Άρθρο 67 – Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις

1. Οι ρυθμίσεις των παρ. 3 και 5 έως 10 του άρθρου 3 εφαρμόζονται από τις κρίσεις έτους 2020.
2. Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, έχουν καταληφθεί από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 39Α του ν.δ.445/1974, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη της ισχύος του. Οι αιτούντες παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Αν η αίτησή τους απορριφθεί αποστρατεύονται άμεσα, ενώ αν γίνει αποδεκτή, τίθενται ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθούν σε αποστρατεία. Σε όσους ΕΜΘ έχει απονεμηθεί ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυπολοχαγού, ανακαλείται η διοικητική πράξη της προαγωγής τους και υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ με το βαθμό που έφεραν πριν από αυτήν, δυναμένων να λάβουν αποστρατευτικό βαθμό στο μέλλον.
3. Η παρ. 1 ισχύει και για τους ΕΜΘ, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν από την 31η Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός μηνός από την έναρξη της ισχύος του παρόντος..
4. Σε έκτακτη σύνοδο των αρμόδιων συμβουλίων κρίσεων που λαμβάνει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, επαναλαμβάνονται οι συναρτώμενες οπωσδήποτε με την κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων κρίσεις των Αξιωματικών που κρίθηκαν «Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό», ανεξαρτήτως εάν στη συνέχεια κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους», συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν τεθεί εκτός οργανικών θέσεων, αποκλειστικά λόγω της επίδοσης στα υποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάμεων με επίδοση «καλώς» ή «μετρίως», κατ’ εφαρμογή του εδαφίου α΄ της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167). Εφόσον οι ανωτέρω κρινόμενοι κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που προήχθησαν οι ομοιόβαθμοί τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Οι προαναφερόμενες δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται ως ουδέποτε γενόμενες και αίρεται κάθε παρεπόμενη συνέπειά τους.
5. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που διαγράφηκαν από αυτήν κατά το πρώτο έτος σπουδών λόγω πτητικής ακαταλληλότητας, μπορούν να επανέλθουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και να επανεγγραφούν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι σε μία από τις κατευθύνσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3187/2003 (Α΄ 233), όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του άρθρου 25, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία, όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 25 του παρόντος.
6. Οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών που διαγράφηκαν από αυτές λόγω σωματικής ανικανότητας ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορούν να επανέλθουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και να μεταταχθούν στο σώμα των Υπαξιωματικών, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29.
7. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου καλύπτονται όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 από το επόμενο οικονομικό έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αποζημίωση διδασκαλίας του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει οριστεί για παροχή εκπαιδευτικού έργου διέπεται από τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση, διατάξεις μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
8. Η αποζημίωση διδασκαλίας του στρατιωτικού εκπαιδευτικού προσωπικού των παρ. 7 και 8 του άρθρου 23, το οποίο έχει οριστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, να παρέχει εκπαιδευτικό έργο, διέπεται από τις προϊσχύσασες, κατά περίπτωση, διατάξεις, μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ορίστηκε και σε περίπτωση που έχει οριστεί για περισσότερα του ενός ακαδημαϊκά έτη, διέπεται από τις προϊσχύσασες διατάξεις μόνο για το πρώτο από αυτά.
9. Διαδικασίες κρίσεων, επανακρίσεων, προαγωγών, μεταθέσεων και αποσπάσεων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, που βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διενεργούνται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4.
10. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Στρατονομίας, της Ναυτονομίας και της Αερονομίας εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των στρατιωτικών κανονισμών που αφορούν στις αρμοδιότητες των στρατονομικών υπηρεσιών, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτή προστίθεται με την παρ. 12 του άρθρου 37, εφαρμόζεται και για τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου για το έτος 2018, που έγινε δυνάμει της υπ’ αριθμ.Φ.415/1/9742/Σ.426/18-1-2018 προκήρυξης (ΕΔΥΕΘΑ 1/18-1-2018) της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
12. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 40:
α. Οι δίκες που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιονδήποτε βαθμό, συνεχίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση των άρθρων αυτών σε εφαρμογή.
β. Οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας που τελέστηκαν όταν ίσχυαν οι καταργούμενες διατάξεις διατηρούν το κύρος τους.
γ. Αιτήσεις αναθεώρησης κατά αποφάσεων, οι οποίες αφορούν υποθέσεις που δεν ανήκουν πλέον στην αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την άσκηση των αιτήσεων αυτών. Το παραδεκτό των ενδίκων μέσων κρίνεται από τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης κατά της οποίας στρέφονται.
13. Για την εφαρμογή των διατάξεων 5 και 6 του άρθρου 63, οι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), που τέλεσαν γάμο πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν καταβάλει τέλη γάμου σύμφωνα με το καταργούμενο άρθρο 56 του π.δ. 21/1932 (Α΄387), υποχρεούνται να δηλώσουν τον γάμο τους στο ΜΤΝ εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
14. Το βοήθημα θανάτου του άρθρου 79 του π.δ. 21/1932, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 7 του άρθρου 63, χορηγείται σε περίπτωση θανάτου του εν αποστρατεία μετόχου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 17 Μαρτίου 2019, 07:02 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

  ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ν410/1988 ΑΡΘΡΟ 49
  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

  …2.κατ εξαίρεση της παραγράφου 1 το προσωπικό του Δημοσίου που δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 874/1971 « περί συμπληρώσεως διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων» ,καθώς και το προσωπικό των ΝΠΠΔ ,των υπαγομένων στο ΥΕΘΑ ,το οποίο αποκτά η όχι δικαίωμα σύνταξης ,δύναται να διατηρηθεί στην υπηρεσία μέχρι το 69ο έτος της ηλικίας του και πάντως όχι πέραν τούτου. Στην ως άνω τροποποίηση υπάγονται και οι αποχωρήσαντες από την Υπηρεσία την 31.12.2018 ,οι όποιοι δύνανται εντος μηνός από την δημοσίευση του παρόντος ,να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε αυτό και να επανέλθουν στην Υπηρεσία ,με απόφαση του Διοικούντος Συλλογικού Οργάνου των υπόψη Υπηρεσιών.

  Η ΥΠΟΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,μέχρι την ώρα που νέο προσωπικό θα προωθηθεί σε αυτές και θα επιλεγούν οι νέοι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών. Αλλως θα υπάρξει κενό που θα καθυστερήσει η θα διακόψει το έργο των Υπηρεσιών. Πχ ο ΑΟΟΑ ΝΠΔΔ που σήμερα δεν διαθέτει μηχανικό στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών ,γεγονός που δεν επιτρέπει την προώθηση των στεγαστικών προγραμμάτων του (Καλαμαριά ,Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης ,Λάρισα κλπ)

 • 16 Μαρτίου 2019, 13:32 | Παναγιώτης Σαρβανιδης

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ για ΣΤρατιωτικους που επιμελούνται ΑΜΕΑ.
  Προτείνεται να τροποποιήθει το άρθρο 2 Παρ 3α της υπουργικής απόφασης.Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β’1139/2011).
  α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ καθώς και την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία με δικαστική απόφαση να απαλλάσσονται όλων
  των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφό−
  σον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως
  των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση
  εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επι−
  λογής του χρόνου εργασίας.

 • 14 Μαρτίου 2019, 22:13 | ΠΟΜΕΝΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Α. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ η θεσμοθέτηση του αμετάθετου μετά την συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας
  Στο ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.3883/2010), πρόβλεψη νέας παραγράφου 7 στο άρθρο 5 του σχετικού νόμου, όπως παρακάτω:
  7. «Μετά τη παρέλευση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο προτίμησής του και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 50 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους, υπό την προϋπόθεση ότι επιθυμεί και στον τόπο αυτό υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις του οικείου Κλάδου που προβλέπονται για την ειδικότητα και το βαθμό του. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το όριο των επτά (7) μεταθέσεων εντός της 25ετούς συνολικής υπηρεσίας. Μετά τη συμπλήρωση 30ετούς συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος τοποθετείται υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν σε τόπο που απέχει το ανώτερο 50 χιλιόμετρα από αυτόν, εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται ο τόπος πρώτης προτίμησης του στελέχους. Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΑΣΠ και ισότιμες αυτών, έχουν εκπαιδευτεί με έξοδα της υπηρεσίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό και δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο πρόσθετο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία».

  Β. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΩΝ 1991

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  1. Στο άρθρο 27 του Ν.3883/2010(Α΄167), προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
  « 4Α. Ειδικότερα για την προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ., των αξιωματικών που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι συμπλήρωσαν εικοσιπέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ. και κρίνονται εκτάκτως εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
  2. Στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, προστίθεται περίπτωση στ΄ και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α΄ εδάφιο (4),β΄ εδάφιο (6) και γ΄ εδάφιο (6) του ιδίου νόμου, ως εξής:
  «….στ. Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των Ε.Δ. για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης. Οι παραπάνω αξιωματικοί προάγονται όταν κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με τη συμπλήρωση σαράντα (40) συντάξιμων ετών ή και πλέον αυτών και μέσα σε ένα (1) μήνα αποστρατεύονται».
  3. Το άρθρο 32 παρ.1α του Ν.3883/2010 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
  «Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτησή τους , εκτός αν έχουν συμπληρώσει με την παραίτησή τους 40ετή ή και πλέον αυτής συντάξιμης υπηρεσίας».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Με την παρ.1, αποκαθίσταται η ισορροπία, αφενός μεταξύ αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ΄υπαξιωματικών) και ίδιας Σχολής, αλλά υπαγωγής τους σε διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους (Ν.2439/1996 & Ν.3883/2010). Ειδικότερα για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της τάξης 1993 (καταταγέντες το έτος 1991), σε σχέση με αξιωματικούς τάξεως 1992 (ΑΣΣΥ 1990), αντί για (1) έτος διαφορά στο βαθμό έχουν (4), μετά την προαγωγή των τελευταίων με τις συνδυαστικές διατάξεις του Ν.2439/1996 και του N.4494/2017. Αφετέρου, αποκαθίσταται πλήρως η ιεραρχία (αρχαιότητα) με αξιωματικούς (εξ΄ υπαξιωματικών) που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ.445/1974 και των μονιμοποιηθησών εθελοντριών του Ν.705/1977.

  Με την παρ.2, επαναπροσδιορίζεται ο καταληκτικός βαθμός για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) από την τάξη 1993 (καταταγέντες το έτος 1991) και μετέπειτα, ώστε αυτή να συμβαδίζει ορθολογικά με την επέκταση του χρόνου παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις και να αρθεί η ανισότητα αυτή τόσο με τους αξιωματικούς της ίδιας προέλευσης (καταταγέντες έως το 1990) , όσο και με τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977.
  Με την παρ.3 επιχειρείται η εναρμόνιση των μεταβατικών διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 3865/2010 καθώς και των νέων διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, με τον νόμο 3883/2010, καθώς και η θεραπεία ορισμένης δυσαρμονίας στις προϋποθέσεις απονομής καταληκτικού βαθμού μεταξύ αξιωματικών του Ν.2439/1996 και αυτών του Ν.3883/2010. Ειδικότερα με το άρθρο 32 παρ.1α του Ν.3883/2010 οι αξιωματικοί που υπέβαλλαν παραίτηση έχοντας πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τα τυπικά προσόντα προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό, αποστρατεύονταν στον βαθμό που κατείχαν και όχι στον επόμενο όπως με τον Ν.2439/1996. Αυτό οδηγεί σε άνισα αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι καταταγέντες από το 1991 και μετά υποχρεωτικά ήταν απόφοιτοι γενικού λυκείου ή ισοδύναμης εκπαιδευτικής βαθμίδας, περεταίρω οι σπουδαστές που φοιτούν σήμερα στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) διάρκειας 3 ετών (Ν.4361/2016, άρθρο 24) είναι κάτοχοι πτυχίων ισοδύναμων με αυτά των ανώτερων σχολών. Αναδιατυπώνοντας λοιπόν την διάταξη, δίνουμε το δικαίωμα σε αξιωματικούς τόσο προερχόμενους από ΑΣΣΥ όσο και σε αξιωματικούς προερχόμενους από ΑΣΕΙ, με περισσότερα προσόντα και 40ετή συντάξιμη υπηρεσία και άνω, να έχουν όμοια προϋπόθεση απονομής καταληκτικού βαθμού, όπως και οι Αξιωματικοί του Ν.2439/1996.

  Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Ζητήματα προαγωγών Μονιμοποιηθέντων Αξιωματικών του Ν.Δ.445/74 και Ν.705/77 σε σχέση με τους νόμους 4361/16, Ν. 4407/16, Ν. 4433/16 και Ν.4494/2017».

  1. Όσον αφορά την κατανομή των νομοθετημένων οργανικών θέσεων των αξκων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ ισόποσα και αναλογικά, στους αξκους από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ) και Εθελοντές, βάσει του αριθμού εκάστων που πληρούν τα κριτήρια προαγωγής κι έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, αναφέρονται τα κάτωθι:
  Α. Από ιδρύσεως των Σχολών Υπαξιωματικών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ και μετέπειτα ΣΜΥΑ, οι υφιστάμενες νομοθετημένες οργανικές θέσεις για τους αξκους Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ ανήκουν εξ ολοκλήρου σε αυτές. Αυτό συμβαίνει διότι ιδρύθηκαν δεκαετίες πριν την εμφάνιση του θεσμού των Εθελοντών αξκων. Όταν θεσπίστηκε ο θεσμός των Εθελοντών δεν υπήρξε πρόβλεψη από την Υπηρεσία ώστε να οριστεί για αυτήν την κατηγορία αξκων νέος αριθμός οργανικών θέσεων ως όφειλε και ήταν δίκαιο να γίνει. Αντί αυτού, αφαιρέθηκαν οργανικές θέσεις από τους αξκους εξ ΑΣΣΥ, οι οποίες στη συνέχεια δόθηκαν στην κατηγορία των αξκων εξ Εθελοντών, στερώντας αυτές από τους πρώτους, οι οποίοι έβλεπαν πλέον να καθυστερούν στις προαγωγές εξ αίτιας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτό επέφερε έντονη δυσαρέσκεια στους αποφοίτους των ΑΣΣΥ.
  Β. Επίσης η περαιτέρω διευρυμένη αποψίλωση των οργανικών θέσεων των αξκων εξ ΑΣΣΥ προς όφελος των αξκών εξ Εθελοντών αφού ζητά τον ισομερή καταμερισμό των οργανικών θέσεων ή ακόμη χειρότερα το μοίρασμα των θέσεων αναλογικά, δεδομένου ότι οι αξκοι εξ Εθελοντών εν ενεργεία, είναι περισσότεροι σε 2 τουλάχιστον αντίστοιχες σειρές αποφοίτων ΑΣΣΥ από τις εναπομένουσες 7 που συνεχίζουν να προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2439/96 ο οποίος προβλέπει και προαγωγές βάσει κενών οργανικών θέσεων.
  Η υιοθέτηση της ανωτέρω πρότασης θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση αντιδράσεων από τις τάξεις των αξκων εξ ΑΣΣΥ, που θα δουν να βάλλεται επιπρόσθετα η προέλευση τους προς όφελος μιας άλλης προέλευσης και συγκεκριμένα σε πεδίο (οργανικές θέσεις) που έχει διασφαλιστεί και καθοριστεί από ιδρύσεως των Σχολών Υπαξιωματικών.
  2. Όσον αφορά την πρόταση «Ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ του άρθρου 5 του ν.2439/1996 (Α’219) λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημεροχρονολογία κατατάξεώς τους» να ισχύει και για τους Εθελοντές αξκους, αναφέρονται τα κάτωθι:

  Η συγκεκριμένη διάταξη έχει μακρά διαδρομή. Πρωτοεμφανίστηκε στο νόμο 3978/2011 παράγραφος 6 άρθρο 110 και αφορούσε μόνο τους απόφοιτους παραγωγικών σχολών του ΠΝ. Στη συνέχεια με το νόμο 4361/16, κατόπιν τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ίσχυσε διακλαδικά για το σύνολο των αποφοίτων των παραγωγικών σχολών των ΕΔ. Με την ψήφιση του νόμου 4407/16 συμπεριέλαβε τους συναδέλφους Εθελοντές. Ακολούθως με ενέργειες των Γενικών Επιτελείων με το νόμο 4433/16, επανήλθε στη μορφή που όριζε ο νόμος 4361/16 μόλις τρεις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου 4407/16 για τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι αυτό που απορρέει εν τέλει από την συγκεκριμένη διάταξη είναι η προαγωγή στο βαθμό του Επισμηναγού στα 30 έτη υπηρεσίας ακριβώς και στο βαθμό του Αντισμήναρχου στα 34 έτη ανεξαρτήτως οργανικών θέσεων (13+17 και 13+21, ν.2439/96 άρθρο 5 υποπαράγραφοι 8β και γ).
  Σε περίπτωση που ισχύσει και για τους αξκους εξ Εθελοντών θα παρακαμφθούν πλήρως εκείνες οι διατάξεις του νόμου 2439/96 οι οποίες δίνουν πάντα προπορεία στις προαγωγές, στους αποφοίτους ΑΣΣΥ έναντι των Εθελοντών του ίδιου ημερολογιακού έτους κατάταξης, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις προγενέστερου έτους κατάταξης και θα καταστεί η ημερομηνία κατάταξης ως το μόνο κριτήριο προαγωγής. Συγκεκριμένα θα προκληθεί διατάραξη της αρχαιότητας έως και μόνιμη, εις βάρος των αξκων εξ ΑΣΣΥ δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός αξκων εξ Εθελοντών έχουν προγενέστερη ημερομηνία κατάταξης από μήνες έως και περισσότερο από ένα χρόνο από τους αξκους συγκεκριμένης σειράς ΑΣΣΥ τους οποίους ακολουθούν στις προαγωγές για 30 ολόκληρα χρόνια έως και το βαθμό του Σμηναγού. Δεδομένου ότι χώρισαν οι επετηρίδες ΑΣΣΥ και Εθελοντών, οι τελευταίοι θα προσπεράσουν τους πρώτους, στους βαθμούς του Επγου και Ασμχου, αφού απλά θα κλείσουν τα 30 και 34 έτη υπηρεσίας αντίστοιχα νωρίτερα έως και πάνω από ένα χρόνο. Στην τελευταία περίπτωση δε, θα υπάρξει μόνιμη αλλαγή αρχαιότητας προς όφελος των αξκων εξ Εθελοντών και εις βάρος των αξκων εξ ΑΣΣΥ τους οποίους οι αξκοι εξ Εθελοντών ακολουθούσαν στις προαγωγές ανέκαθεν, γιατί αλλάζει το ημερολογιακό έτος προαγωγής.
  Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάταξης των αξκων εξ Εθελοντών προσμετράται και η τυχόν θητεία που ως κληρωτοί είχαν υπηρετήσει. Γι αυτή την κατηγορία στελεχών μάλιστα ο χρόνος θητείας ισχύει τόσο στο Συνταξιοδοτικό όσο και στο Εξελικτικό τους. Ένας αξκος Εθελοντής, κάνοντας χρήση του χρόνου θητείας του, εκτός από την συντάξιμη υπηρεσία αυτός προσμετράται και στο χρόνο κατάταξης, εξέλιξης και προαγωγής, κερδίζοντας ιεραρχικά (ειδικά εάν αλλάζει το ημερολογιακό έτος κατάταξης), εν αντιθέσει με τους εισακτέους στις παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών αλλά και Αξιωματικών για τους οποίους τυχόν ύπαρξη χρόνου θητείας αυτός προσμετράται μόνο στη συντάξιμη υπηρεσία και ως εκ τούτου αυτός δεν θα προσμετρήσει για την προαγωγή τους στο βαθμούς του Επγου και Ασμχου στα 30 και 34 έτη αντίστοιχα.
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, είναι φυσικό εάν ισχύσει η επίμαχη διάταξη και για τους συναδέλφους Εθελοντές, να προκληθεί αφενός ιεραρχικό κομφούζιο, αφετέρου κύμα διαμαρτυριών και προσφυγών από αποφοίτους ΑΣΣΥ οι οποίοι θα βρεθούν πίσω στις προαγωγές από αξκους εξ Εθελοντών που ήταν νεώτεροι και τους ακολουθούσαν για 30 συνολικά έτη υπηρεσίας. Ήταν δηλαδή ενταγμένοι πίσω από την σειρά τους στην επετηρίδα μέχρι οι επετηρίδες να χωρίσουν.
  3. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων και συναφώς με το θέμα, για κατά κρίση συμπεράσματα, αναφέρονται και τα ακόλουθα:
  α. Έως και το 1990 όντως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής στις ΑΣΣΥ ήταν το απολυτήριο Α’ Λυκείου ενώ για την περίπτωση των Εθελοντών/ντριών, ήταν το απολυτήριο Λυκείου. Όμως η άποψη ότι ουσιαστικά μετά την αποφοίτηση από τις ΑΣΣΥ τα στελέχη και των 2 προελεύσεων είχαν τις ίδιες γραμματικές γνώσεις, είναι εντελώς αυθαίρετη. Αυτό διότι:
  1) Οι μη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου σε κάθε σειρά εισακτέων στις ΑΣΣΥ ήταν ισχνότατη μειοψηφία ειδικά στο σώμα της ΠΑ.
  2) Ακόμη και για την περίπτωση ενός απόφοιτου από παραγωγική Σχολή Υπξκων που ακόμη στερείται απολυτήριου λυκείου (εξαιρετικά μικρή πιθανότητα), σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 2 έτη φοίτησης στο λύκειο ισοδυναμούν με 2 έτη φοίτησης σε Σχολή Υπξκων. Αυτό γιατί η Σχολή για 2 έτη παρείχε στους σπουδαστές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση ανάλογα με την ειδικότητα που είχαν επιλέξει ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ακριβώς σε αυτό που η Υπηρεσία ζητούσε από εκείνους να ανταποκριθούν. Την ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση συμπλήρωνε και η συνεχής στρατιωτική εκπαίδευση, αντίστοιχη με αυτή των σχολών αξκων (για λιγότερο χρόνο), με ότι αυτό συνεπάγεται για τη σφυρηλάτηση της στρατιωτικής νοοτροπίας και την ικανότητα διοίκησης.
  β. Η εισαγωγή των σπουδαστών στις παραγωγικές Σχολές Υπξκων των ΕΔ από το 1992 γίνεται με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  γ. Οι παραγωγικές Σχολές Υπξκων με το νόμο 2319/01 εντάχθηκαν στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης. Γι΄ αυτό και η ονομασία Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπξκων (ΑΣΣΥ).
  δ. Με το νόμο 4361/2016 άρθρο 24 αναγνωρίστηκαν ως απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχόλης, οι αποφοιτήσαντες όλων των σειρών των Σχολών Υπξκων των ΕΔ, χωρίς καμία εξαίρεση, αρκεί να έχουν απολυτήριο λυκείου αποκτηθέν έστω και σε μεταγενέστερο της αποφοίτησης από τη σχολή χρόνο. Αυτό κατέστησε το σύνολο των αποφοίτων των παραγωγικών Σχολών Υπξκων κοινό και αδιαίρετο δεδομένου ότι οι μη κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου είναι σχεδόν ανύπαρκτοι τουλάχιστον στην ΠΑ. (διευκρινίζεται ότι η αναφορά σε τριετή φοίτηση που γίνεται στο τέλος του άρθρου 24 του ν.4361/16, αφορά τους μελλοντικούς απόφοιτους των ΑΣΣΥ όπως άλλωστε περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριμένου άρθρου).

  4. Όσον αφορά την πρόωρη αυτεπάγγελτη αποστρατεία, διότι σε κάποιες περιπτώσεις η ηλικία των αξκων εξ Εθελοντών προλαμβάνει την μη αναμενόμενη προαγωγή τους (Σμηναγός και 54 ετών ή Επισμηναγός και 55 ετών) αναφέρεται το εξής:
  Ένας αριθμός αξκων εξ Εθελοντών λόγω μεγάλης ηλικίας κατάταξης θα έχει πρόβλημα ακόμη και εάν ισχύσει η πρόταση της παραγράφου 2 της παρούσας έκθεσης.
  Υπαρκτό παράδειγμα: Εθελοντής με έτος κατάταξης το 1988 που κλείνει τα 54 φέτος (2018 – 30 έτη υπηρεσίας) δεν προάγεται στο βαθμό του Επγου και λόγω το ότι καταλαμβάνει το ηλικιακό όριο του βαθμού, αποστρατεύεται. Εάν προαγόταν φέτος μαζί με τους αντίστοιχους αξκους εξ ΑΣΣΥ του 1988, του χρόνου στα 55 θα κινδύνευε εκ νέου με αποστρατεία δεδομένου ότι αφενός θα συμπλήρωνε το ηλικιακό όριο στο βαθμό του Επγου (55), αφετέρου δεν θα ήταν δυνατή η προαγωγή του εκ νέου σε μόλις ένα χρόνο στο βαθμό του Ασμχου που έχει ηλικιακό όριο τα 56.
  Για τη θεραπεία του ανωτέρω προβλήματος πρέπει να προωθηθεί κατάλληλη τροπολογία για την τροποποίηση του άρθρου 21 παράγραφος 8 του νόμου 2439/96 προκειμένου να διευρυνθούν τα ηλικιακά όρια των βαθμών του Σμηναγού, Επισμηναγού και Αντισμήναρχου στα 58 έτη από 54, 55 και 56 που είναι αντίστοιχα. Έτσι κανείς δεν θα αποστρατεύεται πρόωρα δηλαδή πριν τα 35 έτη υπηρεσίας, όσον αφόρα τα στελέχη που ακολουθούν στις προαγωγές τις εναπομείνουσες σε ισχύ διατάξεις του νόμου 2436/96.

  Προς αποφυγή πάσης φύσεως παρεξηγήσεων και με γνώμονα ότι η ΠΟΜΕΝΣ οφείλει να τηρεί ίσες αποστάσεις από όλες τις προελεύσεις, ουσιαστικά να κρατά τις ισορροπίες μη προωθώντας διατάξεις προς όφελος μιας προέλευσης και εις βάρος μιας άλλης, η εισήγηση είναι αρνητική για τις προτάσεις που μνημονεύονται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας έκθεσης. Αντί όμως της πρότασης της παραγράφου 2 προτείνεται η τροπολογία Νο1.
  Όσον αφορά τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4, προτείνεται η προώθηση της τροπολογίας Νο2 όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Νο1

  Κατόπιν εκτενούς μελέτης για να παρακαμφθούν τα προβλήματα που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω και με σκοπό την εξομάλυνση της καθυστέρησης που υφίσταται στις προαγωγές των συνάδελφων αξκων εξ Εθελοντών, προτείνεται η προώθηση της κατωτέρω τροπολογίας:

  <>

  καταργείται για λόγους ίσης μεταχείρισης.

  Στο νόμο 4407 (Α’134), άρθρο 18 μετά την παράγραφο 26 εισάγεται νέα παράγραφος 26Α:

  <>

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Νο2

  <>

  Δ. Ενίσχυση παθόντων εν ενεργεία στελεχών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
  Τροποποίηση της παραγράφου 5 του Ν. 3554 «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις».ΦΕΚ Α- 80/16.04.2007 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, όπως παρακάτω:

  «1. Στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμενικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία καταβολής του επιδόματος στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ή Εθνικής Άμυνας.»

 • 14 Μαρτίου 2019, 22:36 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Σας αναφέρω ότι,από το κείμενο του νομοσχεδίου προς διαβούλευση ΥΕΘΑ ,που κοινοποιήθηκε στο ΑΝΤ 1 NEWS 13/3/19 τα ακόλουθα : Επί του Άρθρου 11 παρ. 2, Ρυθμίσεις Σταδιοδρομικής Φύσης που αφορούν προαγωγές Αντισυνταγματαρχών αποφοίτων ΣΜΥ κτλ, Δεν περιλαμβάνονται οι Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι του ΠΝ που τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία επειδή συμπλήρωσαν τριακονταπενταετία (35 έτη).Εδώ τονίζεται ότι η κατηγορία αυτή είναι και ο μεγάλος αριθμός , σε ποσοστό 90 % ,κατ εκτίμηση .Η παράλειψη κρίνεται σοβαρή. Έπειτα από τα προαναφερθέντα , Παρακαλώ να προστεθεί στην εν λόγο διάταξη του Νόμου η προαναφερθείσα κατηγορία Αντισυνταγματαρχών.Λοιπές λεπτομέρειες σας είναι γνωστές .-