Άρθρο 58 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3648/2008 (Α΄ 38)

Το άρθρο 27 του ν. 3648/2008 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε έως και τις 19 Αυγούστου 2018, ως εξής:
«Άρθρο 27
Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

1. Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 1988/1939 (Α΄ 414), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 3981/1959 (Α΄ 153), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, ως μερισματούχος του Ταμείου, λαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και της περίπτ. 1β΄ της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 57), όπως αυτές ισχύουν, ως μηνιαία αποζημίωση από το Ταμείο το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών εν ενεργεία ομοιοβάθμου του στρατιωτικού, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στην προβλεπόμενη κράτηση υγειονομικής περίθαλψης και φόρου εισοδήματος.».

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται ο μηνιαίος βασικός μισθός του άρθρου 50 και τα επιδόματα των παρ. Α1 και A3 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως κάθε φορά ισχύουν, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, αποκλειόμενων σε κάθε περίπτωση των επιδομάτων και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2448/1996 (Α΄ 279).».