Άρθρο 03 – Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160)

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται περίπτ. μ΄ ως εξής:

«μ) Το Οικονομικό Σώμα.».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται περίπτ. ε΄ ως εξής:

«ε) Οι κρίσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα, αναστέλλονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος. Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των οποίων η κρίση έχει ανασταλεί, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που θα έπρεπε να είχαν προαχθεί αν δεν είχε συντρέξει η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου.».

3. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 καταργείται.

4. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 445/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Όταν συντρέχουν περισσότερες περιπτ. των παρ. 3 και 4, ανεξαρτήτως διάρκειας, δεν μπορεί να λογισθεί χρόνος μεγαλύτερος του ενός τρίτου (1/3) του ελάχιστου απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 12, εκτός από την περίπτωση ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.δ. 445/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ανωτέρω Εκθέσεις, μετά των παρατηρήσεων του γνωματεύοντος, υποβάλλονται ιεραρχικά στο οικείο Γενικό Επιτελείο και τίθενται υπό την κρίση των αρμόδιων Συμβουλίων το ταχύτερο δυνατόν.»

6. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.δ. 445/1974 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. δ΄ και οι περιπτώσεις δ΄ και ε΄ αναριθμούνται σε ε΄ και στ΄ αντιστοίχως, ως εξής:

« γ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις κρίσεις των Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, για τις κρίσεις των Ανθυπασπιστών του Πολεμικού Ναυτικού.»

7. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.δ. 445/1974 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. δ΄ και οι περ. δ΄ και ε΄ αναριθμούνται σε ε΄ και στ΄ αντίστοιχα, ως εξής:

«γ. Το Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο συγκροτείται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εξ:

(1) Ενός Υποναυάρχου Μάχιμου, ως Προέδρου,
(2) Τριών Αρχιπλοιάρχων Μάχιμων,
(3) Ενός Πλοιάρχου ή Αντιπλοιάρχου Μάχιμου,
(4) Ενός ανώτερου Αξιωματικού εκ της Τεχνικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Σαλαμίνος, προκειμένου περί κρίσεως Υπαξιωματικών Τεχνών,
(5) Ενός ανώτερου Αξιωματικού εκ της αρμόδιας Διεύθυνσης, Διοικήσεως και Σταδιοδρομίας του ΓΕΝ,
(6) Ενός Αξιωματικού της Υπηρεσίας Φάρων, προκειμένου περί κρίσεως Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων
(7) Ενός ανώτερου Αξιωματικού, εκ των υπηρετούντων στο ΓΕΝ/Β΄Κλάδο, ως γραμματέως, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αξιωματικός της περ. (5), προκειμένου δε περί κρίσεως Υπαξιωματικών της Υπηρεσίας Φάρων ο Αξιωματικός της περ. (6).

δ. Το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).»

8. Η παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν.δ. 445/1974 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εκδίδουν κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους, εγκύκλιο, στην οποία περιλαμβάνονται ονομαστικά οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των προηγούμενων εδαφίων.

5. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους, οι βάσει, των τακτικών ετήσιων κρίσεων, συνταχθέντες πίνακες προακτέων για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των περιπτώσεων 2α (4), 2γ (2), 2γ (3) και 2γ (1) (α) του παρόντος άρθρου εξαντληθούν, τα Γενικά Επιτελεία δύνανται να ορίζουν αριθμό συμπληρωματικώς, προκειμένου να κριθούν προς κάλυψη κενών μόνο θέσεων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, κατά περίπτωση.»

9. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.δ. 445/1674 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Στο Πολεμικό Ναυτικό:

(1) Για τις επανακρίσεις των Υπαξιωματικών, το Συμβούλιο συντίθεται εκ:
(α) Του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, εφόσον αυτός τυγχάνει αρχαιότερος του Υποναυάρχου, Προέδρου του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε διαφορετική περίπτωση, μετέχει ο νεότερος εκ των υπηρετούντων στην ημεδαπή εν ενεργεία Μάχιμος Αντιναύαρχος.
(β) Τεσσάρων (4) ανωτάτων Αξιωματικών, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής του ΓΕΝ/Β΄ Κλάδος.
(γ) Ενός (1) ανώτερου Αξιωματικού, εκ των υπηρετούντων στο ΓΕΝ/Β΄Κλάδο, ως γραμματέως, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Χρέη εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου, εκτελεί ανώτατος Αξιωματικός του ΓΕΝ/Β΄ Κλάδος.

(2) Για τις επανακρίσεις των Ανθυπασπιστών, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, όπως για τις επανακρίσεις των Πλωταρχών και των Κατώτερων Αξιωματικών.

10. Το άρθρο 42 του ν.δ. 445/1974 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων διενεργούνται από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία.»

 • 17 Μαρτίου 2019, 11:57 | Νίκος

  ΣΧΕΤ:α.Ν.4472/17
  β.Ν.3883/10
  γ.Ν.1375/83
  δ.ΝΔ.445/74
  ε.ΦΕΚ.239 της 30/03/11 Τεύχος Γ.
  στ.Φ.415.ΑΔ.478905/Σ.2467/Αρ.Εγκ.117/ΓΕΑ/Β1/2β
  ζ.Φ.415/ΑΔ.8138/Σ.1940/Αρ.Εγκ.105/1-8-17/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ/Β1/2β
  η.Φ.412.9/ΑΔ.18699/Σ.3742/Αρ.Εγκ.188/12/12/18

  Σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις ανωτέρω(β)σχετικού, δίνεται η δυνατότητα ανέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)σε ανώτερη κατηγορία, εφόσον κατέχουν τυπικά, ουσιαστικά αλλά και ακαδημαϊκά προσόντα, οπότε διαγράφονται από την επετηρίδα τους και εγγράφονται εκ νέου στης επετηρίδες Υπαξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ.

  Σας υπενθυμίζω, την εξόφθαλμη αδικία που υφιστάμεθα, λόγω των περιορισμών του νόμου για την κατηγορία ΕΜΘ σε ότι αφορά τις μετατάξεις. Περιορισμοί όπως, α. τα έτη υπηρεσίας, β. την κατοχή ειδικότητας, η οποία θα έπρεπε να προσιδιάζει τόσο στο κατεχόμενο πτυχία του, όσο και στην προς μετάταξη ειδικότητα.
  Με άλλα λόγια, δυνατότητα για περαιτέρω ανέλιξη – μετάταξη της κατηγορίας ΕΜΘ δόθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά, με την ώς άνω (στ) σχετική εγκύκλιο, αφού άρθηκαν κάποιες τεχνικές αγκυλώσεις που έως τότε (επί 5 έτη), δεν επέτρεπαν σε κανένα ΕΜΘ, την αλλαγή που δικαιωματικά του άξιζε.

  Οι ΕΜθ υπενθυμίζουμε αποτελούν κατηγορία Μόνιμου προσωπικού, στην δική τους επετηρίδα και με δική τους ιεραρχική εξέλιξη οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του στρατεύματος, έχουν εκπαιδευτεί με τα ίδια πρότυπα των εκ ΑΣΣΥ προερχομένων, αλλά και άλλων κατηγοριών Υπαξκών και τέλος εκτελούν τις ίδιες υπηρεσίες με αυτούς, έχοντας τις ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα πλήν αυτών της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

  Ωστόσο, όπως κανείς θα περίμενε, η μετάταξη της συγκεκριμένης κατηγορίας στο σώμα των ΑΣΣΥ, θα ωφελούσε τους ΕΜΘ τόσο οικονομικά όσο και επαγγελματικά – εξελικτικά, αντιθέτως την επιδεινώνει. με τους κάτωθι τρόπους:

  Οικονομικά:
  Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα μισθολογικά κλιμάκια των στρατιωτικών ανά κατηγορία προέλευσης σύμφωνα με (α) σχετικό, ΕΜΘ που σύμφωνα με (ζ) απόφαση μετάταξης τους, αμείβονται λιγότερο από ότι θα αμείβονταν εάν δεν μετατάσσονταν.

  Εξελικτικά:
  Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κατηγορία Υπαξκών, έχουν όλοι τους από 19 έως 29 έτη υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία των κρίσεων και της ένταξής τους στη νέα επετηρίδα που μετατάσσονται, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο χρόνος παραμονής στους βαθμούς που κατείχαν έως τώρα, ελλοχεύοντας κινδύνους απαξίωσης τόσο του βαθμού τους, όσο και των προσδοκιών τους, με αποτέλεσμα την παραμονή τους στους ίδιους χαμηλούς βαθμούς για 11 και 12 συναπτά έτη, αισθανόμενοι τιμωρημένοι.

  Υπηρεσιακά:
  Ο αριθμός ή και το είδος των υπηρεσιών που εναλλάσσονται οι μετατασσόμενοι, διαφέρει εξακολουθώντας να επιβαρύνονται τις ίδιες υπηρεσίες αφού παραμένουν στον ίδιο βαθμό.
  Παρακαλώ για μια καθαρή ΛΥΣΗ γι αυτές τις αδικίες. Σταματήστε την πολυνομία!! Σας αναφέρω τα παρακάτω άρθρα του ως άνω (δ) σχετικού:
  Επιπλέον:
  Α. Άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΝΔ445/74 Ισχύει αλλά δεν εφαρμόζεται στην περίπτωσή μας.
  Β. Άρθρο 37 παράγραφος 1.του ΝΔ445/74 Ισχύει αλλά δεν εφαρμόζεται επίσης.

 • 15 Μαρτίου 2019, 10:13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΙΤΑΣ

  Από την ανάγνωση του εν λόγω νομοσχεδίου διαπιστώνεται δυστυχώς ότι για ένα μείζον πρόβλημα που αφορά στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.445/1974 (Α΄ 160) και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.705/1977 (Α΄ 279) δε γίνεται κανένας λόγος.

  Παρά την αδικία που υπέστησαν με την αναίτια και χωρίς καμία τεκμηρίωση [βάσει της αιτιολογικής έκθεσης του Ν.4433/2106 (Α’ 213)] εξαίρεσή τους από τις διατάξεις του Ν.4407/2016 (Α’ 134) που ψηφίσθηκε μόλις τρεισήμισι μήνες νωρίτερα και αφορούσε στη βαθμολογική τους αποκατάσταση και εναρμόνιση με τους συναδέλφους ιδίας προέλευσης, που είχαν καταταγεί μέχρι και το 1987.

  Παρότι για την υπόψη αδικία έχει υπάρξει πλήθος δημοσιεύσεων, άρθρων, προτάσεων, καθώς και κατ’ ιδίαν ενημερώσεων της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά τις συναντήσεις με τους συνδικαλιστικούς φορείς των στρατιωτικών.

  Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή αφενός να οδηγούνται σε αναγκαστική αποστρατεία πλήθος Αξιωματικών που καταλαμβάνουν τα όρια ηλικίας, που προβλέπει το άρθρο 21 του ν.2439/1996 (Α’ 219) ανά βαθμό και να στερείται έτσι η Υπηρεσία μεγάλο αριθμό ικανότατων κι εμπειρότατων στελεχών κι αφετέρου ακόμη μεγαλύτερος αριθμός να αναγκάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια μέσω δαπανηρότατων και χρονοβόρων διαδικασιών.

  Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης των στελεχών και καθώς δε θίγεται η αρχαιότητα με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, δεδομένου ότι οι εθελοντές/ντριες είναι νεότεροι σε σχέση μ’ εκείνους που απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος (σύμφωνα με την παρ. 13Α του άρθρου 36 του ν.3883/2010 όπως αυτή προστέθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 18β του άρθρου 18 του ν.4407/2016), καθώς και του γεγονότος ότι είναι πλέον σε ξεχωριστές επετηρίδες (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.3883/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 21 του άρθρου 18 του ν.4407/2016) και προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στον καταληκτικό βαθμό των εθελοντών/ντριών, απαιτείται : η επαναφορά των διατάξεων της παρ. 26 του άρθρου 18 του ν.4407/2016 πριν την τροποποίησή της (βάσει της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4433/2016), η διαγραφή του τελευταίου εδαφίου του υπόψη άρθρου που ορίζει «ως μη απαραίτητη τη συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν.2439/1996» για τους υπόψη Αξιωματικούς, καθώς και η τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.4407/2016, με τη συμπλήρωση σχετικού εδαφίου, όπου θα ορίζεται ισόποση κατανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ των εθελοντών/ντριών και των αποφοίτων ΑΣΣΥ, βάσει του αριθμού (ανά προέλευση) των Αξιωματικών, που έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και πληρούν τα κριτήρια προαγωγής.

 • 14 Μαρτίου 2019, 14:04 | Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

  Θέλω παρά τα τόσα δημοσιεύματα πού έχουν αναρτηθεί σε διάφορα κατά καιρούς site πού αναφέρονται σε κραυγαλέες αδικίες κατά των μονιμοποιηθεντων Εθελοντών του ν.445/74, να κάνω κάποιες διευκρινίσεις ,σκοπίμως δεν θα αναφερθώ και για τις μονιμοποιηθεισες εθελοντριες του ν.705/1977 ότι έχουν αδικηθεί διότι εκτός ότι κατάφεραν και ακολούθησαν τους παραπάνω εθελοντές κατάφεραν με τον Ν.4433/16 να περάσουν ότι οι παράγραφοι 1και 3 του άρθρου 58 του ν.4407/16 αντικαθίσταται με το ότι όσες έχουν συμπληρώσει μέχρι 31-12-14 είκοσι πέντε 25ετη πραγματικής υπηρεσίας θα έχουν ως καταλυτικό βαθμό ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ.
  Γιατί να μήν υσχυει και για τούς μονιμοποιηθεντες εθελοντές του ν.445/74 ο καταλυτικός βαθμός του ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ αφού ανήκουν στο ίδιο καθεστώς;
  Και έρχομαι τώρα στα δικά μας.
  Έχει γίνει μεγάλο μπέρδεμα στην αναφορά διεκδικήσεων διαφόρων θεμάτων των εθελοντών και εθελοντών και τι εννοώ;
  Καταρχήν οι μονιμοποηθεντες εθελοντές του ν.445/74 και θα μιλήσω μόνο για την Πολεμική Αεροπορία και ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι των άλλων όπλων αλλά δεν γνωρίζω τον χρόνο και τον τρόπο κατάταξης τους, εισήχθησαν κατόπιν προκήρυξης συγκεκριμένων θέσεων και ειδικοτήτων και υποβλήθηκαν σε προσωπική συνέντευξη προς την αρμόδια επιτροπή κατόπιν υπήρξαν ψυχοσωματικά τέστ εν συνεχεία όσοι τα περναγανε προχωρούσαν σε αθλητικά και τέλος υγειονομικές εξετάσεις στο 251ΓΝΑ.
  Κατόπιν μετά τους οριστικούς πίνακες πήγαιναν στην Τρίπολη για να ξεκινήσει η σταδιοδρομία τους.
  Έπρεπε να δοκιμαστούν δίνοντας εξετάσεις καθημερινά πάνω στο αντικείμενο τους πέντε ολόκληρα χρόνια με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι να μονιμοποιηθούν και να ενταχθούν ακολουθώντας βάσει της προκήρυξης και του νόμου εκείνης της χρονιάς την εξέλιξη των στελεχών από την ΣΤΥΑ η ΣΥΔ μπαίνοντας στην κοινή επετηρίδα πίσω από τον τελευταίο της σχολής της συγκεκριμένης χρονιάς αποφοίτησης.
  Να αναφέρω ότι ο θεσμός των ανακατατάγων Εθελοντών Ν.445/74 έπαψε να υφίσταται το 1990.
  Από εδώ και μετά έχουμε προσλήψεις ΕΠΟΠ ,ΕΠΥ, ΕΜΘ οι οποίοι δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση και ταυτηση με τους ανακαταταγεις εθελοντές Αξκους διότι προέβλεπε η προκήρυξη εισαγωγής των ΕΠΟΠ.ΕΠΥ,ΕΜΘ ότι θα έχουν καταλυτικό βαθμό ανθυπασπιστή.
  Σήμερα μιλάνε όλοι για αποκατάσταση των ΕΜΘ ,για αλλαγή ορίων ηλικίας και άλλα διάφορα πού καλά κάνουν και τα διεκδικουν πραγματικά μαζί τους είμαστε.
  ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΌ ΟΜΩΣ ΌΤΙ Ο ΘΕΣΜΌΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΜΘ.
  Θέλω να τονίσω για μία φορά ακόμα ότι οι ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΑΞΚΟΙ έχουν αδικηθεί κατάφορα διότι μέχρι τον ν.4407/16 όπου ο τελευταίος ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ είχε 28 και σήμερα πού σας γράφω 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας είχε την ίδια εξέλιξη με τους συναδέλφους εκ ΣΤΥΑ και ΣΥΔ , δεν λέω εκ ΑΣΣΥ διότι το σύστημα εισαγωγής τους ήταν πανομοιότυπος χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις και με προσόν εισαγωγής ακομα ενδεικτικό Α λυκείου.
  Ο όρος ΑΣΣΥ πρέπει να έγινε το 2012 πού έγινε η ΣΤΥΑ και η ΣΥΔ ισοτημες με ΤΕΙ.
  Με τον ν.4407/16 προέβλεπε ότι τόσο οι εκ ΑΣΣΥ όσο και οι ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ο χρόνος των υποπαραγραφων β και γ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Να.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξκου πέρα από τα δέκα τρία 13 έτη από την κατάταξη τους .
  Δηλαδή ένας σμηναγός για να γίνει επισμηναγός ήθελε να είναι στο βαθμό
  17 χρόνια , συν τα 13 χρόνια βάσει του παραπάνω άρθρου , τουτέστιν στα 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας γίνονται επισμηναγός όπως ακριβώς έγιναν στα 30 χρόνια οι συνάδελφοι εκ ΣΤΥΑ αφήνοντας τούς ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ έξω από αυτή την ρύθμιση αφού μέχρι πρότινος είχαν κοινή επιτηριδα και εξέλιξη.
  Τρεις μήνες μετά τον 4407/16 έρχεται ο Ν 4433/16 όπου δεν καταλαβαίνει κανείς το σκεπτικό και το αιτιολογικό να βγουν από την παραπάνω ρύθμιση του Ν.4407/16 οι ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ με αποτέλεσμα να μην προαχθούν σε επισμηναγοι όπως έπραξαν οι εκ ΑΣΣΥ, παρά να εγκλωβιστούν σε σμηναγοι για δύο με τρία τουλάχιστον ακόμα χρόνια
  έτσι ώστε να τους περάσουν βαθμολογικά αντίστοιχα δύο και τρεις ολόκληρες σειρές ΑΣΣΥ δημιουργώντας διαταραχή στην μέχρι πρότινος αρχαιότητα.
  Για να γίνει κατανοητό αυτό πού σας αναφέρω θα σας πω ότι σήμερα ένας ανακαταταγεις που ήταν πίσω από την 40 σειρα ΣΤΥΑ , θα έπρεπε τέλος του 2018 να γίνει επισμηναγός όπως έπραξαν εκείνοι.
  Θα μείνουν καί δύο με τρία χρόνια στον ίδιο βαθμό καί έτσι όμορφα καί ωραία θα τους περάσει και η 41,42,43 σειρές.
  ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ δεν είναι;
  Ήδη για να γνωρίζετε κάποιοι της 41 σειράς αρχίζουν και μιλάνε άσχημα δημιουργοντας εκνευρισμό.
  Κλείνοντας δεν καταλαβαίνω γιατί μετά από 30 ολόκληρα χρόνια πραγματικής υπηρεσίας γίνονται όλα αυτά τα απαξιωτικά θέματα κατά των συγκεκριμένων Αξκων.

  Ευελπιστώ μέχρι τις 18 Μαρτίου που είναι για διαβούλευση το νομοσχέδιο που δεν αναφέρει απολυτως τίποτα για την συγκεκριμένη κατάφορη αδικία ούτε καν μνημονεύει σε κανένα άρθρο τους συγκεκριμένους ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΑΞΚΟΥΣ παρά μόνο τους ΕΜΘ πού σας ξανά λέω δεν έχουν καμμία σχέση με τον θεσμό των ανακατατάγων , να επανέλθει η ρύθμιση πού υπήρχε στον Ν.4407/16 που έλεγε ότι ο χρόνος των υποπαραγραφων β και γ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2439/96 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξκου πέρα από τα δέκα τρία 13 έτη από την κατάταξη τους .
  Έτσι επανέρχεται η τάξη και η ομαλότητα.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ Η ΠΟΜΕΝΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ.
  ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΕΊΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙ Η ΠΡΙΖΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ.

 • 14 Μαρτίου 2019, 10:11 | Ρούσσης Μελέτιος

  Κατά την γνώμη μου θα έπρεπε όλοι να έχουν το δικαίωμα για 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ή ηλικία 58 χρονών με φυσιολογική ροή χωρίς να υποβάλουν αιτήσεις για παραμονή κ.λ.π.
  αυτό λύνει και το άνισο πρόβλημα να αποστρατέυονται λόγω ορίου ηλικίας στον κατεχόμενο βαθμό (χουντικός νόμος που έχει γίνει επικαιροποίηση και επόμενες χρονιές)
  πχ αρχισμηνίας 50 χρονών σμηναγός 53 χρονών επισμηναγός 54 χρονών
  εάν κάποιος μπήκε στο στράτευμα είτε από σχολή είτε από ανακατάταξη, εμθ εποπ κ.λ.π.
  σε ηλικία 18 χρονών δεν αντιμετωπιζει πρόβλημα εάν μπήκε 24 χρονών τότε έχει φάει πέναλτι και δεν το γνώριζε
  φτάνουμε στο 30 ή 32 χρόνια υπηρεσίας και τον πετάμε
  εκτός αν το όλο είναι να τους διώξουμε με ότι αυτό συνεπάγεται (συνταξιοδοτικά)
  όλα τα άλλα αντιτίθεστε στο σύνταγμα και φτιάχνουμε πολλές κατηγορίες στρατιωτικών με όποιες ανισότητες
  κλείνοντας ΣΥΜΦΩΝΩ και ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ

 • 14 Μαρτίου 2019, 08:09 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ

 • 13 Μαρτίου 2019, 21:01 | Χαρίλαος Καρβουνιάρης

  ΑΔΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.445/74

  Τον Ιούλιο του 2016 ψηφίστηκε ο ν.4407/16 (ΦΕΚ Α’134) όπου στο άρθρο 18 παρ. 26 αναφέρει ότι τόσο τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ όσο και η κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/74 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν.705/77 (Α΄ 279) ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄και γ΄ της παρ.8 του άρθρου 5 του Ν.2439/1996 (Α΄ 219)υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους.(που σημαίνει ότι ένας σμηναγός η λοχαγός) 13+ 27 έτη=30 χρόνια υπηρεσίας θα έπρεπε να γίνει επισμηναγός η ταγματάρχης η πλωτάρχης.

  Από εδώ και έπειτα έχουμε τις εξής αδικίες:

  1) ΣΤΙΣ 15/11/2016 τρεισήμισι χρόνια μόνο μήνες από την ψήφιση του 4407/16 με τον Ν.4433/16 ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ τροποποίηση ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΚ ΑΣΣΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ το χρόνο των υποπαραγράφων β΄και γ΄ της παρ.8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/96 να εκμεταλλευτούν, έτσι ώστε στα 30 έτη να μην μπορούν οι εθελοντές να προαχθούν στο επόμενο βαθμό πού προανέφερα παραπάνω.

  2)Οι προκηρύξεις με τις οποίες κάνανε εισαγωγή στις Ε.Δ ξεκαθάριζαν ΡΗΤΑ ότι μετά την μονιμοποίηση τους οι εθελοντές θα ακολουθούσαν πίσω από τον τελευταίο συνάδελφο τις αντίστοιχης σειράς ΣΤΥΑ , πράγμα που εφαρμόστηκε μέχρι πρότινος στο τέλος του 2016, όπου ο τελευταίος μόνιμος του ν.445/74 είχε 28+έτη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ και ο οποίος δεν θέλησε να αποστρατευτεί όπως έπραξαν άλλοι συνάδελφοί του στα 25ετη, γιατί ήθελε να προσφέρει όσο γίνεται περισσότερα.

  3) ΑΡΑ συνοψίζοντας βλέπουμε αφού αρθήκαν και οι επετηρίδες ένας μόνιμος του Ν445/74 που ακολουθούσε την 40σειρα ΣΤΥΑ να καταφέρνει να το περνάει και 41&42 σειρά ΣΤΥΑ δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις μεταξύ τους υπηρεσιακές σχέσεις διότι ένας του Ν445/74 πού είχε τα καθήκοντα του προϊσταμένου η διοικητή σμήνους θα πρέπει να δεχτεί στην θέση του ένα νεότερο του .που μέχρι πρότινος μπορούσε να τον διέταζε. ΑΡΑ σκεφτείτε πόσο χαμηλά θα πέσει στα μάτια των υπολοίπων συναδέλφων του που εργάζονται στην ίδια συγκεκριμένη επιστασία. ΦΥΣΙΚΑ κάποιοι ανεγκέφαλοι το επιθυμούν δια καώς.

  ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝΕ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΚ ΑΣΣΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΡΑΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.

  ΚΛΕΙΝΩΝΤΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΟΤΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ 29ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΕΧΕΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΣΤΕΛΕΧΗ- ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΛΑΚΩΝΟΥΝ ΗΘΙΚΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΑ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΜΕΝΣ αλλά δυστυχώς δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν κλείσει τα αυτιά. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΚ ΣΧΟΛΩΝ. ΦΑΝΤΑΣΤΕΊΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 • 12 Μαρτίου 2019, 09:58 | Σάκης Μ.

  Να καταργηθεί το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974.

 • 9 Μαρτίου 2019, 09:29 | ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΘΕΜΑ-ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΞ ΕΦΔΡΕΙΑΣ ΑΝΘΣΤΕΣ-ΥΠΑΞΚΟΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΞΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.3883/2010 ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΩ ΑΝΑΓΡΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΕΞ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΑΞΚΟΙ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ.
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.3883/2010 ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΕΞ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΥΠΑΞΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ,ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ- ΑΞΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ.ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΕΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΙΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΑΞΚΩΝ.ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ 3978/2011 ΟΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΕΞ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΥΠΑΞΚΟΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ.ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΞΚΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΤΟΥ Ν.3883/2010 ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ-ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ,.ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 3978/2011 ΑΡΘΡΟ 110 ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ.ΑΥΤΗ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ.
  ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΧΙΑΣ ΠΒ Ε.Α ΣΜΥ 1990.