Άρθρο 62 – Τροποποίηση του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία λειτουργούν σε χώρο εντός στρατοπέδου που τους παραχωρείται κατόπιν αιτήσεώς τους από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύουν, εφόσον υφίσταται διαθέσιμος.».

2. Η παράγραφος 18 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Στο Διοικητικό Συμβούλιο των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και στους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς συμμετέχει υποχρεωτικά ως μέλος κατά περίπτωση ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, του αντίστοιχου Κλάδου, εκ των υπηρετούντων σε Μονάδα της Αττικής, που ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.».

3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) ως προς τη λήψη απόφασης από το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο Περιφερειών, παρατείνεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:31 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΗΣ

  Θεωρώ ότι είναι αντισυνταγματικό το να μην μπορούν να εκφραστούν περισσότερα από ένα δευτεροβάθμια σωματεία, γιατί με αυτό το λόγο δεν υπάρχει αντιπροσώπευση όλων των συναδέλφων. Σε όλους του εργασιακούς χώρους υπάρχουν περισσότερες Ομοσπονδίες. Παρακαλώ εάν προλαβαίνετε να κάνετε κάτι να ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο άρθρο.

 • 15 Μαρτίου 2019, 10:57 | ΠΟΑΣΑ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
  e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: http://www.poasa.gr
  Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

  ΘΕΜΑ : ΑΡΘΡΟ 62
  1. Ως προς άρθρο 62 «Τροποποίηση του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)» του σχεδίου νόμου: Δεν περιλαμβάνει ρύθμιση που επανειλημμένα έχει τεθεί στο Δ.Σ του ΜΤΣ από τον εκπρόσωπό μας σε αυτό και ομόφωνα ελήφθη απόφαση ( τελευταία απόφαση Δ.Σ. στις 19-12-18) να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υποχρεωτικά ως μέλος ένας (1) εν ενεργεία ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μέτοχος του Ταμείου με ανάλογη τροποποίηση του ν.δ. 2554/1953. Το αίτημα είναι διαχρονικό, ενώ στοιχειώδεις κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας και αναλογικής εκπροσώπησης στο Δ.Σ. του ΜΤΣ επιβάλλουν, τουλάχιστον 1 εκπρόσωπο από το εν ενεργεία προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. στο Δ.Σ. του ΜΤΣ

  2. Από το Υ.ΕΘ.Α. προτείνεται στο Δ.Σ. των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και στους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς να συμμετέχει υποχρεωτικά ως μέλος κατά περίπτωση ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, του αντίστοιχου Κλάδου, εκ των υπηρετούντων σε Μονάδα της Αττικής, που ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

  Από την Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), προτείνεται στη διάταξη να συμπεριληφθεί η συμμετοχή στο Δ. Σ. του ΜΤΣ υποχρεωτικά ως μέλος ενός (1) εκπροσώπου από τις Συνδικαλιστικές ενώσεις των εν ενεργεία Αστυνομικών, θέση η οποία έχει διατυπωθεί δια του εκπροσώπου μας στο Δ.Σ. του ΜΤΣ, για λόγους ίσης μεταχείρισης.

  Ο Ο
  Γεν. Γραμματέας Πρόεδρος

  ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
  Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

 • 14 Μαρτίου 2019, 22:25 | ΠΟΜΕΝΣ

  Αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982, παραθέτουμε αναλυτική πρόταση της Ομοσπονδίας μας με τις προτεινόμενες ανά παράγραφο τροποποιήσεις:
  1. Η παρ. 10 του άρθρου 30Γ αντικαθίσταται ως εξής:
  «10. Τα πρωτοβάθμια σωματεία εδρεύουν σε χώρο εντός στρατοπέδου, που τους παραχωρείται αδαπάνως κατόπιν αιτήσεώς τους, για το λόγο αυτό, από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα της οποίας ευρίσκονται.».
  3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν.4494/2017 (Α΄ 165) ως προς τη λήψη απόφασης από το καταστατικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών από τις συσταθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4494/2017 ενώσεις σε επίπεδο Περιφερειών, αποφασίσθηκε στο τελευταίο καταστατικό συνέδριο της Ομοσπονδίας το 2018.
  Επίσης να προστεθούν οι εξής τροποποιήσεις:
  Α. Η παρ. 11 του άρθρου 30Γ αντικαθίσταται ως εξής:
  «11. α. Το ΥΠΕΘΑ παραχωρεί κατάλληλο χώρο εντός του Υπουργείου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ο οποίος αποτελεί την έδρα της. Επιπλέον, το ΥΠΕΘΑ οφείλει να μισθώσει κατάλληλο χώρο επ’ ωφελεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, εκτός στρατοπέδου για τις λειτουργικές της ανάγκες, προκειμένου να λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο.
  β. Ομοίως τα Γενικά Επιτελεία οφείλουν να διαθέσουν από 3 στελέχη για τις ανάγκες γραμματειακής υποστήριξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που προτείνονται από τον πρόεδρό της.».

  Β. Στην παρ. 7 του άρθρου 30Γ προστίθενται δύο παράγραφοι ως εξής:
  «7β. Στον πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου χορηγείται από τις μονάδες τους φύλλο μετάβασης δεκαπέντε (15) ημερών ανά μήνα-εναλλάξ-για επάνδρωση των γραφείων των πρωτοβάθμιων ενώσεων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που εδρεύουν, όπως ορίζει η παρ.10 του παρόντος άρθρου, απαλλασσομένων, σε μηνιαία βάση, κάθε είδους υπηρεσίας και ενασχόλησης.
  7γ. Με την υπουργική απόφαση του άρθρου 72 παρ.2 του Ν.3433/06, ρυθμίζονται τα θέματα των μελών του ΔΣ, της εκτελεστικής γραμματείας, της εξελεγκτικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, στην υπηρεσιακή μονάδα <>, ως ανεξάρτητη υπομονάδα με τίτλο <<Γραφείο Θεσμικής Εκπροσώπησης εν Ενεργεία Στρατιωτικών».
  Επιπλέον θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η συμμετοχή εκπροσώπων προερχόμενων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών της παρ. 4 περ.β του άρθρου 30Γ ν.1264/1982 στα Πειθαρχικά Συμβούλια, με τη συμμετοχή εκπροσώπου αντίστοιχου βαθμού. Αντίστοιχη άλλωστε πρόβλεψη υφίσταται προκειμένου περί των αστυνομικών στο άρθρο 34 παρ. 4 του Π.Δ. 120/2008
  Κατά αναλογία θα πρέπει να προβλεφθεί η συμμετοχή ορισμένου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μέλους σε όλα τα συλλογικά όργανα του ΥΠΕΘΑ και των υπηρεσιών του που πραγματεύονται θέματα διοικητικής μέριμνας προσωπικού (επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στέγασης προσωπικού, θέρετρων, λεσχών κλπ.)

 • 13 Μαρτίου 2019, 19:43 | Γιάννης

  Το θέμα το συνδικαλισμού στις ΕΔ πρέπει επιτέλους να επιλυθεί νομοθετικά μια και καλή. Δεν γίνεται άλλο να σέρνεται η υπόθεση στα δικαστήρια και επί της ουσίας να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί στο έπακρο προς όφελος των στρατιωτικών. Πρέπει το θέμα να ξεκαθαρίσει άμεσα και γιατί όχι με το παρόν νομοσχέδιο. Δεν γίνεται να αφήνουμε την τόσο σοβαρή υπόθεση στα δικαστήρια, στις χρονοβόρες νομικές διαδικασίες και αντιδικίες. Παράκληση να λύσετε το θέμα ΤΩΡΑ. Μην αφήσετε τις εκκρεμότητες για το μέλλον. Αν το αφήσετε ο «»χακί συνδικαλισμός θα απαξιωθεί τόσο πολύ που θα είναι σαν να μην υπάρχει.