Άρθρο 68 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται τα εξής:

α) Η παρ. 10 του άρθρου 37 και η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302).

β) Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10).

γ) Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160)

ε) Το π.δ. 91/2018 (Α΄ 171), ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 69.

2. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά το ίδιο θέμα