Άρθρο 27 – Τροποποίηση διάταξης του π.δ. 21/1932 (Α΄ 387)

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 21/1932 προστίθεται περίπτ. 7 ως εξής:

«7). Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού είναι και πρόεδρος των σχολείων του Ναυστάθμου Κρήτης.».