Άρθρο 23 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3186/2003 (Α΄ 230)

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3186/2003 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στη Σχολή είναι δυνατόν να λειτουργούν ειδικά τμήματα σπουδών, καθώς και εθνικά ή διεθνή σχολεία ειδικής επιμόρφωσης. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά και λοιπά συναφή θέματα καθορίζονται από το ΓΕΕΘΑ.».

2. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3186/2003 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

«1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Σχολής εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων, ανάλογα με τον αριθμό των φοιτούντων κάθε εκπαιδευτικής σειράς που προέρχονται από αυτά, με μεταφορά των αντίστοιχων ποσών του εγκριθέντος προϋπολογισμού της Σχολής από τα εν λόγω ΓΕ στον προϋπολογισμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).

3. Στο μόνιμο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή και διδάσκει γνωστικά αντικείμενα των τομέων εκπαίδευσης δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των εξωτερικών ομιλητών της Σχολής.».

3. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3186/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. οι τομείς και τα προγράμματα εκπαίδευσης, η διάρκεια αυτής, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες, η διενέργεια περιοδικών και τελικών εξετάσεων και ο τρόπος εξαγωγής της τελικής βαθμολογίας των σπουδαστών, καθώς και η άδεια που μπορούν να λάβουν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.».

  • 9 Μαρτίου 2019, 19:14 | Γιώργος Καρ

    3. Στο μόνιμο στρατιωτικό εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή και διδάσκει γνωστικά αντικείμενα των τομέων εκπαίδευσης δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των εξωτερικών ομιλητών της Σχολής.».
    Γιατί να μην καταβάλλεται αποζημίωση ;Δεν προσφέρει και αυτός εξίσου για την εκτέλεση της εκπαιδευτικού έργου και μάλιστα επιφορτιζόμενος τα λοιπά καθήκοντά του στην Σχολή . Το δέον θα ήταν απλά να μπει ένας αυστηρός περιορισμός στις ώρες και στα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκει.