Άρθρο 06 – Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 888/1949 (Α΄ 42)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του α.ν. 888/1949 προστίθεται περίπτ. γ΄ ως εξής:

«γ) Υπαξιωματικούς Οικονομικού προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.».

2. Το άρθρο 13 του α.ν. 888/1949 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Πλέον του προσωπικού του άρθρου 9, είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού στις Μονάδες και Υπηρεσίες Οικονομικού, ως εξής:

α. Οπλιτών Όπλων και Σωμάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συνθέσεις.

β. Πολιτικού Προσωπικού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.».

  • 9 Μαρτίου 2019, 18:52 | Μάριος

    Η προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 9 του α.ν. 888/1949 του εδαφίου «γ) Υπαξιωματικούς Οικονομικού προερχόμενους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.» αποτελεί μια διάταξη προς θετική κατεύθυνση. Η αποστολή, οι αρμοδιότητες και το έργο του Οικονομικού σώματος είναι άκρως σημαντικές και
    απολύτως απαραίτητες για το αξιόμαχο των ΕΔ της χώρας. Ωστόσο, παρά τον αυξανόμενο όγκο εργασίας, ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, το προσωπικό που απαρτίζει το σώμα βαίνει συνεχώς μειούμενο. Επομένως είναι απαραίτητη η στελέχωση του με περισσότερο προσωπικό, και δη με μόνιμους υπαξιωματικούς. Από την μία μεριά, οι Αξιωματικοί του Σώματος αποδεσμεύονται από αντικείμενα τα οποία δε χρειάζονται ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώσεις προκειμένου να επικεντρωθούν σε άλλα δυσκολότερα. Από την άλλη, το Σώμα θα αποκτήσει επιπλέον προσωπικό για την διεκπεραίωση δευτερευόντων καθηκόντων. Όμως, πέρα από την θέσπιση των Μονίμων Υπαξιωματικών Οικονομικού, είναι εξίσου σημαντική η εκπαίδευσή τους. Επομένως, πρόκειται για ένα σωστό πρώτο βήμα, το οποίο για να αποδώσει τα μέγιστα χρειάζεται και άλλες ενέργειες.