Άρθρο 40 – Τροποποίηση του άρθρου 16 ν. 3948/2011 (Α΄ 71)

Το άρθρο 16 του ν.3948/2011 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16
Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο για την εκδίκαση των εγκλημάτων του παρόντος νόμου είναι το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα ή κακουργήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα των τελευταίων. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος είναι στρατιωτικός, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, αρμόδια είναι τα στρατιωτικά δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά.».

  • 12 Μαρτίου 2019, 08:48 | Δικηγόρος

    Χρήσιμη διάταξη, δεδομένου πως οι λειτουργοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης τυγχάνουν, κατά τεκμήριο, περισσότερο εξοικειωμένοι με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο καταστολής εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας.

    Απαραίτητη,όμως, προϋπόθεση η ολοκλήρωση απονομής σ’αυτούς του συνόλου των εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση.