Άρθρο 59 – Τροποποίηση του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 18.».