Άρθρο 50 – Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΠ/ΠΧΛ)

1. Η συσταθείσα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 3884/1958 (Α΄ 180) Υπηρεσία Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρησιμοποίησης Λιμένων (ΥΥΠ/ΠΧΛ) λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).
2. Η ΥΥΠ/ΠΧΛ έχει ως αποστολή:
α. Στην ειρήνη:
αα. Τη σχεδίαση και προπαρασκευή του έργου που αναλαμβάνει σε περιόδους έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης.
ββ. Την παρακολούθηση, μέσω της λήψης τακτικών αναφορών από τις λιμενικές αρχές, της κατάστασης των λιμένων και των μέσων φορτοεκφόρτωσης στις ακτές.
γγ. Την παρακολούθηση των σχεδίων ειρηνικής ανάπτυξης λιμένων, όρμων και ακτών.
δδ. Την έκδοση σχεδίων πολιτικής άμυνας λιμένων καθώς και αποκατάστασης ζημιών λιμένων, τα οποία εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
εε. Την οργάνωση και εκτέλεση ασκήσεων ή τη συμμετοχή σε διακλαδικές ασκήσεις.
στστ. Τη συμμετοχή στις σχετικές με τους λιμένες ομάδες εργασίας των εμπειρογνωμόνων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.
β. Ειδικά σε περίοδο έντασης, κρίσης ή γενικευμένης σύρραξης:
αα. Την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού σε θέματα θαλάσσιων μεταφορών, υποδοχής και φορτοεκφόρτωσης των προερχόμενων από το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν ζωτικά φορτία, περιλαμβανομένης της αλλαγής του προορισμού τους.
ββ. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των λιμένων και των ακτών προς το σκοπό της ταχείας και ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων που διατίθενται από τους αρμόδιους φορείς.
γγ. Το συντονισμό των ενεργειών σε θέματα πολιτικής άμυνας λιμένων.
δδ. Το συντονισμό των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών των λιμένων.
3. Η ΥΥΠ/ΠΧΛ διαρθρώνεται από:
α. Την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) και τη Γενική Γραμματεία (ΓΓ), που λειτουργεί στην ΚΕ.
β. Τις Περιφερειακές Επιτροπές Λιμένων (ΠΕΛ).
γ. Τις Επιτροπές Λιμένων (ΕΛ).
4. Διευθυντής της ΥΥΠ/ΠΛΧ τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ανώτατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της ΚΕ.