Άρθρο 32 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128)

To άρθρο 13 του ν. 2919/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.)

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστάται Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (Σ.Α.Ε.Τ.Β.), το οποίο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο στον τομέα της αμυντικής έρευνας και της τεχνολογίας όσο και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής (Ε.Α.Β.Σ.).

2. Το Σ.Α.Ε.Τ.Β. επιφορτίζεται επιπλέον με την υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διά της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (Γ.Δ.Α.Ε.Ε.), για:

α. Την τροποποίηση της Ε.Α.Β.Σ..

β. Την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίτευξη των στόχων της Ε.Α.Β.Σ.

γ. Την παρακολούθηση της εφαρμογής και της υλοποίησης της τρέχουσας Ε.Α.Β.Σ.

δ. Τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας, τεχνολογίας και βιομηχανίας της χώρας.

ε. Τη χάραξη της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής της χώρας.

στ. Τις βασικές επιλογές της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.

ζ. Τα μείζονα προγράμματα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.

η. Τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των Ερευνητικών Κέντρων.

θ. Τη συνεργασία με Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και λοιπούς φορείς.

ι. Την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες.

3. Τα μέλη του Σ.Α.Ε.Τ.Β. ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

4. Το Σ.Α.Ε.Τ.Β. αποτελείται από:

α. Τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (Γ.Δ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως πρόεδρο.

β. Έναν εκπρόσωπο από το κάθε Γενικό Επιτελείο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν. και Γ.Ε.Α.), ως μέλη.

γ. Έναν εκπρόσωπο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.)», ως μέλος.

δ. Έναν εκπρόσωπο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)», ως μέλος.

ε. Έναν εκπρόσωπο από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (Σ.Ε.Κ.Π.Υ.), ως μέλος.

στ. Έναν εκπρόσωπο από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.), ως μέλος.

ζ. Έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αποκλειστικά της περιφέρειας Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την έρευνα και την τεχνολογία, ως μέλος.

η. Έναν εκπρόσωπο από τον Ενιαίο Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Φ.Α.Ε.Τ.), ως μέλος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Α.Ε.Τ., η εκπροσώπησή του θα γίνεται από εκπρόσωπο των ερευνητικών κέντρων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Γ.Ε.ΤΕ.Ν. ή Κ.Ε.Τ.Α.Α.) κατόπιν σχετικής απόφασης του Σ.Α.Γ.Ε..

θ. Έναν εκπρόσωπο από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως μέλος.

ι. Έναν εκπρόσωπο από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος.

ια. Έναν εκπρόσωπο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

ιβ. Έναν καθηγητή από το κάθε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ. και Σ.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την έρευνα και την τεχνολογία, ως μέλη.

5. Η περαιτέρω διάρθρωση και λειτουργία του Σ.Α.Ε.Τ.Β. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».