Άρθρο 15 – Έξοδα κηδείας στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη

1. Όταν οι στρατιωτικοί που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) και του άρθρου 66 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), απεβίωσαν στο εξωτερικό και κηδεύονται στην Ελλάδα ή και αντίστροφα, καταβάλλονται επιπλέον και τα έξοδα ταρίχευσης, κατασκευής ειδικού φέρετρου και μεταφοράς της σορού.

2. Για την κάλυψη των εξόδων κηδείας, καθώς και των λοιπών εξόδων της παρ. 1 των στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, εγγράφονται οι απαιτούμενες πιστώσεις που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.