Άρθρο 26 – Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο και Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)

1. Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ), το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 101662/24-09-1959 (Α΄ 106) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 142639/04-11-1965 (Α΄ 446) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπάγονται στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), με πρόεδρο τον εκάστοτε πρόεδρο του Ταμείου, αναγνωρίζονται ως ισότιμα προς τα Δημόσια Σχολεία και έχουν ως σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα τέκνα των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν στη νήσο Κρήτη.

2. Για το διορισμό, την προαγωγή, την ένταξη και την απόλυση του διδακτικού προσωπικού, καθώς και για την επιλογή Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προϊσταμένου Νηπιαγωγείου των σχολείων της παρ. 1, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και πρόταση του συλλογικού οργάνου που διοικεί τα σχολεία, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχει συλλογικό όργανο διοίκησης, την πρόταση υποβάλλει το αντίστοιχο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 30 και 37 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) που εφαρμόζονται αναλόγως. Για την εφαρμογή του ν. 682/1977, ως ιδιοκτήτης νοείται το Πολεμικό Ναυτικό.

3. Η συγκρότηση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ), οι παρεκκλίσεις από αυτό και η λειτουργία προαιρετικών εκπαιδευτικών δράσεων διέπονται από το ν. 682/1977. Η αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών των σχολείων της παρ. 1 διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α΄ 102).

4. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, μετά την αποχώρηση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο, μετατρέπονται σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καλύπτονται από την επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ, συστήνεται υπ’ αυτού σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής λογαριασμός ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με αποκλειστικό έργο την κάλυψη των μισθολογικών, λειτουργικών και κάθε άλλου είδους οικονομικών δαπανών των σχολείων της παρ. 1, προκειμένου αυτά να παρέχουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα τέκνα των μετόχων του ΜΤΝ που υπηρετούν στον ΝΚ.

  • 16 Μαρτίου 2019, 19:50 | george polykalas

    ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΤΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ,ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ.Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ.ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟΥ 66,ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΟΥΔΕΝΙ ΔΕΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙ,ΚΑΘΟΣΟΝ ΤΟ ΜΤΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΤΗ ΜΑΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ,ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΤΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ,ΕΝΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΓΕΙΡΕΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΙΓΕΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

  • 15 Μαρτίου 2019, 20:22 | Νίκος Κατσαβος

    Η συγκεκριμένη διάταξη είναι ακατάληπτη. Γίνεται προσπάθεια εμπλοκής του Μετοχικού Ταμείου για εξυπηρέτηση προβλημάτων ιδιωτικών σχολείων χωρίς να προσδιορίζεται εν τελει ο νεο ς εργοδότης των ιδιωτικών δασκάλων ο οποίος και καλείται να επωμισθεί το οποίο κόστος της λειτουργείας των σχολείων.Ειναι ανεπίτρεπτο, οι πόροι του Ταμείου που απευθύνονται στις ανάγκες όλων των ασφαλισμένων του χωρίς διακρίσεις, να χρησιμοποιούνται για άσχετο με την αποστολή του σκοπό. Κατά την άποψη μου, η διάταξη πρέπει άμεσα να αποσυρθεί.