Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις

Από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του Νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134), όπως και κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Εξαιρείται η διάταξη του εδαφίου υπ’ αριθμ. δ) της περίπτωσης εε) του άρθρου 3 του εν λόγω Νόμου περί του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης.

  • 1 Ιανουαρίου 2011, 10:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Στο αρθρο 15 αναγράφεται οτι απο την πάροδο της π[ροθεσμίας της παρ 1 του άρθρου 13,πρέπει να γίνει 14.

  • 28 Δεκεμβρίου 2010, 05:16 | Βασίλης Καραβίτης

    Δεν γνωρίζω τον νόμο που καταργείτε, αλλά εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να καταργήσετε είναι η υποχρέωση υποβολής παραβόλου με ελάχιστο €1.000, για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Δεν είναι λογικό να πρέπει να πληρώνει τόσο ακριβά την αναζήτηση του δικαίου ο προμηθευτής, όταν μάλιστα συχνότατα η ένσταση αφορά παραβάσεις που πλήττουν και το συμφέρον του δημοσίου.