Άρθρο 10 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)

1. Στην περίπτ. β΄ του άρθρου 2 του ν.3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

« (8) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) της παρ. ια του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.»

2. Στην περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (4) ως εξής:

«(4) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) με τις γενικές ειδικότητες- ειδικεύσεις.»

3. Στην περίπτ. δ΄ της παρ.3 του άρθρου 3 του ν. 3883/2010, προστίθεται περίπτωση (11) ως εξής:

«(11) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) με τις γενικές ειδικότητες- ειδικεύσεις.»

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτ. 2 της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής:

«Τα προαναφερόμενα στελέχη υπηρετούν, υποχρεωτικά, στον τόπο της προτίμησής τους, μετά από σχετική αναφορά τους. Η παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως.».

5. Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτ. 2 της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά τα στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή είναι γονείς τέκνων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη υπηρετούν σε φρουρά όπου οι δομές κατάλληλων παροχών υγείας για την πάθησή τους δεν μπορούν να απέχουν από τη Μονάδα ή Υπηρεσία τους περισσότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα.».

6. Οι παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο με αναπηρία ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία ή με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή. Τα στελέχη που έχουν, με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα, την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, υπηρετούν, μετά από αναφορά τους, σε τόπο όπου αποδεδειγμένα υπάρχουν υποδομές υγείας για την περίθαλψη του ατόμου αυτού. Για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%).»

7. Η περίπτ. γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Αξιολογεί και επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση από τους πίνακες της ειδικότητας, προσδιορίζοντας τη σειρά κατάταξης, η οποία προκύπτει με βάση τα καθοριζόμενα στο άρθρο 12 κριτήρια, τερματίζοντας την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητας.».

8. Στο άρθρο 12 του ν. 3883/2010 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και παραμετροποιούνται κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων τα κριτήρια των μετατάξεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.».

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3883/2010, αντικαταθίσταται ως εξής:

«α. Για το ΣΞ οι Διευθυντές Όπλων για τις κρίσεις Αξιωματικών Όπλων και οι Διευθυντές Σωμάτων για τις κρίσεις των αξιωματικών Σωμάτων και ΕΜΘ.»

10. Η υποπερίπτ. (1) της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

« (1) Ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΝ για τις κρίσεις των Μαχίμων Ειδικοτήτων, Φάρων και ΕΜΘ.»

11. Η υποπερίπτ. (5) της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.3883/2010, αντικαταθίσταται ως εξής:

«(5) Ανώτατος Αξιωματικός από την αντίστοιχη ειδικότητα των κρινόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των ΕΜΘ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ.»

12. Η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.»

13. Στην περίπτ. α΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (6) ως εξής:

«(6) Υπολοχαγός για τους ΕΜΘ.»

14. Στην περίπτ. β΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

« (8) Ανθυποπλοίαρχος για τους ΕΜΘ.»

15. Στην περίπτ. γ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

«(8) Υποσμηναγός για τους ΕΜΘ.»

16. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Επιτυχής αποφοίτηση από τα ανά ειδικότητα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία.».

17. Η παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση συνδρομής δύο (2) ή περισσότερων περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στο βαθμό, εκτός από τη περίπτωση του ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.».

18. Το πρώτο εδ. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ ή προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς μέχρι και το βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων προκειμένου να καθίστανται ικανοί για την επιτυχή διεξαγωγή και εκτέλεση των αποστολών που τους ανατίθενται πρέπει να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε επιχειρησιακές μονάδες και σε προβλεπόμενες για το βαθμό τους θέσεις κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραγράφους που ακολουθούν.»

19. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η επιτυχής αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά σχολεία των ΕΔ αποτελεί τυπικό προσόν προαγωγής και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν που συνεκτιμάται από τα Συμβούλια Κρίσεων.».

20. Το πρώτο εδ. της παρ.2 του άρθρου 37 του ν. 3883/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τους Αξιωματικούς ΠΝ, ΠΑ και ΚΣ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ’ εξαίρεση, για τους Αξιωματικούς ΠΝ και ΠΑ, που προέρχονται από την κατηγορία της υποπερίπτ. 5 της περίπτ. β΄ του άρθρου 2 και μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ ΠΝ, ΠΑ και ΣΞ τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.»

21. Το άρθρο 83 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 83
Ζητήματα νοσοκομειακής περίθαλψης

1. Στους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας, οι οποίοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και τη Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις συζύγους ή συμβίες και χήρες αυτών εν ειρήνη, που παραμένουν άγαμες, παρέχεται πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους, με οποιονδήποτε τρόπο, σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Τα έξοδα περίθαλψης βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης των δικαιούχων της παρ. 1. Αν δεν είναι ασφαλισμένοι, οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

3. Για την παροχή της ανωτέρω περίθαλψης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το στρατιωτικό νοσοκομείο του κλάδου των ΕΔ, στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ή συγγενής του, με την οποία δηλώνει και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.

β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις χρονικές περιόδους της παρ. 1.

γ) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει αν είναι ασφαλισμένος ή όχι ασφαλισμένος σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

4. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία.

5. Η ανωτέρω περίθαλψη παρέχεται κατ’ αρχάς σε νοσοκομείο του κλάδου των ΕΔ, στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή συγγενής του, το οποίο εδρεύει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο νοσοκομείο ή αν το υφιστάμενο αδυνατεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, η περίθαλψη παρέχεται από κατάλληλο νοσοκομείο των άλλων κλάδων των ΕΔ, το οποίο βρίσκεται εγγύτερα του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

6. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για περίθαλψη εγκρίνεται από τον διευθυντή της οικείας νοσηλευτικής μονάδας των ΕΔ.

7. Το δικαίωμα περίθαλψης είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.».

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:50 | Γιώργος Τασάπης

  Διαβάζω τα σχόλια περί βαθμολογικής εξέλιξης διαφόρων ομάδων στρατιωτικών. Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

  Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που εισήχθησαν στις στρατιωτικές σχολές έως και το 1991 δεν εισήχθησαν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Στις πανελλαδικές εξετάσεις οι εν λόγο σχολές μπήκαν το 1992. Όσοι υπαξιωματικοί μπήκαν στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι το 1991 , είτε εισήχθησαν από ΑΣΣΥ , είτε από Ανακαταταγείς , είτε από ΕΠΥ – ΕΜΘ ΔΕΝ ΔΏΣΑΝΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Οι ανακαταταγείς και οι ΕΠΥ-ΕΜΘ εισήχθησαν στις ένοπλες δυνάμεις χωρίς καθόλου εξετάσεις.Οι υπαξιωματικοί ΑΣΣΥ εισήχθησαν με εξετάσεις σε μαθήματα Γ γυμνασίου και μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις και απόφοιτοι Β Λυκείου. Άρα πολλοί από τους απόφοιτους ΑΣΣΥ θα φτάσουν να γίνουν Συνταγματαρχες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΛΥΚΕΊΟΥ. Ας έχουμε το γνώθεις σ’ αυτών και να μην ζητάμε παράλογα πράγματα . Τα μόνα αντικειμενικά κριτήρια είναι τα ακαδημαϊκά. Ας βασιστούν οι ιθύνοντες σε αυτά και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Οι μόνοι υπαξιωματικοί που έχουν το δικαίωμα τα μιλούν είναι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ από το 1992 και μετά.

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:14 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23, Ν.3883/2010, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΓΡ-ΕΥ ΝΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ και αίσθημα αδικίας σε αυτά.
  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ επίσης οτι κατηγορίες στελεχών, όπως οι ΕΜΘ-ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ, παραμένουν ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΟΙ από τον συγκεκριμένο νόμο και οι μόνοι που «τιμωρούνται» απο τον συγκεκριμένο νόμο είναι τα στελέχη προερχόμενα από Στρατιωτικές Σχολές!!!!

  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι τα στελέχη ΕΥ κρίθηκαν Ικανά για την Ελαφρά Υπηρεσία του στρατεύματος λόγω σοβαρών και μη ιάσιμων προβλημάτων υγείας,μη δικής τους υπαιτιότητας. Συνεπώς δεν πρόκειται επ’ ουδενί για επιλογή τους και το άρθρο αυτό τερματίζει βιαίως την σταδιοδρομία τους, πλήττοντας το στρατιωτικό τους κύρος, δίκην τιμωρίας από την Υπηρεσία για όσα έχουν προσφέρει τόσα χρόνια και για όσα προσπαθούν να προσφέρουν αντιμετωπίζοντας και την ασθένεια τους παράλληλα.

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:08 | Χρήστος Καντούρης

  Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 23 και 91 του Ν.3883/2010 ως εξής:
  Επί του άρθρου 23: Προτείνεται η κατάργηση της περίπτωσης ε΄.
  Επί του άρθρου 91: Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 5 ως συνέπεια της κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23.
  Αιτιολόγηση επί της προτεινόμενης κατάργησης της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23
  α. Εγείρει θέματα ίσης μεταχείρισης πολιτών του κράτους τα οποία τυγχάνει να πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα. Ειδικότερα η σύνδεση της βαθμολογικής εξέλιξης ενός αξκού με την κατάσταση της υγείας του, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας όπου ο κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι, αλλά και να αισθάνεται ίσος έναντι των συμπολιτών του, ανεξαρτήτως φύλλου, χρώματος ή κατάστασης υγείας. Άλλωστε αυτό επιτάσσει το Σύνταγμά μας το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» (παράγ. 1, άρθρο 4) και κατ΄ εκπλήρωση της επιταγής αυτής του Συντάγματος ο νόμος 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει ότι: «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 αναγράφει ότι: «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες». Έτσι λοιπόν ενώ στη λοιπή κοινωνία οι πολίτες πάσχοντες από κάποιο νόσημα τυγχάνουν ίσων ευκαιριών ή αναλαμβάνονται νομοθετικές πρωτοβουλίες, εκεί που παρατηρούνται αδικίες, αυτές να αίρονται, στο Στρατό δια νόμου ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ. Άλλωστε πως θα φαινόταν αν δια νόμου απαγορευόταν ένας πολίτης ΑμεΑ να γίνει υπουργός; Τα καθήκοντα ενός υπουργού είναι ελάσσονος σημασίας ώστε να επιτρέπεται σε έναν ΑμεΑ να τα αναλαμβάνει (και καλώς γίνεται), χωρίς να θίγεται το «αξιόμαχον» της οποιασδήποτε κυβέρνησης, ενώ ένας στρκός απόφοιτος ΑΣΣΥ δε μπορεί να γίνει Ανχης ή Σχης διότι θα θιγεί το αξιόμαχο του Στρατού;
  β. Επειδή αυτή η άνιση και άδικη μεταχείριση εισήχθη χωρίς αιτιολογική έκθεση και θέλοντας να κατανοήσω το σκεπτικό του νομοθέτη που ίσως την εισήγαγε για να μην πλήττεται το αξιόμαχο του Στρατού, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι όχι μόνο δεν το θεραπεύει (αν υπάρχει βέβαια θέμα τέτοιο) αλλά απεναντίας το εντείνει διότι:
  1. Στελέχη απόφοιτοι ΑΣΣΥ δε θα θέλουν να περάσουν το σχολείο Λοχαγών εφόσον γνωρίζουν ότι δια νόμου και χωρίς δική τους υπαιτιότητα τους απαγορεύεται να κατέχουν αυτόν το βαθμό αν είναι Ε.Υ.
  2. Στελέχη Ε.Υ ή Υ.Γ να διακατέχονται από αίσθημα κατωτερότητας έναντι των συναδέλφων τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην απόδοσή τους, γνωρίζοντας ότι όσο και αν προσφέρουν τελικώς οι ομοιόβαθμοί τους κάποια στιγμή θα τους περάσουν και το χειρότερο ότι νεότεροί τους βαθμολογικά θα γίνουν ανώτεροι χωρίς υπαιτιότητα δική τους.
  3. Εκτός από ηθικά, πλήττονται και οικονομικά καθώς με το νέο μισθολόγιο θα λαμβάνουν λιγότερες αποδοχές έναντι των συναδέλφων τους καθόσον με το νέο μισθολόγιο, η μισθολογική εξέλιξη συνδέθηκε άμεσα με την βαθμολογική. Σημειώνεται ότι, επί το δυσμενέστερο έναντι των συναδέλφων τους θα είναι και η απονομή της σύνταξης, εφάπαξ, επίδομα τέκνων. Μάλιστα η οικονομική επίπτωση που υφίστανται θα πρέπει να υπολογιστεί ως το διπλάσιο αν αναλογιστούμε και τα πρόσθετα ιατρικά έξοδα που υφίστανται έναντι ενός υγιούς ατόμου ως συνέπεια της πάθησής τους.
  4. Στερείται κάθε λογικής βάσης η απαγόρευση της βαθμολογικής εξέλιξης σε έναν αξκό που έτυχε να νοσήσει διότι σε έναν σύγχρονο στρατό, όπως είναι ο ελληνικός, όσο σημαντικός είναι ο αξκός στο πεδίο της μάχης άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο αξκός σε θέσεις επιτελικές ή υποστηρίξεως μάχης στα μετόπισθεν. Τέτοιες θέσεις υπάρχουν σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες και μπορούν να καλυφθούν άνετα και από αξκούς ειδικής κατάστασης. Ως προσωπικό παράδειγμα αναφέρω ότι είμαι λοχαγός απόφοιτος ΑΣΣΥ, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (Απόφοιτος της σχολής θετικών επιστημών του ΕΑΠ). Μπορεί σωματικά να μην είμαι, αλλά διανοητικά είμαι σε αρίστη κατάσταση και κάλλιστα σε περίοδο κρίσης θα μπορούσα να προσφέρω τις υπηρεσίες συντονίζοντας για παράδειγμα τις μεταφορές σε κάποιο λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, αποδεσμεύοντας έναν υγιή αξκό για το πεδίο της μάχης ο οποίος θα έκανε τα ίδια ακριβώς που θα κληθώ να κάνω και εγώ, χωρίς επιπτώσεις στη βαθμολογική του εξέλιξη επειδή έτυχε να βρίσκεται σε μια θέση σημαντική μεν, στα μετόπισθεν δε.
  5. Αξκοί υγιείς, όσον αφορά την υγεία τους, θα είναι πλέον πέραν του δέοντος επιφυλακτικοί στην ενάσκηση των καθηκόντων τους διότι γνωρίζουν πλέον ότι εάν νοσήσουν θα «τιμωρηθούν» μένοντας βαθμολογικά στάσιμοι από κάποια έτη υπηρεσίας και πάνω με ό,τι αυτό συνεπάγεται ηθικά και οικονομικά.
  Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του ν.3883 είναι επιβεβλημένη διότι σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα της κρίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η κάθε δυνατότητα από όλους τους πολίτες. Εάν γνωρίζουμε ότι κάποιος πολίτης μπορεί και θέλει να προσφέρει, θα πρέπει να του δίνουμε τα μέσα και τις ευκαιρίες να αξιοποιεί τις δυνατότητές του κατά το μέγιστο δυνατό, χωρίς περιορισμούς

 • 18 Μαρτίου 2019, 12:57 | Γεώργιος

  Κ. ΑΝΥΕΘΑ,ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΉΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΜΕ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΑΤΕ…ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ…ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΕΝΟΙ ΜΕ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ (ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ,ΚΑΤΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΑΥ Κ.Α)ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ.ΟΧΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΡΙΖΕΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ.

 • 18 Μαρτίου 2019, 12:55 | Δημήτριος

  Καλησπέρα σας, Πολύ δίκαιο και καλό το νομοσχέδιο, θα σας παρακαλούσαμε επίσης :
  Nα συμπεριλάβετε σε αυτό και μια δίκαιη και ισότιμη περίπτωση, αυτή για τους πτυχιούχους ΑΕΙ ΕΜΘ στους οποίους να αποδίδεται ένας παραπάνω βαθμός κατά την αποστρατεία τους όπως ανάλογα συμβαίνει για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3883/2010.

  Οι μετατάξεις για τους ΕΜΘ στις ετήσιες προκηρύξεις αφορούν πολύ λίγα άτομα με πολύ συγκεκριμένους τίτλους σπουδών. Έτσι κάποιος που σπούδασε σε ΑΕΙ φιλόλογος δεν θα μπορέσει ποτέ να μεταταχθεί καθώς ποτέ δεν ζητείται ανάλογος τίτλος σπουδών για κάλυψη μιας διοικητικής έστω θέσης. Ενώ θα μπορούσε καθώς : στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», αναφέρεται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού ότι: «1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής». Επίσης στις προκηρύξεις αυτές οι προκηρυσσομενες θέσεις είναι περίπου 20 και ζητούν πολύ συγκεκριμένα πτυχία με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται ούτε καν και αυτές οι 20 θέσεις στο τέλος.

  Και κλείνοντας το θέμα, σας αναφέρω ότι για το έτος 2018 δεν δημοσιεύτηκε προκήρυξη για μετατάξεις για το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας αλλά μόνο για το πολεμικό ναυτικό και τον ελληνικό στρατό. Κατά συνέπεια κάποιοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ΕΜΘ να μένουν ακόμη πιο πίσω σε θέματα τυχόν βαθμολογικής τους εξέλιξης. Για το 2019 αναμένουμε…

  Σας ευχαριστώ πολύ και πολλά Μπράβο στον κ. ΑΝΥΕΘΑ

 • 18 Μαρτίου 2019, 12:54 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΑΣΤΑΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/2010 την 24.9.2010 (ειδικότερα: άρθρο 23 παράγραφος ε΄) και την έναρξη ισχύος του μεταβατικού σταδίου του άρθρου 91 του ιδίου νόμου, που καθόρισε την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 επίσης από 24.9.2010 (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ), επιφυλάχθηκε ιδιαίτερα μειωτική διάκριση για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας). Ειδικότερα από 24.9.2010 έχουμε Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓρ και ΕΥ) δύο ταχυτήτων, ήτοι αυτών που νόσησαν πριν τη δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτών που νόσησαν μετά την δημοσίευση του Ν.3883/2010.
  Επιπροσθέτως΄το παραπάνω άρθρο του νόμου 3883/2010 έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την διάκριση και ρατσιστική αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας καθώς και με τη διεθνή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  Στο Ν. 3883/2010, δεν εμπίπτουν οι προερχόμενοι αξιωματικοί της κατηγορίας εξ εθελοντών καθότι ο νομοθέτης δεν τους περιλαμβάνει στον εν λόγω νόμο δημιουργώντας έτσι άδικο μεταξύ των των αξιωματικών.

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κύριε Υπουργέ καλή σας ημέρα,όσον αφορά το άρθρο για την βαθμολογική εξέλιξη των Ε.Μ.Θ.
  Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι υπάρχουν Ε.Μ.Θ. που είχαν και έχουν καθήκοντα Αξιωματικού (διοικητικά καθήκοντα ιδιαιτέρως σε τεχνικές ειδικότητες οπώς έχουν προαναφερθεί),τα οποία είναι γραμμένα στα ατομικά μητρώα και κάθε χρόνο αξιολογούνται και βαθμολούνται. Η επίμαχη ρύθμιση του παρόντος άρθρου γίνεται…. για λόγους άμβλυνσης της διαφορετικής μεταχείρισης με τις εθελόντριες…. και της ίσης μεταχείρισης στελεχών ίδιας προέλευσης». Είναι οξύμωρο να θέλει την ίση μεταχείριση μεταξύ στελεχών ίδιας προέλευσης και ταυτοχρονα να υπάρχει διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη. Το ένα άρει το άλλο. Αλλωστε είμαστε όλοι εθελοντές όπως ορίζει ο ΣΚ 20-1 καθόσον δεν εξαιρεί ο στρατιωτικός κανονισμός τους προερχόμενος από ΟΠΥ ως έχοντες την αυτή ιδιότητα.
  Απόδειξη τούτου ο Ν. 2109/1992 με τον οποίο από ΟΠΥ μετονομαστηκαν σε Εθελοντές Πενταετούς Υποχρεωσεως…Η εξέλιξη του καθενός ήταν γνωστή όταν έκανε την αίτηση του αλλά με το πέρασμα του χρόνου μια ομάδα ίδιας προέλευσης δικαιώθηκε(οικονομικά-βαθμολογικά). Εν έτη 2019 γίνετε επιτακτική η αναβάθμιση του θεσμού των Εθελοντών – Εθελοντριών Μακράς Θητείας μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής επιταγής για ίση μεταχείριση με ιεραρχική εξέλιξη αντίστοιχη των Εθελοντριών και των ανακαταταγμένων και Εθελοντών υπαξκών. Με το νέο μισθολόγιο οι ΕΜΘ έχουν κατέβει σε χαμηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο συγκριτικά με άλλους συνάδελφους ίδιας προέλευσης {Μονιμοποιθέντων Εθελοντών και Εθελοντριών του Ν.705/1977. Κλιμάκιο (κατηγορία)Β,ίδιο με αυτών των παραγωγικών σχολών},ενώ οι ΕΜΘ Κλιμάκιο (κατηγορία)Γ.Σε αυτό είμαι σιγούρος οτί κανεις δεν μπορεί να δώσει μία λογική και δίκαια απάντηση μέσα σε πλαίσια συνταγματικού δικαιου. Το Ελληνικό Κράτος οφείλει να τηρεί την νομιμότητα και την ισότητα των πολιτών του, να εφαρμόζει τα διατάγματα και τους νόμους του Κράτους ανεξάρτητα αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα θέλω ή την γνώμες κάποιων! Σε ένασύχρονο κράτος διακαίου και μάλιστα Ευρωπαϊκό δεν επιτρέπεται η αλά καρτ εφαρμογή των νόμων(η κατά περίπτωση με γνώμονα το φύλλο ή την ειδικότητα (π.χ εθελόντριες, μουσικοί, ολυμπιονίκες κτλ) , αλλά η πλήρη συμμόρφωση απέναντί τους, τόσο της πολιτείας, όσο και των πολιτών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων κρατικών λειτουργών της.
  Εαν τελικά είναι το ζητούμενο« η αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης», όπως αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση,και όχι (επιτρέψετε μου να πω) ένα ακόμη προεκλογικό πυροτέχνημα, θα πρέπει η βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας, να είναι ακριβώς η ίδια με αυτή των Μονιμοποιθέντων Εθελοντών και Εθελοντριών του Ν.705/1977. Τέλος πρόταση έχει γίνει από την ΠΟΕΣ με το 86/29-02-2016 έγγραφο της και μάλιστα έχοντας την πλήρη αποδοχή από το σύνολο των 12.000 εναπομείναντας στελέχη προέλευσης (Ε. Μ. Θ.) Εν τέλει η οποία τροποποίηση του νόμου πρέπει να ορίσει σαφέστατα και την βαθμολογική εξέλιξη μας,εν ενεργεία και εν αποστρατεία. Ας ψηφιστεί κάτι θετικό για όλους τους ΕΜΘ. Σας ευχαριστώ.

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:22 | Δημητρης

  Μεταθεση στον τόπο επιθυμίας και δήλωσης τους, όσων στελεχών έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρια.

  Οτιδήποτε άλλο είναι εμμεση κατάργηση του δικαιώματος, γιατί θα υπάρχουν δυνατότητες παρερμηνειων λόγω της ασάφειας του αρθρου,με αποτέλεσμα τις μεταθεσεις των στελεχών σε τόπους μη επιθυμίας τους,λόγω παρερμηνειων.

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:52 | Δημητρης

  Προτείνεται η προσθήκη και των γονέων των στελεχών των ΕΔ.

  5.Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτ. 2 της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

  «Ειδικά τα στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή είναι γονείς τέκνων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη η γονέας τους πασχει απο σακχαρώδη διαβητη υπηρετούν σε φρουρά όπου οι δομές κατάλληλων παροχών υγείας για την πάθησή τους δεν μπορούν να απέχουν από τη Μονάδα ή Υπηρεσία τους περισσότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα.».

 • Ο ΣΑΣΥΔΑ συμφωνεί με τη ρύθμιση.

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:32 | ΝΙΚΟΣ

  Αξιότιμε κύριε ΑΝΥΕΘΑ, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο παρακαλώ όπως επιλύσετε ανισότητα που υπάρχει με τον ν. 3883/2010 στον οποίο οι 3τεκνοι πολύτεκνοι που είναι ήδη στον τόπο συμφερόντων τους, είναι αμετάθετοι, ενώ δεν ισχύει σε ομοειδείς τους που υπηρετούν σε έτερο τόπο μη προτίμησής τους έχοντας υπόψιν άρθρο 21 & 4 του Συντάγματος περί προστασίας οικογένειας και ισότητας Ελλήνων πολιτών.

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:57 | Στέφανος

  Κ. Ανυεθα θα ηθελα να σας ΣΥΓΧΑΡΩ πραγματικά αναφορικά με την αλλαγη που επιχειρείται στην μεταθεσεις των λεγομενων » μεγάλων οικογένειων». Πραγματικά θλιβομαι απο τα σχόλια ελαχιστων, ευτυχώς, συναδέλφων, καθοσον δεν εχουν καταλάβει που οδηγείται η Χωρα μας αναφορικά με το δημογραφικο.
  Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες
  σχετικά με το δημογραφικό αφου το ίντερνετ εχει άπειρα αρθρα απο επισημους φορείς.
  Γιατί οπως και να το κάνουμε αλλες ανάγκες εχει να μεγαλωνεις ενα παιδί, αλλες δυο και αλλες τρία οπως εγω με τρια ταυτόχρονα διαφορετικα σχολεία σήμερα και πάει λέγοντας κύριοι.
  Επικροτουμε την προσπάθεια Σας.
  ΒΟΗΒΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ.

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:30 | ΠΑΝΟΣ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ
  Από την ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου διαπιστώνεται δυστυχώς ότι για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά στρατιωτικό προσωπικό της κατηγορίας των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.445/74 (ΦΕΚ Α’ 160) και εθελοντριών του Ν.705/77 (ΦΕΚ Α’ 279) δεν γίνεται καμιά αναφορά.
  Παρά την άδικη μεταχείριση που υπέστησαν με την αναίτια και χωρίς λόγο και τεκμηρίωση εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του Ν.4433/2016 (ΦΕΚ Α’ 213), ο οποίος ψηφίστηκε μόλις τρεισήμιση μήνες νωρίτερα !!!
  Παρά το γεγονός ότι για την κατάφωρη αυτή αδικία έχει υπάρξη πλήθος δημοσιεύεων, άρθρων, αλλά και ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, αποτέλεσμα δεν έχει υπάρξει.
  Λαμβανομένου υπόψη ότι και το έτος 2019 είναι έτος μέριμνας προσωπικού, παρακαλείσθε κ. Υπουργέ όπως εξετάσετε και διευθετήσετε το πρόβλημα.
  Σας ευχαριστώ.

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

  Πρώτα από όλα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να αναβαθμίσετε τον θεσμό των ΕΜΘ οι οποίοι με την σειρά τους έχουν προσφέρει πολλά στο στράτευμα και θα συνεχίζουν φυσικά να προσφέρουν.Τώρα αν θέλετε όμως να μιλήσουμε για ισονομία-ισότητα-άρση αδικίας και ηθική αποκατάσταση των ΕΜΘ(σε σχέση πάντα με τους παλαιούς εθελοντές και εθελόντριες),Η λύση είναι μόνο η κάτωθι:
  «γ. Όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος νόμου.»

  13. Στην περίπτ. α΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (6) ως εξής:

  «(6) Tαγματάρχης για τους ΕΜΘ.»

  14. Στην περίπτ. β΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

  « (8) Πλωτάρχης για τους ΕΜΘ.»

  15. Στην περίπτ. γ΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010, προστίθεται υποπερίπτ. (8) ως εξής:

  «(8) Επισμηναγός για τους ΕΜΘ.»

 • 18 Μαρτίου 2019, 06:31 | Παναγιώτης Παπαδ.

  Καλώ τον Αναπληρωτή ΥΕΘΑ Π. Ρήγα ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα που αφορούν κατώτερους Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς. Ειδικά με τις δηλώσεις την 13/03/2019 ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο ζητήματα, που έχουν κοινωνικό πρόσημο και κυρίως διαμορφώνουν ένα δίκαιο σύστημα μέσα στον χώρο του στρατού.
  Οι στρατιωτικοί μεταπίπτουν σε Υπηρεσία Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας μετά από γνωματεύσεις των Ανωτάτων Στρατ. Επίτροπων.
  Σύμφωνα, με τον ν. 3883/2010 στις ς υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Να επισημάνουμε πως οι λοιποί Αξ/κοι ίδιας προέλευσης φτάνουν στον βαθμό του Συνταγματάρχη.
  Τέτοιος διαχωρίσιμος στην σταδιοδρομική εξέλιξη των στελεχών εξαιτίας λόγων υγείας δεν υφίσταται σε κανένα κλάδο ή τομέα του δημοσίου. Συμπεριλαμβανόμενων όλων των δημοσιών υπαλλήλων και των Αξ/κων (στελεχών) της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
  Οι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης και οι (Αξιωματικοί προερχόμενοι από τον Ν. 705/1977 Εθελοντών-Εθελοντρίων δεν εμπίπτουν στον ν. 3883/2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν περιορισμό στον καταληκτικό βαθμό. Συνέπεια,των παρπάνω είναι οι Αξ/κοι προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) και ανήκουν στην ειδικές καταστάσεις, να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, καθώς και αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον επειδή έπονται στην συγκυριακά στο προηγούμενο καθεστώς.
  Με το υπο κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ γίνεται πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου θα έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ.
  Να σημειωθεί στο υπο κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ στους Αξ/κους ΕΜΘ που βρίσκονται στις ειδικλες καταστάσεις , δεν γίνεται διαχωρίσιμός με του υπόλοιπους Αξ/κους ΕΜΘ
  Σύμφωνα με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Οι Αξ/κοι ειδικών καταστάσεων που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα καταλήγουν στον καταληκτικό στα 28 έτη και για τα 12 έτη θα παραμένουν στάσιμοι. Μάλιστα από τα 32 έτη και μέχρι τα 40 έτη δεν θα καμία οικονομική αύξηση.
  Πρέπει να τονιστεί η σοβαρή παράλειψη του νομοθέτη στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών ν.4472/2017 δεν έγινε πρόβλεψη για τα ανωτέρω στελέχη. Στο προηγούμενο μισθολόγιο δεν υπήρχε αυτή η διάκριση για βασίζονταν σε μισθολογικές προαγωγές και οι σε διοικητικές προαγωγές.
  Τέλος με το «Νέο Ασφαλιστικό» ( ν.3865/2010 και ν.4387/2016) , θα δίνονται συντάξεις κύριας και επικουρικής σύμφωνα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν. Συνεπώς, η αδικία θα συνεχιστεί και στον συντάξιμο βίο.
  Συνεπώς, προτείνεται στο νέο υπό κατάθεση νομοσχέδιου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» να καταργηθεί η περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετική και ρατσιστική αντιμετώπιση των στελεχών ειδικών καταστάσεων.

 • 18 Μαρτίου 2019, 05:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Κε ΑΝΥΕΘΑ
  Θα ήθελα να επισημάνω ότιστο παρόν νομοσχέδιο μιλάτε μόνο για τους ΕΜΘ.
  Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι στις ΕΔ υπηρετούν και άνθρωποι που μπηκαν προ του 1990 με τον θεσμό των ανακαταταγέντων οι οποίοι εν μία νυκτί Νομος ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3883/10 εχασαν τα πάντα σχεδόν (ο υποφαινόμενος έχει στον ΒΑΘΜΟ του Υποπλοιάρχου απο το 2009)Κατά την γνώμη μου θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί ποιοί είμαι οι θεσμοί που ήδη υπηρετούν πότε οι Σχολές Υπαξιωματικών έγιναν ΑΣΣΥ αν δεν με απατά η μνήμη μου έγιναν ΑΣΣΥ απο την εισαγωγή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις και το πιο βασικό να αποδώσουμε τα δίκαια στους ανακαταταγέντες και ειδικότερα του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ οι οποίοι εχουν θιγεί περισσότερο απο τον Νομο ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3883/10.

  Σας ευχαριστώ

 • 18 Μαρτίου 2019, 01:45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Οι Υπουργικές Αποφάσεις και τα παραρτήματα αυτών, που έχουν εκδοθεί επί του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167), προτείνεται να εναρμονιστούν στο σύνολό τους με τις τροποποιήσεις που θα εγκριθούν.
  Για παράδειγμα, η Φ.411/1/294483/Σ.797/6-2-18/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468)
  ΕΝΩ στο άρθρο 2 στην παράγραφο 2 περίπτωση Α αναφέρει ότι
  «Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κατά Κλάδο κενών θέσεων λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του ν.3883/2010 και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία παραμετροποιούνται στα παραρτήματα της παρούσας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Κλάδων: α. Την απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις αξιολόγησης των στελεχών της τελευταίας δεκαετίας.»
  στο Παράρτημα «Δ» αυτής, το οποίο παραμετροποιεί τα κριτήρια μεταθέσεων των στελεχών του Κοινού Νομικού Σώματος δεν γίνεται σε κανένα σημείο αναφορά για δεκαετία. Για τα στελέχη του Κοινού Νομικού Σώματος η απόδοση αποτιμάται από την αξιολόγηση όλων των ουσιαστικών προσόντων όλων των εκθέσεων αξιολόγησης και όχι της τελευταίας δεκαετίας. Να σημειωθεί ότι στα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» τα οποία παραμετροποιούν τα κριτήρια μεταθέσεων για τους Κλάδους του ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η γενική ικανότητα στον κατεχόμενο βαθμό της τελευταίας δεκαετίας (όχι η αξιολόγηση όλων των ουσιαστικών προσόντων όλων των εκθέσεων αξιολόγησης).
  Ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και ειδικότερες ανάγκες του Κοινού Νομικού Σώματος (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του Ν.3883/10), ώστε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικό τρόπο;
  Και για τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων η μοριοδότηση των στελεχών για τον σχεδιασμό των μεταθέσεων γίνεται σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. ΜΟΝΟ στο Κοινό Νομικό Σώμα, ενώ η μοριοδότηση αφορά την τελευταία δεκαετία, η απόδοση των στελεχών του αποτιμάται από την αξιολόγηση ΟΛΩΝ των ουσιαστικών προσόντων ΟΛΩΝ των εκθέσεων αξιολόγησης.
  Πρέπει και για το Κοινό Νομικό Σώμα να ισχύσει η δεκαετία.

 • 18 Μαρτίου 2019, 00:22 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  κ. ΥΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που ρυθμίζονται πέρα των άλλων και θέματα προσωπικού με την τροποποίηση διατάξεων του Ν.3883/2010, θετικά κατά γενική ομολογία, ξεχάστηκε το θέμα των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ και ΕΥ) αποφοίτων ΑΣΣΥ που σταδιοδρομικά υπάγονται στο Ν.2439/1996 (Όσοι συμπλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας έως 31-12-2015).
  Με το Ν.3883/2010, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και σήμερα πλέον φαίνονται ξεκάθαρα οι αδικίες του και η ανάγκη για τροποποίηση πολλών από τις διατάξεις του.
  Συγκεκριμένα με τον εν λόγω Ν.3883/2010, έχουμε Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ και ΕΥ) δύο ταχυτήτων : αυτούς που νόσησαν πριν την δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτούς που νόσησαν μετά την δημοσίευση του Ν.3883/2010.
  Έτσι λοιπόν τα στελέχη που προέρχονται από Υπξκούς απόφοιτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010, στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ ή ΕΥ), προάγονται στον καταληκτικό βαθμό του Ανχη, ενώ τα στελέχη οι οποίοι εντάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010, στην κατηγορία των Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓ ή ΕΥ), προάγονται στον καταληκτικό βαθμό του Υπλγού.
  Ποιο συγκεκριμένα ένας Υπξκός (απόφοιτος ΑΣΣΥ) που κρίθηκε ΥΓ-ΕΥ, πριν την 23 Σεπ 2010, θα προαχθεί κανονικά μέχρι το βαθμό του Ανχη και κάποια στιγμή στην εξέλιξη του θα γίνει αρχαιότερος και πιθανώς άμεσος προϊστάμενος ενός Υπλγού ή ενός Λγού (απόφοιτου ΑΣΣΥ), που μεταφέρθηκε στις ειδικές καταστάσεις (ΥΓ-ΕΥ), μετά την 23 Σεπ 2010, με τον πρώτο να έχει είτε την ίδια ημερομηνία κατάταξης, είτε ακόμα και λιγότερα χρόνια υπηρεσίας (νεότερος δηλαδή), δημιουργώντας ανισότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας.
  Επιπλέον των παραπάνω, ο άδικος Ν.3883/2010, πέρα της βαθμολογικής τιμωρίας που επέβαλε στα στελέχη ειδικών καταστάσεων, συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και αδικίες μετά την ένταξη των ένστολων στο ενιαίο μισθολόγιο το οποίο ισχύει από το 2017.
  Συγκεκριμένα με το νέο ενιαίο μισθολόγιο δεν υφίσταται η προσθήκη «πρόσθετων» μισθολογικών κλιμακίων που να επιλύουν το πρόβλημα της ομαλής μισθολογικής εξέλιξης των στελεχών ειδικών καταστάσεων (ΥΓ-ΕΥ), με αποτέλεσμα να καθηλώνουν τους βασικούς μισθούς σε χαμηλά επίπεδα, αφού τα μισθολογικά κλιμάκια είναι σε συνάρτηση του καταληκτικού τους βαθμού (Υπλγού). Έτσι λοιπόν τα στελέχη που εντάχθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.3883/2010 (23 Σεπ 2010), «τιμωρούνται» τώρα και μισθολογικά, με λιγότερο μισθό και αργότερα όταν αποστρατευθούν με λιγότερη σύνταξη, μερίσματα, εφάπαξ και ΒΟΕΑ για τα τέκνα τους, από τους συναδέλφους που πρόλαβαν (μεταφορικά) και εντάχθηκαν πριν την δημοσίευση του Ν.3883/2010.
  Διαπιστώνουμε επίσης τις αβλεψίες του Ν.3883/2010, που λόγω της παράληψης της τροποποίησης του μεταβατικού σταδίου του άρθρου 91 παρ. 5, συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη μέχρι την 31/12/2015 και έχουν μεταπέσει σε ειδικές καταστάσεις (ΥΓ ή ΕΥ) εξακολουθούν να μην προάγονται.
  Έτσι οι περίφημες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 91, ενώ αρχικώς ο νόμος διατείνεται ότι για τους Αξιωματικούς με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα (που συμπληρώνουν 25 έτη κλπ) συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του προηγουμένου Ν.2439/1996, ακολούθως αναστέλλει την εφαρμογή σχεδόν όλων των διατάξεων του νόμου γενικά για όλους τους Αξιωματικούς, ορίζοντας έναρξη εφαρμογής την 01-01-2012.
  Ερμηνεύοντας κατά γράμμα τον Νόμο αναρωτούμαστε, πώς είναι δυνατόν να ισχύουν ταυτόχρονα και οι διατάξεις του παλιού Ν.2439/1996 και οι διατάξεις του νέου Νόμου Ν.3883/2010.

  Για την αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η παρακάτω τροποποίηση:

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 3883/2010

  Ι. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91, παράγ. 5, του Ν. 3883/2010
  1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010 (όπως ισχύει σήμερα), ορίζει ότι: «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».
  2. Αιτείται η τροποποίησή της όπως παρακάτω:
  «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις ειδικές καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκτός των στελεχών που συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2439/1996».
  3. Ως αιτιολογική βάση της άνωθεν τροποποίησης τίθεται πρωτεύοντος η αρχή της «αναλογικής» ισότητας, που πρέπει να διέπει το πλαίσιο της βαθμολογικής και σταδιοδρομικής εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ, ιδίως εκείνων που από λόγους υγείας μεταπίπτουν σε Ειδικές Καταστάσεις, οι οποίοι εκτός της απώλειας της υγείας τους χάνουν και το δικαίωμα της περαιτέρω βαθμολογικής προαγωγής τους, που συνιστά σε κάθε περίπτωση ηθικό δικαίωμα.

  ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  4. Μετά την εισαγωγή της διάταξης του άρθρου 37 του Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ, τ. Α΄, 165/2.11.2017), το μεταβατικό στάδιο του άρθρου 91 παρ. 2 του Ν. 3883/2010, περιέλαβε και όλους τους εν ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κα-τηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ, τ. Α`, 160/10-6-1974) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977 (ΦΕΚ Α` 279/28-9-1977) οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής.
  5. Με αυτό τον τρόπο εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του Ν. 2439/1996 οι εν ενεργεία Αξιωματικοί που μεταβάλλεται η κατάστασή τους (μεταφορά τους στην Ελαφρά Υπηρεσία ή Υπηρεσία Γραφείου) μετά την 24-9-2010 (ισχύς του Ν. 3883/2010), με συνέπεια να αντιμετωπίζονται άνισα προς τους ομοιόβαθμούς συναδέλφους τους ως προς το δικαίωμα προαγωγής τους μέχρι τον καταληκτικό τους βαθμό κατά ειδικότητα και προέλευση, χωρίς υπαιτιότητά τους, καθόσον η μεταβολή κατάστασής τους οφείλεται αντικειμενικά σε λόγους υγείας/ανικανότητας.
  6. Η εισηγούμενη τροπολογία ερείδεται στη συνταγματική αρχή της αναλογικής ισότητας.

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:45 | Nikos

  Ένα πολύ σοβαρό θέμα που δεν έχει συμπεριληφθεί στο νέο νομοσχέδιο είναι οι Αξιωματικοί Ειδικής Κατάστασης προερχόμενοι από τις παραγωγικές σχολές και συγκεκριμένα όσον αφορά την περίπτωση (ε) του άρθρου 23 του Ν.3883/2010, η οποία σταματάει την βαθμολογική εξέλιξη της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξιωματικών.
  Σύμφωνα, με τις υποπεριπτώσεις (4) και (5) της περίπτ. ε΄ του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ (προερχόμενοι εκ Υπαξιωματικών) έχουν ως καταληκτικό βαθμό τον βαθμό του Λοχαγού και αντίστοιχου για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και του Υπολοχαγού και αντίστοιχου για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ. Σε αντίθεση με τους λοιπούς Αξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ που έχουν ως καταληπτικό βαθμό τον Συνταγματάρχη και αντίστοιχών.
  Εδώ πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:
  Oι Αξιωματικοί που διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, ενώ όσοι μετέπεσαν σε αυτές μετά την έναρξη της ισχύος του ν.3883/2010 διέπονται από τις λιγότερο ευεργετικές διατάξεις εξέλιξης του νόμου. Η διαφορετική μεταχείριση Αξιωματικών κοινής κατηγορίας (ειδικών καταστάσεων) που διέπονται, όμως, ως προς τους καταληκτικούς βαθμούς εξέλιξής τους, από διαφορετικούς σταδιοδρομικούς νόμους, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 60 και της παρ. 5 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, όσοι μετέπεσαν σε ειδικές καταστάσεις πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου διέπονται από το σταδιοδρομικό καθεστώς του ν.2439/1996 έχοντας μεγαλύτερο σταδιοδρομικό ορίζοντα εξέλιξης, ενώ όσοι μετέπεσαν σε αυτές μετά την έναρξη της ισχύος του ν.3883/2010 διέπονται από τις λιγότερο ευεργετικές διατάξεις εξέλιξης του νόμου αυτού. Απόρροια των ανωτέρω αποτελεί, αφενός αξιωματικοί ειδικών καταστάσεων κοινής τάξης και προέλευσης (εξ ΑΣΣΥ) να ολοκληρώνουν τη σταδιοδρομία τους με κατά πολύ διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, αφετέρου, αξιωματικοί νεότεροι ή ακόμα και κατώτεροι άλλων να καθίστανται αρχαιότεροι ή και ανώτεροι αυτών μόνον ένεκα της συγκυριακής μετάπτωσής τους στις ειδικές καταστάσεις σε προγενέστερο από αυτούς χρονικό διάστημα (ήτοι πριν την έναρξη εφαρμογής του ν.3883/2010).
  Επιπλέον:
  Με την προωθούμενη ρύθμιση του νέου υπό κατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γίνεται πλήρη εξίσωση με τους Αξιωματικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ) όπου θα έχουν κοινό καταληκτικό βαθμό με τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ. Να σημειωθεί πως η εγκύκλιο κατάταξης των ΕΜΘ ανάφερε καταληκτικό βαθμό, τον βαθμό του ανθυπασπιστή. Η δε εγκύκλιος των Υπαξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ όριζε τον βαθμό του Συνταγματάρχη στους αποφοίτους ΑΕΙ και χωρίς κάποιο περιορισμό.

  Στην προωθούμενη ρύθμιση του νέου υπό κατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν θα έχουν διαφορετικό καταληκτικό βαθμό, οι Αξιωματικοί ΕΜΘ που ανήκουν στις Υπηρεσίες Γραφείου, Ελαφρά Υπηρεσία, Υπηρεσία Ξηράς και Υπηρεσία Εδάφους από τους υπολοίπους Αξιωματικούς ΕΜΘ.
  Συνοψίζοντας, όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει σαφής και κατάφωρη αδικία στους συγκεκριμένους Αξ/κους του Πολέμικου Ναυτικού προερχόμενους από ΑΣΣΥ. Το Κράτος Δίκαιου και Πρόνοιας πρέπει να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των πολιτών που μοναδικό τους σφάλμα ήταν η ασθένεια τους ή το τραύμα τους, κάτι που πολλές φορές δεν οφείλεται σε αυτούς ή δεν δύναται να αποφευχθεί . Γεγονός που δεν θα πρέπει να συντελείτε εις βάρος του άνιση βαθμολογική και οικονομική μεταχείριση. Σε καμία άλλη κατηγορία προελεύσεως στρατιωτικού προσωπικού ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή Υπηρεσία του Δημοσίου δεν υπάρχει αυτή η άδικη άνιση και ρατσιστική μεταχείριση.

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:48 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

  ΜΕΡΟΣ 2ο

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

  Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3883/2010 την 24.9.2010 (ειδικότερα: άρθρο 23 παράγραφος ε΄) και την έναρξη ισχύος του μεταβατικού σταδίου του άρθρου 91 του ιδίου νόμου, που καθόρισε την έναρξη ισχύος του άρθρου 23 επίσης από 24.9.2010 (ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ), επιφυλάχθηκε ιδιαίτερα μειωτική διάκριση για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας).

  Ειδικότερα από 24.9.2010 έχουμε Αξιωματικούς Ειδικών Καταστάσεων (ΥΓρ και ΕΥ) δύο ταχυτήτων, ήτοι αυτών που νόσησαν πριν τη δημοσίευση του Ν.3883/2010 και αυτών που νόσησαν μετά την δημοσίευση του Ν.3883/2010.

  Συνακόλουθα, ΚΑΤΑ ΣΑΦΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΩΠΗΣ) απόφοιτοι της ίδιας τάξεως ή και νεότεροι (προελεύσεως ΑΣΣΥ) φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό που προβλέπεται από το Ν.2439/1996 (βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή βαθμό του Συνταγματάρχη οι πτυχιούχοι ΑΕΙ), γιατί είχαν την τύχη να νοσήσουν (και να μεταφερθούν στην αντίστοιχη Ειδική Κατάσταση) μέχρι τις 23.9.2010, ενώ άλλοι απόφοιτοι, που είχαν την ατυχία να νοσήσουν μετά τις 24.9.2010, να αποστρατεύονται με το βαθμό του Λοχαγού/Υπολοχαγού (αντίστοιχα για ΥΓρ/ΕΥ), ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΕΝΟΙ ΕΤΣΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΗΤΟΙ ΗΘΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ.

  Έτσι, ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 24.9.2010 ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα υφίστατο ποινικά κολάσιμη εκούσια πρόκληση), οι συνέπειες προβάλλουν για τους υπόψη Αξιωματικούς ιδιαίτερα δυσαναλογικές και απρόσφορες, ΚΑΘΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΣΥ) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών που εκτάκτως ασθενούν μετά την 24.9.2010 πλήττουν το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, ΟΥΤΕ, ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3883/2010).

  Συνεπώς για λόγους ισότητας και αναλογικότητας, ενόψει της νέας νομοθετικής ρύθμισης, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ (ΕΣΤΩ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ) Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε΄ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν.3883/2010 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ.
  Στην περίπτωση που δεν δύναται επί του παρόντος να καταργηθεί το άρθρο 23, ΤΟΤΕ ΔΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (άρθρο 91, παράγραφος 5 του Ν.3883/2010), ότι το άρθρο 23 τυγχάνει εφαρμογής ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΑΣΣΥ) ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.3883/2010 (24.9.2010) ΚΑΙ ΜΕΤΑ (αντί να εφαρμόζεται για τα Στελέχη αποφοίτους ΑΣΣΥ που μεταπίπτουν στις Ειδικές Καταστάσεις μετά τη δημοσίευση του Ν. 3883/2010, ήτοι 24.9.2010), καθόσον σε κάθε περίπτωση η πρόνοια του νομοθέτη αφορά και στη βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 24.9.2010 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ν/Σ ΤΩΝ ΕΔ)
  Ι. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 91, παράγ. 5, του Ν. 3883/2010
  1. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 91 του Ν. 3883/2010 (όπως ισχύει σήμερα), ορίζει ότι: «5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για τα στελέχη που μεταπίπτουν στις Ειδικές Καταστάσεις που αναφέρονται σε αυτήν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

  Αιτείται όπως, στο επερχόμενο νομοσχέδιο, τροποποιηθεί όπως παρακάτω:
  2. «Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 23 εφαρμόζεται για όσους αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ) μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». (νοείται ο Ν. 3883/2010).
  και ακολούθως να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
  «Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών».

  ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Η εισηγούμενη τροπολογία ερείδεται στη συνταγματική αρχή της αναλογικής ισότητας.
  Ως Αιτιολογική Έκθεση προτείνεται το κείμενο του κεφαλαίου «ΕΙΣΗΓΗΣΗ» του παρόντος σχολίου (προηγούμενο κεφάλαιο).

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  Το υπό διαβούλευση Ν/Σ στο κεφάλαιο «Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» αναγράφει μεταξύ και άλλων ότι για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου λήφθηκαν υπόψη η ανάγκη για την περαιτέρω προστασία και έμπρακτη μέριμνα κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, οι επιταγές του Συντάγματος για την προστασία της οικογένειας και ειδικά των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η συμμόρφωση της Διοίκησης με τα πορίσματα της νομολογίας, κλπ, δείγμα του πνεύματος του Ν/Σ, με βάση το οποίο ευελπιστούμε να αντιμετωπιστεί ανάλογα και το δικό μας δίκαιο αίτημα και τελικά να διευθετηθεί, με τροπολογία που δύναται να απέρθει επί του εν λόγω Ν/Σ.

  Εξ όσων γνωρίζω, στον Στρατό της Μεγάλης Βρετανίας επιτρέπεται η αλλαγή φύλου (με βάση τη νομοθεσία). Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος της αλλαγής φύλου Στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων καλύπτεται με δημόσια δαπάνη, με την αιτιολόγηση ότι η πράξη αυτή (δικαίωμα της αλλαγής φύλου και κάλυψη του κόστους της) βοηθάει καταλυτικά στην ψυχολογία του Στελέχους με άμεσο θετικό αντίκτυπο στις ίδιες τις ΕΔ της Μ. Βρετανίας.
  Με βάση πλέον ότι επιτρέπεται η αλλαγή φύλου και στη χώρα μας (και προφανώς και στα Στελέχη των ΕΔ), εάν Στέλεχος των ΕΔ, αλλάξει το φύλο του (δηλαδή την «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» του) και αυτό το Στέλεχος είναι απόφοιτος ΑΣΣΥ, θα υπάρχει διάκριση και να νομοθετηθεί καταληκτικός βαθμός Υπολοχαγού και για όσους/όσες αλλάξουν φύλο, άρα και «κατάσταση»;
  Γιατί να συμβαίνει αυτό στην περίπτωση που αλλάζουμε «κατάσταση» τα Στελέχη απόφοιτοι ΑΣΣΥ; (πχ, μεταφορά από την κατάσταση της Ενεργού Υπηρεσίας στην Ειδική Κατάσταση της Ελαφράς Υπηρεσίας).

  Νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος των Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτων ΑΣΣΥ, που παραπάνω σας παρουσίασα, αφενός μεν θα αποκαθιστούσε την κανονικότητα στο (πρωτίστως) ηθικό ζήτημα της βαθμολογικής τους εξέλιξης [στο πνεύμα της ίσης μεταχείρισης και της εξέλιξής τους με τον δικαιότερο νόμο (Ν. 2439/1996)], αφετέρου δε θα ήταν δίκαιο να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται, τόσο στα ίδια τα Στελέχη όσο και στις οικογένειές τους (στις οποίες είναι αρωγοί στις κάθε είδους ανάγκες τους), από το γεγονός ότι η καθήλωση στον καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού, που εξακολουθεί να καθορίζει ο Ν. 3883/2010, καθήλωσε ταυτόχρονα και τα συνταξιοδοτικά και λοιπά τους δικαιώματα (δεν υπήρξε πρόβλεψη επ’ αυτού), για τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τους παρακρατούνταν κρατήσεις με βάση τους κατά πολύ υψηλότερους μισθολογικούς τους βαθμούς και όχι κρατήσεις με τον καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού, με τον οποίο πλέον καλούνται να αμείβονται.

  ΚΥΡΙΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΕΘΑ,
  ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΙΑΠΝΕΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.
  Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΕΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ.

  ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΑΔΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Ν.3883/2010 (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 91, ΠΑΡΓ. 5 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ), ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΠΟΥ ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΣΣΥ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙ ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠ΄ ΑΠΕΙΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:04 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ

  ΜΕΡΟΣ 1ο
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Κύριε Αναπληρωτή ΥΕΘΑ,
  στο επερχόμενο νομοσχέδιο με μεγάλη μου απογοήτευση διαπιστώνω τη μεγάλη αδικία που συντελείται και αυτή τη φορά σε βάρος των Στελεχών αποφοίτων Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), όπως η ΣΜΥ από την οποία προέρχομαι.
  Το νομοσχέδιο σε όλη του σχεδόν τη έκταση ρυθμίζει πληθώρα θεμάτων Στελεχών έτερων κατηγοριών (πχ αποφοίτων Σχολών Αξκών, ΕΜΘ κλπ), αφήνοντας εκτός νομοσχεδίου ρυθμίσεις θεμάτων αποφοίτων ΑΣΣΥ που χρονίζουν, που θα μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί, με τη μεγάλη ευκαιρία που δίδεται με το παρόν νομοσχέδιο.

  Οι παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ επί αναρίθμητες δεκαετίες είναι κοιτίδα προπαρασκευής των μικρών ηγητόρων, που αδιάλειπτα τροφοδοτούν τις Ένοπλές Δυνάμεις της πατρίδος μας με Στελέχη, ώστε αυτές (ΕΔ) να είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολής τους με αποτελεσματικότητα, δόξα και επιτυχία, οποτεδήποτε απαιτηθεί.

  Ειδικότερα, η ΣΜΥ, της οποίας είμαι απόφοιτος, έχει ένδοξη ιστορία 135 ετών (!).
  Πρωτοσυστάθηκε ως «Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον» το 1884 και οι απόφοιτοί της, οι οποίοι συμμετείχαν σε αναρίθμητες επιχειρήσεις, εκστρατεία Μικράς Ασίας, πολέμους, ειρηνευτικές αποστολές ανά την υφήλιο κλπ, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στις ΕΔ και την πατρίδα αδιακρίτως, τιμώντας τόσο την ένδοξη ιστορία της Σχολής, όσο τον Στρατιωτικό όρκο, τις Στρατιωτικές Αρχές, τη Στρατιωτική Τιμή και την Ελληνική Ιστορία και παράδοση χιλιάδων ετών (πεσόντες δε πολλοί εξ αυτών στην εκτέλεση του καθήκοντος) και πιστεύω ακράδαντα ότι ΑΞΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ (ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΙΓΜΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ την αναγνώριση της προσφοράς και της συμμετοχής τους στην εκπλήρωση της αποστολής των ΕΔ και της Πατρίδας, καθώς επίσης αξίζουν και της ΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ισότιμα με όλες τις άλλες κατηγορίες Στελεχών, στα ζητήματα που τους απασχολούν και στα δίκαια και ηθικά αιτήματα τους για αποκατάσταση αδικιών, που όμως δυστυχώς δεν βλέπουμε να περιλαμβάνονται ούτε σε αυτό το νομοσχέδιο, παρά το γεγονός ότι επί μακρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον τελευταία διετία), τα θέσαμε υπόψη τόσο της ιεραρχίας του Στρατού, όσο και μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου με ερωτήσεις στον ΥΕΘΑ, με ενημερώσεις σε νομικούς συμβούλους του ΥΠΕΘΑ κλπ.

  Στο παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζεται βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ (που στο θεσμικό πλαίσιο της πρόσληψής τους και της μετέπειτα μονιμοποίησής τους, δεν υπήρχε πρόβλεψη για κατάληξη στο βαθμό του Υπολοχαγού), θεσμός που στα επόμενα χρόνια θα πάψει να υφίσταται στις ΕΔ, αλλά παραμένουν ανεπίλυτα ζητήματα Στελεχών αποφοίτων ΑΣΣΥ, που θα συνεχίσουν επ΄ άπειρον να υφίστανται ως θεσμός, συνεχίζοντας αυτά τα φυτώρια μικρών ηγητόρων να τροφοδοτούν τις ΕΔ με το νέο αίμα τους.

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

  Το ζήτημα αφορά την βαθμολογική εξέλιξή των Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτων ΑΣΣΥ και είναι το σημαντικότερο επαγγελματικό ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, αφού από την έκβασή του κρίνεται η εξέλιξή μας, η οποία ευνόητα επηρεάζει καταλυτικά και τις οικογένειές μας.

  Συγκεκριμένα, το ζήτημα αφορά στο άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 (γνωστός ως νόμος Βενιζέλου), που καθηλώνει τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ στο βαθμό του Υπολοχαγού ως καταληκτικό βαθμό με τρόπο άνισο και αίολο (και στο βαθμό του Λοχαγού τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου αποφοίτους ΑΣΣΥ), την ίδια στιγμή που ΕΞΑΙΡΕΙ από τη διάταξη αυτή τα Στελέχη των άλλων κατηγοριών Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας (συγκεκριμένα εξαιρεί τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν. 705/1977 και τους μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ΝΔ 445/1974).
  Επιπλέον στα Στελέχη ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ γίνεται διάκριση και ως προς την αναπηρία τους, που έχει διαγνωστεί με γνωμάτευση της Ανώτατης ΥΓ Επιτροπής του Στρατού (αντίστοιχα ΠΝ, ΠΑ).
  Η διάκριση δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της αναπηρίας τους και κατ’ επέκταση με την προσήκουσα με βάση το νόμους 4074/2012 και 4488/2017 μεταχείριση τους, αλλά έχει να κάνει και με τη διάκριση με τις άλλες κατηγορίες εθελοντών Αξιωματικών, που προφανώς αντιμετωπίζονται ως ΑμεΑ και εξαιρέθηκαν της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, ενώ για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ υπάρχει διάκριση, τόσο ως ΑμεΑ όσο και ως άλλη κατηγορία Αξιωματικών από εκείνες τις κατηγορίες των Αξιωματικών που προέρχονται από εθελοντές.

  Το σημαντικό αυτό σημείο της περίπτωσης «ε(5)» του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, καταδεικνύει με κραυγαλέο τρόπο, αφενός μεν το πόσο άνισα και άδικα αντιμετωπίζει και μεταχειρίζεται ο εν λόγω νόμος τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ σε σχέση με ως άνω άλλες κατηγορίες Αξιωματικών Ελαφράς Υπηρεσίας, αφετέρου δε το πόσο άνισα μεταχειρίζεται τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας αποφοίτους ΑΣΣΥ σε σχέση με τους υπόλοιπους ομοιοβάθμους τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, που εξελίσσονται με τον ίδιο νόμο (Ν. 2439/1996).

  Ι. Ζητήματα – Προβλήματα που εγέρθηκαν

  Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 επέφερε προβλήματα – ζητήματα, που συνεχίζουν να υφίστανται. Ενδεικτικά:

  – Είναι ευρέως γνωστό ο εν λόγο Νόμος, από την εφαρμογή του έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και σήμερα φαίνονται ξεκάθαρα οι αδικίες, και οι αντιπαλότητα που έχει επιφέρει μεταξύ των Στελεχών διαφορετικής προέλευσης, σε μια οικογένεια (όπως αυτή των ΕΔ) που επιβάλλεται να τη διακατέχει η ομοψυχία και οι άριστες υπηρεσιακές σχέσεις προς την επίτευξη της αποστολής των ΕΔ. Το καλύτερο θα ήταν να καταργηθεί αυτός ο νόμος και να αντικατασταθεί με ένα καλύτερο και πιο δίκαιο.

  – Δημιούργησε Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας 2 ταχυτήτων αποφοίτους ΑΣΣΥ. Εκείνους που κρίθηκαν Ελαφράς Υπηρεσίας πριν την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου (24.9.2010), που εξελίσσονται κανονικά μέχρι το καταληκτικό τους βαθμό και εκείνους που κρίθηκαν μετά την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Υπολοχαγού.

  – Επέβαλε διάκριση στον καταληκτικό βαθμό ως προς στην προέλευση των Στελεχών, εξαιρώντας από τον καταληκτικό βαθμό του Υπολοχαγού τις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν. 705/1977 και τους μονιμοποιηθέντες Εθελοντές του ΝΔ 445/1974, επιβάλλοντας με τη διάταξη αυτή μια ιδιότυπη «τιμωρία» στα Στελέχη που επέλεξαν να σπουδάσουν σε Στρατιωτική Παραγωγική Σχολή, αντί να καταταγούν ως εθελοντές.

  – Επέφερε κλυδωνισμό στις ΕΔ, αφού η διάταξη αυτή δημιουργεί μεγάλο και έντονο προβληματισμό στα Στελέχη της Ενεργού Υπηρεσίας (σε όσους δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και μπορούν να καλύψουν μάχιμες θέσεις), καθότι αναρωτιούνται τι θα γίνει με την βαθμολογική τους εξέλιξη αν τύχει και τραυματιστούν στην ειρηνική περίοδο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος ή τι θα γίνει αν τραυματιστούν κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτοί οι προβληματισμοί επιδρούν αρνητικά στο αξιόμαχο των ΕΔ, αφού τα στελέχη της Ενεργού Υπηρεσίας προκείμενου να προστατευτούν από το ενδεχόμενο να μεταφερθούν εξαιτίας σωματικής τους βλάβης (σε ειρηνική ή πολεμική περίοδο) στην Ελαφρά Υπηρεσία, λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και αποφυγής εκτέλεσης των καθηκόντων τους στο έπακρο ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, μαχητική ισχύ που εύλογα είναι απολύτως απαραίτητη για να εκτελέσουν οι ΕΔ την αποστολή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (είτε στην ειρήνη, είτε στον πόλεμο).

  – Δεν υπολόγισε, το 2010 που τέθηκε σε εφαρμογή, το γεγονός ότι το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόστηκε μεταγενέστερα, θα καθήλωνε τα εν λόγω Στελέχη και μισθολογικά (εκτός από βαθμολογικά), αφού πλέον τα Στελέχη των ΕΔ λαμβάνουν αμοιβές σύμφωνα με το φέροντα βαθμό τους, και όχι με ανώτερο μισθολογικό βαθμό που ίσχυε παλαιότερα. Να σημειωθεί δε ότι, η καθήλωση στο βαθμό του Υπολοχαγού ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στα Στελέχη αυτά να αποζημιωθούν με αποδοχές, σύνταξη, επίδομα τέκνου κλπ με τις κρατήσεις που πλήρωναν με βάση το μισθολογικό βαθμό που παλαιότερα έφεραν (πχ: Στέλεχος βαθμού Υπολοχαγού πλήρωνε κρατήσεις για σύνταξη, επίδομα τέκνων κλπ με 2/3 ΒΜ Ταξιάρχου και καλείται να απολάβει αποδοχές Υπολοχαγού).

  – Σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του υπό διαβούλευση Ν/Σ, οξύνεται ακόμη περισσότερο η άδικη και άνιση μεταχείριση των Στελεχών ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ έναντι των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), που ρυθμίζεται να έχουν ως καταληκτικό (οι ΕΜΘ) το βαθμό του Υπολοχαγού και ως αποστρατευτικό το βαθμό του Λοχαγού και με τον τρόπο αυτό τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας Απόφοιτοι παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών ΑΣΣΥ θα υποσκελίζονται από άλλη μια κατηγορία εθελοντών Στελεχών, παρά το γεγονός ότι είναι απόφοιτοι Παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών.

  ΙΙ. Νομικό περίγραμμα του ζητήματος (περιληπτικά)

  – Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 είναι άρθρο που επιφέρει κατάφορες διακρίσεις και άνιση μεταχείριση σε βάρος των Στελεχών ΕΥ αποφοίτων ΑΣΣΥ.

  – Το άρθρο 23 του Ν. 3883/2010 ΕΙΝΑΙ ΑΙΟΛΟ, καθότι για την συμπερίληψή του στον εν λόγω νόμο ΔΕΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ. Δηλαδή δεν αιτιολογήθηκε από τον νομοθετικό συντάκτη ο σκοπός, ο λόγος και η ανάγκη να περιληφθεί το άρθρο αυτό στον συγκεκριμένο νόμο και ειδικότερα η διάκριση της περίπτωσης «ε(5)» του εν λόγω άρθρου.

  – Η παράγραφος 5 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) καθόρισε την εφαρμογή του άρθρου 23 του εν λόγω νόμου (Καταληκτικοί Βαθμοί) από τη δημοσίευση του νόμου (24.9.2010), χωρίς να δίνει το παραμικρό μεταβατικό στάδιο για την εφαρμογή του, επιτείνοντας έτσι το πρόβλημα που ούτος ή άλλως δημιούργησε με τα όσα καθόρισε σε βάρος (κυρίως) των αποφοίτων ΑΣΣΥ δημιουργώντας αιφνιδιασμό με δυσμενή συνεπακόλουθα.

  – ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, που εμφανίστηκαν μετά την 24.9.2010 και σε κάθε περίπτωση ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ ΠΟΥ ΝΟΣΗΣΑΝ (καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα υφίστατο ποινικά κολάσιμη εκούσια πρόκληση), οι συνέπειες προβάλλουν για τους υπόψη Αξιωματικούς ιδιαίτερα δυσαναλογικές και απρόσφορες, ΑΦΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΣΥ) ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιοι εξ αυτών που εκτάκτως ασθενούν μετά την 24.9.2010 πλήττουν το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, ΟΥΤΕ, ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3883/2010).

  – Σύμφωνα με το Σύνταγμα των Ελλήνων (παράγ. 1 του άρθρου 4) «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».
  Κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας της ολομέλειας του Αρείου Πάγου «Οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, κείμενοι εκτός του πεδίου των επί μέρους εγγυήσεων των συνταγματικών δικαιωμάτων, οι οποίες δεν προβλέπουν, ρητώς, εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής τους, ούτε μπορεί να ισχύσει γι` αυτούς ένα τεκμήριο διαφοροποιήσεως ως προς την απόλαυση όλων, ανεξαιρέτως, των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, επαγγέλματος, κοινωνικής ή οικονομικής τάξεως, υπό την έννοια ότι αυτοί έχουν μόνο εκείνα τα δικαιώματα, που ρητώς τους απονέμει η ισχύουσα συνταγματική τάξη και η κείμενοι νόμοι. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΑΥΤΟΙ, ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ με τους, κατά το Σύνταγμα, θεμιτούς περιορισμούς, που μπορούν να επιβληθούν. [Αποφ. ΟλΑΠ 3/2012 (1-3-2012)].
  Τα Στελέχη Ελαφράς Υπηρεσίας – Υπηρεσίας Γραφείου, είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Ως υπηρετούντες δε στις ΕΔ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΥΤΟΙ, ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, κατά την ως άνω Απόφ, ΟλΑΠ.
  Ο Ν. 4488/2017 (γνωστός ως αντιρατσιστικός), στο άρθρο 59 αναγράφει λέει «Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας», ενώ στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου αναγράφεται «δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες».
  Ωστόσο, για τους ΕΥ αποφοίτους ΑΣΣΥ η διάκριση δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της αναπηρίας τους και κατ’ επέκταση με την προσήκουσα με βάση το νόμο 4488/2017 μεταχείριση τους, αλλά έχει να κάνει και με τη διάκριση με τις άλλες κατηγορίες εθελοντών Αξιωματικών, που προφανώς αντιμετωπίζονται ως ΑμεΑ και εξαιρέθηκαν της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 23 του Ν. 3883/2010, ενώ για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ υπάρχει διάκριση, τόσο ως ΑμεΑ όσο και με τις άλλες κατηγορίες Αξιωματικών που προέρχονται από εθελοντές.
  Η αδικία σε βάρος της εξέλιξής τους προσομοιάζει «ποινικοποίηση της πάθησης ή του νοσήματος», που πιθανόν να το υπέστησαν και κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, δημιουργώντας πρόσθετο αισθήματα άνισης μεταχείρισης και κατωτερότητας έναντι των υπολοίπων Στελεχών, ειδικότερα νεοτέρων τάξεων.

  – Στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που υπογράφτηκε στη Νέα Υόρκη στην έδρα του ΟΗΕ στις 30 Μαρτίου 2007, η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με το Ν. 4076/2012, στο άρθρο 4, παράγραφος ε΄, καθορίζεται όπως τα συμβαλλόμενα μέλη (εκ των οποίων και η Ελλάδα) «Να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, από οποιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση».

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:41 | Ιωάννης Κούτρας

  Το σχόλιο του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (Ε-ΣΜΑ) αφορά το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, για την άρση της διαχρονικής ανισότητας που από αστοχία εισήγαγε ο νομοθέτης για την ιεραρχική τάξη και θέση των αξιωματικών μηχανικών αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας, σε σχέση και αντιστοιχία με τους αξιωματικούς μηχανικούς του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού.

  Σημειώνεται ότι το θέμα της ιεραρχίας έχει αναπτυχθεί από τον πρόεδρο του συλλόγου μας στην Επιτροπή Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής και αναγνωρίστηκε από την πολιτική ηγεσία ως δίκαιο, εύλογο και δεσμεύτηκε για την επανεξέταση του θέματος της αρχαιότητας των αξιωματικών μηχανικών προελεύσεως Σ.Ι. (ΣΜΑ).

  Σημειώνεται ότι οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ είναι η αντίστοιχη ειδικότητα των Αξιωματικών Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού και των Αξιωματικών Μηχανικού και Διαβιβάσεων του Σ.Ξ.

  Στο ΣΞ και το ΠΝ, εν αντιθέσει με την ΠΑ, έχει ρυθμιστεί το θέμα της αρχαιότητας για τους Αξιωματικούς μηχανικούς αποφοίτους της ΣΣΕ και ΣΝΔ, με μόνο θετικά αποτελέσματα και αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν εμφανίζεται καμία επιχειρησιακή επίπτωση αλλά υπάρχουν μόνο κέρδη όταν οι «ειδικοί» καταλαμβάνουν τις θέσεις στις οποίες μπορούν να αποδώσουν καλύτερα.
  Έτσι η ΠΑ παραμένει το μόνο όπλο που δεν έχει αξιωματικούς στην Υποστήριξη των Επιχειρήσεων σε διακλαδικό επίπεδο με προνόμιο αρχαιότητας. Το γεγονός αυτό στερεί στην ΠΑ τη δυνατότητα να εκπροσωπηθεί η Υποστήριξή των Επιχειρήσεων της σε διακλαδικό επίπεδο.

  Οι Μηχανικοί της ΠΑ είναι οι μόνη ειδικότητα εκτός των Ιπταμένων που στην εξέλιξη της καριέρας τους καθίστανται υπεύθυνοι για τομείς πολύ ευρύτερους της αρχικής τους εκπαίδευσης και συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για την εξέλιξη των επιχειρήσεων αφού συμμετέχουν σαν Διευθυντές στα Κέντρα Επιχειρήσεων σε περίοδο πολέμου και σαν Κλαδάρχες στα Επιτελεία – Αρχηγεία στην ειρήνη.
  Η συγκεκριμένη ανισότητα είναι μοναδική και δεν συναντάται ούτε στους κανονισμούς και τις διατάξεις λειτουργίας των συμμαχικών Στρατών, στους οποίους η μεταξύ των Αξιωματικών ίδιας προέλευσης ισχύουσα αρχαιότητα καθορίζεται και από τον χρόνο κτήσης του βαθμού.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 3, του ν. 3883/10, οι επιχειρησιακές ειδικότητες ή ειδικότητες «Όπλων» όπως χαρακτηριστικά ονομάζονται για το Σ.Ξ, προηγούνται στην αναφορά όλων των άλλων ειδικοτήτων που είναι υποστηρικτικές και αναφέρονται …και στους τρεις Κλάδους των Ε.Δ. κάτω από το γενικό τίτλο ειδικότητες «Σωμάτων». Ειδικότερα στην ΠΑ οι εν λόγω ειδικότητες είναι: Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας (Ε.Α.)

  Επιθυμώ να καταστήσω σαφές ότι με την προτεινόμενη από τον ΕΣΜΑ αποκατάσταση του δικαίου στην αρχαιότητα των Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ προέλευσης ΣΙ, εφαρμόζεται απλά η ισονομία όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα, ουδόλως θίγονται τα ατομικά έννομα συμφέροντα του λοιπού προσωπικού της ΠΑ και των ΕΔ, ουδόλως επηρεάζεται η επιχειρησιακή και διοικητική λειτουργία της ΠΑ και των ΕΔ, αποκαθίστανται δυσχέρειες και κωλύματα της ΠΑ και των διακλαδικών Επιτελείων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, παρέχεται η δυνατότητα αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στις θέσεις διοίκησης και υψηλής ευθύνης της ΠΑ και των ΕΔ, και ΔΕΝ επιβαρύνεται καθόλου ο κρατικός προϋπολογισμός.

  Κύριε Υπουργέ, για την επίλυση της διαχρονικής αδικίας σε βάρος των Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας της ΠΑ, παρακαλούμε να αποδεχθείτε τη παρακάτω πρόταση μας με νομοτεχνική βελτίωση επί νομοσχεδίου.

  Οι παράγραφοι 12, 13, 14, 15 και 20 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

  «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ και Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Σωμάτων της ΠΑ και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.

  13. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κτήσης του βαθμού:

  α. Οι Αξιωματικοί Όπλων του ΣΞ, οι Μάχιμοι και Μηχανικοί του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι, Μηχανικοί και Ελεγκτές Αεράμυνας της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιόβαθμων τους Αξιωματικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ και των ΚΣ.

  β. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι του ΠΝ και οι Ιπτάμενοι της ΠΑ είναι αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους Μηχανικών Αξιωματικών ΠΝ και Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας ΠΑ, που ονομάσθηκαν το ίδιο έτος Αξιωματικοί.

  14. Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικοί της ΠΑ πλην Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας που προέρχονται από ΑΣΕΙ, καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων τους που δεν προέρχονται από αυτά.

  15. Ειδικότερα, η αρχαιότητα μεταξύ των Αξιωματικών που αποφοιτούν από τα ΑΣΕΙ καθορίζεται κατά την αποφοίτησή τους και μέχρι τις επόμενες κρίσεις από τη σειρά επιτυχίας τους μετά την αποφοίτησή τους από αυτά, χωριστά για τους Αξιωματικούς Όπλων του ΣΞ, τους Μάχιμους και Μηχανικούς του ΠΝ, τους Ιπτάμενους, Μηχανικούς και Ελεγκτές Αεράμυνας της ΠΑ και χωριστά για τους Αξιωματικούς Σωμάτων του ΣΞ, Σωμάτων του ΠΝ και Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας.

  20. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιόβαθμων Αξιωματικών των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων Σωμάτων του ΣΞ, των Σωμάτων και Ειδικοτήτων του ΠΝ, των Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας και των Αξιωματικών ΚΣ, καθορίζεται από τη χρονολογία ονομασίας τους ως Αξιωματικών. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους ως Αξιωματικών, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά των Σωμάτων ή γενικών ειδικοτήτων, όπως αναγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.»

  Αντιπτέραρχος(Μ)εα Ιωάννης Κούτρας
  Πρόεδρος ΔΣ ΕΣΜΑ

 • 17 Μαρτίου 2019, 22:54 | Μακράκης Αθανάσιος

  Κύριε ΑΝΥΕΘΑ,

  Η εισαγωγή του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 επέφερε πολύπλευρη αδικία στα στελέχη και ειδικότερα όσων τελούν σε ειδική κατάσταση.

  Αρχικώς υπήρξε μια βίαιη μετάβαση σε ένα αυστηρό πλαίσιο όσων μεταπίπτουν σε ειδική κατάσταση μετά το 2010.
  Δημιουργήθηκε ηθική αδικία διότι η ημεροχρονολογία εισαγωγής στην ειδική κατάσταση με δεδομένο το έτος 2010 δημιούργησε αξιωματικούς που συνεχίζουν την διοικητική τους πρόοδο και αξιωματικούς που στασιμοποιούνται επειδή έτυχε να νοσήσουν μετά το 2010 ή λόγω προέλευσης και εισαγωγής στις Ένοπλες Δυνάμεις.
  Συγκεκριμένα επήλθαν μεταβολές της ιεραρχίας δίχως υπηρεσιακά κριτήρια αλλά κριτήρια υγείας που δεν άπτονται τις περισσότερες φορές στη διαχείριση του Στελέχους.
  Επίσης, δημιουργήθηκε περαιτέρω αύξηση του χάσματος μεταξύ των αποφοίτων ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, καθόσον στους πρώτους εδόθηκε η δυνατότητα φοίτησης στη ΣΔΙΕΠ και στην ΑΔΙΣΠΟ προκειμένου να προάγονται, αντιθέτως δεν υπήρξε κανένα δικαίωμα-κίνητρο-πρόβλεψη στους αποφοίτους ΑΣΣΥ, οι οποίοι βιαίως σταματούν τη διοικητική τους εξέλιξη. Παράλληλα σε ουδεμία άλλη κατηγορία Στελεχών δεν ελήφθη περιορισμός διοικητικής εξέλιξης λόγω προβλημάτων υγείας!
  Η δικαιοσύνη επί του θέματος από ουσιαστικής και ηθικής υπόστασης είναι ξεκάθαρη και η πρωτοβουλία εξομάλυνσης των αστοχιών του προηγούμενου νόμου επιβεβλημένη για το Κράτος.
  Ισότητα για όλους και συνάμα αξιοκρατία για ένα Κράτος ευημερίας και προόδου. Σας ευχαριστώ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:33 | Χάρης

  Καλησπέρα σας.
  Από την μελέτη του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, διαβλέπει κανείς μία προσπάθεια για άμβλυνση ορισμένων αδικιών σε βάρος κάποιων κατηγοριών στελεχών, που προέκυψαν από παραλείψεις ή αβλεψίες της υφιστάμενης νομοθεσίας.
  Στο πνεύμα των παραπάνω επιτρέψτε μου να επισημάνω μια αδικία που συντελείται σε βάρος των στελεχών του Σώματος Έρευνας – Πληροφορικής (ΣΕΠ) της ΠΑ. Συγκεκριμένα, με τον Ν.3883/2010 (άρθρα 23 και 32) προβλέπεται ο βαθμός του Ταξιάρχου ως καταληκτικός και αποστρατευτικός βαθμός των Αξκων του ΣΕΠ, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους βαθμούς των Αξκων των υπολοίπων Σωμάτων της ΠΑ. Σημειώνεται ότι οι Αξκοι όλων των Σωμάτων της ΠΑ έχουν κοινή προέλευση και δεν δικαιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση των Αξκων του ΣΕΠ. Επιπλέον στο αντίστοιχο ΣΕΠ του ΣΞ υπάρχει εν ενεργεία Υποστράτηγος. Το παράδοξο είναι ότι η Ηγεσία της ΠΑ, διαβλέποντας την σπουδαιότητα της ύπαρξης του ΣΕΠ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Όπλου έχει προβεί στις κατάλληλες εισηγήσεις (με αποφάσεις του ΑΑΣ) από το 2011 (με επανάληψη το 2014), πλην όμως η πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ τις έχει αγνοήσει μέχρι σήμερα.
  Παρακαλώ όπως υιοθετήσετε τις εισηγήσεις της ΠΑ, προκειμένου αρθεί η αδικία της διαφορετικής μεταχείρισης στελεχών όμοιας προέλευσης.
  Ευχαριστώ πολύ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:09 | Κώστας

  Συγχαρητήρια κύριε Υφυπουργέ.
  Επιτέλους ευνοϊκές ρυθμίσεις για ΟΛΟΥΣ τους πολύτεκνους και 3τεκνους σύμφωνα με το Σύνταγμά μας.
  Όντως, παρακολουθώντας την συζήτηση στην Βουλή πριν λίγες ημέρες για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ήδη η Χώρα μας, αυτές οι ρυθμίσεις θα δώσουν κίνητρα σε οικογένειες να αυξήσουν τα μέλη τους.
  Επιπρόσθετα επιλύετε μια ανισότητα που υπάρχει με τον ν. 3883/2010 στον οποίο οι 3τεκνοι που είναι ήδη στον τόπο συμφερόντων τους, είναι αμετάθετοι, ενώ εμείς που γίναμε 3τεκνοι εκτός φρουράς συμφερόντων (μέσα στην καρδιά της κρίσης) δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε στον τόπο συμφερόντων μας.
  Τέλος κύριε Υφυπουργέ εάν είναι δυνατόν ψηφίστε το νομοσχέδιο πριν τις τακτικές μεταθέσεις του 2019 (για τις οποίες σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός τους) για να μην υποστούμε για άλλη μια χρονιά την αδικία που προανέφερα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγο χρονοβόρων διαδικασιών (έκδοση σε ΦΕΚ κ.α) δώστε κατευθύνσεις – οδηγίες στα συμβούλια των μεταθέσεων να αποφασίσουν σύμφωνα με τις τρέχουσες τροποποιήσεις οι οποίες θα γίνουν νόμοι του Κράτους σε λίγο διάστημα.

  Για τους «συναδέλφους» που γράφουν πικρόχολα σχόλια για τους 3τεκνους θα τους απαντήσω – προτείνω τα εξής:
  1ο Δεν είμαστε όλοι οι 3τεκνοι στον τόπο συμφερόντων μας, 24 χρόνια υπηρεσίας, με 5 μεταθέσεις, με μόνο 3 χρόνια στην φρουρά συμφερόντων μου!!!! από το 2012 υπηρετώ στην παραμεθόριο έχοντας γίνει 3τεκνος απο το 2015 (7 συνεχόμενα χρόνια παραμεθόριο).
  2ο Μην γράφετε ανακρίβειες, δεν χορηγείται σπίτι στα οικήματα των ενόπλων δυνάμεων για όλα τα χρόνια που έχουν ανήλικα τεκνά, αλλά για 3 έτη (3τεκνους) ή 5 έτη για πολύτεκνους, μετά αποστεγάζονται και όταν αλλάξουν φρουρά στεγάζονται πάλι.
  3ο Απαιτήστε απο την Υπηρεσία να κάνει ενδελεχή και αποτελεσματικούς ελέγχους για το ποιοι όντως ανήκουν στις «ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (εικονικά διαζύγια με επιμέλεια τέκνου κ.α) δεν είμαστε εμείς η «πληγή» που αναφέρετε, πιο πολλές είναι αυτές οι .
  4ο Θα ήταν πιο σωστό να αιτηθείτε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ή να έρθει ένα νέο νομοσχέδιο, το οποίο να ορίζει ότι οι πολύτεκνοι θα ήταν χρήσιμο να τεθούν Ε.Ο.Θ (εκτός οργανικών θέσεων). Κάντε προτάσεις λοιπόν και όχι «γκρίνια».

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ Ρ.

  Αποφάσισα να σχολιάσω, επειδή κάποια που γράφονται κυριολεκτικά για το θέμα των τρίτεκνων-πολύτεκνων, είναι ανακριβή, στερούνται επιχειρημάτων.Βεβαίως όλες οι απόψεις είναι σεβαστές όχι όμως και αποδεκτές. Βλέπω σχόλια κάποιων (λίγων πάντως) που προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι τρίτεκνες-πολύτεκνες οικογένειες δεν πρέπει να έχουν ορισμένα κίνητρα και προνόμια.
  Κάποιος πριν λίγο έγραψε ότι οι τρίτεκνοι μοριοδοτούνται με 325 μόρια επιπλέον και οι πολύτεκνοι με 400 μόρια, από έναν άγαμο. Απορώ που το είδε αυτό? Συνολικά 40 μόρια παίρνει ο τρίτεκνος για την οικογενειακή του κατάσταση.
  Διάβασα στην εν λόγω διαβούλευση για Στρατιές Θεσσαλίας, θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου Ιωαννίνων, για ΣΟΑ-ΚΑΑΥ, για ευεργετημένους, για χρήματα,επιδόματα, κλπ. Καταρχάς στα ΚΑΑΥ οι τρίτεκνοι μπαίνουν με μόρια και από φέτος οι πολύτεκνοι μέχρι ενός συγκεκριμένου αριθμού , οι υπόλοιποι πολύτεκνοι με μόρια. Στα ΣΟΑ στεγάζονται για 3 χρόνια οι τρίτεκνοι.Για το επίδομα τριτέκνων-πολυτέκνων είδατε τι συνέβη από πέρυσι, ενισχύθηκαν οι έχοντες δύο παιδιά και κάτω, «κουρεύτηκαν» γενναία οι των 3 + ,ενώ σε κάποιους κόπηκε εντελώς ‘Εργα και πράξεις της κας Θεανώ Φωτίου.
  Το δημογραφικό δεν λύνεται με το αμετάθετο, γράφει ένας άλλος σχολιαστής. Και πως θα λυθεί αν δεν δοθούν κίνητρα στις οικογένειες, ώστε να αυξάνονται? Με βήματα προς τα πίσω και την εξίσωση προς τα κάτω?Με γεννήσεις γίνεται ΜΟΝΟ και μόνο έτσι. Διότι αν δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, τότε θα συρρικνωθούμε ως ‘Εθνος, θα υπάρχει εποικισμός, πράγμα που σιγά-σιγά τώρα το ζούμε και σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να το «μαζέψουμε»! Και γράφει ότι οδεύουμε στο να γίνουμε η χειρότερη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων με τα ευεργετήματα μας!!Ναι εμείς (όλοι οι υπηρετούντες στις ΕΔ) καταντήσαμε την Ελλάδα στο χάλι που βρίσκεται, εμείς και τα προνόμια μας!! Τι μου θυμίζει? ‘Ενα κύριο, που εκφραζόταν απαξιωτικά για εμάς και έλεγε «μαζί τα φάγαμε»!!
  Εμείς δεν είμαστε Δ.Υ με την ευρύτερη έννοια, (είμαστε ουσιαστικά μόνο μισθολογικά και σε λίγα προνόμια) διότι αν ήμασταν θα είχαμε τόσα δικαιώματα (συνδικαλισμό, απεργία, αμετάθετο, σταθερό ωράριο,υπερωρίες,δικαίωμα εκλογής, κ.α.). Και να σας ενημερώσω ότι μόνο στις Ε.Δ. δεν τηρείται αυτό που επιβάλει το Σύνταγμα, διότι στα Σ.Α. τηρείται από όσο γνωρίζω (ή τουλάχιστον προβλέπεται)!! Η πρόταση αυτών των λίγων , είναι να μοριοδοτούνται οι 3τεκνοι+άνω και άσε το νόμο να ορίζει ότι θέλει!! Σε αυτή τη χώρα πράττουμε άλλωστε ότι μας συμφέρει ατομικά. Απλά να μην περάσει η πρόταση (που θα περάσει) του κ.ΑΝΥΕΘΑ στο παρόν νομοσχέδιο . Πρόταση για το αμετάθετο μετά από κάποια χρόνια υπηρεσίας όμως δεν είδα?Λίγους είδα να το αναφέρουν.Γιατί τόση πρεμούρα και αγωνία από λίγους ώστε να μην τύγχάνουν ειδικής μεταθετικότητας οι παραπάνω οικογένειες?
  Λοιπόν Κυρίες/οι, μην γράφετε ανακρίβειες και μπερδεύετε τον κόσμο.Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 τα προβλέπει όλα!!! Ας καταλάβουμε ΟΛΟΙ πια, ότι οι πολυμελείς οικογένειες (3 τέκνων και άνω) απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, όπως το τονίζω, ΕΠΙΒΑΛΕΙ το Σύνταγμα. Σε όλα τα κράτη οι νομοθέτες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ προσπαθούν και δίνουν ότι καλύτερο για τις 3τεκνες και άνω οικογένειες και όχι μόνο σε αυτές. Σαφέστατα θα πρέπει να βοηθιούνται και οι υπόλοιπες οικογένειες με δύο ή και λιγότερα παιδιά κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ας γίνει ένα πρώτο βήμα μπροστά και θα γίνουν και τα επόμενα.Βρέθηκε ένας άνθρωπος (ΑΝΥΕΘΑ)να εστερνιστεί τα προβλήματα μας και να επιλύσει κάποια από αυτά και μεις ….»να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα αφού πέθανε η δική μου» και άλλα πολλά!!
  Κύριε ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα!! Το νομοσχέδιο σας πραγματικά προσπαθεί να επιλύσει πολλά θέματα του υπουργείου μας. Διατάξεις για τρίτεκνους και άνω,το βαθμολογικό των ΕΜΘ, ρυθμίσεις για ανυπότακτους και στρατολογικές ρυθμίσεις, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.Δείτε λίγο ξανά το θέμα των επιμελειών σε άτομα με αναπηρία ώστε να μην δημιουργηθούν τυχόν ανισότητες. Βελτίωση φυσικά πάντα πρέπει να επιδιώκεται γι αυτό άλλωστε υπάρχει η διαβούλευση σας και η επεξεργασία του ν/σ με τους συνεργάτες σας.Προχωρήστε και μην ακούτε οπισθοδρομικές φωνές και απόψεις. Σας ευχαριστώ!!

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:09 | Νίκος

  Τα άτομα που με δικαστική απόφαση επιμελούνται Αμεα θα πρέπει να υπηρετούν στον τόπο προτίμησης τους όπως ισχύει έως τώρα. Επιπλέον θα πρέπει στο τρέχον νομοσχέδιο να προστεθεί παράγραφος που να τους απαλλάσσει από 24ωρες υπηρεσίες όπως ακριβώς ισχύει εδώ και καιρό μόνο για όσους επιμελούνται σύζυγο-τεκνο Αμεα.

 • 17 Μαρτίου 2019, 19:58 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θα ήθελα να σχολιάσω όσα αφορούν για την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του 3883/2010. Ο Ν. 4707/2016 που έτυχε την καθολική αποδοχή του στρατιωτικού προσωπικού που επιμελείται γονείς/αδέλφια ΑΜΕΑ, με την πρόταση τροποποίησης των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 6 του παρόντος, παρατηρείται με ευκολία ο διαχωρισμός των ατόμων που επιμελούνται ΑΜΕΑ σε κατηγορίες δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, άλλη αντιμετώπιση θα έχουν τα στελέχη με σύζυγό ή τέκνο ΑΜΕΑ και άλλη τα στελέχη με εν όλω την επιμέλεια γονέα/αδελφού ΑΜΕΑ. Λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 21 του Συντάγματος, σε συνδυασμό ότι γονείς και αδέλφια στελεχών είναι μέλη της οικογένειάς τους, οφείλει να μην αντικατασταθεί προς το χειρότερο η παρ. 2 του άρθρου 5 του 3883/2010. Επιπλέον, στα πλαίσια της δίκαιας και όχι διακριτικής μεταχείρισης θα πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος στην Υ.Α. ΦΕΚ1139/Β/03-06-2011, ως εξής : ¨στρατιωτικοί που έχουν την πλήρη επιμέλεια ατόμου με αναπηρία άνω του 67% εκτελούν υπηρεσίες και συμμετέχουν σε ασκήσεις που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες απαλλάσονται¨. Ο Νόμος που πρόκειται να τροποποιηθεί οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να συμπεριλάβει και τους στρατιωτικούς που με δικαστική απόφαση επιμελούνται εν όλω άτομο γονέα/αδελφό ΑΜΕΑ, ώστε να απολαμβάνουν διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα. Οι παραπάνω στρατιωτικοί επιμελούνται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές αναπηρίες μη ιατές και εφ’ όρου ζωής. Λόγω των παθήσεων από τα οποία πάσχουν και του βαθμού της αναπηρίας αυτών αδυνατούν να φροντίζουν τον εαυτό τους καθώς και να εξυπηρετούν τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες τους και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνεται υπέρ τους καθ’ ης κάθε φροντίδα ή μέτρο σχετικό με τη σωματική, πνευματική ή ψυχική ανάπτυξή τους (μέριμνα για τη διατροφή, την ένδυση, την υγεία κ.λ.π.. Όπως καταλαβαίνεται, πρόκειται περί στρατιωτικού προσωπικού που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα. Για τους παραπάνω βάσιμους λόγους, θεωρώ ότι η προτινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3883/2010 θα είναι άδικη, θα αμβλύνει την κατάσταση και θα δημιουργήσει υποκατηγορίες στα στελέχη που επιμελούνται ΑΜΕΑ. Επιπρόσθετα, μπορεί και να εισέλθουμε έτσι σε μια λογική ¨παζαριού¨ στην περίοδο του σχεδιασμού των μεταθέσεων με τον κάθε Αξιωματικό Χειριστή μετάθεσης. Εν κατακλείδι, η έννοια της επιμέλειας ατόμου ΑΜΕΑ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να κατανοηθεί πλήρως από τον νομοθέτη. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους παραπάνω λόγους ώστε ο Ν.3883/2010 να μην αλλάξει προς το χειρότερο για τα στελέχη που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία. Δεν πρέπει να προχωράμε με την όπισθεν εν έτει 2019 δημιουργώντας κοινωνικές ανισότητες, απειλώντας το πλαίσιο του Συνταγματικού Δικαίου.

 • 17 Μαρτίου 2019, 19:51 | ΕΛΕΝΗ

  Από την ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου διαπιστώνεται δυστυχώς ότι για ένα μείζον πρόβλημα που αφορά στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.445/1974 (Α΄ 160) και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.705/1977 (Α΄ 279) δε γίνεται κανένας λόγος.Παρά την αδικία που υπέστησαν με την αναίτια και χωρίς καμία τεκμηρίωση [βάσει της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.4433/2106 (Α’ 213)] εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του Ν.4407/2016 (Α’ 134) που ψηφίσθηκε μόλις τρεισήμισι μήνες νωρίτερα και αφορούσε στη βαθμολογική τους αποκατάσταση και εναρμόνιση με τους συναδέλφους ιδίας προέλευσης, που είχαν καταταγεί μέχρι και το 1989.Παρότι για την υπόψη αδικία έχει υπάρξει πλήθος δημοσιεύσεων, άρθρων, προτάσεων, καθώς και κατ’ ιδίαν ενημερώσεων της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά τις συναντήσεις με τους συνδικαλιστικούς φορείς των στρατιωτικών.Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή αφενός να οδηγούνται σε αναγκαστική αποστρατεία πλήθος Αξιωματικών που καταλαμβάνουν τα όρια ηλικίας, που προβλέπει το άρθρο 21 του ν.2439/1996 (Α’ 219) ανά βαθμό και να στερείται έτσι η Υπηρεσία μεγάλο αριθμό ικανότατων κι εμπειρότατων στελεχών κι αφετέρου ακόμη μεγαλύτερος αριθμός να αναγκάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια μέσω δαπανηρότατων και χρονοβόρων διαδικασιών.Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των στελεχών και καθώς δε θίγεται η αρχαιότητα με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, δεδομένου ότι οι εθελοντές/ντριες είναι νεότεροι σε σχέση μ’ εκείνους που απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος (σύμφωνα με την παρ. 13Α του άρθρου 36 του ν.3883/2010 όπως αυτή προστέθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 18β του άρθρου 18 του ν.4407/2016), καθώς και του γεγονότος ότι είναι πλέον σε ξεχωριστές επετηρίδες (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 21 του άρθρου 18 του ν.4407/2016) και προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στον καταληκτικό βαθμό των εθελοντών/ντριών, απαιτείται : η επαναφορά των διατάξεων της παρ. 26 του άρθρου 18 του ν.4407/2016 πριν την τροποποίησή της (βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4433/2016), η διαγραφή του τελευταίου εδαφίου του υπόψη άρθρου που ορίζει «ως μη απαραίτητη τη συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν.2439/1996» για τους υπόψη Αξιωματικούς, καθώς και η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.4407/2016, με τη συμπλήρωση σχετικού εδαφίου, όπου θα ορίζεται ισόποση κατανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ των εθελοντών/ντριών και των αποφοίτων ΑΣΣΥ, βάσει του αριθμού (ανά προέλευση) των Αξιωματικών, που έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και πληρούν τα κριτήρια προαγωγής.

 • 17 Μαρτίου 2019, 19:19 | ΙΩΑΝΝΑ

  Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των στελεχών και καθώς δε θίγεται η αρχαιότητα με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, δεδομένου ότι οι εθελοντές/ντριες είναι νεότεροι σε σχέση μ’ εκείνους που απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος (σύμφωνα με την παρ. 13Α του άρθρου 36 του ν.3883/2010 όπως αυτή προστέθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 18β του άρθρου 18 του ν.4407/2016), καθώς και του γεγονότος ότι είναι πλέον σε ξεχωριστές επετηρίδες (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 21 του άρθρου 18 του ν.4407/2016) και προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στον καταληκτικό βαθμό των εθελοντών/ντριών, προτείνεται όπως εξεταστούν τα κατωθι : η επαναφορά των διατάξεων της παρ. 26 του άρθρου 18 του ν.4407/2016 πριν την τροποποίησή της (βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4433/2016), η διαγραφή του τελευταίου εδαφίου του υπόψη άρθρου που ορίζει «ως μη απαραίτητη τη συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν.2439/1996» για τους υπόψη Αξιωματικούς, καθώς και η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.4407/2016, με τη συμπλήρωση σχετικού εδαφίου, όπου θα ορίζεται ισόποση κατανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ των εθελοντών/ντριών και των αποφοίτων ΑΣΣΥ, βάσει του αριθμού (ανά προέλευση) των Αξιωματικών, που έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και πληρούν τα κριτήρια προαγωγής.

 • 17 Μαρτίου 2019, 19:14 | Μακράκης Αθανάσιος

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν συμπεριλήφθηκε το αμετάθετο στα 25έτη, ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί το σύνολο των στελεχών των Ε.Δ. και κατ’ επέκταση τις οικογένειές τους αλλά και τους συγγενείς και οικείους τους. Σε κάθε περίπτωση:

  Οι υπηρετούντες στις Ε.Δ. δεν αποτελούν πολιτικούς, αλλά στρατιωτικούς υπαλλήλους και επιβαρύνονται με αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις καθώς και με γενικούς και ειδικούς περιορισμούς. Το μέτρο της μεταθετι-κότητας μέχρι τα 25 έτη πρέπει να λειτουργήσει ανταποδοτικά λόγω της πρόσθετης επιβαρύνσεις (40 έτη) και της αυξανόμενης σωματικής και ψυχικής επιβάρυνσης στο απαιτητικό στρατιωτικό περιβάλλον.
  Η εφαρμογή του μέτρου θα προσδώσει:
  α. Περιστολή έμμεσου οικονομικού κόστους.
  β. Σμίκρυνση άμεσου οικονομικού κόστους.
  γ. Αύξηση άμεσης παραγωγικότητας.
  δ. Άνοδο έμμεσης παραγωγικότητας.
  Σε κάθε περίπτωση κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος οι Έλληνες είναι ίση ενώπιον του νόμου έχοντας ίσες υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα με τους λοιπούς πολιτικούς υπαλλήλους.
  Μετά τα παραπάνω προτείνεται μετά τη συμπλήρωση 25ετούς συνολικής υπηρεσίας το στέλεχος να μετατίθεται κατά προτεραιότητα στον τόπο πρώτης δηλωθείσας προτίμησής του, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτόν εδρεύει στρατιωτική Μονάδα-Υπηρεσία οποιουδήποτε Κλάδου των Ε.Δ., διαφορετικά σε τόπο που απέχει σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 80 χιλιομέτρων από αυτών, ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας του τόπου προτίμησης.
  Η αποστρατευτική μετάθεση να συντελείται βάσει βαθμού και σε αναπρο-σαρμοζόμενους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ), οποίοι να στελεχώνονται από προσωπικό δύο «ταχυτήτων-δεξαμενών». Σε κάθε περίπτωση να δημιουργηθεί «δεξαμενή» στελεχών έως 25 έτη υπηρεσίας, λογίζοντας το 62,5% του των ανθρωπίνων πόρων των Ε.Δ. και το υπόλοιπο 37,5% (από 25-40 έτη) να καταλογίζεται σε έτερη «δεξαμενή» πλήρωσης των ΠΟΥ.
  Από την εφαρμογή της διάταξης αυτής να εξαιρούνται οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και τα στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τις ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ και ισότιμες αναγνωρισμένες σχολές αυτών λόγω των ιδιαίτερων παρεχόμενων κινήτρων, οικονομικών και σταδιοδρομικής εξέλιξης στην ανώτατη στρατιωτική ιεραρχία, καθώς και οι αιτούντες τοποθέτησης σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Συνεπώς το κρίσιμο ποσοστό 37,5% που θα περιέρχονται σε αποστρατευτική μετάθεση 25 ετών, απομειώνεται δυναμικά ενώ παράλληλα ενισχύεται το ποσοστό 62,5% προς πλήρωση των ευαίσθητων επιχειρησιακά Μονάδων με έμπειρα Στελέχη.
  Εν πάση περιπτώσει η εφαρμογή του ανωτέρου μέτρου δεν διαταράζει την υπηρεσιακή ευρυθμία των Ε.Δ. καθόσον επί πολλά έτη λειτουργούσε με τη δυνατότητα της ελάχιστης παραμονής και δυνάμενης αποστρατείας των 25 ετών.