Άρθρο 25 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 (Α΄ 233)

1. Οι περιπτ. γ΄, δ΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3187/2003 αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση, στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σχολή Ικάρων, νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος σπουδών.

δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται της Σχολής Ικάρων απολυόμενοι, υπό την επιφύλαξη της περίπτ. στ΄.

στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, πλην όμως κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, μπορούν ύστερα από αίτησή τους να παραμείνουν στη Σχολή Ικάρων μετατασσόμενοι είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, μετά από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ειδικά, σε ό,τι αφορά στους σπουδαστές του πρώτου έτους, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).».

2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου Κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών.».

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 3187/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο τελευταίο ως εξής:

«Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233) καταργείται.

5. Οι παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3187/2003 (Α΄233) αντικαθίστανται ως εξής:

« 2. Η αποδοχή της παραίτησης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει εγγράφως, εφ’ όσον η απόφαση αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.»

« 4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από τον χρόνο που κοινοποιείται σε αυτόν που παραιτήθηκε η απόφασης αποδοχής της παραίτησής του.

5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση ενενήντα ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί η απόφαση αποδοχής της παραίτησης.»

6. Το άρθρο 19 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 19
Παύση εξαιτίας νόσου η αναπηρίας

Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. παύονται εάν εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας δεν μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς το οικείο Γενικό Επιτελείο (Γ.Ε.). Η παύση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Γ.Ε.».

7. Η παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ) των Α.Σ.Ε.Ι. είναι Αξιωματικοί εν ενεργεία των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Σωμάτων Ασφαλείας, κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου Α.Σ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημίου, που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αμείβονται, με την επιφύλαξη της παρ. 8, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Η ανάθεση εκπαιδευτικού έργου στους ΣΕ γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου ΓΕ, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι..».

8. Στο άρθρο 21 του ν. 3187/2003 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν στα Α.Σ.Ε.Ι. με τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση, διάθεση ή προσκόλληση, δεν δικαιούνται αποζημίωση για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν σε αντικείμενα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.».

9. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και στη συνέχεια να ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, χωρίς η συνολική της διάρκεια να μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.».

 • 18 Μαρτίου 2019, 12:08 | Βασιλική Κοντοδημάκη

  ΑΡΘΡΟ 25 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 (Α΄ 233)
  Σχετικά με την προαναφερθείσα ανάρτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ, τοποθετούμαι ΘΕΤΙΚΑ.

  Είμαστε μόνιμοι καθηγητές των ΑΣΕΙ, με πολυετή υπηρεσία, περιορισμένοι σε μια αναχρονιστική νομοθεσία του 2003.
  Θεωρούμαστε υποβαθμισμένοι, σε σχέση με τους συναδέλφους μας των ΑΕΙ, μόνο και μόνο επειδή υπηρετούμε στα ΑΣΕΙ, αν και τόσο τα πτυχία, όσο και το ερευνητικό και συγγραφικό μας έργο δεν υστερούν από εκείνα των προαναφερθέντων συναδέλφων μας.
  Η ονομασία μας ΕΕΔΙΠ στα ΑΣΕΙ, έναντι ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ, δημιουργεί συνθήκες υποβάθμισης σε ζητήματα εξέλιξης και αμοιβών.
  Η στασιμότητα που μας έχει επιβληθεί ως προς τη δυνατότητα εξέλιξής μας, δεν συνάδει με τις προαγωγές, που αποτελούν κύριο και ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούμε, ως προς τον εκπαιδευτικό τομέα.

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:30 | ΜΠΙΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Συμφωνώντας με τα προηγούμενα σχόλια (Κιοκές, Νανάκης, Μπαρμπαρόσου) θα ήθελα όσον αφορά στη δυνατότητα εξέλιξης των μελών ΕΕΔΙΠ-ΑΣΕΙ να επισημάνω τα κάτωθι :
  1. Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 και τις παραγράφους 7 έως 15 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003, δινόταν η δυνατότητα εξέλιξης στα μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΣΕΙ, χωρίς το χρονικό όριο της πενταετίας που όρισε μεταγενέστερα το άρθρο 13 στο ν.3413/2005 για τα μέλη ΕΕΔΙΠ «…σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως 15 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003, μπορούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό τίτλο σπουδών εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να ζητήσουν την εκλογή τους σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του ν. 3187/2003».
  2. Τούτων δοθέντων, δημιουργήθηκαν ΕΕΔΙΠ δυο ταχυτήτων με αποτέλεσμα ορισμένοι να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων των άρθρων 9 και 11 του ν. 3187/Α.Σ.Ε.Ι. (εξελίχθηκαν), ενώ άλλα μέλη που ήταν ήδη σε διαδικασία εκπόνησης διδακτορικού (χωρίς εκπαιδευτική άδεια) υπήχθησαν απρόοπτα στις πρόνοιες του άρθρου 13 του ν. 3413/2015 και στερήθηκαν τη δυνατότητα εξέλιξης που τους παρείχε ο ν. 3187/2003.
  3. Συνοψίζοντας εκτιμάται ότι η θεραπεία της διακριτικής μεταχείρισης των μελών ΕΕΔΙΠ καθώς και η δυνατότητα εξέλιξης (χωρίς την τροχοπέδη της πενταετίας), όπως όριζαν τα άρθρα 9 και 11 και οι παράγραφοι 7 έως 15 του άρθρου 31 του ν. 3187/2003 θα: α) ενισχύσει περαιτέρω την ακαδημαϊκότητα των ΑΣΕΙ, β) προσδώσει το αναγκαίο κίνητρο αυτοβελτίωσης των υπηρετούντων ΕΕΔΙΠ, γ) αναβαθμίσει συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία και έρευνα λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Μετά τιμής

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:37 | Καραμανώλη Βασιλική

  Πολύ καλή εξέλιξη αυτή για τα ΕΕΔΙΠ των ΑΣΕΙ

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:03 | Μαρία Μπαρμπαρόσου

  Οι κλάδοι ΕΕΔΙΠ Ι/ΙΙ υπάρχουν πια μόνο στα ΑΣΕΙ και απαρτίζονται από 53 μέλη συνολικά (και στα τρία ΑΣΕΙ). Στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ στην ΑΣΠΤΑΙΤΕ και στις ΑΕΑ (Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες) τα ΕΕΔΙΠ Ι/ΙΙ έχουν ενταχθεί στις κατηγορίες ΕΕΠ και ΕΔΙΠ αντίστοιχα. Μεταξύ των ΑΕΙ συζητείται ακόμα κι η δυνατότητα κι οι προϋποθέσεις εξέλιξης των ΕΕΠ/ΕΔΙΠ με διδακτορικό στη βαθμίδα του λέκτορα εφαρμογών (ΔΕΠ).

  Ένας σημαντικός αριθμός των μελών ΕΕΔΙΠ Ι/ΙΙ διδάσκουν με συνέπεια κι υπευθυνότητα στα ΑΣΕΙ σχεδόν 20 χρόνια. Ένας σημαντικός αριθμός επίσης έχει διδακτορικό δίπλωμα. Τα καθήκοντά τους είναι ίδια με αυτά των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ των ΑΕΙ κι επιπλέον διδάσκουν αυτοδύναμα θεωρητικά μαθήματα, επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες και παρουσιάζουν σημαντική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.

  Το αίτημα της αλλαγής των ΕΕΔΙΠ Ι/ΙΙ των ΑΣΕΙ σε ΕΕΠ/ΕΔΙΠ είναι ένα δίκαιο αίτημα, η ικανοποίηση του οποίου διορθώνει την άδικη υστέρηση τους έναντι των ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και προστατεύει από την παρακμή, λόγω απαξίωσης κι έλλειψης πραγματικού και ηθικού κινήτρου, το σημαντικό έργο που προσφέρουν στα ΑΣΕΙ.

  Μαρία Μπαρμπαρόσου
  Φυσικός,
  ΕΕΔΙΠ ΙΙ, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Σχολή Ικάρων

 • 17 Μαρτίου 2019, 20:06 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 25 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 (Α΄ 233)
  Σχετικά με την προαναφερθείσα ανάρτηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ, τοποθετούμαι ΘΕΤΙΚΑ.

  Είμαστε χρόνια καθηγητές στα ΑΣΕΙ, με μεγάλη προϋπηρεσία.
  Θεωρούμαστε υποβαθμισμένοι, σε σχέση με τους συναδέλφους μας των ΑΕΙ, μόνο και μόνο επειδή υπηρετούμε στα ΑΣΕΙ.
  Η ονομασία μας ΕΕΔΙΠ στα ΑΣΕΙ, έναντι ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ, δημιουργεί συνθήκες υποβάθμισης σε ζητήματα εξέλιξης και αμοιβών.
  Η διαφορετικότητα που μας έχει επιβληθεί ως προς τα ΑΕΙ, δεν συνάδει με τις νέες εξελίξεις, που αποτελούν κύριο και ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπηρετούμε, ως εκπαιδευτικό προσωπικό.

 • 17 Μαρτίου 2019, 16:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΚΕΣ

  Αναφορικά με τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π που υπηρετούν σήμερα στα Α.Σ.Ε.Ι, εισηγούμαστε να προστεθούν τα παρακάτω:
  Α. Αυτοδίκαιη ένταξη των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και ΙΙ σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα, όπως ισχύει και στα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3 του Ν.4235 – ΦΕΚ 32Α/11.02.2014.
  Β. Τη δυνατότητα εξέλιξης μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 στον νόμο 3413/2005, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και βρίσκονται τουλάχιστον στην Β βαθμίδα, σε μόνιμη θέση Λέκτορα, κατόπιν αιτήσεώς τους, με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος για τα μέλη Δ.Ε.Π με κλειστή διαδικασία στο οικείο Α.Σ.Ε.Ι. Η διαδικασία κρίσης να ολοκληρώνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της αίτησης.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ

 • 15 Μαρτίου 2019, 17:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 25 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 (Α΄ 233)

  Απαιτείται στους στρατιωτικούς εκπαιδευτές (ΣΕ) της παραγράφου 7 να συμπεριληφθούν και οι εν αποστρετεία αξιωματικοί (με τα προβλεπόμενα προσόντα)

 • 9 Μαρτίου 2019, 20:02 | Ζήσης Χαρισόπουλος

  Απαιτείται τροποποίηση λεκτικού επί Άρθρου 25, λόγω προβλέψεων ν.3883/2010 ώστε εναρμονιστούν παλαιότερες προβεψεις ν. 3187/2003 (Α΄ 233) σε κείμενη νομοθεσία.

  Ως εκ τούτου σε:

  Άρθρο 25 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 (Α΄ 233)

  απαιτείται αντικατάστση λεκτικού παρ. στ ως εξής:

  «Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας» με «Κατεύθυνση Αεράμυνας» ώστε συνάδει με πλαίσιο και προβλέψεις ν.3883/2010 περί Αξκων Αεράμυνας (Α).