Άρθρο 20 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 (Α΄ 166)

1. Οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών, με το βαθμό που φέρουν. Η παραπάνω τριετής περίοδος μπορεί να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν και για τους εφέδρους, εφόσον αυτοί έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως οπλίτες και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία εκπλήρωσής τους.

2. Η ανακατάταξη των οπλιτών και η επανακατάταξη των εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Κατ’ εξαίρεση, ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) είναι δυνατόν να υπηρετούν και όσοι εκπληρώνουν ή εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο – Σώμα για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς. Ομοίως, είναι δυνατόν ήδη υπηρετούντες ΟΒΑ να μεταφερθούν ή να μεταταγούν στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ. Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη και η μεταφορά των ΟΒΑ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.».

2. Στην παρ. 4 του ν. 1911/1990 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Πριν να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, κατανέμεται στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων, ο αριθμός των θέσεων των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης που προκηρύσσεται κάθε φορά.».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 η περίπτ. γ΄ αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτ. η΄ ως εξής:

«γ. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διακοπής, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την έναρξη της τελευταίας αναληφθείσας στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

η. Εφόσον δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που απαιτείται για να υπηρετήσουν ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), με την επιφύλαξη της περίπτ. β΄ της παρ. 14.».

4. Στο άρθρο 13 του ν. 1911/1990 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Οι ήδη υπηρετούντες Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) οποιουδήποτε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που επιθυμούν να υπηρετήσουν ως ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων – Ομάδων Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ), εφόσον:

α. ολοκληρώσουν επιτυχώς την απαιτούμενη προς τούτο εκπαίδευση, μεταφέρονται ή μετατάσσονται στις Ειδικές Δυνάμεις – ΟΥΚ από τον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, αντίστοιχα, που υπηρετούν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους,

β. δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς την ως άνω εκπαίδευση, εξακολουθούν να υπηρετούν ως ΟΒΑ στον Κλάδο ή το Όπλο – Σώμα, για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν, προς εκπλήρωση της τελευταίας αναληφθείσας υποχρέωσής τους.».

 • 17 Μαρτίου 2019, 20:56 | Ευάγγελος

  Καλησπέρα, η ανανέωση είναι θετική, βέβαια προτιμότερο θα ήταν ανανέωση οπως τους οβα το 2014 για 3+5+5 έτη. Έτσι μπορείς να κάνεις οικογένεια.. Άλλο πρόβλημα είναι το επίδομα ιδιαιτερων συνθηκων που δεν δίνεται, πρέπει να παρθεί οριστική λύση. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει βαθμολογική εξέλιξη,για στρατό, αεροπορία, ναυτικό, δεν είναι λογικό με τόσα έτη υπηρεσίας ένας στρατευσιμος λοχίας ή δεκανεας ή σμηνιας να είναι ανώτερος από τους Οβα που έχουν τόσα χρόνια.. Θα ήθελα να παρακαλέσω για την εφαρμογή των ανωτέρω..

 • 17 Μαρτίου 2019, 11:52 | ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Ν. 1911/1990 (Α 166) αντικαθίσταται ως εξής:

  <<Ένα φυσικό πρόσωπο, κατά σειρά προτεραιότητας, σύζυγος, τέκνο και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν, αδελφός ή αδελφή, ή γονέας των οπλιτών θητείας, που καθ ΄ όν χρόνο διαρκούσε η θητεία ή η υπηρεσία και ανεξαρτήτως αιτίας που αποβιώνουν, εφόσον το γεγονός στο οποίο οφείλεται ο θάνατος συνέβη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας στα πλαίσια των στρατιωτικών κανονισμών, διορίζονται επιφυλασσομένων των διατάξεων <>, κατ ΄ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα από τη ύπαρξη κενών θέσεων, ύστερα από αίτησή τους, στον αντίστοιχο κλάδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και σε θέση ανάλογα με τα προσόντα τους >>.

 • 16 Μαρτίου 2019, 22:57 | Χρηστος

  Οι Όβα των Ειδικών Δυνάμεων να μπορούν να περάσουν ΣΒΕΑ στην σχολή αλεξιπτωτιστών και να συντηρούνται εφόσον έχουν βγάλει σχολείο που το προβλέπει (π.χ. ΤΠΕΝ-ΣΒΕΚ-Καταδρομών κτλπ) . Εδώ οι φαντάροι το κάνουν άλματα και τα στελέχη όχι…?

  Επίσης η ανανέωση βαθμού ανεξαρτήτου βαθμού σαν ΟΒΑ (Υπδνεας να γίνει κάποια στιγμή Δνεας. ο Λχιας να γίνει Επχίας κτλπ.

  Αν δεν γίνετε το παραπάνω για κάποιο λόγο… Σκεφτείτε ότι τον κύκλο των ειδικών δυνάμεων οι ΕΜΘ αποστρατεύονται. Θα μπορούσε να γίνει μετάβαση από ΟΒΑ σε ΕΜΘ όπως είχε γίνει και παλιά με κράτηση του ιδιού βαθμού και συνέχεια . Πολύ καλός θεσμός και δεν απέτυχε. Και πολύ καλύτερα από Επόπ όπως γράφουν όλοι.. Οι οβα είναι επόμενοι ΕΜΘ.

  Με εκτίμηση. ΟΒΑ ειδικών δυνάμεων..

 • 16 Μαρτίου 2019, 11:59 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

  1. Πρέπει να δοθούν νομοθετικές εγγυήσεις στους ΟΒΑ, σε αυτά τα παιδιά που εκπαιδεύονται σκληρά τώρα και καλύπτουν μεγάλες ανάγκες και κενά, ότι μεθαύριο η πατρίδα δεν θα τους «πετάξει» και δεν θα τους ξεχάσει. Έτσι:

  α. Να εξεταστεί διακομματικά η δυνατότητα Μονιμοποίηση τους μετά τα 6 χρόνια ευδοκίμου υπηρεσίας. Η εκπαίδευση και η εμπειρία τους είναι ήδη τότε πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική για να πάει χαμένη. Ηλικιακά δε δεν θα είναι τότε πάνω από 26-28 ετών και λόγω της συνεχούς υπογεννητικότητας θα είναι απαραίτητοι διαρκώς.

  β. Να μπορούν να μεταταγούν αμέσως και χωρίς μισθολογικό κενό, με τον τέλος των 6 ετών, σε θέσεις τουλάχιστον Φύλακα Αρχαιοτήτων, Δημοσίων Υπηρεσιών και Κτιρίων, Σχολείων, Αεροδρομίων, Δασοφυλάκων, Λιμενοφυλάκων, Υδραγωγείων, Πολιτικής Προστασίας κλπ. ή και σε άλλες Δημόσιες ή Δημοτικές Υπηρεσίες, Πολιτικές ή Στρατιωτικές. Ώστε να εξασφαλιστεί από τώρα η μονιμότητά τους και να μπορούν σαν νέοι να δημιουργήσουν άμεσα σχέδια και οικογένεια, πολύ βασικό επίσης ζήτημα εν όψει της Δημογραφικής τραγικής κατάστασης της χώρας.

  2. Οι ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων – ΟΥΚ, να μπορούν με αίτησή τους να περάσουν Σχολείο Αλεξιπτωτιστών, με όλα τα επιδόματα των μονίμων.

 • 16 Μαρτίου 2019, 10:28 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για χορήγηση επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας.Τι θα γίνει ακριβώς με το μισθολόγιο των Ο.Β.Α.

 • 12 Μαρτίου 2019, 12:45 | Αναστάσιος

  Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα ήταν προτιμότερο να γινει ανανέωση για δύο (2) πενταετίες (5) ακόμα, όπως προσλήφθηκαν οι ΟΒΑ το 2014..Έτσι θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν ακόμα καλύτερα, έχοντας ήδη φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο..

 • 10 Μαρτίου 2019, 10:55 | Νίκος

  Μακάρι να επιτευχθούν οι στόχοι των παραπάνω σχολίων. Θα είναι άδικο για τους πτυχιούχους πανεπιστημίων οι στόχοι αυτοί να μην επιτευχθούν. Ξέρετε πότε θα υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις;

 • 9 Μαρτίου 2019, 16:56 | Παναγιώτης Χατζηδημητρίου-Ζουμής

  Μία πρόταση που θα ήθελα να υποβάλλω αφορά τους ΟΒΑ, οι οποίοι κατέχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ΑΕΙ Ή Α/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Με στόχο να προσελκυθούν στις ένοπλες δυνάμεις άτομα με αυξημένες δεξιότητες και τυπικά προσόντα θα ήταν θεμιτό να θεσπιστεί μία διαδικασία προαγωγής των ανωτέρω στελεχών στο πρότυπο της διασικασίας που ακολουθείται στο Λιμενικό σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.Δηλαδή οι διαθέτοντες τίτλο σπουδών ΑΕΙ-Α/ΤΕΙ μέσω προαγωγικών εξετάσεων να ανέρχονται στην βαθμίδα του υπαξιωματικού εκ της αντίστοιχης σχολής υπαξιωματικών, ιδανικά μετά την παρέλευση φοίτησης ορισμένου χρονικού διαστήματος σε ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό τμήμα στο πρότυπο της Σχολής υπαξιωματικών του Λιμενικού σώματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχγάνεται:Α)Η προσέλκυση ικανού αριθμού στελεχών με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και ειδίκευσης.Β)Η δημιουργία κινήτρων στα στελεχη των Ενόπλων δυνάμεων ώστε να επενδύσουν στον τομέα της αυτοβελτίωσης και να ενισχύσουν σημαντικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.Γ)Αναγνωρίζεται η προσπάθεια και ο κόπος της απόκτησης της ακαδημαικής αυτής επάρκειας στους ήδη πτυχιούχους.Θεωρώ ότι η μόρφωση και οι υψηλές δεξιότητες δεν είναι σε κάμμία περίπτωση αδιάφορα στοιχεία ενός εργαζομένου σε οποιοδήποτε εργασιακό κλάδο, ίδιως στον χώρο των σύγχρονων ένοπλων δυνάμέων Η επένδυση στην μόρφωση και στην εκπαίδευση είναι καλό να ανταμοίβεται έστω και ηθικά. Εννοείται πως η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμο να ισχύει για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (ΟΒΑ,ΕΠΟΠ,ΕΜΘ). Θα ήταν επίσης ωφέλιμο η διαδικασία αυτή να είναι πλήρως αδιάβλητη, χρησιμοποιώντας το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στα εξεταζόμενα μαθήμα. Τα εξεταζόμενα μαθήματα δέον να καθοριστούν από ειδική μικτή επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από Στρατιωτικούς,Καθηγητές σε στρατιωτικές σχολές και καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων. Μία πρόταση είναι να περιλαμβάνονται μαθήματα που αφορούν το Στρατιωτικό δίκαιο, τις γλωσσικές δεξιότητες του υποψηφίου, τήν Πολιτική και Στρατιωτική ιστορία, την Άμυνα και τίς Διεθνείς σχέσεις. Επιπλέον εξέταση γνώσεων στρατιωτικής φύσεως και της γνώσης της οικείας ειδικότητας του υποψηφίου θα έπρεπε να εντάσσονται στην διαδικασία.Εξέταση της φυσικής κατάστασης του υποψηφίου θα ήταν επίσης απαράίτητη με διαφοροποίηση αναλόγως του κλάδου των υποψηφίων(Εννοείται πως είναι άλλες οι φυσικές απαιτήσεις στο πολύ σημαντικό όπλο των Διαβιβάσεων και άλλες στις Ειδικές δυνάμεις) .Επιπλέον τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων θα μπορούσαν να διευρυνθούν π.χ. με την γνώση ξένων γλωσσών( ιδίως της αγγλικής γλώσσας) αλλά και γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να επιλέγονται υποψήφιοι με ευρύτατες γνώσεις και δεξιότητες. Η διαδικασία αυτή θα δώσει ουσιαστικά κίνητρα σε ένα μέρος των στελεχών για να αυτοβελτιωθεί και να συνεισφέρει με ακόμα περισσότερα εφόδια στην προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας και επιπλέον θα συγκρατήσει την φυγή των κατώτερων στελεχών υψηλής ειδίκευσης δίνοντας τους μια προοπτική και δείχνοντας εκτίμηση έστω σε ηθικό επίπεδο για τις προσπάθειες τους στον χώρο της παιδείας.
  Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να εκφραστώ

  Χατζηδημητρίου-Ζουμής Παναγιώτης
  ΟΒΑ Ειδικών δυνάμεων

 • 9 Μαρτίου 2019, 09:14 | Γεώργιος Κουραχάνης

  Οι ΟΒΑ με ειδικότητα Μουσικού, που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό θα έπρεπε να τοποθετούνται στην ειδικότητά τους και να ανήκουν στη δύναμη της μπάντας του ΠΝ. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 1 της απόφασης ΥΕΘΑ Φ.424/60/511692/Σ.6478/20 Νοε 17/ΓΕΕΘΑ/Β4 και της παρ. 7 του ΕΠ Φ.411.5/153/212887/σ.2887/27 Μαρ 18/ΓΕΝ/Β3-IVA ορίζεται ρητώς ότι οι ΟΒΑ υπηρετούν σε […] μονάδες-ανεξάρτητες υπομονάδες και υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, εκτός από τα Γενικά Επιτελεία. Ως εκ τούτου, ένας ΟΒΑ με ειδικότητα Μουσικού δεν δύναται να υπηρετήσει στην μπάντα του ΠΝ, διότι η τελευταία ανήκει στη διεύθυνση ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ. Προτείνεται να προστεθεί μια εξαίρεση για τη συγκεκριμένη περίπτωση καθώς οι εν λόγω οπλίτες έχουν στρατολογηθεί με την ειδικότητα αυτή και παρόλα αυτά υπηρετούν σε έτερες μονάδες για τις οποίες δεν προβλέπεται να υπηρετούν Μουσικοί, σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο.Υ.

 • 8 Μαρτίου 2019, 23:47 | Θανασης Αγιασωτης

  ΟΒΑ με επίπεδο τίτλου σπουδών πέντε και άνω μετά το τέλος της πρώτης τριετίας να γίνουν εποπ, ειδικά όταν έχουν τεχνικές γνώσεις όπως πχ στα συστήματα πληροφορικής και ετσι να είναι ακόμα πιο χρήσιμοι στις ένοπλες δυνάμεις.