Άρθρο 33 – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)

Στο άρθρο 26 του ν. 1892/1990 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών του άρθρου 25, τα ειδικότερα κριτήρια που αξιολογεί η επιτροπή της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 25 και 26.».