Άρθρο 09 – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143)

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% ή 50% για άτομα έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1.

3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία των προσώπων της παρ. 1, γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των ΕΔ Υγειονομική Επιτροπή. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων ή της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή, ή αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα για την επιμέλεια, καθώς και γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. ή της Ανώτατης κατά Κλάδο των ΕΔ Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται σε δίμηνη από την ημερομηνία έκδοσής του.».

2. Στο άρθρο 9 του ν. 3257/2004 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας ισχύει για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την ιατρική γνωμάτευση και δεν μειώνεται περαιτέρω, σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός προσώπων της παρ. 1.».

  • 15 Μαρτίου 2019, 12:50 | Σάββας

    Να προστεθεί μειωμένο ωράριο και επιπλέον άδεια για τις παρακάτω περιπτώσεις:Νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και γονείς παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι τακτικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα ημερησίως. (Ν. 3731, ΦΕΚ 263 Τεύχος Α΄ 23/12/2008, αρθρο 30/παρ. 8) Καθώς και επιπλέον άδεια είκοσι δύο (22) ημερών (Ν. 3528, Αρ. φύλλου 26 9/2/2007).Να γίνει εφαρμογή και στο στρατιωτικό προσωπικό που πάσχει το ίδιο το στέλεχος ή το τέκνο τους.

  • 14 Μαρτίου 2019, 12:28 | κωστας

    Αντικατασταση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3257/2004 για να συμπεριληφθούν και τα άτομα που με δικαστική απόφαση τα επιμελούνται στελέχη των ΕΔ.

    1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 αντικαθίστανται ως εξής:

    1. Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ε.Δ., που έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο ή άτομο με δικαστική απόφαση, με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, ανεξαρτήτως του αριθμού των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.), στο οποίο εργάζεται. Στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία.