Άρθρο 53 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4494/2017 (Α΄ 165)

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ΄ του ν.4494/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών»

2. Ο τίτλος του άρθρου 10 του ν.4494/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αποστολή – Αρμοδιότητες Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 9, οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 10, η παρ. 2 του άρθρου 11, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3, η παρ. 8 του άρθρου 12 και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του ν.4494/2017 (Α΄165) καταργούνται.
4. Η παρ. 4 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.4494/2017 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Τα ειδικότερα καθήκοντα των Οικονομικών Επιθεωρητών, ο τρόπος και οι χρονικές περίοδοι διενέργειας των οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών της παραγράφου 1, η σύνταξη και υποβολή των σχετικών εκθέσεων, καθώς και οι περαιτέρω ενέργειες για τη ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν από αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.».

«Ομοίως, μέχρι την έκδοση του ίδιου προεδρικού διατάγματος και του αντίστοιχου του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α` 89) και των παραγράφων α` έως γ` του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 179/1999 (Α`169).».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται στο Σώμα μετά την αρχική στελέχωσή του, γίνεται με διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτ. ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ.».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν.4494/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την παρέλευση του έτους αυτού, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της αντίστοιχης ΠΕ.Μ.Ο.Ε., σχετικής γνώμης του Υποδιευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και απόφασης του Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, μπορεί να του ανατεθούν καθήκοντα Οικονομικού Επιθεωρητή.».

6. Το άρθρο 17 του ν.4494/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Διευθυντές ΠΕ.Μ.Ο.Ε.

1. Οι Διευθυντές των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. φέρουν βαθμό Ταξιάρχου ή Συνταγματάρχη.

2. Προΐστανται των Υπηρεσιών τους και του υπηρετούντος σε αυτές προσωπικού και κατευθύνουν τη δράση των υπαγόμενων σε αυτούς αξιωματικών του Σώματος ΟΕ, αξιολογώντας τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι Διευθυντές των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν γνώμης του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ύστερα από εισήγηση σε αυτόν του Διευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.».

7. Το άρθρο 21 του ν.4494/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Διοικητική μέριμνα

Η Μονάδα Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και οι μείζονες Σχηματισμοί, στην έδρα των οποίων εδρεύουν οι ΠΕ.Μ.Ο.Ε. υποστηρίζουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τη λειτουργία των οργανωτικών δομών του Σώματος ΟΕ σε θέματα διοικητικής μέριμνας, ιδίως θέματα στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού.».

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:12 | Αναστάσιος

  καθώς διαχρονικά έχει παρατηρηθεί η προσπάθεια κάποιων να φρενάρουν την σταδιοδρομική εξέλιξη των μεταταχθέντων (πτυχιούχοι ΑΕΙ και απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών), δημιουργώντας αίσθημα ανισότητας, προτείνω να ληφθεί μέριμνα σε θέματα εξέλιξης αυτών που κρίνονται με τον νόμο 2439/1996, που ούτως ή άλλως αφορά ελάχιστο αριθμό στελεχών (λιγότεροι από έξι). Προς αυτή τη κατεύθυνση είναι και η εισήγηση της ΠΟΜΕΝΣ.

  Κε ΑΝΥΕΘΑ, σας παρακαλούμε για την θετική εξέταση της εισήγησης τροποποίησης, ώστε να αρθεί η δυσμενής και άνιση μεταχείριση των εν λόγω Αξιωματικών που έχουν πάρει πτυχίο ΑΕΙ και μετετάγησαν στο σώμα των Αξιωματικών.

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:55 | Διονύσιος

  Επι του σχολίου της ΠΟΜΕΝΣ σχετικά με την προτεινόμενη/προσθήκη τροποποίηση στον Ν.4494/17

  -Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4494/2017 μετά τη λέξη «θέσεων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχους των άλλων κλάδων των Ε.Δ που είχαν προϋπηρεσία μόνιμου υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή και έχουν μεταταγεί στην ίδια ή σε άλλη επετηρίδα.»

  είμαι απόλυτα σύμφωνος διότι έτσι θα αποκατασταθεί μια μεγάλη αδικία που έχουμε υποστεί ως μεταταχθέντες Αξιωματικοί (5 άτομα στο σύνολο ΕΔ) που υπαγόμαστε στο Ν.2439 / 96

 • 17 Μαρτίου 2019, 23:57 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΟΡΜΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ( 15 ΜΑΡ.19/09:46) ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΕΜΟΕ,ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ Η ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΩΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΟΕ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ, ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ(ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ), ΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΜΟΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΔΙΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:44 | ΗΛΙΑΣ

  Συγχαρητήρια στην ΠΟΜΕΝΣ για την θέση της και για την προτεινόμενη τροποποίηση, να προστεθεί εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4494/2017, μετά τη λέξη «θέσεων» ως εξής:
  «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχους των άλλων κλάδων των Ε.Δ που είχαν προϋπηρεσία μόνιμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή και έχουν μεταταγεί στην ίδια ή σε άλλη επετηρίδα.»
  διότι διέκρινε την άνιση μεταχείριση μεταξύ αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, εκ των οποίων όσοι πήραν πτυχίο ΑΕΙ και δεν έκαναν μετάταξη, δεν αποστρατεύονται και θα προάγονται στον επόμενο βαθμό, ενώ οι δεύτεροι, οι οποίοι επέλεξαν να μεταταγούν στις αντίστοιχες ειδικότητες του σώματος των Αξιωματικών κάνοντας χρήση του πτυχίου τους, προσφέροντας στην Υπηρεσία τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, αποστρατεύονται.
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το θέμα της κρίσης για προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ (απόφοιτοι ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες), οι οποίοι κρίνονται με τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ. Με την ρύθμιση αυτή, επέρχεται άρση της δυσμενούς και άνισης μεταχείρισης των εν λόγω αξιωματικών, οι οποίοι αφού έχουν κάνει μετάταξη θεωρούνται αρχαιότεροί των αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ, δίνοντας έτσι και σε αυτούς τη δυνατότητα να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία πέραν των 35 ετών, με περαιτέρω δυνατότητα προαγωγής στον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντίστοιχου.

  Κε ΑΝΥΕΘΑ, σας παρακαλούμε για την θετική εξέταση της εισήγησης τροποποίησης, ώστε να αρθεί η δυσμενής και άνιση μεταχείριση των εν λόγω αξιωματικών που έχουν πάρει πτυχίο ΑΕΙ και μετετάγησαν στο σώμα των αξιωματικών.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:43 | ΝΙΚΟΣ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση της ΠΟΜΕΝΣ, αναφορικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.4494/2017 να προστεθεί εδάφιο, στο τέλος μετά τη λέξη «θέσεων» ως εξής:
  «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχους των άλλων κλάδων των Ε.Δ που είχαν προϋπηρεσία μόνιμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή και έχουν μεταταγεί στην ίδια ή σε άλλη επετηρίδα.» είναι σωστή, διότι έτσι επιλύεται το νομικό κενό που δημιουργείται σε περίπτωση που ένας Αντισυνταγματάρχης ή αντίστοιχος των άλλων κλάδων των Ε.Δ κρίνεται όχι για να αποστρατευθεί, αλλά για να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία, προκειμένου να εξαντλήσει την ιεραρχία.
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το θέμα της κρίσης για προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ (απόφοιτοι ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες), οι οποίοι κρίνονται με τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και έχουν μεταταγεί στο σώμα των Aξιωματικών, ως πτυχιούχοι ΑΕΙ. Με την ρύθμιση αυτή, επέρχεται άρση της δυσμενούς και άνισης μεταχείρισης των εν λόγω Aξιωματικών, οι οποίοι αφού έχουν κάνει μετάταξη, θεωρούνται αρχαιότεροί των Aξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ, δίνοντας έτσι και σε αυτούς τη δυνατότητα να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία πέραν των 35 ετών, με περαιτέρω δυνατότητα προαγωγής στον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντίστοιχου.
  Κε ΑΝΥΕΘΑ, σας παρακαλούμε για την θετική εξέταση της εισήγησης τροποποίησης, ώστε να αρθεί η δυσμενής και άνιση μεταχείριση των εν λόγω Αξιωματικών που έχουν πάρει πτυχίο ΑΕΙ και μετετάγησαν στο σώμα των Αξιωματικών.

 • 17 Μαρτίου 2019, 20:17 | ΑΡΗΣ

  Ύστερα περίπου από 1 χρόνο από την ίδρυση του Σώματος των Οικονομικών Επιθεωρητών, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα αρνητικά συμπτώματα, καθώς ο σχεδιασμός φαίνεται ότι έγινε βιαστικά, με πρόχειρη διαβούλευση, προβληματικές ρυθμίσεις και ιδιοτέλεια.
  Η λειτουργία 2 ΠΕΜΟΕ με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι προβληματική, αφού αφήνει, λόγω απόστασης, ακάλυπτες τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και τους μεγαλύτερους Σχηματισμούς των Κλάδων, όπως η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ, το ΑΤΑ, και το Δ’ ΣΣ με τις εκατοντάδες Μονάδες όλων των επιπέδων οι οποίες θα επιθεωρούνται από απόσταση 100ων χιλιομέτρων, με συνέπεια την απώλεια ωφέλιμου χρόνου και δημοσίου χρήματος (ημερήσιες αποζημιώσεις, πληρωμή ξενοδοχείων), την αναποτελεσματικότητα, την τυπική (και όχι ουσιαστική) εκτέλεση επιθεωρήσεων, τη μη τακτικότητα των ελέγχων, τη μη εμβάθυνση αυτών (λόγω χρόνου), την εξάντληση του προσωπικού και την αύξηση της επικινδυνότητας των δρομολογίων εις βάρος της ασφάλειας του προσωπικού.
  Διάβασα με χαρά το Σχόλιο του Θανάση και συμφωνώ, θεωρώντας ως επιτακτική ανάγκη τη δημιουργία, αν όχι δύο επιπλέον ΠΕΜΟΕ, τουλάχιστο δύο Περιφερειακών Γραφείων (υπό την 2η ΠΕΜΟΕ) στην Ξάνθη και στη Λάρισα. Ο αρχικά εσφαλμένος υπολογισμός πρέπει να αλλάξει προτού συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποια αστοχία που δε θα μαζεύεται. Τα κέρδη της Υπηρεσίας θα είναι πολλαπλάσια, όπως είχε τονίσει και η μεγάλη πλειοψηφία των αποστράτων του Ελεγκτικού Σώματος που στην άποψη τους δεν έχουν ιδιοτελές συμφέρον. Οι επιθεωρήσεις θα πολλαπλασιαστούν, το κόστος θα εκμηδενιστεί, θα επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια προσωπικού και μέσων και οι σκοποί της ίδρυσης του νέου Σώματος θα επιτευχθούν με ευκολία και αμεσότητα.
  Άλλωστε, παρόμοιες υπηρεσίες με παρόμοια αποστολή στο ευρύτερο Δημόσιο αποκέντρωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία τις αρμοδιότητές τους με Περιφερειακά Γραφεία στην επαρχία, όπου είχαν αυξημένες ανάγκες π.χ το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 17 Μαρτίου 2019, 13:21 | Γ.Τ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση της ΠΟΜΕΝΣ αναφορικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.4494/2017, είναι πολύ σωστή διότι έτσι επιλύεται το νομικό κενό που δημιουργείται σε περίπτωση που ένας Αντισυνταγματάρχης ή αντίστοιχος των άλλων κλάδων των Ε.Δ κρίνεται όχι για να αποστρατευθεί αλλά για να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία, προκειμένου να εξαντλήσει την ιεραρχία λόγω του γεγονότος ότι έχει κάνει μετάταξη στο σώμα των Αξιωματικών, ως πτυχιούχος ΑΕΙ, και το δικαιούται.

 • 16 Μαρτίου 2019, 20:57 | Σωτήρης

  Συγχαρητήρια στην ΠΟΜΕΝΣ για την θέση της και για την προτεινόμενη τροποποίηση.

  Διέκρινε την άνιση μεταχείριση μεταξύ αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, εκ των οποίων όσοι πήραν το πτυχίο ΑΕΙ και δεν έκαναν μετάταξη κρατώντας την γνώση για τον εαυτό τους, προάγονται ενώ οι δεύτεροι, οι οποίοι επέλεξαν να να μεταταγούν στις αντίστοιχες ειδικότητες του σώματος των Αξιωματικών κάνοντας χρήση του πτυχίου τους, προσφέροντας στην Υπηρεσία τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, αποστρατέυονται!!!

  Κε ΑΝΥΕΘΑ παρακαλούμε για την θετική εξέταση της εισήγησης τροποποίησης ώστε να αρθεί η δυσμενής και άνιση μεταχείριση των εν λόγω αξιωματικών που έχουν πάρει πτυχίο ΑΕΙ και με αυτό μετετάγησαν στο σώμα των αξιωματικών.

 • 15 Μαρτίου 2019, 09:46 | Θανάσης

  1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν.4494/17: «Αποστολή του Σώματος (ΟΕ) είναι η οργάνωση, διενέργεια και λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και του εσωτερικού ελέγχου…». Εφόσον καταργείται η ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με το αρ. 52 του παρόντος Σ/Ν και συνεπώς παύει να ισχύει το ΠΔ 91/2018, προτείνεται η αφαίρεση του όρου «εσωτερικού ελέγχου» στην παρ.1 του αρ. 10 του Ν.4494/2017.

  2. Σύμφωνα με την παρ.1 β) του αρ. 12 του Ν.4494/17 συστάθηκαν 2 ΠΕΜΟΕ με έδρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τον καλύτερο καταμερισμό του έργου των ΟΕ αλλά και την αποφυγή εκτέλεσης μεγάλων αποστάσεων (από Αθήνα – Θεσ/νίκη προς τις πλέον απομακρυσμένες επιθεωρούμενες Μονάδες) με άμεση συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, προτείνεται η λειτουργία 3ης και 4ης ΠΕΜΟΕ με έδρα Λάρισα και Ξάνθη αντίστοιχα.

  3. Για το αρ. 13 παρ. 8 προτείνεται η συμμετοχή στο Σώμα και Ταγματαρχών Πλωταρχών Επισμηναγών όλων των ΑΣΕΙ με την προϋπόθεση κατοχής προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου ή πιστοποιητικού εκπαίδευσης του ΙΕΣΟΕΛ αντικειμένου Ελεγκτικολογιστικής επιστήμης. Αν λάβουμε υπόψη το Ν.4449/2017 που αφορά τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Ορκωτός Ελεγκτής, διαπιστώνουμε ότι δεν τίθεται κανένας ηλικιακός περιορισμός.

 • 14 Μαρτίου 2019, 22:01 | ΠΟΜΕΝΣ

  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4494/2017 μετά τη λέξη «θέσεων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στους Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχους των άλλων κλάδων των Ε.Δ που είχαν προϋπηρεσία μόνιμου υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή και έχουν μεταταγεί στην ίδια ή σε άλλη επετηρίδα.»

  Αιτιολογική έκθεση επί της προτεινόμενης τροποποίησης Ν.4494/17
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται το θέμα της κρίσης για προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντίστοιχων των άλλων κλάδων των Ε.Δ (απόφοιτοι ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες), οι οποίοι κρίνονται με τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ. Με την ρύθμιση αυτή επέρχεται άρση της δυσμενούς και άνισης μεταχείρισης των εν λόγω αξιωματικών, οι οποίοι αφού έχουν κάνει μετάταξη θεωρούνται αρχαιότεροί των αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ πτυχιούχων ΑΕΙ, δίνοντας έτσι και σε αυτούς τη δυνατότητα να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία πέραν των 35 ετών, με περαιτέρω δυνατότητα προαγωγής στον βαθμό του Συνταγματάρχη και αντίστοιχου.

 • 11 Μαρτίου 2019, 09:20 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Επειδή συντελείται άδικη και άνιση μεταχείριση προαγωγών Αξκών ΑΣΣΥ έναντι των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντριών προτείνω την τροποποίηση του Άρθρου 37 του Νόμου 4494/2017 όπως παρακάτω:
  «Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη
  πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2016. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα
  αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών».