Άρθρο 66 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 12, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας είναι δυνατόν να καθορίζονται οικονομικά κριτήρια κατά κατηγορία δικαιούχων.
2. Για την εφαρμογή του άρθρου 15, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, καθορίζεται το ανώτατο όριο των εξόδων κηδείας και των λοιπών εξόδων, ο τρόπος και τα απαιτούμενα για την καταβολή τους δικαιολογητικά, οι κατηγορίες δικαιούχων είσπραξης, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες.
3. Για την εφαρμογή των άρθρων 26, 27 και 28:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται με πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και γνώμη του ΜΤΝ, καθορίζονται η διάθρωση, οι αρμοδιότητες, το έργο, η πηγή και ο τρόπος κάλυψης της μισθολογικής και ασφαλιστικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο του ΝΚ, υπό την επιφύλαξη της επόμενης υποπαραγράφου.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το έργο του προέδρου του ΜΤΝ σχετικά με τα σχολεία του ΝΚ.
4. Για την εφαρμογή του άρθρου 29, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ποσοστό επί των εισακτέων ανά στρατιωτική σχολή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Για την εφαρμογή του άρθρου 47, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι φύλαξης και ορθής χρησιμοποίησης των ναρκωτικών ουσιών που διατίθενται στις στρατονομικές υπηρεσίες για λόγους εκπαίδευσης του προσωπικού και των σκύλων, ο χρόνος υποχρεωτικής επιστροφής ή αντικατάστασής τους καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείρισή τους.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, κυρώνεται ο Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Στρατονομίας, της Ναυτονομίας και της Αερονομίας, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των στρατονομικών υπηρεσιών, τα σχολεία και η εκπαιδευτική ύλη, η στολή του προσωπικού, ο ακριβής τρόπος δράσης στο πλαίσιο των προληπτικών και κατασταλτικών τους αρμοδιοτήτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις οπλοκατοχής, οπλοφορίας και χρήσης όπλων και μέσων, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην προμήθεια, αναπαραγωγή, συντήρηση, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση των σκύλων που χρησιμοποιούνται από τις στρατονομικές υπηρεσίες.
7. Για την εφαρμογή του άρθρου 50, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καθορίζονται οι λιμένες στους οποίους συγκροτούνται και λειτουργούν ΕΛ, οι ΠΕΛ στις οποίες υπάγονται οι συγκροτούμενες ΕΛ, τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή της ΥΥΠ/ΠΧΛ, η συγκρότηση και οι επιμέρους αρμοδιότητες της ΚΕ, των ΠΕΛ και των ΕΛ, η στελέχωση και οι αρμοδιότητες της ΓΓ και κάθε άλλο θέμα απαραίτητο για τη λειτουργία της ΥΥΠ/ΠΧΛ.
8. Για την εφαρμογή του άρθρου 51, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι απαιτήσεις αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών και των λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών και η διαδικασία πιστοποίησής τους, οι απαιτήσεις λειτουργίας των φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών και η διαδικασία πιστοποίησής τους, η διαδικασία αναγνώρισης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας αεροσκαφών και λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών καθώς και πιστοποιήσεων φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης που έχουν εκδοθεί από αρχές αξιοπλοΐας άλλων χωρών, η διάρθρωση και η στελέχωση της ΕΣΑΑ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
9. Για την εφαρμογή του άρθρου 54:
α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, τα γενικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια.
β. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων ταυτότητας, οι οποίες είναι απόρρητες.

 • 16 Μαρτίου 2019, 18:33 | Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

  Το παρόν σχόλιο σχετίζεται με το σχόλιό μου στο άρθρο 51.
  Σχετικά με την παρ. 8. (που αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 51 – το οποίο έχω ήδη σχολιάσει), ο χρόνος που καθορίζεται για την έκδοση προεδρικού διατάγματος (π.δ) (6 μήνες) που θα καθορίζει όλα αυτά που απαιτούνται για την λειτουργία της ΕΣΑΑ (απαιτήσεις αξιοπλοΐας των στρατιωτικών αεροσκαφών και των λοιπών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, οι απαιτήσεις λειτουργίας των φορέων σχεδίασης, κατασκευής, συντήρησης και εκπαίδευσης προσωπικού συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών,…, η διάρθρωση και η στελέχωση της ΕΣΑΑ) είναι πρακτικά ανεφάρμοστος.

  Συμφωνώ να ορίζεται χρόνος για τις μεταβατικές – εξουσιοδοτικές διατάξεις αλλά αυτός που ορίζεται είναι στην παράγραφο 8 είναι εξωπραγματικός.

  Προκαλώ τον συντάκτη του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ, αλλά και οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να καθορίσει τις απαιτήσεις αυτές που περιγράφει η παρ. 8, να πάρει υπογραφές από τον Α/ΓΕΕΘΑ και τις λοιπές υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ (αυτό κι αν είναι δύσκολο) και να καταφέρει να πάρει υπογραφή από τον ΠτΔ μέσα σε 6 μήνες και εφόσον τα καταφέρει θα του δωρήσω τις συντάξιμες αποδοχές μου για ένα έτος…..

 • 12 Μαρτίου 2019, 12:31 | Αθανάσιος

  Η παράγραφος (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 χρήζει άμεσης τροποποίησης μιας και δεν εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και όλους τους πολιτισμένους λαούς.

  Για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (Ελαφράς Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Γραφείου) όλων των Κλάδων των ΕΔ, δηλαδή Αξιωματικούς εν ενεργεία με δυσίατα νοσήματα που σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Αριθμ. Φ. 80000/45219/1864, 27 Δεκεμβρίου 2017 Αρ. Φύλλου 4591 ΦΕΚ) δικαιολογούν ποσοστά αναπηρίας από 25% κατ’ ελάχιστο μέχρι και 67%, ο καταληκτικός βαθμός, είναι πολύ περιορισμένος σε σύγκριση με τους λοιπούς υγιείς Αξιωματικούς και αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με την αρχή της ισότητας μιας και τα Άτομα Με Αναπηρία=ΑΜΕΑ (και όχι άτομα με Ειδικές Ανάγκες όπου ίσχυε πρίν το 2011, βλέπε τροποποίηση του Νόμου 3996/2011) έχουν σύμφωνα με τον νόμο ίσα δικαιώματα με όλους.

  Γιατί τιμωρείται με στασιμότητα βαθμού ο Αξιωματικός με ΑΝΑΠΗΡΙΑ=ΑΜΕΑ, ενώ σε όλα τα κράτη του κόσμου πριμοδοτείται (είτε με μόρια,είτε με προαγωγές με λιγότερα κριτήρια;κλπ)

  Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψην η ΑΝΑΠΗΡΙΑ στο στράτευμα και την ονομάζετε Ειδική Κατάσταση; Αφού οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων έχουν νόσημα με ΑΝΑΠΗΡΙΑ από 25% τουλάχιστον και οριζονται ως ΑΜΕΑ.

  Προτείνω:

  Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων να εξελίσσονται ισότημα, όπως και οι υγιείς Αξιωματικοί με παρόμοιο καταληκτικό βαθμό, με πριμοδότηση την μή φοίτηση σε σχολές όπως ΣΔΙΕΠ ΚΑΙ ΑΔΙΣΠΟ.

  Σήμερα είναι προαιρετική η φοίτηση των Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων σε αυτές τις σχολές(ΝΟΜΟΣ 4361 ΦΕΚ Α 10/01.02.2016**), πλην όμως δεν είναι δυνατή η προαγωγή τους πέραν του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη χωρίς την ΆΡΙΣΤΗ(ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και άνω) επιτυχή αποφοίτηση από τις σχολές αυτές.

  Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καταστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρο 37 του Ν.3883/2010, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, οπότε δεν θα επηρεαστεί ούτε η στρατιωτική Ιεραρχία ούτε οι θέσεις ευθύνης του στρατεύματος αλλά ούτε οικονομικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στο κράτος μιας και η εξέλιξή τους μισθολογικά δεν επηρεάζεται από τον οργανικό τους βαθμό.

  Είναι μια θετική τροποποίηση άνευ κόστους για όλους!

  **Άρθρο 36
  Δυνατότητα φοίτησης στους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ
  Στο τέλος της παρ. ε’ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Η φοίτησή τους στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ είναι προαιρετική και γίνεται μόνο μετά από επιθυμία τους και σύμφωνη γνώμη – γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου Κλάδου.»