Άρθρο 61 – Τροποποίηση του ν. 4278/2014 (Α΄ 157)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΥΦ, μετά από γνώμη της ΥΥ, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας που διατυπώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, ιδρύονται, αντικαθίστανται, καταργούνται, τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί. Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο γνώμη της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας δεν διατυπωθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ εκδίδεται και χωρίς αυτήν. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και τροποποιούνται τα χαρακτηριστικά των πυρσών, ο σκοπός, η διάρκεια λειτουργίας τους, ο τόπος και το είδος τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, η τροποποίηση ή η κατάργηση φωτοσήμανσης γίνεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.».