Άρθρο 51 – Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας

1. Συνιστάται Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα.
2. Αποστολή της ΕΣΑΑ είναι:
α. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της αξιοπλοΐας αεροσκαφών ή άλλων αεροναυτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και είναι καταχωρισμένα στα μητρώα τους, δηλαδή της ικανότητάς τους να λειτουργούν κατά την πτήση και στο έδαφος με αποδεκτή ασφάλεια προσώπων και πραγμάτων.
β. Η εποπτεία, ο έλεγχος και η πιστοποίηση ότι προϊόντα, εξαρτήματα, συσκευές και υπηρεσίες των ΕΔ, καθώς και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τη σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση ή παροχή εκπαίδευσης σε προσωπικό συντήρησης προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών, συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και τα πρότυπα αξιοπλοΐας.
γ. Η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού, καθώς και των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και πιστοποιήσεων που εκδίδουν.

 • 15 Μαρτίου 2019, 20:13 | Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

  Με το άρθρο 51 συγκροτείται η Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) στο ΓΕΕΘΑ για την διαμόρφωση του εθνικού στρατιωτικού πλαισίου αξιοπλοΐας, φορέας που θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στην αεροπλοΐα κρατικών αεροσκαφών. Ωστόσο το ΥΠΕΘΑ αντιμετώπισε με περισσή προχειρότητα στο σχέδιο νόμου (σ.ν.) την εγκαθίδρυση του νομικό και κανονιστικού πλαισίου αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών και την αρχή που θα επιβάλλει και εποπτεύει την εφαρμογή τους στις ΕΔ και στην αεροναυτική βιομηχανία της χώρας.

  Επί του προτεινόμενου σ.ν. κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

  Αναφορικά με την υπαγωγή της αρχής στο ΓΕΕΘΑ επισημαίνεται ότι στην αιτιολογική έκθεση του σ.ν. ουδεμία τεκμηρίωση υπάρχει για την υπαγωγή της ΕΣΑΑ στο ΓΕΕΘΑ. Επί της υπαγωγής θέτω προς το νομοθέτη του ΥΠΕΘΑ τα ακόλουθα ερωτήματα:

  α. Γνωρίζει το ΥΠΕΘΑ ότι σύμφωνα με την πολιτική αξιοπλοΐας της συμμαχίας (NATO Airworthiness Policy – NAWP) – την οποία έχει προσυπογράψει η Χώρα – ότι βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση ΕΣΑΑ είναι η ανεξαρτησία της από φορείς επιχειρήσεων (operations) και προμηθειών (acquisition);

  β. Γνωρίζει το ΥΠΕΘΑ ότι αντίστοιχη πρόβλεψη περί της υπαγωγής συμπεριλαμβάνεται στο Εναρμονισμένο Στρατιωτικό Βασικό Πλαίσιο Αξιοπλοΐας (European Harmonized Basic Framework Document) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defense Agency – EDA);

  γ. Γνωρίζει το ΥΠΕΘΑ ότι όσα κράτη μέλη του NATO και του EDA έχουν συγκροτήσει ΕΣΑΑ (ενδεικτικά αναφέρονται η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, ο Καναδάς, το Βέλγιο, η Ουγγαρία και πλήθος άλλων χωρών), αυτές υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Άμυνας;

  δ. Έχουν ληφθεί υπόψιν οι συνέπειες από την μερική ή μη αναγνώριση της Ελληνικής ΕΣΑΑ στην εγχώρια αεροναυτική βιομηχανία στους τομείς της σχεδίασης – παραγωγής και συντήρησης στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών;

  ε. Έχουν ληφθεί υπόψιν οι συνέπειες από την μη αναγνώριση (ή μερική αναγνώριση) της Ελληνικής ΕΣΑΑ από το NATO και τις άλλες χώρες στο κύρος της Ελληνικής ΕΣΑΑ και στην συμμετοχή των ΕΔ σε συμμαχικές – πολυεθνικές ασκήσεις και επιχειρήσεις;

  στ. Με ποιό σκεπτικό το ΥΠΕΘΑ τοποθετεί την ΕΣΑΑ κάτω από έναν επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΕΘΑ), την στιγμή που η αντίστοιχη αρχή της πολιτικής αεροπορίας (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – ΑΠΑ), που συγκροτήθηκε με το ν. 4427/2016 και ασκεί αντίστοιχες αρμοδιότητες στον πολιτικό τομέα, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών – Μεταφορών, διαχωριζόμενη πλέον από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας την οποία εποπτεύει πλέον η ΑΠΑ;

  Με βάση τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με άλλα σχόλια που διατυπώθηκαν επί του άρθρου 51, προκύπτουν επιπρόσθετα τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα:

  α. Γιατί κ. Υφυπουργέ αγνοήσατε παντελώς την σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) – την οποία έχει συνυπογράψει και ο νυν ΥΕΘΑ ως Α/ΓΕΝ!!! – σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται το βασικό πλαίσιο αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, αιτιολογείται και τεκμηριώνεται η υπαγωγή της ΕΣΑΑ απευθείας στον ΥΕΘΑ ως φορέας ισοδύναμος με Γενική Διεύθυνση, περιγράφονται συνοπτικά οι αρμοδιότητες, η οργάνωση της ΕΣΑΑ, καθώς και τα προσόντα και του Γενικού Διευθυντή και του προσωπικού που την στελεχώνει; Σημειώνεται ότι στο άρθρο 25 παρ. 2 του ιδίου σ.ν. περιγράφονται τα προσόντα του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης των Α.Σ.Ε.Ι., ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητο από το νομοθέτη του ΥΠΕΘΑ να συμπεριληφθούν στο σ.ν. τα προσόντα του Δντή της ΕΣΑΑ που έχουν λάβει την έγκριση του ΣΑΓΕ!!! Γνωρίζει άραγε ο κ. ΥΕΘΑ ότι αγνοήσατε πλήρως την εισήγηση της στρατιωτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, την οποία έχει συνυπογράψει ο ίδιος ως Α/ΓΕΝ;;;

  β. Γιατί ο νομοθέτης του ΥΠΕΘΑ δεν έκρινε απαραίτητο να συμπεριλάβει στο σ.ν. ρυθμίσεις αναφορικά με την οργάνωση και τις αρμοδιότητες της ΕΣΑΑ, η οποία – βάσει της αποστολής της – θα επηρεάσει την οργάνωση και λειτουργία φορέων σχεδίασης, παραγωγής και συντήρησης αεροναυτικών προϊόντων των ΕΔ και της ελληνικής αεροναυτικής βιομηχανίας και θα καθορίσει τη θέση της τελευταίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο; Γιατί δεν έκανε το ίδιο στο άρθρο 32 όπου περιγράφει με περισσή λεπτομέρεια την οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.), αλλά και στα άρθρα 42 έως 49, όπου περιγράφεται η αποστολή, οι αρμοδιότητες, η στελέχωση και άλλα θέματα για τις Στρατονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ; Ακόμα και για την Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ) στο άρθρο 50 περιλαμβάνονται πληροφορίες περί της εσωτερικής διάρθρωσης και της θέσης του Δντή της υπηρεσίας.
  Υπάρχει μήπως κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτή την μεθόδευση ή αυτή είναι αποτέλεσμα άγνοιας του νομοθέτη επί του θέματος; Αν ισχύει το τελευταίο, τότε γιατί ο νομοθέτης δεν υιοθέτησε την εισήγηση των ΕΔ ως πλέον ειδικότερες επί του θέματος;
  Προφανώς το ΥΠΕΘΑ δεν κρίνει την ΕΣΑΑ αρκούντως σημαντική υπηρεσία ώστε να συμπεριλάβει στο σ.ν. για την ΕΣΑΑ (και μάλιστα ως νέα αρχή) στο άρθρο 51 κάποια έστω διάταξη αναφορικά με την εσωτερική διάρθρωση και τα προσόντα του προσωπικού που θα την στελεχώσει (ούτε καν του Δντη αυτής). Αντ’ αυτού, με την παρ. 8 άρθρου 66 του σ.ν. καθορίζεται ότι τα θέματα αυτά θα ρυθμιστούν με π.δ.

  γ. Με ποια νομιμοποιητική βάση ένας επιχειρησιακός φορέας όπως είναι το ΓΕΕΘΑ θα αξιολογεί και θα χορηγεί μέσω της ΕΣΑΑ άδειες αξιοπλοΐας σε εταιρείες της εγχώριας αεροναυτικής βιομηχανίας;

  δ. Γιατί το ΥΠΕΘΑ επίλεξε η ρύθμιση θεμάτων αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων να γίνει από την ΕΣΑΑ υπαγόμενη σε επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΕΘΑ), ενώ αντίθετα ανέθεσε την διαχείριση θεμάτων κρατικής διασφάλισης ποιότητας στρατιωτικών προϊόντων (που επίσης επηρεάζει συνολικά την αμυντική βιομηχανία της χώρας) σε φορέα (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ) υπαγόμενο απευθείας στον ΥΕΘΑ; Μήπως η αξιοπλοΐα στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων θεωρείται μικρότερης σημασίας για το ΥΠΕΘΑ; Ή μήπως απλά ο νομοθέτης και το ΓΕΕΘΑ αγνοεί ότι η αξιοπλοΐα στρατιωτικών (όπως και μη στρατιωτικών) αεροναυτικών προϊόντων είναι υπερκείμενη και προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης προσωπικού (χειρισμού και συντήρησης) κ.ά.;

  ε. Εφόσον προτείνεται η υπαγωγή της ΕΣΑΑ στο ΓΕΕΘΑ γιατί απαιτείται η σύσταση της ΕΣΑΑ μέσω σχεδίου νόμου; Γιατί αυτή η μέθοδος δεν ακολουθήθηκε σε άλλες διακλαδικές υπηρεσίες / φορείς των ΕΔ, όπως π.χ. στην Υπηρεσία Διακρίβωσης (ΥΠΗΔ), στο Γραφείο Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, στην Εθνική Υπηρεσία Μετεωρολογίας (EMY);

  Μόνη βέλτιστη λύση θεωρώ ότι αποτελεί η απόσυρση του άρθρου 51 και η επαναφορά του σ.ν. που εγκρίθηκε από τις ΕΔ (ΣΑΓΕ) ως νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν είναι δα και τόσο δύσκολο για το ΥΠΕΘΑ να ανέβει για διαβούλευση ένα σ.ν. που αφορά αποκλειστικά και μόνον την διευθέτηση ενός και μόνο θέματος (αξιοπλοΐα στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων), χωρίς «άλλες διατάξεις», όταν αυτό έχει ήδη λάβει νομοτεχνική επεξεργασία από τις νομικές υπηρεσίες των ΓΕ και του ΓΕΕΘΑ…..

  Κάποια στιγμή θα πρέπει επίσης να πάψει και η νομική διευθέτηση διάφορων θεμάτων μέσω πολυνομοσχεδίων με ..άλλες διατάξεις.

 • 15 Μαρτίου 2019, 18:50 | ΓΑΚ

  Οι προτεινόμενες στο σν διατάξεις περί αξιοπλοΐας έχουν δραστικά περιοριστεί σε ένα μόνον άρθρο, το οποίο ουδόλως καλύπτει τον σκοπό του εγκεκριμένου σν με γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) το 2015 που προωθήθηκε στο ΥΠΕΘΑ. Η υπόψη γνωμάτευση είναι αυτή που τεκμηρίωσε την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα συγκρότησης της ΕΣΑΑ, προσδιόρισε τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας στρατιωτικών Α/Φ και λοιπών αεροναυτικών προϊόντων, τις αρμοδιότητες, την υπαγωγή, την απαιτούμενη οργανωτική δομή και τα βασικά προσόντα/ικανότητες του προσωπικού που θα στελεχώνει την ΕΣΑΑ, προκειμένου να θεσμοθετηθούν φορέας και λειτουργίες του Ελληνικού Κράτους που δεν υφίστανται σήμερα, με βάση τις διεθνείς πρακτικές και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ επί του θέματος.

  Συγκεκριμένα στο υπό διαβούλευση σν:

  α. Η αποστολή της ΕΣΑΑ, βάσει της παρ. 2.α άρθρου 51, περιορίζεται στην αρμοδιότητα διασφάλισης της αξιοπλοΐας των στρατιωτικών Α/Φ και αεροναυτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις ΕΔ και είναι καταχωρισμένα στα μητρώα τους. Ως εκ τούτου, η ΕΣΑΑ δεν θα δύναται να πιστοποιήσει την αξιοπλοΐα στρατιωτικών Α/Φ και αεροναυτικών συστημάτων που η εγχώρια αεροναυτική βιομηχανία σχεδιάζει και παράγει και τα οποία πρόκειται να εξάγει εκτός της χώρας, αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τις Ελληνικές ΕΔ και δεν είναι καταχωρισμένα στα μητρώα τους, ενώ αυτά θα προορίζονται για ΕΔ του εξωτερικού. Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη και ευδοκίμηση της εγχώριας αεροναυτικής βιομηχανίας και έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση.

  β. Βάσει της διατύπωσης της παρ. 2.γ άρθρου 51 αποστολή της Αρχής είναι «Η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού, καθώς και των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και πιστοποιήσεων που εκδίδουν», δεν προβλέπεται η δυνατότητα της ΕΣΑΑ από εθνικές στρατιωτικές αρχές άλλων χωρών και κατ’ επέκταση δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση από τρίτες χώρες των πιστοποιητικών – αδειών που η Ελληνική ΕΣΑΑ θα εκδίδει – χορηγεί για στρατιωτικά Α/Φ και λοιπά αεροναυτικά προϊόντα που οι φορείς των ΕΔ και η εγχώρια αεροναυτική βιομηχανία σχεδιάζουν και παράγουν. Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί επίσης τροχοπέδη στην ανάπτυξη και ευδοκίμηση της εγχώριας αεροναυτικής βιομηχανίας και έρχεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση.

  γ. Δεν περιγράφονται με επάρκεια και σαφήνεια οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ΕΣΑΑ για την διαχείριση της αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, τόσο στις ΕΔ, όσο και στην εγχώρια αεροναυτική βιομηχανία.

  δ. Δεν έχει συμπεριληφθεί η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων που περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο του όμοιου σν που είχε διαβιβαστεί για σχολιασμό από τα ΓΕ και αφορούσαν τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, την εσωτερική διάρθρωση της ΕΣΑΑ, τις αρμοδιότητες των οργανωτικών της μονάδων και τα προσόντα του προσωπικού που θα την στελεχώνει. Αντ’ αυτού στην παρ. 8 του άρθρου 66 του σν καθορίζεται η δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών ενσωμάτωσης των λοιπών μη συμπεριλαμβανομένων διατάξεων του εγκεκριμένου από το ΣΑΓΕ ΣΝ να γίνει μέσω προεδρικού διατάγματος «…που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας..».

  ε. Η υπαγωγή της ΕΣΑΑ έχει μεταφερθεί από το ΥΠΕΘΑ στο ΓΕΕΘΑ, χωρίς σχετική αιτιολόγηση και τεκμηρίωση στην Αιτιολογική Έκθεση.
  στ. Η Αιτιολογική Έκθεση του σν περιέχει παροράματα και σημαντικές ελλείψεις, μη ανταποκρινόμενη στον σκοπό της. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  Στο πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ότι «Εισάγονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύσταση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, καθορίζεται η αποστολή και οι βασικές αρμοδιότητές της, ενώ περιγράφεται η βασική οργανωτική δομή της και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που τη στελεχώνει.». Εντούτοις, πέραν της παρ. 1 του άρθρου 51, όπου ορίζεται η σύσταση και η υπαγωγή της ΕΣΑΑ, και της παρ. 2 το όμοιου 51, όπου ορίζεται συνοπτικά η αποστολή της ΕΣΑΑ, σε καμία διάταξη του όμοιου άρθρου του υπό διαβούλευση σν, δεν ορίζονται «οι βασικές αρμοδιότητές της» και δεν «περιγράφεται η βασική οργανωτική δομή της και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που τη στελεχώνει.».

  Ουδεμία αιτιολόγηση παρέχεται στην Αιτιολογική Έκθεση για την απόφαση υπαγωγής της ΕΣΑΑ στο ΓΕΕΘΑ, η υπαγωγή της οποίας στο εγκεκριμένο από το ΣΑΓΕ σν προβλεπόταν απευθείας στον ΥΕΘΑ, παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση και τεκμηρίωση στην συνοδευτική σε αυτό Αιτιολογική Έκθεση του εγκεκριμένου (από το ΣΑΓΕ) σν.

  Στο τελευταίο εδάφιο της Αιτιολογικής Έκθεσης διατυπώνεται ότι «Η συμμόρφωση θα εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται από την Αρχή.», χωρίς ωστόσο στο άρθρο 51 του σν να περιλαμβάνεται ουδεμία διάταξη περί απαίτησης συμμόρφωσης.

  Σημειώνεται ότι στο ν.4427/2016, με τον οποίο συστάθηκε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) για την ρύθμιση και εποπτεία θεμάτων αεροπλοΐας πολιτικών αεροσκαφών (υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), πέραν της αποστολής της, περιέχονται διατάξεις για την λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία της και ρυθμίζουν θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, προσόντα του Δντή και του προσωπικού που την στελεχώνει. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ΕΣΑΑ θα έχει αρμοδιότητες ανάλογες με την ΑΠΑ για τα στρατιωτικά αεροσκάφη και εν γένει στρατιωτικά αεροναυτικά προϊόντα και εξαρτήματα – συσκευές, θεωρείται απαραίτητο όπως οι διατάξεις που καθορίζουν τις αρμοδιότητες και την λειτουργία της ΕΣΑΑ να είναι ανάλογες με εκείνες του ν.4427/2016 για την ΑΠΑ.

  Αναφορικά με την υπαγωγή της ΕΣΑΑ υπό το ΓΕΕΘΑ (παρ. 1 του άρθρου 51) δέον όπως ληφθούν υπόψιν τα ακόλουθα:

  α. Η υπαγωγή της ΕΣΑΑ σε επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΕΘΑ) δεν ικανοποιεί την βασική απαίτηση της πολιτικής αξιοπλοΐας του NATO (NATO Airworthiness Policy – NAWP), την οποία έχει προσυπογράψει η Χώρα μας από το 2013, σύμφωνα με την οποία οι ΕΣΑΑ των κ-μ της Συμμαχίας, για να δύνανται να αναγνωρισθούν από το NATO (North Atlantic Council / Aviation Committee – NAC/AVC) θα πρέπει να έχουν επαρκή ανεξαρτησία από τους φορείς προμηθειών (acquisition) και επιχειρήσεων (operations).

  β. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού βασικού πλαισίου αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών [European Military Airworthiness Basic Framework Document (BFD)], το οποίο εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA), το οποίο επίσης έχει γίνει αποδεκτό από την Χώρα μας το 2014, και ειδικότερα στις απαιτήσεις και διαδικασίες αναγνώρισης ΕΣΑΑ [European Military Airworthiness Document – Recognition (EMAD R)] οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις αναγνωρίσεις μεταξύ ΕΣΑΑ και τις αναγνωρίσεις από το NATO, ορίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΣΑΑ και των ελεγχόμενων – εποπτευόμενων από αυτήν φορέων και να παρέχεται στην ΕΣΑΑ η απαιτούμενη νομική ισχύς για την επιβολή εφαρμογής των εθνικών στρατιωτικών κανονισμών αξιοπλοΐας στους φορείς των ΕΔ και της εγχώριας αεροναυτικής βιομηχανίας. Συνεπώς με την υπαγωγή της ΕΣΑΑ στο ΓΕΕΘΑ, η Ελληνική ΕΣΑΑ δεν ικανοποιεί τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων.

  Επίσης, με την προτεινόμενη υπαγωγή της ΕΣΑΑ:

  α. Δεν διασφαλίζεται η αμεροληψία της ΕΣΑΑ και η ισονομία μεταξύ ενός φορέα των ΕΔ (π.χ. της ΠΑ) ή μίας ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΑΒ Α.Ε.) και ενός οικονομικού φορέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα (π.χ. συντήρηση αεροσκαφών), αξιολογούνται, αδειοδοτούνται και ελέγχονται με το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, καθώς θα εποπτεύονται από υπηρεσία υπαγόμενη σε επιχειρησιακό φορέα των ΕΔ.

  β. Δεν κατοχυρώνεται νομικά η απαιτούμενη από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας (European Military Airworthiness Requirements – EMARs) – το οποίο το ΥΠΕΘΑ έχει αποδεχθεί να εφαρμόσει – δυνατότητα της ΕΣΑΑ να χορηγεί άδειες (approvals) σε οικονομικούς φορείς της εγχώριας αεροναυτικής βιομηχανίας για την σχεδίαση, παραγωγή και συντήρηση αεροναυτικών προϊόντων και εξαρτημάτων, ως υπηρεσία υπαγόμενη σε επιχειρησιακό φορέα του ΥΠΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ).

  Υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση θεμάτων Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΚΔΠ) στρατιωτικού εξοπλισμού που καθορίστηκε με το ν.3433/2006 – η οποία επηρεάζει συνολικά την αμυντική βιομηχανία της χώρας – έχει ανατεθεί σύμφωνα με το ν.3978/2011 και το π.δ.73/2006 σε φορέα υπαγόμενο απευθείας στον ΥΕΘΑ (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ) για την επίβλεψη τόσο των φορέων του ΥΠΕΘΑ όσο και των οικονομικών φορέων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Συνεπώς, θεωρείται απαραίτητο και η διαχείριση θεμάτων αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών και λοιπών αεροναυτικών προϊόντων και εξαρτημάτων να γίνεται από κρατικό φορέα (ΕΣΑΑ) που θα διαθέτει νομικά το ίδιο επίπεδο εξουσιοδότησης, κατ’ αναλογία με την ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ για την ΚΔΠ στρατιωτικού εξοπλισμού, προκειμένου να δύναται να ασκεί τις απαιτούμενες αρμοδιότητές της στους φορείς του ΥΠΕΘΑ και στους οικονομικούς φορείς της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

  Η μη συμμόρφωση και εναρμόνιση της ΕΣΑΑ με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την αξιοπλοΐα των στρατιωτικών αεροσκαφών και λοιπών αεροναυτικών προϊόντων, εκτιμάται ότι θα περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες αναγνώρισής της από άλλες εθνικές στρατιωτικές αρχές αξιοπλοΐας των κ-μ της ΕΕ ή του NATO, αμφισβητώντας ενδεχομένως την αξιοπιστία και το κύρος της. Η μη αναγνώριση ή η υπό συνθήκες και περιορισμούς αναγνώριση της ΕΣΑΑ ενδέχεται να προκαλέσει:

  α. Αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των πιστοποιητικών / αδειών που η Ελληνική ΕΣΑΑ θα εκδίδει / χορηγεί.

  β. Επιβολή περιορισμών στα ελληνικά στρατιωτικά ιπτάμενα μέσα κατά την συμμετοχή τους σε διεθνείς / συμμαχικές επιχειρήσεις και ασκήσεις της ΕΕ και του NATO.

  γ. Δυσχέρειες στις προσπάθειες διμερών / πολυμερών συνεργασιών – συμπράξεων της ελληνικής αεροναυτικής βιομηχανίας.
  Η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα δημιουργία ΕΣΑΑ στη Χώρα είναι αδιαμφισβήτητη, γεγονός το οποίο έχει επιβεβαιωθεί από την στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ με την απόφαση του ΣΑΓΕ (2015) και την διαβίβαση στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ άρτιο και πλήρες προσχέδιο νόμου σν.

  Μετά από 3 και πλέον έτη το ΥΠΕΘΑ αποφάσισε να αναρτήσει σε ένα πολυνομοσχέδιο και μάλιστα σε ένα και μόνον άρθρο πρόβλεψη για την συγκρότηση της ελληνικής ΕΣΑΑ, περικόπτοντας το 95% των διατάξεων του εγκεκριμένου από το ΣΑΓΕ προσχεδίου νόμου. Ακόμα και στο υπόλοιπο 5% έκανε μεταβολές (υπαγωγή – αποστολή ΕΣΑΑ) που καθιστούν από συγκρότησης προβληματική την λειτουργία της ΕΣΑΑ, μη εξυπηρετώντας τελικά τον αρχικό της σκοπό όπως σαφώς τον είχε προσδιορίσει η στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

  Μοναδική λύση αποτελεί η αποπομπή του άρθρου 51 από το σν και η καθιέρωση του συνόλου των προβλέψεων που αφορούν στην αξιοπλοΐα στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων και στην σύσταση ΕΣΑΑ, βάσει του εγκεκριμένου από τις ΕΔ προσχεδίου νόμου, μέσω νέας ανεξάρτητης νομοθετικής πρωτοβουλίας, κατ’ αντιστοιχία με τα διαλαμβανόμενα στο ν.4427/2016 περί της σύστασης της ΑΠΑ.

 • 13 Μαρτίου 2019, 22:55 | ΣΚ

  Οι προβλέψεις στο Άρθρο 51 για την σύσταση της ΕΣΑΑ υπολείπονται κατά πολύ των αντίστοιχων προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο Ν.4427/2016 για τη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), η οποία έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με την ΕΣΑΑ στον τομέα της αξιοπλοΐας της πολιτικής αεροπορίας. Προτείνεται η απόσυρση του Άρθρου 51 από το εν λόγω σχέδιο νόμου και η επανεισαγωγή του ως πλήρη νομοθετική πρωτοβουλία, αφού προηγουμένως συμπληρωθεί κατάλληλα με σειρά των λοιπών απαιτούμενων άρθρων, τα οποία να:
  α. Περιγράφουν την βασική δομή – διάρθρωση της ΕΣΑΑ,
  β. Περιγράφουν τα βασικά προσόντα και τα κριτήρια επιλογής του Δντή και του προσωπικού της ΕΣΑΑ,
  γ. Παρέχουν στην ΕΣΑΑ ικανό επίπεδο λειτουργικής ανεξαρτησίας για την απρόσκοπτη εξάσκηση των καθηκόντων της,
  με βάση την ίδια φιλοσοφία και τις αντίστοιχες προβλέψεις που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με το Ν.4427/2016.
  Τέλος επισημαίνεται ότι στο τελευταίο εδάφιο της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρεται ότι «Η συμμόρφωση θα εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του κανονιστικού πλαισίου που εκδίδεται από την Αρχή.», χωρίς ωστόσο στο Άρθρο 51 του σχεδίου νόμου να περιλαμβάνεται ουδεμία διάταξη περί απαίτησης συμμόρφωσης. Συνεπώς απαιτείται κατάλληλη διόρθωση της αιτιολογικής έκθεσης προς αποφυγή παρερμηνειών.

 • 13 Μαρτίου 2019, 14:36 | ΑΖΝ

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων θα ερείδεται στις Ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Απαιτήσεις Αξιοπλοΐας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency – EDA), το οποίο έχει εφαρμογή όχι μόνον στις ΕΔ αλλά και στους οικονομικούς φορείς (ιδιωτικός τομέας), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην σχεδίαση – παραγωγή – συντήρηση στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συσκευών.
  Στους προαναφερόμενους φορείς σχεδίασης – παραγωγής – συντήρησης στρατιωτικού αεροναυτικού υλικού η ΕΣΑΑ θα χορηγεί σχετικές άδειες (approvals).
  Ερωτάται ο νομοθέτης του ΥΠΕΘΑ:
  Πώς νομιμοποιείται η ΕΣΑΑ, ως υπαγόμενη υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ ήτοι υπό επιχειρησιακό φορέα του ΥΠΕΘΑ, να χορηγεί άδειες σε οικονομικούς φορείς βάσει των Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Απαιτήσεων Αξιοπλοΐας;
  Πώς διασφαλίζεται η αμεροληψία της ΕΣΑΑ και η ισονομία μεταξύ ενός φορέα των ΕΔ (π.χ. της ΠΑ) ή μίας ΔΕΚΟ (π.χ. ΕΑΒ Α.Ε. που είναι πλήρως εξαρτημένη από τα προγράμματα των Ελληνικών ΕΔ) και ενός οικονομικού φορέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα (π.χ. συντήρηση αεροσκαφών), αξιολογούνται, αδειοδοτούνται και ελέγχονται με το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων, ενώ η εποπτεύουσα αρχή (ΕΣΑΑ) είναι υπαγόμενη υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ;

 • 13 Μαρτίου 2019, 13:45 | ANL

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου «Συνιστάται Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ) στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα.». Ωστόσο στην αιτιολογική έκθεση ουδεμία αιτιολόγηση παρέχεται γιατί η ΕΣΑΑ συνίσταται υπό το ΓΕΕΘΑ και όχι υπό τον κ. ΥΕΘΑ, πρακτική που άλλωστε ακολουθείται τόσο με άλλες στρατιωτικές αρχές αξιοπλοΐας κρατών – μελών της ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία κ.ά.) και του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και με την ελληνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας που υπάγεται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ν.4427/2016).

  Σύμφωνα με την Πολιτική Αξιοπλοΐας του NATO [ΝΑΤΟ Airworthiness Policy, C-M(2013)0035, 10 Jul 2013], ως «Αναγνωρισμένη Αρχή Αξιοπλοΐας» ορίζεται ο φορέας, ο οποίος μεταξύ άλλων θα πρέπει να είναι επαρκώς ανεξάρτητος από το πρόγραμμα προμηθειών και την επιρροή επιχειρησιακών φορέων.
  Επίσης, σύμφωνα με το European Military Airworthiness Document – Recognition (EMAD R) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) (https://www.eda.europa.eu/experts/airworthiness/mawa-documents), το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις αναγνωρίσεις μεταξύ ΕΣΑΑ και στις αναγνωρίσεις του ΝΑΤΟ, απαιτείται να υφίστανται διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΣΑΑ και των ελεγχόμενων – εποπτευόμενων από αυτήν φορέων και επίσης να παρέχεται στην ΕΣΑΑ η απαιτούμενη νομική ισχύς για την επιβολή εφαρμογής των εθνικών στρατιωτικών κανονισμών αξιοπλοΐας στους φορείς των ΕΔ και της ελληνικής αεροναυτικής βιομηχανίας.

  Ερωτάται λοιπόν ο νομοθέτης του ΥΠΕΘΑ:

  α. Πώς «η ίδρυση της ΕΣΑΑ … συνιστά επιλογή με προστιθέμενη αξία για τις ΕΔ, επιβάλλεται από την σύγχρονη διεθνή πρακτική για το θέμα και διασφαλίζει τη σύγκλιση και την εναρμόνιση με το πλαίσιο που υιοθετείται από τα κράτη – μέλη της ΕΕ και το ΝΑΤΟ.», όταν εκ του ιδρυτικού νόμου αυτής δεν ικανοποιείται η βασικότερη απαίτηση της Πολιτική Αξιοπλοΐας του NATO [για μη υπαγωγή της ΕΣΑΑ υπό επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΕΘΑ)] και η καθοριζόμενη από τον EDA και μόνη αποδεκτή από τα συμμαχικά κ-μ πρακτική για διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ της ΕΣΑΑ και των ελεγχόμενων – εποπτευόμενων από αυτήν φορέων;

  β. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η συμμόρφωση των επιχειρησιακών φορέων (ΕΔ και αεροναυτική βιομηχανία) με το εθνικό κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας όταν η ΕΣΑΑ ως φορέας ελέγχου και εποπτείας υπάγεται σε ένα από τους επιχειρησιακούς φορείς (ΓΕΕΘΑ) που καλείται να ελέγξει;

 • 12 Μαρτίου 2019, 23:48 | ΣΠ

  Πέραν των αναφορών στο σχόλιο του ΑΖΝ, με τις οποίες συμφωνώ απόλυτα και αναφορικά με την υπαγωγή της αρχής στο ΓΕΕΘΑ θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:
  Σύμφωνα με την Πολιτική Αξιοπλοΐας του NATO (NATO Airworthiness Policy) και το Ευρωπαϊκό Εναρμονισμένο Βασικό Πλαίσιο Αξιοπλοΐας Στρατιωτικών Αεροσκαφών (European Harmonized Basic Framework Document for Military Airworthiness) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defense Agency – EDA), κείμενα τα οποία έχει προσυπογράψει και η χώρα μας, βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση μιας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (ΕΣΑΑ), αρχικά από την συμμαχία αλλά και από μια άλλη ΕΣΑΑ, είναι η ανεξαρτησία αυτής από φορείς επιχειρήσεων (Operations) και προμηθειών (Acquisition).
  Με την υπαγωγή της ελληνικής ΕΣΑΑ υπό επιχειρησιακό φορέα του ΥΠΕΘΑ δεν καλύπτεται η βασική αυτή προϋπόθεση και τίθεται εν αμφιβόλω το κύρος αυτής, καθώς και η αξιοπιστία των πιστοποιητικών που αυτή θα εκδίδει. Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοποιητικά που η ελληνική ΕΣΑΑ θα εκδώσει για στρατιωτικά αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και συσκευές που σχεδιάζονται, παράγονται και συντηρούνται από την ελληνική αεροναυτική βιομηχανία, καθώς και οι χορηγούμενες άδειες από την ελληνική ΕΣΑΑ προς τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τομείς, πρακτικά θα απαξιώσουν τις υπόψιν εταιρείες και τα προϊόντα – υπηρεσίες που αυτές παράγουν – παρέχουν, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες συμμετοχής τους σε διμερείς/πολυμερείς συμπράξεις ελληνικών εταιρειών στην σχεδίαση – παραγωγή και συντήρηση στρατιωτικών αεροναυτικών προϊόντων και θα περιορίσουν την διάθεση των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών τους μόνον στις χώρες εκείνες που δεν ρυθμίζουν και δεν εφαρμόζουν τα θέματα αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών.
  Για το λόγο αυτό τα περισσότερα κράτη – μέλη της Συμμαχίας και του EDA έχουν ήδη συστήσει ΕΣΑΑ υπαγόμενες απευθείας στο ΥΠΕΘΑ, έχουν υιοθετήσει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την αξιοπλοΐα στρατιωτικών αεροσκαφών αποτελώντας ουσιαστικά «σύγχρονη διεθνή πρακτική για το θέμα» και «..διασφαλίζοντας τη σύγκλιση και την εναρμόνιση με το πλαίσιο που υιοθετείται από τα κράτη – μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.», όπως άλλωστε αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 51.
  Επίσης όλα τα κ-μ του NATO των οποίων οι ΕΣΑΑ έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την πολιτική αξιοπλοΐας του NATO καλύπτουν την ανωτέρω βασική αρχή λόγω της υπαγωγής τους στο ΥΠΕΘΑ καθώς μία από τις βασικότερες απαιτήσεις είναι η ΕΣΑΑ να είναι ανεξάρτητη από τους φορείς των οποίων τα προϊόντα είναι υπεύθυνη να ελέγχει, αξιολογεί και πιστοποιεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προβλέψεις αξιοπλοΐας σχεδίασης και συντήρησης, με σκοπό να μην επηρεάζεται από οικονομικούς, επιχειρησιακούς και άλλους παράγοντες.
  Η υπαγωγή της ελληνικής ΕΣΑΑ υπό επιχειρησιακό φορέα αποτελεί ουσιαστικά μη συμμόρφωση και μη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την αξιοπλοΐα των στρατιωτικών αεροσκαφών και λοιπών αεροναυτικών προϊόντων, θα θέσει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία και το κύρος αυτής (καθώς και των πιστοποιητικών/αδειών που αυτή θα εκδίδει/χορηγεί), θα περιορίσει τις δυνατότητες αναγνώρισής της από άλλες ΕΣΑΑ, θα προκαλέσει σημαντικά εμπόδια στις προσπάθειες διμερών/πολυμερών συνεργασιών – συμπράξεων της ελληνικής αεροναυτικής βιομηχανίας και θα προκαλέσει την επιβολή περιορισμών στα ελληνικά στρατιωτικά ιπτάμενα μέσα κατά την συμμετοχή τους σε διεθνείς/συμμαχικές επιχειρήσεις και ασκήσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιον ότι η μη συμμόρφωση της ελληνικής ΕΣΑΑ με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών σίγουρα δεν πρόκειται να «…υποβοηθήσει την ευδοκίμηση και την εξωστρεφή ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής αεροναυτικής βιομηχανίας….», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.
  Στην παρ. 2.γ του άρθρου αναφέρεται ότι αποστολή της ΕΣΑΑ είναι η «Η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού, καθώς και των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και πιστοποιήσεων που εκδίδουν», χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η αναγνώριση των αρχών του εξωτερικού αν δεν είναι αμοιβαία, δηλαδή και οι αρχές του εξωτερικού να έχουν αναγνωρίσει την δική μας, δεν προσδίδει καμία αξία, πόσο μάλλον κύρος στην χώρα μας.
  Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση για την υπαγωγή της ΕΣΑΑ στο ΓΕΕΘΑ.

 • 12 Μαρτίου 2019, 16:29 | ΑΖΝ

  Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της αιτιολογικής έκθεσης:
  «Εισάγονται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη σύσταση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας, καθορίζεται η αποστολή και οι βασικές αρμοδιότητές της, ενώ περιγράφεται η βασική οργανωτική δομή της και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που τη στελεχώνει.»
  Εντούτοις, πέραν της παρ. 1, όπου ορίζεται η σύσταση και η υπαγωγή της ΕΣΑΑ, και της παρ. 2, όπου ορίζεται συνοπτικά η αποστολή της ΕΣΑΑ, σε καμμία διάταξη του όμοιου άρθρου του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, δεν ορίζονται «οι βασικές αρμοδιότητές της» και δεν «περιγράφεται η βασική οργανωτική δομή της και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που τη στελεχώνει.»
  Συνεπώς το εν λόγω άρθρο είναι ατελές βάσει της αντίστοιχης αιτιολογικής έκθεσης, στερείται ουσιώδους νομοτεχνικής επιμέλειας, εισάγει σοβαρή σύγχυση σε σχέση με την αντίστοιχη αιτιολόγησή του και δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής διαβούλευσης.
  Κατ’ αντιδιαστολή, βλ. το προηγούμενο άρθρο 50 περί της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ), το οποίο είναι αρκούντως εξαντλητικό ως προς την αποστολή, τις αρμοδιότητες και την στελέχωση της ΥΠ/ΠΧΛ.
  Επομένως, απαιτείται η απόσυρση του άρθρου 51 από το εν λόγω σχέδιο νόμου, ώστε να συμπληρωθεί κατάλληλα (και με σειρά των λοιπών απαιτούμενων άρθρων) και να επανεισαχθεί ως πλήρης νομοθετική πρωτοβουλία, όπως αρμόζει σε μία αρχή στρατιωτικής αξιοπλοΐας κ-μ της Ευρωπαϊκής ένωσης και του NATO, κατ’ αντιστοιχία με τον ν.4427/2016 [με τον οποίο συγκροτήθηκε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) προς συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο αξιοπλοΐας των αερομεταφορών στην πολιτική αεροπορία].