Άρθρο 14 – Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών

1. Στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων συστήνονται Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών (ΓΝΟΠΣ), τα οποία υπάγονται απευθείας στον οικείο Αρχηγό και στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό του επιτελείου και του Κοινού Νομικού Σώματος.

2. Τα ΓΝΟΠΣ ενημερώνουν απευθείας τα στελέχη των ΕΔ, κατόπιν υποβολής προφορικού ερωτήματος ή καταγγελίας, για την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σε παρούσα υπηρεσιακή υπόθεση που τα αφορά άμεσα και προσωπικά. Τα ΓΝΟΠΣ μπορούν να απευθύνονται απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΕΔ προκειμένου να ενημερώνονται για το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υπόθεση, τηρώντας την ανωνυμία του ερωτώντος στελέχους, και οι υπηρεσίες τα συνδράμουν στην άσκηση της αρμοδιότητας αυτής αμελλητί, παρέχοντάς τους κάθε αναγκαία πληροφορία.
3. Ερωτήματα που αφορούν σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή σε ιδιωτικές διαφορές, καθώς και αυτά που είναι αόριστα και καταχρηστικά δεν εξετάζονται από τα ΓΝΟΠΣ και τίθενται στο αρχείο.
4. Κείμενες διατάξεις περί διοικητικών προσφυγών των στελεχών των ΕΔ δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.

5. Όταν τα ΓΝΟΠΣ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν γνώση υπόθεσης, η εξέταση της οποίας έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώπιον της διοίκησης, απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να λάβουν γνώση των εγγράφων και κάθε απαραίτητου στοιχείου. Εφόσον διαπιστώσουν πρόδηλα νομικά σφάλματα ή παραλείψεις, ενημερώνουν το αρμόδιο κλιμάκιο διοίκησης, προτείνοντας την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων και διοικητικών ενεργειών για τη διόρθωση των σχετικών πράξεων και την επανόρθωση ή αποτροπή της τυχόν βλάβης ή ζημίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
6. Τα ΓΝΟΠΣ τηρούν ανωνυμοποιημένα στοιχεία των ερωτημάτων και των καταγγελιών των οποίων γίνονται αποδέκτες και ανά εξάμηνο συντάσσουν σχετική έκθεση προς τον Α/ΓΕΕΘΑ μέσω του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, με συγκεντρωτική και κατηγοριοποιημένη περιγραφή των υποθέσεων του επιτελείου τους, στατιστικά στοιχεία και πρόταση ανάληψης των απαιτούμενων ενεργειών ή νομοθετικών πρωτοβουλιών. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται με μέριμνα ΓΕΕΘΑ στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
7. Για τη διακίνηση πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν τις υποθέσεις που εξετάζουν τα ΓΝΟΠΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Διακλαδικού Κανονισμού Στρατιωτικής Αλληλογραφίας και του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας και της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

8. Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις που διερευνούν υποθέσεις κακοδιοίκησης στις ΕΔ ή παραβάσεις ατομικών δικαιωμάτων, ανατίθενται κατά προτεραιότητα σε Αξιωματικούς του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ.

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:49 | Δημητρης

  Κάλυψη όλων των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση που στέλεχος προσφευγει κατά της υπηρεσιας για θέμα το οποίο τον θίγει.

  Απλό και λογικό.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:43 | Νίκος

  Βοηθηστε τα χαμηλόβαθμα στελέχη να βρίσκουν το δίκιο τους από εισβάρος τους καταστάσεις που δημιουργούνται στην καθημερινοτήτα.
  Για πρώτη φορά νιώθω ότι πάει να γίνει κάτι πολύ καλό,ώστε να αποδοθει δικαιοσύνη για κάποιους που την έχουν ανάγκη!!!
  Τέλος,είμαι σίγουρος ότι αυτό θα βοηθήσει πολλούς στρατιωτικούς και θα πρέπει να υλοποιηθεί από την μεριά του ΥΠ.ΕΘ.Α

 • 17 Μαρτίου 2019, 06:28 | Δέσποινα

  Εφόσον στους ίδιους εργασιακούς χώρους και υπό την ίδια στρατιωτική διοίκηση εργάζεται και το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, θα μπορεί να προσφεύγει στα γραφεία αυτά αν νοιώθει ότι αδικείται;

 • 15 Μαρτίου 2019, 13:44 | ΠΑΥΛΟΣ

  Τα ΓΝΠΟΣ είναι ένα νομικό πείραμα με ξεκάθαρα κενά, όπως σωστά επισημαίνεται από το σύνολο των σχολιαστών. Η συγλίνουσα άποψη φαίνεται να είναι ο συνήγορος του στρατιωτικού ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ, όπως ο συνήγορος του πολίτη. Όσο υπάρχει «κλειστή δικαιοσύνη» υπό τον αρχηγό ή τον υπουργό, δεν θα βρίσκουν το δίκιο τους οι στρατιωτικοί για προφανείς λόγους. Το πρόβλημα είναι δομικό (επί της αρχής) στο υπουργείο άμυνας, καθόσον ούτε ο υπουργός (ο εκάστοτε) ούτε οι αρχηγοί των κλάδων θέλουν την «ανοιχτή δικαιοσύνη». Όμως τα στεγανά και η δικαιοσύνη δεν πάνε μαζί.

 • 14 Μαρτίου 2019, 22:20 | ΠΟΜΕΝΣ

  Προτείνεται ένας διακλαδικός ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ που θα υπάγετε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και υποχρέωση αναφοράς απευθείας στον Υπουργό.

 • 13 Μαρτίου 2019, 12:57 | Σάββας Α.

  Διαβάζοντας την συγκεκριμένη ρύθμιση αναρωτήθηκα αν οι εργαζόμενοι στον λοιπό ευρύτερο Δημόσιο Τομέα προστατεύονται από αντίστοιχους θεσμούς (π.χ. Γραφείο Νομικής Προστασίας Εργαζομένων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας κλπ), δοθέντος μάλιστα ότι υφίσταται ο επιτυχημένος ανεξάρτητος θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη, με αρμοδιότητα σε όλο τον δημόσιο τομέα. Συνεπώς, η προτεινόμενη ρύθμιση, συνειρμικά δρα ως έμμεση παραδοχή ότι εντός των Ενόπλων Δυνάμεων υφίσταται μια «κακή» Διοίκηση που χρήζει χαλιναγωγήσεως, επειδή ταλαιπωρεί τα στελέχη της, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να προστατευθούν από έναν ειδικό και ανεξάρτητο (περίπου ανεξάρτητο κατ’ ουσίαν, αφού θα υπάγεται στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων) θεσμό. Κατά την άποψή μου, τα στελέχη των ΕΔ ήδη προστατεύονται επαρκώς, καθώς έχουν:
  α) τις δυνατότητες που παρέχονται από τις γενικές ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
  β) Τη δυνατότητα άσκησης ειδικής ενδικοφανούς προσφυγής (αναφοράς παραπόνου) για κάθε πράξη ή διαταγή προϊσταμένων τους που τους θίγει και η οποία, ως εκ του τρόπου εξέτασής είναι αποτελεσματικότερη της ιεραρχικής προσφυγής, αφού με τους προβλεπόμενους 3 βαθμούς εξέτασης, δίδει τη δυνατότητα ελέγχου κάθε παραπόνου από 2 κλιμάκια προϊστάμενα του οργάνου που τέλεσε την πράξη/εξέδωσε τη διαταγή κατά της οποίας στρέφεται το παράπονο.
  γ) τη δυνατότητα προάσπισης των συμφερόντων τους ενώπιον των αρμοδίων ατά περίπτωση Δικαστικών Αρχών.
  Για τους παραπάνω λόγους, εκτιμώ ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είναι περιττή και ότι με την πάροδο του χρόνου τα προς ίδρυση ΓΝΟΠΣ θα υποβιβασθούν κατ΄ουσίαν σε άτυπο μέσο πίεσης των υφισταμένων προς του προϊσταμένους τους (λόγω της επαπειλούμενης εις βάρος τους υποβολής καταγγελίας).
  Όσον αφορά στην προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 8, συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο που υπεβλήθη στις 12 Μαρτίου 2019, 13:44

 • 12 Μαρτίου 2019, 21:09 | Κώστας Δημητρίου

  1) Θα μπορούσε να προβλεφθεί όσοι στρατεύσιμοι έχουν ήδη λάβει άδεια δικηγόρου να κάνουν την θητεία τους στα γραφεία αυτά, ανεξαρτήτως σώματος που κάνουν θητεία (ΕΣ, ΠΝ, ΣΝ )
  2) Θα μπορούσε να προβλεφθεί όσοι στρατεύσιμοι έχουν ήδη λάβει άδεια δικηγόρου, να δύνανται με αίτησή τους αν το επιθυμούν να συνεχίσουν για θητεία 5ετή (κάτι αντίστοιχο με του οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης) στα γραφεία αυτά.

 • 12 Μαρτίου 2019, 13:44 | K

  Επί της παραγράφου 8 αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ν. 3883/2010 πολύ εύκολα θα μπορούσε να αναθέσει ακόμα και όλες τις ΕΔΕ στο Κοινό Νομικό Σώμα λόγω «ειδικών γνώσεων». Δεν το έκανε όμως, κατά τη γνώμη μου σοφά, γιατί ο ρόλος του Νομικού Συμβούλου είναι δορυφορικός και καλύπτει μία υπόθεση σε πολλά στάδια. Αν ο Αξιωματικός (ΝΟΜ) διενεργούσε την/τις ΕΔΕ, θα αποκλειόταν για προφανείς λόγους από το ρόλο του να συνδράμει τις Στρατιωτικές Διοικήσεις. Αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο 8 αφενός μειώνει την αξία του ανθρώπινου δυναμικού των ΕΔ αφετέρου απενεργοποιεί το Νομικό Σύμβουλο. Πλέον των παραπάνω, υπάρχουν και αξιωματικοί άλλων Όπλων και Σωμάτων με πτυχίο Νομικής Σχολής που επίσης δεν αξιοποιούνται. Τέλος, είναι πολύ πιθανό σε προηγούμενα στάδια ο Νομικός Σύμβουλος να έχει χειριστεί την υπόθεση (αναφορές παραπόνων, νομιμότητα ποινών) και να έχει ήδη κώλυμα. Τέλος, λίγοι Νομικοί Σύμβουλοι ανήκουν στα ΓΕ των Κλάδων, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν και τέτοια καθήκοντα (οι περισσότεροι ανήκουν στο ΓΕΕΘΑ). Η φράση «κατά προτεραιότητα» ουδόλως μειώνει την αξία της παρούσας επισήμανσης.

 • 12 Μαρτίου 2019, 11:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ

  Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα μου επιτρέψετε όμως να επισημάνω ότι με βάση το άρθρο 10 του Ν.4494/2017 οι αρμοδιότητες της ΥΕΥ είναι σαφώς προσδιορισμένες και δεν ασκούνται από στελέχη του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών που δεν υπηρετούν σε αυτήν την Υπηρεσία. Αν σε κάθε περιπτωση οι Αξκοι ΟΕ άσκουσαν τα καθήκοντα αυτά, δεν θα υπήρχε λόγος σύστασης της Υπηρεσίας αυτής. Είναι προφανές ότι με την κατάργηση του π.δ. 91/2018 οι Αξκοι ΟΕ δεν δικαιούνται να προβούν σε ελεγκτικές πράξεις που προβαίνει η ΥΕE.

 • 12 Μαρτίου 2019, 08:20 | ΘΩΜΑΣ ΨΑΡΡΗΣ

  Αναφορικά με κάποιες διαφορετικές διατυπώσεις μεταξύ της διάταξης του άρθρου 14 και της ατιολογικής έκθεσης, θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε τα δύο κείμενα να μην περιλαμβάνουν αντιφατικές ρυθμίσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για το βοηθητικό σας σχόλιο.Αναφορικά με την παρατήρησή σας επί του άρθρου 52, τα καθήκοντα της εν λόγω Υπηρεσίας ασκούνται από το Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών.

 • 11 Μαρτίου 2019, 22:06 | Φ

  Σήμερα ενώπιον μιας σύγχρονης διοίκησης ο πολίτης απολαμβάνει ένα πλέγμα προστασίας των δικαιωμάτων του, τα οποία όχι μόνο βρίσκονται υπό την αιγίδα του θεσμού της Δικαιοσύνης, αλλά πλέον προστατεύονται από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, και από υπερεθνικά δικαστήρια, όπως το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στον αντίποδα όμως, τα δικαιώματα του στρατιωτικού, τα οποία δεν παύουν να είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα, υπόκεινται στην ιεραρχική εντολή, ενώ η πρόσβαση σε μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης είναι δύσκολη.
  Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων, είναι καιρός στην Ελλάδα να υιοθετηθούν πολιτικές που θα εξισορροπήσουν στην πράξη τα δικαιώματα του στρατιωτικού στον χώρο εργασίας του με αυτά του πολίτη εργαζόμενου. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ήταν χρήσιμο να φέρουμε στον δημόσιο διάλογο την πρόταση για τη θεσμοθέτηση μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για την προστασία των εργαζομένων στις ένοπλες δυνάμεις, στα πρότυπα του Συνηγόρου του Πολίτη.
  Η καθιέρωση ενός καινοτόμου και ανεξάρτητου θεσμού, όπως ο Συνήγορος του Στρατιωτικού (ombudsman), που αποτελεί πραγματικότητα και παράδοση ετών στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Καναδά, Αυστραλία κ.α) . Τα οφέλη θα ήταν πολλαπλά. Καταρχάς, με θεσμικό τρόπο θα επιλύονται τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του στρατιωτικού, ενώ ταυτόχρονα θα περιοριστεί η ανασφάλεια και η δυσαρέσκεια τους.
  O ανεξάρτητος από την στρατιωτική δομή και ιεραρχία θεσμός, θα παρεμβαίνει στον τομέα της άμυνας εφαρμόζοντας τις αρχές και την πρακτική της καλής διακυβέρνησης. Ο θεσμός αυτός θα προλαμβάνει την καταχρηστική συμπεριφορά στις Ε.Δ και θα αποτελεί σύμβουλο προς την ηγεσία τους. Ο θεσμός αυτός δεν θα παρεμβαίνει στην άσκηση της αμυντικής πολιτικής και σε επιχειρησιακά θέματα.
  Ο θεσμός του συνηγόρου του στρατιωτικού είναι απαραίτητος για τους εξής λόγους:
  Α. άσκηση δημοκρατικού ελέγχου πάνω στον τομέα της άμυνας
  Β. εξασφάλιση του σεβασμού της νομοθεσίας και των στρατιωτικών κανονισμών
  Γ. προώθηση των νόμιμων αιτημάτων του προσωπικού
  Δ. εστίαση της προσοχής στα προβλήματα του στρατιωτικού προσωπικού με την ανάληψη δράσεων
  Ε. επαύξηση της αποτελεσματικότητας του αμυντικού τομέα σε καθημερινή βάση
  Στ. ενδυνάμωση του συναισθήματος ότι ο στρατιωτικός αποτελεί ένα κομμάτι της κοινωνίας από την οποία δεν πρέπει να είναι αποκομμένος
  Ο θεσμός του συνηγόρου του στρατιωτικού προκειμένου να καταστεί λειτουργικός πρέπει να έχει το νομικό δικαίωμα διερεύνησης οποιουδήποτε κομματιού των Ε.Δ αφορά το προσωπικό, να έχει την συνεργασία της
  στρατιωτικής ιεραρχίας, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται χωρίς να προσκρούει σε αναχώματα, να μπορεί να διατηρεί την εμπιστευτικότητα στον χειρισμό των υποθέσεων του, να μπορεί να παρουσιάσει τις εκθέσεις του στο κοινοβούλιο ή ακόμα και δημόσια.

  Κατόπιν αυτών, παρακαλώ για την εξέταση από εσάς την τυχόν ανάγκη δημιουργίας του εν λόγω θεσμού

 • 11 Μαρτίου 2019, 20:49 | ελενη

  θα πρεπει να ιδρυθουν Συντονιστικά Γραφεία Ελέγχου Στρατιωτικής Υπηρεσίας για να μπορουν τα στελεχη να βρισκουν σιγουρα το δικιο τους σε ενδεχομενο θεμα που τυχον να εχουν

 • 11 Μαρτίου 2019, 17:41 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ

  Παραθέτω ορισμένους προβληματισμούς σχετικά με την εφαρμογή της προτεινόμενης διαταξης:
  α) Τα ΓΝΟΠΣ προβλέπεται να υπάγονται απευθείας στους οικείους Α/ΓΕ. Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από τον Α/ΓΕ (π.χ. με αναφορά παραπόνου), γίνεται εύκολα αντιληπτή η δυσχερής θέση, όταν και εάν, θα διαπιστώσουν οι υπηρετούντες στα Γραφεία αυτά πρόδηλα νομικά σφάλματα ή παραλείψεις στην αξιολόγηση της υπόθεσης από τον προϊστάμενό τους Α/ΓΕ, ώστε εν συνεχεία να τον ενημερώσουν προτείνοντας την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων και διοικητικών ενεργειών για τη διόρθωση των σχετικών πράξεων και την επανόρθωση ή αποτροπή της τυχόν βλάβης ή ζημίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Το διοικητικό οξύμωρο του να ελέγχει ο υφιστάμενος τον προϊστάμενο επιτείνεται στις περιπτώσεις που η υπόθεση έχει εξεταστεί με αναφορά παραπόνου σε τρίτο βαθμό από κλιμάκιο που προΐσταται του Α/ΓΕ Kλάδου (Α/ΓΕΕΘΑ). Πάντως, η αιτιολογική αντιφάσκει καθώς αναφέρει ότι ΄΄Με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου, προβλέπεται για πρώτη φορά η σύσταση Συντονιστικών Γραφείων Ελέγχου Στρατιωτικής Υπηρεσίας, τα οποία υπάγονται απευθείας στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ)’’ και κατόπιν ‘’Με την παράγραφο 1, καθορίζεται η σύσταση των ως άνω Γραφείων στα ΓΕ των τριών Κλάδων των ΕΔ, η υπαγωγή τους απευθείας στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας’’.
  β) Συναφώς, επειδή τα ΓΝΟΠΣ θα αποτελούν δομές των ΕΔ, τίθενται εκτός της αρμοδιότητας τους οι διοικητικές πράξεις που θα εκδίδονται από το ΥΠΕΘΑ. Συνεπώς δεν βλέπω πως μπορούν να ασκήσουν την αρμοδιότητά τους (ίσως ακόμα και τη συμβουλευτική), όταν η υπηρεσιακή τους υπόθεση αφορά π.χ. διαταγή μετάθεσης που υπογράφεται από τον Υπουργό .
  γ) Σύμφωνα με την παρ.2 τα ΓΝΟΠΣ ενημερώνουν απευθείας τα στελέχη των ΕΔ, κατόπιν υποβολής προφορικού ερωτήματος ή καταγγελίας, για την ισχύουσα νομοθεσία, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτά έχουν σε παρούσα υπηρεσιακή υπόθεση που τα αφορά άμεσα και προσωπικά. Κατ’ αρχάς, εφόσον υποβληθεί τηλεφωνικό ερώτημα ή δια ζώσης προφορικό, πώς διασφαλίζεται το ΓΝΟΠΣ ότι το ερώτημα αυτό δεν αφορά σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση του στελέχους με την υπηρεσία (οπότε και δεν εξετάζεται) ειδικά αν το έχει αποσιωπήσει το στέλεχος ; Τι θα γίνεται στην περίπτωση που το στέλεχος, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με το ΓΝΟΠΣ, επικαλείται στη Διοίκηση δήθεν προφορική συμβουλή-καθοδήγηση του Γραφείου, προκειμένου να την παραπλανήσει; Δευτερευόντως, τι ακριβώς σημαίνει η ενημέρωση του στελέχους για τα δικαιώματά του (Το ότι δικαιούται να υποβάλει αίτηση θεραπείας ή αναφορά παραπόνου ή ενδικοφανή προσφυγή ή να λάβει φ/α του φακέλου που τηρείται στην υπηρεσία και τον αφορά ήδη το γνωρίζει ); Θα εξετάζει το ΓΝΟΠΣ μια υπόθεση ουσιαστικά, ώστε να προϊδεάζει το στέλεχος, αν κατ’ αρχήν δικαιούται ενός ευεργετήματος ή όχι (π.χ. στέγαση σε ΣΟΑ), οπότε και θα προχωρά ένα βήμα παραπέρα έχοντας προεκφράσει τυχόν αντίθετη άποψη με αυτήν στην οποία θα καταλήξει για την παρούσα υπόθεση η Υπηρεσία , η οποία θα έχει ενδεχομένως υιοθετήσει τη νομική συμβουλή του νομικού της συμβούλου (Στα νομικά οι γκρίζες ζώνες είναι πολλές, οι άσπρες και οι μαύρες λίγες); Αν υποβληθεί ερώτημα στο ΓΝΟΠΣ ότι ο Δκτης ενός Σχηματισμού όρισε εγγράφως το στέλεχος αντιπροσωπία σε μη εργάσιμη ώρα, για να παρακολουθήσει μια εκδήλωση της οικείας Δημοτικής Αρχής, στην οποία προσκλήθηκε ο Σχηματισμός (κάτι που συμβαίνει κατά κόρον στην επαρχία) το στέλεχος δικαιούται να ρωτήσει το ΓΝΟΠΣ, βάσει της προτεινόμενης ρύθμισης, αν δικαιούται να μην εκτελέσει την εντολή αυτή γιατί παραβιάζει προδήλως το εργασιακό ωράριο; Και το ΓΝΟΠΣ τι θα απαντήσει; Δύσκολα ερωτήματα για δύσκολους λύτες..
  δ) Νομίζω ότι η αιτιολογική έκθεση προβλέπει διευρυμένες αρμοδιότητες στα ΓΝΟΠΣ σε σχέση με αυτές που καταγράφονται στη διάταξη.
  ε) Ο όρος κακοδιοίκηση στην παρ. 5 είναι αντιληπτός στη διοικητική πρακτική, αλλά χρήσιμο θα ήταν να προβλεφθεί ένας ορισμός, έστω και ενδεικτικός. Περαιτέρω, η παρ. 5 δίνει την εντύπωση ότι οι εξετάσεις επί υποθέσεων κακοδιοίκησης ή παράβασης ατομικών δικαιωμάτων που εξετάζονται από την δικαιοσύνη ή σε διοικητικό επίπεδο, θα έπρεπε να ανατίθενται ιδανικά σε συναδέλφους του Νομικού Σώματος. Στην περίπτωση της προκαταρκτικής ο διενεργών λαμβάνει εντολές από τον παραγγέλλοντα αυτήν εισαγγελέα και δεν συντάσσει πορισματική έκθεση, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απαιτείται ιδιαίτερη νομική παιδεία από τον διενεργούντα την εξέταση για να συγκεντρώσει με την καθοδήγηση του εισαγγελέα το αποδεικτικό υλικό. Στην περίπτωση της ΕΔΕ, πάλι δεν το καταλαβαίνω, αφού συνήθως οι ΕΔΕ καταλήγουν σε προϊστάμενα κλιμάκια – Διοικήσεις, όπου υπηρετούν νομικοί σύμβουλοι που θα εισηγηθούν σχετικά στον Δκτη για τις νομικές παραμέτρους της υπόθεσης. Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής: Αν χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να χειριστεί σε επίπεδο διερεύνησης υποθέσεις κακοδιοίκησης, δίνεται η εντύπωση ότι χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση και για τον χειρισμό των θεμάτων εφαρμογής του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, γεγονός που δημιουργεί το ‘’αναγκαίο’’ άλλοθι στη Διοίκηση για την πλημμελή εφαρμογή του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, λόγω ΄΄άγνοιας΄΄ σε ‘’εξειδικευμένα’’ θέματα.
  Τέλος, επισημαίνω το εξής: Με το άρθρο 52 καταργείται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων επειδή σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ‘’Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήδη διαθέτει διάφορους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Η εξουσία του Υπουργού να διενεργεί ελέγχους ασκείται με την ανάθεση ανάλογου έργου σε κατάλληλο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων’’ Νομίζω ότι είναι οξύμωρο να θεσπίζεται άρθρο για την εξάλειψη της διοικητικής αυθαιρεσίας στις ΕΔ, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων προβλέπονται τρεις ιεραρχικοί βαθμοί διοικητικού ελέγχου (μέσω αναφορών παραπόνου), προφανώς επειδή οι υφιστάμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί , κατά το ανωτέρω σκεπτικό, κρίθηκαν ανεπαρκείς, ενώ για την εξάλειψη της οικονομικής αυθαιρεσίας και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και των εγκλημάτων διαφθοράς στις ΕΔ, η ως άνω Υπηρεσία θεωρείται υπερβολική πολυτέλεια, ακριβώς επειδή ισχυριζόμαστε ότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί.

 • 10 Μαρτίου 2019, 20:32 | Πέτρος.

  Δεν θα προσθέσουν τίποτα στο σύστημα διοίκησης. Η μόνη λύση είναι η πλήρης εφαρμογή του νόμου 2690/1999. Αν κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις ότι κάνει ο έξω κόσμος θα βελτιωθεί η κατάσταση. Μην ανακαλύπτουμε συνεχώς τον τροχό.

 • 10 Μαρτίου 2019, 20:31 | Κωνσταντίνος Π.

  Η αρχική διατύπωση του νομοθέτη ως Συντονιστικά Γραφεία Ελέγχου Στρατιωτικής Υπηρεσίας λύνει το πρόβλημα διασφάλισης των δικαιωμάτων των στελεχών. Τα Γραφεία Νομικής Προστασίας Στελεχών λειτουργούν ήδη σε όλα τα ΓΕ (ως Γραφεία Νομικής Υποστήριξης Στελεχών) με πενιχρά (μηδενικά) αποτελέσματα, στα δύο χρόνια λειτουργίας τους. Η αποστολή των ΓΝΠΟΣ ή ΓΝΥΣ είναι η ενημέρωση, η οποία προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 4/ Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση). Γιατί δεν εφαρμόζουν οι ΕΔ ότι ισχύει σε όλο το Δημόσιο τομέα και ανακαλύπτουν έναν νέο μηχανισμό; Επίσης από τη στιγμή που πρόκειται για εσωτερικό όργανο του αρχηγού, θα είναι ελεγχόμενο και ίσως κατευθυνόμενο (οι κατευθύνσεις των προϊσταμένων αποτελούν κανόνα στις ΕΔ). Η πρόβλεψη στην παράγραφο 1 για στελέχωση και με επιστήμονες εγνωσμένου κύρους (π.χ. καθηγητές, δικαστικούς διοικητικού δικαίου) πιθανόν να βοηθήσει στην αντικειμενικότητα των προτεινομένων διοικητικών ενεργειών της παραγράφου 3. Προβληματισμό εγείρει και η υποβολή ανώνυμης καταγγελίας της παραγράφου 2. Αυτό αφενός θα δημιουργήσει τάσεις εκδίκησης αφετέρου έρχεται σε αντίθεση με την ποινική διαδικασία. Τελικά ουδείς θα κάνει χρήση των Γραφείων για να μην έρθει σε δυσχερή θέση ως καταγγέλων. Για όλα τα παραπάνω προτείνεται η κατάργηση του άρθρου.

 • 10 Μαρτίου 2019, 14:12 | Ματθαίος Iωαννίδης

  Aγαπητέ κε Γιώργο Καρ, αυτό που αναφέρετε θα ισοπέδωνε οποιοδήποτε νόημα έχει η ανώνυμη καταγγελία. Ολοι γνωρίζουμε πόσο άσχημες συμπεριφορές υπάρχουν στις ΕΔ (εσωτερικά: από τα ψηλά της ιεραρχίας προς τα κάτω).

  Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός-«φόβητρο» που να κρατάει τα γκέμια των Διοικητών/Τυρράνων.

 • 9 Μαρτίου 2019, 20:44 | Μιλτιάδης

  Ένα ακόμη άρθρο σταθμός για τις ένοπλες δυνάμεις, θα συμφωνήσω πλήρως με τον κ.Στέργιο. Έπρεπε να έρθει το 2019 για να γίνουν πράξεις οι «επιταγές» του Συντάγματος περί ισότητας πολιτών ανεξαρτήτως κλάδων σαν Έλληνες Πολίτες.
  Εύγε στην πρόταση του νομοθέτη!

 • 9 Μαρτίου 2019, 19:16 | Γιώργος Καρ

  Στην παρ.6 Περί ανωνυμοποιημένων στοιχείων και των καταγγελιών. Προφανώς είναι μία σημαντική καινοτομία.Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να επεκταθεί σαφώς σε όλα στελέχη αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπό αυστηρούς όρους διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάχρησης και υποβολής αορίστων και ανεδαφικών καταγγελιών . Το οποιοδήποτε στέλεχος προτού υποβάλλει – αναφέρει κάποια καταγγελία θα πρέπει προηγουμένως να δεσμεύεται πως η οποιαδήποτε αναληθής ή παραποιημένη ως προς την πραγματικότητα καταγγελία θα επισύρει αυτεπάγγελτα τον πειθαρχικό του έλεγχο και τουλάχιστον την αποκάλυψη της επωνυμίας του

 • 9 Μαρτίου 2019, 11:48 | Στέργιος Τ.

  Επειδή τα στελέχη των ΕΔ δεν μπορούν να προσφύγουν στο Συνήγορο του Πολίτη, στον οποίο προσφεύγουν άπαντες οι πολίτες, για πράξεις, παραλείψεις και ζητήματα που άπτονται της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, θα έπρεπε να δημιουργηθούν στο χώρο των ΕΔ και του ΥΠΕΘΑ αντίστοιχα γραφεία, με κύριο σκοπό τη συνδρομή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των ΕΔ, υπό το πρίσμα της συνδρομής και έρευνας για την προστασία των δικαιωμάτων των στελεχών, τον έλεγχο της διαφάνειας και της τήρησης της νομιμότητας, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της κατάχρησης εξουσίας, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, έναντι όλων των στελεχών των ΕΔ. Τέτοιου είδους γραφεία, που θα διερευνούσαν τυχόν κακοδιοίκηση και κατάχρηση εξουσίας, θα απαντούσαν εγγράφως και θα συνέβαλαν στην αποκατάσταση αδικιών, θα ήταν πρωτοποριακά για το δικαιικό μας σύστημα γενικά και ειδικότερα για το στρατιωτικό περιβάλλον, εντός του πλαισίου που καθιερώνεται και σε στρατούς τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Η διαφάνεια πρέπει να συνέχει όλους τους θεσμούς σε μια δημοκρατική και σύγχρονη πολιτεία και κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, η τακτική ενημέρωση της Βουλής των Ελλήνων κρίνεται επιβεβλημένη, όπως ισχύει άλλωστε και για το έργο των Γραφείων Στήριξης Οπλιτών του άρθρου 20 του ν.4361/2016. Εξάλλου, κατά τη σοφή λαϊκή ρήση «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται».

 • 8 Μαρτίου 2019, 21:07 | αλεκος

  στο «4. Κείμενες διατάξεις περί διοικητικών προσφυγών των στελεχών των ΕΔ δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.»

  ποιες εννοειται διοικητικές προσφυγές?

  δεν πρεπει να γινει πιο συγκεκριμενο, για αποφυγη παρερμηνειων?