Άρθρο 55 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

Η περίπτ. α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) στην εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), με την ειδικότητα του διοικητικού ή του οικονομικού.».

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:39 | Μακρή Γαρυφαλλιά

  Εισηγούμαι την εξαίρεση του συνόλου του προσωπικού της ΕΑΣ ΑΒΕΕ από το άρθρο 40
  του ν.4440/2016 και όχι την εξαίρεση μόνο του τεχνικού προσωπικού της, καθώς και την
  εξαίρεση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας από τις γενικές διατάξεις περί
  κινητικότητας (άρθρο 3 παρ. 4) ή τουλάχιστον την αναστολή εφαρμογής των διατάξεων
  περί κινητικότητας για ένα έτος.
  Με το άρθρο 55 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 40 του ν.4440/2016 που
  αναφέρεται στη μετάταξη του προσωπικού τριών (3) υπό εκκαθάριση εταιρειών (ΕΛΒΟ Α.Ε.,
  ΜΒΗ Α.Ε. και ΗΜΚ ΕΠΕ) και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ
  ΑΒΕΕ), η οποία αποτελεί τη μοναδική κρατική βιομηχανία όπλων και πυρομαχικών της
  χώρας και στην οποία δεν γεννάται ανάλογο ζήτημα εκκαθάρισής της. Συνεπώς δεν έπρεπε
  η ΕΑΣ ΑΒΕΕ να είχε συμπεριληφθεί στην ισχύουσα διάταξη.
  Με βάση την ισχύουσα διάταξη έχουν υποβάλλει αιτήσεις πλέον του ημίσεως (252 άτομα)
  του προσωπικού της εταιρείας (491 άτομα). Ο λόγος υποβολής τόσο μεγάλου αριθμού
  αιτήσεων μετάταξης είναι οι κατά περιόδους καθυστερήσεις πληρωμής της μισθοδοσίας
  και η ανασφάλεια που αυτό προκαλεί. Αν διενεργηθούν οι μετατάξεις αυτές κλείνει
  οριστικά η αμυντική βιομηχανία παραγωγής όπλων και πυρομαχικών της χώρας.
  Η εταιρεία πρέπει να εξαιρεθεί από το άρθρο 40 του ν.4440/2016 στο σύνολό της και όχι να
  εξαιρεθεί μέρος του προσωπικού της (τεχνικό προσωπικό), γιατί έχει έλλειψη προσωπικού
  όλων των κατηγοριών – ειδικοτήτων, δοθέντος ότι από το έτος 2004 που ιδρύθηκε με τη
  συγχώνευση των αμυντικών βιομηχανιών ΕΒΟ Α.Ε. και ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε., δεν έγινε καμία
  πρόσληψη και πέραν των ετήσιων αποχωρήσεων προσωπικού για συνταξιοδοτήσεις, το
  έτος 2010 αποχώρησαν μαζικά 410 εργαζόμενοι για να αποφύγουν τις μειώσεις των
  αποδοχών και των αποζημιώσεών τους και το έτος 2014 αποχώρησαν μαζικά 219
  εργαζόμενοι στο πλαίσιο προγράμματος εθελουσίας εξόδου που επέβαλε η «τρόικα». Από
  την ίδρυση της εταιρείας το προσωπικό έχει μειωθεί 76% και ο μέσος όρος ηλικίας του
  είναι 53 ετών!
  Με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 (όχι της ειδικής για τις 4
  εταιρείες που τροποποιείται με το παρόν άρθρο, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη για το
  προσωπικό της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, αλλά των γενικών περί μετατάξεων διατάξεων) έχουν γίνει μέχρι
  σήμερα 4 μετατάξεις (προσωπικού της κεντρικής διοίκησης, άρα διοικητικών), για τις
  οποίες η εταιρεία εάν προβλεπόταν εκ του νόμου να εκφράσει τις απόψεις της θα ήταν
  αρνητική, γιατί εκτός των άλλων σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν και 2 διευθυντικά στελέχη
  σε ιδιαίτερα νευραλγικές θέσεις (Πληροφορική και Προγραμματισμός Παραγωγής). Στις
  ήδη εγκεκριμένες μετατάξεις συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον άλλα δύο διευθυντικά
  στελέχη (Πωλήσεων & Μarketing και Οικονομικών – και αυτοί διοικητικοί).
  Εάν δεν επιθυμείτε να διαλυθεί και να κλείσει η προαναφερθείσα κρατική βιομηχανία
  πρέπει να συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις του ν.4440/2016 ή τουλάχιστον να ανασταλθεί η
  διαδικασία των μετατάξεων για ένα έτος (όπως έγινε πρόσφατα και σε άλλους φορείς), για
  να γίνει αναδιάρθρωση του προσωπικού (κυρίως του τεχνικού, γιατί το διοικητικό-
  οικονομικό που θέλετε να μεταταγεί είναι περιορισμένο) και παράλληλα να χορηγήσετε
  άδεια για τη διενέργεια μικρού αριθμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού.