Άρθρο 63 – Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1105/1980 (Α΄ 299), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αριθμείται ως υποπαράγραφος α΄ της παραγράφου 1 και στην ίδια παράγραφο προστίθενται υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ ως εξής:
«β. Ειδικά για τις χηρεύουσες οικογένειες που δικαιώνονται σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το ποσοστό του μερίσματος που καταβάλλεται στον μοναδικό ή σε όλους συνολικά τους δικαιούχους, σύμφωνα με την υποπαράγραφο α΄, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του μερίσματος που λάμβανε ο μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο θανών μέτοχος εάν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Το μέρισμα αυτό μειώνεται ή περιορίζεται και επιμερίζεται περαιτέρω στους δικαιούχους κατά το ποσοστό που μειώνεται ή περιορίζεται και επιμερίζεται, αντίστοιχα, η δικαιούμενη σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

γ. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους διακόπτεται προσωρινά ή παύει στις περιπτώσεις που διακόπτεται προσωρινά ή παύει, αντίστοιχα, η καταβολή της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016. Κατ’ εξαίρεση, η διακοπή καταβολής της σύνταξης στον δικαιούχο σύζυγο σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 δεν συνεπάγεται διακοπή καταβολής του μερίσματος, εκτός εάν κατά το χρόνο διακοπής της σύνταξης ο σύζυγος αυτός εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή συνταξιοδοτείται από άλλη πηγή.».

β. Μερίσματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβάλλονται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε χηρεύουσες οικογένειες οι οποίες δικαιώθηκαν σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α΄85), αναπροσαρμόζονται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1105/1980 (Α΄299), όπως συμπληρώνονται με την υποπαράγραφο α΄ της παρ. 1 του παρόντος.
2. Στο άρθρο 26 του π.δ. 21/1932 (Α΄ 387), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Ειδικά για τις χηρεύουσες οικογένειες που δικαιώνονται σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το ποσοστό του μερίσματος που καταβάλλεται στον μοναδικό ή σε όλους συνολικά τους δικαιούχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του μερίσματος που λάμβανε ο μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο θανών εν ενεργεία μέτοχος εάν κατά την ημερομηνία του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, με την επιφύλαξη περαιτέρω μείωσης ή περιορισμού και επιμερισμού του στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 68.».

3. α. Στο τέλος του άρθρου 68 του π.δ. 21/1932 (Α΄387), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για τις χηρεύουσες οικογένειες που δικαιώνονται σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το καταβαλλόμενο μέρισμα που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 και του παρόντος άρθρου μειώνεται ή περιορίζεται και επιμερίζεται περαιτέρω στους δικαιούχους κατά το ποσοστό που μειώνεται ή περιορίζεται και επιμερίζεται, αντίστοιχα, η δικαιούμενη σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους διακόπτεται προσωρινά ή παύει στις περιπτώσεις που διακόπτεται προσωρινά ή παύει, αντίστοιχα, η καταβολή της σύνταξης. Κατ’ εξαίρεση, η διακοπή καταβολής της σύνταξης στον δικαιούχο σύζυγο σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 δεν συνεπάγεται διακοπή καταβολής του μερίσματος, εκτός εάν κατά το χρόνο διακοπής της σύνταξης ο σύζυγος αυτός εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή συνταξιοδοτείται από άλλη πηγή.».

β. Μερίσματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβάλλονται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού σε χηρεύουσες οικογένειες οι οποίες δικαιώθηκαν σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, αναπροσαρμόζονται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 68 του π.δ. 21/1932, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 2 και την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος.
4. α. Η παράγραφος 11 του άρθρου 9 του α.ν. 1988/1939 (Α΄ 414), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αριθμείται ως υποπαράγραφος α΄ της παραγράφου 11 και στην ίδια παράγραφο προστίθενται υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ ως εξής:
«β. Ειδικά για τις χηρεύουσες οικογένειες που δικαιώνονται σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) το ποσοστό του μερίσματος που καταβάλλεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο α΄ στον μοναδικό ή σε όλους συνολικά τους δικαιούχους, κατά περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του μερίσματος που λάμβανε ο μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο θανών μέτοχος εάν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Το μέρισμα αυτό μειώνεται ή περιορίζεται περαιτέρω κατά το ποσοστό που μειώνεται ή περιορίζεται η δικαιούμενη σύνταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016. Επί πλειόνων δικαιούχων το μέρισμα καταβάλλεται σε αυτούς κατ’ ισομοιρία.

γ. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους διακόπτεται προσωρινά ή παύει στις περιπτώσεις που διακόπτεται προσωρινά ή παύει, αντίστοιχα, η καταβολή της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016. Κατ’ εξαίρεση, η διακοπή καταβολής της σύνταξης στον δικαιούχο σύζυγο σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 δεν συνεπάγεται διακοπή καταβολής του μερίσματος, εκτός εάν κατά το χρόνο διακοπής της σύνταξης ο σύζυγος αυτός εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή συνταξιοδοτείται από άλλη πηγή.».

β. Μερίσματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταβάλλονται από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας σε χηρεύουσες οικογένειες οι οποίες δικαιώθηκαν σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016, αναπροσαρμόζονται αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του α.ν. 1988/1939, όπως συμπληρώνονται με την παρ. 4α του παρόντος.
5. Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 55 του π.δ. 21/1932 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. H κράτηση λόγω εγγραφής γάμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55Α.».

6. α. Μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
«Άρθρο 55Α
Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής:

α) Α΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, διακόσια δέκα (210) ευρώ.
β) Β΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
γ) Γ΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 ισχύει και για τους εν αποστρατεία μετόχους του Ταμείου, σύμφωνα με την κατηγορία μισθολογικής τους κατάταξης κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία. Για τους εν αποστρατεία μετόχους που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης στην οποία θα ήταν καταταγμένοι σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4472/2017 (Α΄74).

3. Η υποχρέωση δήλωσης γάμου και καταβολής του εφάπαξ ποσού της παρ. 1 ισχύει και για κάθε επόμενο γάμο των εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μετόχων του Ταμείου.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης γάμου, οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της κατηγορίας τους, όπως προβλέπονται στην παρ. 1, προσαυξημένα κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε εξάμηνο εκπρόθεσμης δήλωσης. Για χρόνο καθυστέρησης μικρότερο του εξαμήνου το ποσό των πέντε (5) ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο. Το συνολικό ποσό της προσαύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των ποσών της παρ. 1, κατά περίπτωση.

5. Για τους εν ενεργεία μετόχους των οποίων ο γάμος τελέσθηκε πριν από την απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου, η εξάμηνη προθεσμία δήλωσης του γάμου αρχίζει από την ημερομηνία απόκτησης της εν λόγω ιδιότητας.

6. Εφόσον μέτοχοι τελέσουν γάμο μεταξύ τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση καταβάλλοντας ο καθένας το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία μισθολογικής τους κατάταξης σύμφωνα με την παρ. 1. Σε περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους αποκτήσει την ιδιότητα του μετόχου μετά τη δήλωση του γάμου από τον εν ενεργεία μέτοχο του Ταμείου σύζυγό του, καταβάλλει στο Ταμείο το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία μισθολογικής του κατάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

7. Σε περίπτωση λύσης του γάμου μετά τη διενέργεια της σχετικής κράτησης το παρακρατηθέν ποσό δεν επιστρέφεται στο μέτοχο. Σε περίπτωση λύσης του γάμου πριν από τη δήλωσή του στο Ταμείο δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής του και καταβολής του προβλεπόμενου ποσού μετά τη λύση του. Μέλη της οικογένειας μετόχου από γάμο που δεν δηλώθηκε υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού της παραγράφου 1 βάσει της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης του μετόχου, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων της παρ. 4, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των παροχών του Ταμείου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το ύψος της κράτησης της παραγράφου 1 και των προσαυξήσεων της παρ. 4 μπορούν να αναπροσαρμόζονται για λόγους που αιτιολογούνται ειδικά.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών το οφειλόμενο ποσό λόγω εγγραφής γάμου μπορεί να παρακρατείται υπέρ του Ταμείου από τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές των εν ενεργεία μετόχων ή το μέρισμα των εν αποστρατεία μετόχων, κατά περίπτωση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

β. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει καταβληθεί ή έχει παρακρατηθεί μέρος των οφειλόμενων τελών γάμου των μετόχων χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή ή η παρακράτηση του συνολικά οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις των άρθρων 56 έως 60 του π.δ. 21/1932 και το ποσό που καταβλήθηκε υπολείπεται του ποσού της οικείας κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 55Α του ίδιου διατάγματος, το Ταμείο παρακρατά αυτεπαγγέλτως τη χρηματική διαφορά μεταξύ των δύο ποσών από το μέρισμα που καταβάλλεται ή θα καταβληθεί στους μετόχους μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της παρ. 1 του άρθρου 55Α, η διαφορά δεν επιστρέφεται στο μέτοχο.
7. Το άρθρο 79 του π.δ. 21/1932 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Βοήθημα θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, μετά το θάνατο του εν αποστρατεία μετόχου χορηγείται βοήθημα θανάτου ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων πένθους στον πρώτο δικαιούχο μερίσματος λόγω θανάτου, κατόπιν αιτήσεώς του, κατά την ακόλουθη σειρά:
α) στον ζώντα σύζυγο.
β) στο μόνο τέκνο ή στα τέκνα του θανόντος κατ’ ισομοιρία.

2. Εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι σύμφωνα με την παράγραφο 1, το βοήθημα θανάτου καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε όποιον αποδεδειγμένα επωμίσθηκε τα έξοδα κηδείας πλήρως ή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, κατόπιν αιτήσεώς του, η οποία υποβάλλεται στο Ταμείο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου του εν αποστρατεία μετόχου.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος του παρόντος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το ύψος του ποσού του βοηθήματος της παραγράφου 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, στο τέλος κάθε έτους μπορεί να καταβάλλεται επιπλέον ποσό βοηθήματος για κάθε ένα από τα ανήλικα παιδιά των εν αποστρατεία μετόχων που απεβίωσαν εντός του ίδιου έτους, εφόσον η οικονομική κατάσταση του Ταμείου το επιτρέπει. Το επιπλέον αυτό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του εκάστοτε προβλεπόμενου βοηθήματος.».

8. α. Η κράτηση επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων και του μερίσματος των εν αποστρατεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 994/1949 (Α΄136), διενεργείται ανεξαρτήτως της οριζόμενης στο ίδιο άρθρο προϋπόθεσης σύναψης δανείου. Οι πόροι που προέρχονται από τη διενέργεια της κράτησης αυτής διατίθενται και για την εξυπηρέτηση σκοπών επέκτασης υποδομών καθώς και συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων του Πολεμικού Ναυτικού.
β. Χρηματικά διαθέσιμα από τις κρατήσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 994/1949 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών της υποπαραγράφου α.
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η προκαταβολή του εφάπαξ βοηθήματος είναι έντοκη. Το σχετικό επιτόκιο καθορίζεται ανά εξάμηνο και ισούται με το ποσοστό της απόδοσης των διαθεσίμων του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.».
10. Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλίου 1926 (Α΄241), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού οι οποίοι εξήλθαν από το στράτευμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και λαμβάνουν σύνταξη βαθμού Αρχιλοχία ή Ταξιάρχου, οι ίδιοι ή οι χηρεύουσες οικογένειές τους, δικαιούνται μέρισμα που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) και είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια, αντίστοιχα, από τα διανεμόμενα έσοδα του Ταμείου. Τα μερίσματα που καταβάλλονται στους ως άνω δικαιούχους αναπροσαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εδαφίου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ανεξαρτήτως της ημερομηνίας αρχικού υπολογισμού τους.».

11. Μετά το άρθρο 23 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλίου 1926 προστίθεται άρθρο 23Α, από 01.01.2017, ως εξής:
«Άρθρο 23Α
1. Για τους μετόχους που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) το δικαιούμενο μέρισμα προσδιορίζεται ανά Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και μισθολογικό Κλιμάκιο στα οποία ήταν καταταγμένοι κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, ως εξής:

α. Α΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Τριάντα δύο (32) μερίδια από το 1ο έως το 6ο Κλιμάκιο, τριάντα (30) μερίδια από το 7ο έως το 11ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 12ο έως το 15ο Κλιμάκιο, είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια από το 16ο έως το 21ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια από το 22ο έως το 24ο Κλιμάκιο, είκοσι ένα (21) μερίδια από το 25ο έως το 27ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 28ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια στο 29ο και το 30ό Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια από το 31ο έως το 33ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια στο 34ο και το 35ο Κλιμάκιο.

β. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι έξι (26) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια από το 5ο έως το 8ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια από το 9ο έως το 11ο Κλιμάκιο, είκοσι ένα (21) μερίδια από το 12ο έως 15ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 16ο και το 17ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, εννέα (9) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

γ. Γ΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι τεσσεράμισι (24,5) μερίδια από το 1ο έως το 3ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια στο 4ο Κλιμάκιο, είκοσι ένα (21) μερίδια στο 5ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 6ο και το 7ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια από το 8ο έως το 11ο Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια από το 12ο έως το 14ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια από το 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, εννέα (9) μερίδια στο 18ο και το 19ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 20ό Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια στο 21ο Κλιμάκιο, έξι (6) μερίδια στο 22ο Κλιμάκιο.

δ. Δ΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι έξι (26) μερίδια στο 1ο και το 2ο Κλιμάκιο, είκοσι τρία (23) μερίδια στο 3ο Κλιμάκιο, δεκαεννέα (19) μερίδια στο 4ο Κλιμάκιο, δεκαπέντε (15) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, δωδεκάμισι (12,5) μερίδια στο 8ο και το 9ο Κλιμάκιο, έντεκα (11) μερίδια στο 10ο Κλιμάκιο, εννέα (9) μερίδια από το 11ο έως το 13ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 14ο και το 15ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια στο 16ο Κλιμάκιο, έξι (6) μερίδια στο 17ο και το 18ο Κλιμάκιο.

2. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι της παραγράφου 1 δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες καταβολής κρατήσεων και εισφορών υπέρ του Ταμείου και του οικείου Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης, αντίστοιχα, επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ήταν καταταγμένοι κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία και το κλιμάκιο αυτό αντιστοιχεί σε αυξημένα μερίδια σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο ήταν καταταγμένοι, οι δικαιούχοι μερίσματος υποχρεούνται να καταβάλουν για τους υπολειπόμενους μήνες τις εξής κρατήσεις και εισφορές, όπως αυτές προβλέπονται κατά την ως άνω ημερομηνία εξόδου τους:

α) Πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ του Ταμείου.
β) Μηνιαία κράτηση για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εφόσον το βοήθημα δεν έχει χορηγηθεί.

γ) Ειδικά οι δικαιούχοι που προέρχονται από τον Στρατό Ξηράς, μηνιαία εισφορά υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ).

3. Οι κρατήσεις και εισφορές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παρακρατούνται αυτεπάγγελτα από το μέρισμα και την οικονομική ενίσχυση που καταβάλλονται από το Ταμείο και τον Ειδικό Κλάδο, αντίστοιχα, σε δόσεις, ο αριθμός και το ύψος των οποίων καθορίζονται από τα διοικητικά όργανα των φορέων αυτών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, μπορεί να επανακαθορίζεται ο αριθμός των μεριδίων ανά δικαιούμενο μέρισμα που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των παροχών των δικαιούχων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά το μέτρο που δεν αντίκεινται σε αυτές.».

12. Με εξαίρεση τους μετόχους που λαμβάνουν σύνταξη βαθμού Αρχιλοχία ή Ταξιάρχου, το μέρισμα και η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλονται στους μετόχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και του οικείου Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης που εξήλθαν από την υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία.

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:21 | ΒΑΣ ΒΑΣ

  Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου

  1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής:

  α) Α΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, διακόσια δέκα (210) ευρώ.
  β) Β΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
  γ) Γ΄ Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

  2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 ισχύει και για τους εν αποστρατεία μετόχους του Ταμείου, σύμφωνα με την κατηγορία μισθολογικής τους κατάταξης κατά την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία. Για τους εν αποστρατεία μετόχους που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης στην οποία θα ήταν καταταγμένοι σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4472/2017 (Α΄74).

  3. Η υποχρέωση δήλωσης γάμου και καταβολής του εφάπαξ ποσού της παρ. 1 ισχύει και για κάθε επόμενο γάμο των εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μετόχων του Ταμείου.

  4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης γάμου, οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της κατηγορίας τους, όπως προβλέπονται στην παρ. 1, προσαυξημένα κατά τρία (3) ευρώ για κάθε έτος. Για χρόνο καθυστέρησης μικρότερο του έτους το ποσό των τρία (3) ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο. Το συνολικό ποσό της προσαύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο των ποσών της παρ. 1, κατά περίπτωση.

 • 15 Μαρτίου 2019, 18:50 | ΛΩΛΗΣ Α

  1. Βελτίωση περιεχομένου της παραγράφου 5 του άρθρου 63, ώστε αφ’ ενός να παράγεται αποτέλεσμα δίκαιο, το οποίο να είναι σύμφωνο με τις συνταγματικές αρχές και αφ’ ετέρου να αποφεύγονται καταστάσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω αυθαίρετης αναδρομικότητας των ρυθμίσεων, όπως παρακάτω:

  6. α. Μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
  «Άρθρο 55Α
  Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου
  1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του, αρχής γενομένης από δημοσίευσης της παρούσας στο ΦΕΚ και δίχως αναδρομική ισχύ. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής: ………(ως έχει)…….

  2. Τροποποίηση περιεχομένου της παραγράφου 11β του άρθρου 63, ως ακολούθως:

  β.Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι οκτώ (28) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, είκοσι τέσσερα (24) μερίδια από το 8ο έως το 10ο Κλιμάκιο, είκοσι δύο (22) μερίδια από το 11ο έως 14ο Κλιμάκιο, είκοσι (20) μερίδια στο 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, δεκαοκτώ (18) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δεκατέσσερα (14) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, δώδεκα (12) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, δέκα (10) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

 • 15 Μαρτίου 2019, 10:32 | ΠΟΑΣΑ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
  e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: http://www.poasa.gr
  Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

  ΘΕΜΑ: ΑΡΘΡΟ 63

  . Ως προς το άρθρο 63 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων» του σχεδίου νόμου:
  α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι οι χηρεύουσες οικογένειες θα λαμβάνουν ποσοστό μερίσματος όχι μικρότερο του 70% του μερίσματος, που λάμβανε ο δικαιούχος όταν βρισκόταν εν ζωή και όχι ποσοστό 50%, όπως ισχύει για την κύρια σύνταξη. Συμφωνούμε ότι η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται επωφελής για τα μέλη των χηρευουσών οικογενειών των μερισματούχων, καθώς προσφέρει περαιτέρω οικονομική στήριξη.
  β) Με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 επιχειρείται για τέταρτη φορά η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον τρόπο υπολογισμού των μερισμάτων που καταβάλλονται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4472/2017 (νέο ειδικό μισθολόγιο). Οι προαναφερόμενες διατάξεις δε διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο τους με τις προηγούμενες διατάξεις, που είχαν διατυπωθεί σε σχέδια νόμου από το Υ.ΕΘ.Α και είχε εκφρασθεί η κάθετη άρνηση της Π.Ο.Α.Σ.Α.

  Με το Ν. 4472/17, θεσμοθετήθηκε το νέο μισθολόγιο για το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με το οποίο εισάγονται για πρώτη φορά τα μισθολογικά κλιμάκια. Η ισχύς του νόμου άρχεται από 01-01-2017. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, καθίσταται υποχρεωτική η εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ για τον προσδιορισμό των μεριδίων, που θα αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο και θα φορά τους νέους δικαιούχους μερισμάτων από το ΜΤΣ (από την ισχύ του νόμου, την 01-01-2017 και εντεύθεν). Ωστόσο με εισαγόμενη τροπολογία- ρύθμιση, επαναφέρεται από το ΥΕΘΑ, χωρίς διαφοροποίηση, το ίδιο θέμα, παρά τη δεδομένη άρνηση του τότε Υπουργού κ. Νικ. ΤΟΣΚΑ να την προσυπογράψει, γιατί επιχειρείται η εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και για τους προ της ισχύος του ανωτέρω Νόμου δικαιούχους.
  Η ομοσπονδία μας, όπως και οι ομοσπονδίες των εν ενεργεία αστυνομικών έχουν αντιταχθεί σε μια τέτοια ρύθμιση με ανακοινώσεις και παραστάσεις σε όλους τους καθ΄ύλην αρμόδιους φορείς.
  Ο Ο
  Γεν. Γραμματέας Πρόεδρος

  ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
  Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ

 • 15 Μαρτίου 2019, 08:07 | Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ

  Επιτέλους νομοθετείστε να επιλυθει το θέμα με τα εγγκληματα που εχουν κανει τα Μετοχικα Ταμεια και οι Ειδικοι Λογαριασμοι εις βάρρος των Ε.Μ.Θ για το χρόνο των 5 ετών με την ιδιότητα του ΟΠΥ-ΕΠΥ.
  Προτείνεται η συμπλήρωση του αρθρου με τα παρακάτω:
  « Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.»
  και
  «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.»

 • 14 Μαρτίου 2019, 18:00 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  4.Για να αποκατασταθεί η αδικία με τις διπλές εισφορές, οι ΕΜΘ κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους και να μην επανακαταβληθούν στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.

 • 13 Μαρτίου 2019, 19:51 | Στέφανοσ κουκουράβας

  Α. Τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 5 του πολυνομοσχεδίου, προκειμένου σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές να παραχθεί δίκαιο αποτέλεσμα, το οποίο μελλοντικά δε θα καταπέσει με δικαστικά μέσα, ως εξής:

  6. α. Μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
  «Άρθρο 55Α
  Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου

  1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του, αρχής γενομένης από δημοσίευσης της παρούσας στο ΦΕΚ και δίχως αναδρομική ισχύ. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής: ………(ως έχει)…….

  Β. Τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 11 του πολυνομοσχεδίου, ως εξής:

  11. Μετά το άρθρο 23 ………(ως έχει)…….

  β. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι οκτώ (28) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, είκοσι τέσσερα (24) μερίδια από το 8ο έως το 10ο Κλιμάκιο, είκοσι δύο (22) μερίδια από το 11ο έως 14ο Κλιμάκιο, είκοσι (20) μερίδια στο 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, δεκαοκτώ (18) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δεκατέσσερα (14) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, δώδεκα (12) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, δέκα (10) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

  γ. …… (ως έχει)……

 • 13 Μαρτίου 2019, 18:05 | Χαράλαμπος Πετρογιάννης – ΑΣΣΥ 1991

  Στο παρόν νομοσχέδιο να συμπεριληφθεί ρύθμιση για το ΒΟΕΑ (Βοήθημα Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αποκατάστασης) τέκνων, ώστε η καταβολή του να είναι δυνατή από το 18ο έτος της ηλικίας των τέκνων κυρίως για λόγους σπουδών, όπως είχε προταθεί και παλαιότερα (από την τότε υφυπουργό) καθώς είναι ανεπίτρεπτο να δίδεται το εν λόγω επίδομα που αναφέρεται ως οικονομικής αυτοτέλειας στο 25ο έτος της ηλικίας, όταν η οικονομική αυτοτέλεια, αλλά και το χρονικό διάστημα που χρειάζεται τη βοήθεια να είναι στο 18ο έτος της ηλικίας του.
  Επίσης, να εξεταστεί η άμεση απεξάρτηση-απεμπλοκή του ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία, με τη δημιουργία ενός αυτόνομου ειδικού λογαριασμού, όπου θα μεταφερθούν ως αποθεματικό όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων-μερισματούχων που εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορές σε αυτόν.
  Η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη σήμερα όπου οι απαιτήσεις σπουδών είναι περισσότερο επιζήμιες στους τσεκουρωμένους πια μισθούς των στρατιωτικών.

 • 13 Μαρτίου 2019, 14:13 | χαραλαμπος

  Για να αποκατασταθει η αδικία με τις διπλές εισφορές προτείνω το παρακάτω:
  στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10 προστίθεται εδάφιο με το οποίο προβλέπεται:

  «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους…. ».
  Επίσης θα ήθελα να μου διευκρινίσετε γιατί στις κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης στα κλιμάκια υπάρχει πρόβλεψη μέχρι 40 χρόνια?Θα υπηρέτηση κάνεις από εμάς 40 χρόνια?προτείνω τα ανώτερα όρια των κλιμακίων να κατεβούν στα 35 χρόνια και να γίνει μια πιο δίκαιη κατανομή στις κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης. Ευχαριστώ πολύ και θα εκτιμούσα μια επίσημη απάντηση στα ερωτήματα μου..

 • 13 Μαρτίου 2019, 12:43 | Ηλίας Δ.

  Θα πρέπει να ψηφιστεί στο υπόψη νομοσχέδιο οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των ε.μ.θ που τις είχαν καταβάλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ η ΕΤΕΑΜ στην διάρκεια που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, να αποδίδονται στους ίδιους και όχι στα μετοχικά ταμεία.
  Νομίζω ότι η επίλυση είναι δίκαιη και ουσιαστική για όλους τους ε.μ.θ που αφορά.

 • 12 Μαρτίου 2019, 15:40 | ΓΙΩΡΓΗΣ Π.

  Δεν ανακαλύπτω την Αμερική, συμφωνώ με προηγούμενα σχόλια, όπως παρακάτω:

  (1) Απαιτείται τροποποίηση της παραγράφου 5 του πολυνομοσχεδίου, η οποία αντίκειται σε κάθε ηθική (αναδρομικός κεφαλικός φόρος) ως εξής:

  6. α. Μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
  «Άρθρο 55Α
  Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου

  1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του, αρχής γενομένης από δημοσίευσης της παρούσας στο ΦΕΚ και δίχως αναδρομική ισχύ. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής: ………(ως έχει)…….

  2. Τροποποίηση της παραγράφου 11 του πολυνομοσχεδίου, για να επέλθει αναλογική εξισορρόπηση με τις παροχές προς τους δικαιούχους της Α’ Κατηγορίας, στο πλαίσιο της ισονομίας και της δικαιοσύνης, ως εξής:

  11. Μετά το άρθρο 23 ………(ως έχει)…….

  β. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι οκτώ (28) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, είκοσι τέσσερα (24) μερίδια από το 8ο έως το 10ο Κλιμάκιο, είκοσι δύο (22) μερίδια από το 11ο έως 14ο Κλιμάκιο, είκοσι (20) μερίδια στο 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, δεκαοκτώ (18) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δεκατέσσερα (14) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, δώδεκα (12) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, δέκα (10) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

  γ. …… (ως έχει)……

 • 11 Μαρτίου 2019, 21:57 | Αναγνωατάκης Εμμανουήλ

  Η παρατήρηση αφορά στην παραγρ. 7.
  Το άρθρο 79 του π.δ. 21/1932 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 79 Βοήθημα θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ

  Το ποσοστό του Βοηθήματος θανάτου εν αποστρατεία μετόχων του ΜΤΝ εφόσον δεν υφίστανται δικαιούχοι σύμφωνα με την παράγραφο 1, πρέπει να διατηρηθεί στο 100% και όχι στο 50%, διότι όταν δεν υπάρχουν δικαιούχοι (σύζυγος ή τέκνα) συνήθως υπάρχει πρόβλημα ταφής για μια αξιοπρεπή κηδεία με αποτέλεσμα οι γνωστοί ή οι φίλοι του θανόντα απευθύνονται στην Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού για να επιμεληθεί τα έξοδα της κηδείας ενώ υπάρχουν και φορές που γίνεται έρανος.
  Επίσης το έξοδο των 1.500 € της κηδείας πρέπει να καταβάλλεται στο 100% και για τους παρακάτω λόγους:
  α) Διότι είναι το τελευταίο ποσό που καταβάλλει το ΜΤΝ σε άμεσα δικαιούχο και επιβαρύνει ελάχιστα τον προϋπολογισμό του ΜΤΝ και όχι της πολιτείας και
  β) Ενώ αν υπάρχει έμμεσος δικαιούχος (σύζυγος) θα της καταβληθεί το ποσό των 1.500 €, επιπλέον του ποσοστού 70% μερίσματος εφόρου ζωής, δηλαδή η επιβάρυνση του ΜΤΝ είναι αρκετά μεγαλύτερη.

  Επομένως από την παράγραφο 2 της πρότασης πρέπει να διαγραφεί η φράση «μειωμένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)»

  Αντιπλοίαρχος (Ε)ε.α. Εμμ. Αναγνωστάκης ΠΝ μέλος ΔΣ ΕΑΑΝ & ΜΤΝ

 • 11 Μαρτίου 2019, 16:39 | Ηλίας Ο.

  – Τροποποίηση της παραγράφου 5 του πολυνομοσχεδίου, προκειμένου σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές να παραχθεί δίκαιο αποτέλεσμα, το οποίο μελλοντικά δε θα καταπέσει με δικαστικά μέσα, ως εξής:

  6. α. Μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
  «Άρθρο 55Α
  Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου

  1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του, αρχής γενομένης από δημοσίευσης της παρούσας στο ΦΕΚ και δίχως αναδρομική ισχύ. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής: ………(ως έχει)…….

  – Τροποποίηση της παραγράφου 11 του πολυνομοσχεδίου, ως εξής:

  11. Μετά το άρθρο 23 ………(ως έχει)…….

  β. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι οκτώ (28) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, είκοσι τέσσερα (24) μερίδια από το 8ο έως το 10ο Κλιμάκιο, είκοσι δύο (22) μερίδια από το 11ο έως 14ο Κλιμάκιο, είκοσι (20) μερίδια στο 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, δεκαοκτώ (18) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δεκατέσσερα (14) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, δώδεκα (12) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, δέκα (10) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

  γ. …… (ως έχει)……

 • 9 Μαρτίου 2019, 18:37 | Γιάννης Μ.

  Α. Τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 5 του πολυνομοσχεδίου, προκειμένου σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές να παραχθεί δίκαιο αποτέλεσμα, το οποίο μελλοντικά δε θα καταπέσει με δικαστικά μέσα, ως εξής:

  6. α. Μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
  «Άρθρο 55Α
  Κράτηση λόγω εγγραφής γάμου

  1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, οι εν ενεργεία μέτοχοι του Ταμείου υποχρεούνται να δηλώσουν το γάμο τους στο Ταμείο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τέλεσής του, αρχής γενομένης από δημοσίευσης της παρούσας στο ΦΕΚ και δίχως αναδρομική ισχύ. Με τη δήλωσή τους καταβάλλουν υπέρ του Ταμείου εφάπαξ ποσό ως εξής: ………(ως έχει)…….

  Β. Τροποποίηση του κειμένου της παραγράφου 11 του πολυνομοσχεδίου, ως εξής:

  11. Μετά το άρθρο 23 …(ως έχει)….

  β. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι οκτώ (28) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, είκοσι τέσσερα (24) μερίδια από το 8ο έως το 10ο Κλιμάκιο, είκοσι δύο (22) μερίδια από το 11ο έως 14ο Κλιμάκιο, είκοσι (20) μερίδια στο 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, δεκαοκτώ (18) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δεκατέσσερα (14) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, δώδεκα (12) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, δέκα (10) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

  γ. … (ως έχει)…

 • 9 Μαρτίου 2019, 17:01 | ΜΕΤΟΧΟΣ

  Επί της περ. γ της παρ. 1 (που αφορά το ΜΤΣ) και αντιστοίχων των επομένων παρ. (που αφορούν ΜΤΑ και ΜΤΝ) προτείνεται η κατ’ εξαίρεση συνέχιση καταβολής του μερίσματος ανεξάρτητα από τη διακοπή της συντάξεως στον δικαιούχο σύζυγο σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016. Η παραπάνω κατ’ εξαίρεση συνέχιση καταβολής θα παύει μόνο εάν ο σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή συνταξιοδοτείται από άλλη πηγή.

  Το ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιον τρόπο τα Ταμεία θα ενημερώνονται για τις περιπτώσεις που ο σύζυγος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται προκειμένου να αποφεύγεται η σώρευση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και πιθανής για τα Ταμεία ζημίας.

  Θα ήταν κατά την άποψή μου χρήσιμο, να προβλεφθεί νομοθετικά η υποχρέωση του δικαιούχου συζύγου να ενημερώνει τα Ταμεία σε περίπτωση που συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις αναστολής καθώς και οι συνέπειες από τη μη ενημέρωση. Εξάλλου αντίστοιχης φύσεως πρόβλεψη έχει συμπεριληφθεί στην παρ. 5 του άρθρου 20 του επίμαχου νόμου (ν.4387/16).

 • 8 Μαρτίου 2019, 20:49 | Γιάννης Μ.

  Η εφαρμογή του εδαφίου 6 σχετικά με την προσθήκη μετά το άρθρο 55 του π.δ. 21/1932 του άρθρου 55Α δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, καθόσον δεν παράγει δίκαιο αποτέλεσμα. Συνεπώς πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμοστεί για όσες πράξεις (γάμους) συναφθούν μεταγενέστερα της ψήφισης του υπόψη νομοσχεδίου και μόνο κατόπιν επιθυμίας των εμπλεκομένων (με τις όποιες συνέπειες δύναται μελλοντικά θα έχει η απώλεια της ιδιότητας του μετόχου σε περίπτωση θανάτου).

 • 8 Μαρτίου 2019, 20:24 | Γιάννης Μ.

  11. Μετά το άρθρο 23 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλίου 1926 προστίθεται άρθρο 23Α, από 01.01.2017, ως εξής:

  «Άρθρο 23Α ………(ως έχει)….

  β. Β΄ Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης: Είκοσι οκτώ (28) μερίδια από το 1ο έως το 4ο Κλιμάκιο, είκοσι έξι (26) μερίδια από το 5ο έως το 7ο Κλιμάκιο, είκοσι τέσσερα (24) μερίδια από το 8ο έως το 10ο Κλιμάκιο, είκοσι δύο (22) μερίδια από το 11ο έως 14ο Κλιμάκιο, είκοσι (20) μερίδια στο 15ο έως το 17ο Κλιμάκιο, δεκαοκτώ (18) μερίδια από το 18ο έως το 20ό Κλιμάκιο, δεκατέσσερα (14) μερίδια στο 21ο και το 22ο Κλιμάκιο, δώδεκα (12) μερίδια στο 23ο Κλιμάκιο, δέκα (10) μερίδια στο 24ο Κλιμάκιο, οκτώ (8) μερίδια στο 25ο Κλιμάκιο, επτά (7) μερίδια από το 26ο έως το 28ο Κλιμάκιο.

  γ. …… (ως έχει)……