Άρθρο 42 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς και τις ανάγκες ερμηνείας του παρόντος κεφαλαίου:
α. Στρατιωτικός είναι κάθε εν ενεργεία αξιωματικός, δόκιμος έφεδρος αξιωματικός, ανθυπασπιστής, υπαξιωματικός και οπλίτης που ανήκει στους Κλάδους ή στα Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).
β. Κλάδοι των ΕΔ είναι ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ), το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ).
γ. Στρατιωτικός χώρος είναι κάθε στρατιωτική, ναυτική και αεροπορική εγκατάσταση καθώς και κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς. Στην έννοια του στρατιωτικού χώρου περιλαμβάνονται ιδίως στρατόπεδα, πεδία βολών και ασκήσεων, στρατιωτικές μονάδες, στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικά καταστήματα, στρατιωτικοί σχηματισμοί σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση, στάθμευση ή μετακίνηση και οι χώροι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
δ. Ως στρατονομικές υπηρεσίες των ΕΔ (εφεξής «στρατονομικές υπηρεσίες») νοούνται οι υπηρεσίες της Στρατονομίας για το ΣΞ, της Ναυτονομίας για το ΠΝ και της Αερονομίας για την ΠΑ.
ε. Στρατοδικείο είναι και το Ναυτοδικείο και το Αεροδικείο.
στ. Στρατιωτικό δικαστήριο είναι το Στρατοδικείο, το Ναυτοδικείο, το Αεροδικείο και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο.

  • 12 Μαρτίου 2019, 14:31 | K

    Ένα ιδιαίτερα σημαντικό Κεφάλαιο για το στράτευμα, η έλλειψη του οποίου κρατούσε καθηλωμένη την Στρατονομία λόγω της αμφιβόλου νομιμότητας των ισχυουσών διατάξεων. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Στρατονομίας, καλό θα ήταν να τεθεί χρονικό όριο στο άρθρο 66 παράγραφος 6 του παρόντος σχεδίου νόμου για τη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού.