Άρθρο 19 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)

1. Οι περιπτ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4361/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«β. Τοποθέτηση είναι η αρχική ή η οριστική ένταξη του οπλίτη, σε Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την κατάταξή του.

γ. Μετάθεση είναι η μετακίνηση του οπλίτη από τη θέση που έχει τοποθετηθεί, σε διαφορετική Μονάδα – Ανεξάρτητη Υπομονάδα ή Υπηρεσία.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4361/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις ΕΔ διενεργούνται μετά την κατάταξή τους, σε Μονάδες των ΕΔ, ως εξής:

α. Για το Στρατό Ξηράς, σε Μονάδες Εκστρατείας της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

β. Για το Πολεμικό Ναυτικό, καταρχάς σε πλοία, Ναυστάθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας.

γ. Για την Πολεμική Αεροπορία, καταρχάς σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και στη συνέχεια σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.».

3. Στην περίπτ. (γγ) της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4361/2016 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.».

4. Το άρθρο 4 του ν. 4361/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Δήλωση τόπου προτίμησης

1. Όλοι οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση. Ο τύπος της δήλωσης τόπου προτίμησης καθορίζεται με διαταγή του οικείου Κλάδου των ΕΔ.

2. Η δήλωση τόπου προτίμησης υποβάλλεται από τους στρατευσίμους ηλεκτρονικά, πριν την κατάταξη, μέσω των επίσημων ιστοτόπων των ΓΕ. Η δήλωση οριστικοποιείται και υπογράφεται από τους οπλίτες κατά την κατάταξή τους. Είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης και κατά τη διάρκεια της κατάταξης, από τους οπλίτες που δεν την υπέβαλαν αρχικά, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την υλοποίηση των μεταθέσεών τους.

3. Μεταβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μετά την τοποθέτηση των οπλιτών σε Μονάδες, εφόσον προκύψουν επιγενόμενοι της κατάταξής τους λόγοι, οι οποίοι τη δικαιολογούν.

4. Όσοι επικαλούνται λόγους υπαγωγής στις διατάξεις των παρ. 2β και 12 του άρθρου 3, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6, προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της υπ΄ αριθμ. Φ.411/115/287956/Σ.3473/28-06-2016 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2125), προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των μεταθέσεών τους.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4361/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.».

6. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4361/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Ομοίως εξαιρούνται, εφόσον το επιθυμούν, οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες, στους εγκεκριμένους οργανισμούς ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Στους οπλίτες αυτούς απονέμεται κατάλληλη ειδικότητα και αμέσως μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης υπηρετούν στην πλησιέστερη Μονάδα του τόπου, όπου έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους.

4. Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων κατά ΕΣΣΟ, θεωρείται ο αριθμός των οπλιτών, για τους οποίους εκδίδεται σχετική διαταγή τοποθέτησης.».

7. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η απόδειξη των κριτηρίων των παρ. 2β και 12 του άρθρου 3 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 γίνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της υπ΄ αριθμ. Φ.411/115/287956/Σ.3473/28-06-2016 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2125) από τους ενδιαφερομένους, εφόσον δεν καταστεί εφικτή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου.».

8. Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4361/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και η διαδικασία συλλογής και εξέτασης των στοιχείων-δικαιολογητικών.

β. Καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, για την υποχρέωση συμπλήρωσης της δήλωσης τόπου προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης, επεξεργασίας και οριστικοποίησής της, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.».

  • 9 Μαρτίου 2019, 19:16 | Γιώργος Καρ

    «Για υπηρεσιακούς λόγους και για λόγους που επιβάλλει η ανάγκη κοινωνικής προσφοράς των ΕΔ, μπορεί να εξαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση ποσοστό οπλιτών έως το 2% του συνολικού αριθμού των καταταγέντων σε κάθε ΕΣΣΟ ανά Κλάδο των ΕΔ. Ως συνολικός αριθμός των καταταγέντων κατά ΕΣΣΟ, θεωρείται ο αριθμός των οπλιτών, για τους οποίους εκδίδεται σχετική διαταγή τοποθέτησης.».
    Πως αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί υπηρεσιακώς αφενός αυτήν την εποχή της υπογεννητικότητας και πώς να μην εκληφθεί ως αδικία από κάποιον οπλίτη που τελικώς στρατεύθηκε, έφυγε από το σπίτι του και από τις δουλειές της οικογένειάς του έναντι ενός που έτυχε του 2% εξαίρεσης;Νομίζω πως για λόγους κοινωνικής προσφοράς και κυρίως κοινωνικής ανταποδοτικότητας θα πρέπει να προβλεφθεί μειωμένη θητεία και μόνο για συγκεκριμένο ποσοστό εξαίρεσης που μπορεί να είναι και άνω του 2% αναλόγως των υποχρεώσεων και των αναγκών των Ε.Δ