη να γίνει στα πρότυπα του Δημοσίου, με επισκέψεις στα ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών και με αμοιβή κατά επίσκεψη. Αυτό είναι προς όφελος τόσο των ασφαλισμένων, που δεν θα υφίστανται τις ταλαιπωρίες που προανέφερα (και ιδίως των εργαζόμενων που δεν θα χρειάζεται να φεύγουν από τη δουλειά τους για να πάνε στο γιατρό αφού τα ιδιωτικά ιατρεία δουλεύουν και απογευματινές ώρες), αλλά και των ιατρών, γιατί είναι σαφώς πιο αξιοπρεπές για έναν
  γιατρό να αμοίβεται ανάλογα με τον αριθμό των επισκέψεων παρά να έχει την ίδια αμοιβή είτε εξετάζει 10 ή 15 ασθενείς το μήνα είτε 100 ή 150!. Βέβαια εδώ πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες π.χ. αν ο ίδιος ασθενής επισκέπτεται το γιατρό περισσότερες φορές το μήνα η αμοβή να μειώνεται, ώστε να μην γίνεται κατάχρηση.
  Θα πρέπει επίσης να ληφθούν το ταχύτερο δυνατό μέτρα οικονομικής εξυγείανσης των ταμείων ώστε να πάψει το σημερινό κατάντημα όπου οι γιατροί που είναι συμβεβλημένοι με το δημόσιο να έχουν να πληρωθούν ακόμη και ένα χρόνο!
  Κώστας Χάγερ
  τ. Γεν. Διευθυντής Επικ/νιών ΥΜΕ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:15 | Στάθης

  1. Συμφωνώ με την ένταξη των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ στο ΕΣΥ.
  2. Θεωρώ οτι δεν είναι σαφές το καθεστώς ένταξης των γιατρών του ΙΚΑ στο νέο περιβάλλον, αλλά πρέπει να αποφευχθεί παντελώς η περίπτωση να δημιουργηθεί καινούρια ομάδα γιατρών (με άλλο εργασιακό καθεστώς) μέσα στο σύστημα.
  3. Στη προσπάθεια συγχωνεύσεων οργανισμών και φορέων, μήπως θα έπρεπε να απορροφηθεί στο ΕΣΥ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ αφού «επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»;

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:20 | Θ. Κιούσης

  Είναι πολύ σημαντικό και άμεσο να αλλάξει εντελώς το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας στο ΙΚΑ και να λειτουργήσει στα πρότυπα του ταμείου του Δημοσίου, καθώς και άλλων ταμείων (με επισκέψεις σε ιατρεία) και οι γιατροί να πληρώνονται με τις επισκέψεις.
  Το ισχύον σύστημα είναι πλήρως αναποτελεσματικό, καμμία σχέση με το στόχο (προληπτική ιατρική) αφου τα rdv κλείνονται μετά από 1,5 μήνα κ.λπ., ενώ δεν είναι δυνατόν ούτε μια εξέταση αίματος να κάνει κανείς για τον ίδιο λόγο.
  Με το ισχύον σύστημα επίσης, το ΙΚΑ ως ταμείο μισθωτών, δεν εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του, αφου τα ιατρεία λειτουργούν ουσιαστικά τις ώρες που … δουλεύουν οι μισθωτοί. Για να πάει κανείς σε rdv χρειάζεται χρόνος που σημαίνει χαμένες εργατοώρες προς ζημία του δημόσιου συμφέρωντος και της οικονομίας γενικότερα.
  Με τον τρόπο αυτό επίσης (επισκέψεις σε ιατρεία), το ΙΚΑ θα απαλλαγεί από σημαντικά λειτουργικά κόστη (ενοίκια, κ.λπ.) που σήμερα το επιβαρύνουν.
  Είναι γνωστά επίσης και άλλα προβλήματα, όπως ιατροί που απουσιάζουν χωρίς καμμία προειδοποίηση, πρώτα rdv πρωινά για να προλάβει να πάει κανείς στη δουλειά του και αυτοί απουσιάζουν κ.λπ.
  Για όλους αυτούς τους λόγους, οι φορολογούμενοι πληρώνουν σημαντικά ποσά για κοινωνική ασφάλιση για το θέμα τις Υγείας τους επί του προκειμένου, συντηρώντας έτσι την υποδομή του ΙΚΑ, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν έστω μια αξιοπρεπή σχετικά κάλυψη.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 16:50 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Πιστεύω οτι η συγχωνευση των νοσοκομείων του ΙΚΑ θα ωφελήσει. Θα πρέπει όμως να γίνεται συνδυασμός νοσοκομείων ΙΚΑ με νοσοκομεία ΕΣΥ που έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας και χειρουργείων. Δεν είναι δυνατό να γίνεται όλο το φάσμα των χειρουργικών επέμβάσεων και η αντιμετώπιση παθολογικών περιστατικών από τα νοσοκομεία του ΙΚΑ. Ετσι θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κλινικές one day σε οτι αφορά τα χειρουργεία όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν περιστατικά όπως βουβωνοκήλες, θυρεοειδεκτομές, χολοκυστεκτομές και άλλες μικρές επεμβάσεις ενώ στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του ΕΣΥ να εκτελούνται μεγαλύτερη βαρύτητας νοσηλείας.

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 22:01 | Κυριακή

  Συμφωνώ με την ένταξη του ΙΚΑ στο ΕΣΥ. Είναι σωστό να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία από τα περιστατικά που αφορούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη.