Άρθρο 47 – Καταπολέμηση ναρκωτικών

1. Οι στρατονομικές υπηρεσίες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης, κατοχής και χρήσης ναρκωτικών στους στρατιωτικούς χώρους. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων.
2. Κατά τη διενέργεια ερευνών προς ανεύρεση ναρκωτικών οι στρατονομικές υπηρεσίες δύνανται να χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.
3. Σε περίπτωση ανεύρεσης ναρκωτικών ουσιών, αυτές κατάσχονται και παραδίδονται στο αρμόδιο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 4139/2013 (Α΄74).
4. Για λόγους εκπαίδευσης του προσωπικού και των σκύλων, είναι δυνατόν να διατίθενται στις στρατονομικές υπηρεσίες οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες από τις κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες που δημεύονται ή προορίζονται για καταστροφή, υπό τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 47 του ν. 4139/2013.