Άρθρο 43 – Αποστολή στρατονομικών υπηρεσιών

1. Οι στρατονομικές υπηρεσίες έχουν ως αποστολή:
α. Τη διασφάλιση της τήρησης από τους στρατιωτικούς των κανόνων πειθαρχίας και τάξης όπως αυτοί αποτυπώνονται στους στρατιωτικούς κανονισμούς.
β. Την προστασία των στρατιωτικών χώρων, καθώς και των υλικών και μέσων που προορίζονται για την εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ.
γ. Την εκτέλεση αποστολών φρούρησης και ασφάλειας κινήσεων στρατιωτικού προσωπικού, υλικών και μέσων, εκτός στρατιωτικών χώρων.
2. Σε περίπτωση τέλεσης ή υποψίας τέλεσης αξιόποινων πράξεων, οι στρατονομικές υπηρεσίες ενεργούν κατόπιν πρότερης ενημέρωσης του αρμόδιου στρατιωτικού εισαγγελέα.

  • 9 Μαρτίου 2019, 13:15 | Καραϊβάζης Σάββας

    Στην παράγραφο 1γ δίδεται ως αποστολή στη Στρατονομία «Η εκτέλεση αποστολών φρούρησης και ασφάλειας κινήσεων στρατιωτικού προσωπικού, υλικών και μέσων, εκτός στρατιωτικών χώρων»
    Στο άρθρο 46 περιορίζεται η οπλοφορία των οργάνων της Στρατονομίας εντός των στρατιωτικών χώρων.
    Δηλαδή η Στρατονομία πρέπει να αναλάβει την ασφάλεια των κινήσεων με καθήκοντα φρούρησης χωρίς όπλα.
    Είναι προφανείς οι αντιφάσεις των 2 άρθρων