Άρθρο 38 – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57)

Το άρθρο 68 του π.δ. 26/2012 (Α΄57) τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής διορίζονται, οι πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εφέτες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, οι αντιεισαγγελείς εφετών και οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με βαθμό Στρατιωτικού Δικαστή Α΄.».

β. Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση ιστ΄ ως εξής:
«ιστ) Οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με βαθμό Στρατιωτικού Δικαστή B΄, Γ΄, Δ΄ και Παρέδρου.».

γ. Στην παράγραφο 6 του π.δ. 26/2012 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ονομαστικό κατάλογο των δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.».

δ. Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι εισηγητές του Συμβουλίου Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πρωτοδίκες, οι αντιεισαγγελείς πρωτοδικών, οι πάρεδροι πρωτοδικείων και εισαγγελιών πρωτοδικών, οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων, οι ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες, καθώς και οι δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με βαθμό Στρατιωτικού Δικαστή B΄, Γ΄, Δ΄ και Παρέδρου διορίζονται ως τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στα μεγαλύτερα εκλογικά τμήματα της περιφέρειας που υπηρετούν και κατά προτίμηση στα πλησιέστερα της έδρας της περιφέρειας και της άμεσης εποπτείας των εφόρων.».