Άρθρο 17 – Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής φύσης του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)

1. Η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Από αδελφούς που γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία, μεγαλύτερος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος, όπως αποδεικνύεται από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης ή άλλα επίσημα έγγραφα.».

2. Η περίπτ. (1) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«(1) Όλοι οι αδελφοί από πέντε ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.».

3. Στην υποπαράγραφο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005, η περίπτ. (1) αντικαθίσταται όπως παρακάτω, και η περίπτ. (2) καταργείται:

«(1) Όλοι οι αδελφοί από τρία ή τέσσερα ζώντα αδέλφια.».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτ. (1) και (2) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 και στις περιπτ. (1), (3) και (4) της υποπαραγράφου β΄ της ίδιας παραγράφου, αν ο περιγραφόμενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωμα της μεταφοράς μεταβιβάζεται στον αμέσως επόμενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, όταν οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.».

5. Η υποπαράγραφος β΄ του άρθρου 8 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Τέκνα άγαμης μητέρας είναι όσα αποκτήθηκαν από μητέρα που δεν έχει συνάψει γάμο και εξακολουθεί να είναι άγαμη. Ομοίως, ως τέκνα άγαμης μητέρας θεωρούνται και όσα αποκτήθηκαν εκτός γάμου από μητέρα, η οποία διατελεί σε διάζευξη.».

6. Στο άρθρο 13 του ν. 3421/2005 η παρ. 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 1 αποδεικνύεται με αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης ή με επίσημα έγγραφα ξένου κράτους, που υποβάλλονται με μέριμνα των ενδιαφερομένων ή μπορούν να ζητηθούν αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

9. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την απαλλαγή τους από τη στράτευση, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται και αίρονται όλες οι έννομες συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.».

7. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους.

3. Η αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους. Για τη χορήγηση ή μη της αναβολής αυτής και για τη διάρκειά της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ύστερα από εισήγηση επιτροπής που αποτελείται από έναν ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποκλειστικά της περιφέρειας Αττικής και με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το υπό εξέταση αντικείμενο του διαπρέποντος επιστήμονα. Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται αμοιβή των μελών της επιτροπής.».

8. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος άρθρου χορηγείται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρμόδιου δήμου και βεβαίωση της μονάδας ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι αυτός δεν διατελεί σε λιποταξία.».

9. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3421/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«Αναβολή κατάταξης υποψήφιων Βουλευτών – Ευρωβουλευτών – Περιφερειαρχών – Δημάρχων

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων.».

10. Στο άρθρο 29 του ν. 3421/2005 οι παρ. 3, 4 και 5 αντικαθίστανται και προστίθεται παρ. 8, ως εξής:

«3. Αν η αναβολή χορηγηθεί, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με τη μεθεπόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ). Αν το αίτημα απορριφθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία κατάταξής τους, υποχρεούνται για κατάταξη εντός πενθημέρου από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.

4. Η αναβολή κατάταξης του παρόντος άρθρου χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία, από τα οποία προκύπτουν οι επικαλούμενοι κοινωνικοί λόγοι.

5. Η αίτηση της προηγούμενης παρ. υποβάλλεται μέχρι και την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, η αναβολή χορηγείται αναδρομικά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταταγεί, οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημερομηνία κατάταξης της μεθεπόμενης ΕΣΣΟ.

8. Η αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους διακόπτεται οποτεδήποτε εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να καταταγούν με την αμέσως επόμενη ΕΣΣΟ.».

11. Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 31 του ν. 3421/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι στρατεύσιμοι καλούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες αρχές και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι μονάδες και οι ημερομηνίες κατάταξης. Η γνωστοποίηση της κλήσης για κατάταξη στους ενδιαφερομένους είναι δυνατόν να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

4. Οι καλούμενοι για κατάταξη υποχρεούνται να κατατάσσονται την τασσόμενη ημερομηνία ή προθεσμία και στις μονάδες που καθορίζονται με την απόφαση πρόσκλησης της παρ. 1. Αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατατάσσονται, οφείλουν να παρουσιάζονται με την επίδειξη της κλήσης για κατάταξη, σε οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή για να δηλώσουν τους λόγους αδυναμίας. Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται ότι έχουν καταταχθεί εμπρόθεσμα αν παρουσιαστούν στις μονάδες κατάταξης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους και εφόσον οι προαναφερόμενες αρχές έχουν διαπιστώσει τους λόγους της αντικειμενικής αδυναμίας.».

12. Στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005, οι φράσεις «μόνιμος αξιωματικός του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός)» και «μόνιμο αξιωματικό του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό)» αντικαθίστανται από τις φράσεις «αξιωματικός ή οπλίτης του Υγειονομικού Σώματος (ιατρός)» και «αξιωματικό ή οπλίτη του Υγειονομικού Σώματος (ιατρό)», αντίστοιχα.

13. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Άδειας απουσίας μεγαλύτερης των ορίων που καθορίζονται στην υπ΄ αριθ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808).».

14. Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3421/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών – Ευρωβουλευτών – Περιφερειαρχών – Δημάρχων

1. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων που υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών ή δημάρχων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων αναβάλλεται.».

15. Η περίπτ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.».

16. Στην παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3421/2005 προστίθεται περίπτ. ζ΄ ως εξής:

«ζ. Με την έκδοση απόφασης για την ανυποταξία αυτή από την αρμόδια στρατιωτική δικαστική αρχή.».

17. Στο άρθρο 58 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 και οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται αναλόγως.».

18. Το άρθρο 70 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 70
Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων

1. Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, που προβάλλονται από στρατευσίμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, εκτιμώνται από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), εφόσον δεν πρόκειται για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη. Ομοίως, και οι ανυπότακτοι μπορούν να προβάλλουν τους ως άνω λόγους ή κωλύματα, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους.

2. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του.

3. Ειδικότερα, για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη είναι δυνατή η επίκληση και εξαιρετικών λόγων, πέραν των λόγων ή κωλυμάτων της παρ. 2. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξ αιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

4. Για την αποδοχή ή την απόρριψη των λόγων των παρ. 2 και 3 για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη, αποφασίζει ειδική επιτροπή που αποτελείται από έναν ανώτατο και έναν ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και τον Διοικητή της αρμόδιας ΔΣΥ. Τα μέλη της παραπάνω επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται για δύο έτη, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

5. Για τους διατελέσαντες ή διατελούντες σε ανυποταξία που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολό τους, διαγράφονται.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

19. Η παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, αν αυτά έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα σύμφωνα με τις ειδικές κείμενες διατάξεις. Αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).».

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:23 | Μιχαήλ Γάσπαρης

  Δεν είναι δυνατόν η πολυτεκνική ιδιότητα να διαχωρίζεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
  Οι Πολύτεκνοι σύμφωνα με το Σύνταγμα (αρθρο 21 παρ 2) «…έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος» ενώ σύμφωνα με τον ν. 3454/2006 «Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι­μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων»
  Ωστόσο το σχέδιο τροποποίησης του Νόμου δίδει μεγαλύτερο πλεονέκτημα(6μηνη θητεία) στις οικογένειες με 5 τέκνα ενώ στις οικογένειες με 4 τέκνα απλώς 8μηνη θητεία, κάτι το οποίο είναι εντελώς αντισυνταγματικό και παράνομο!

  Σε όλους τους Φορείς, Οργανισμούς, Υπουργεία, προκηρύξεις κλπ η Πολυτεκνία αποδίδεται σε όσους έχουν 4 τέκνα. Μην διαχωρίζετε τους πολύτεκνους και μην τους εξισώνετε με την τρίτεκνους!

  Ζητώ την τροποποίηση της περίπτωσης (1) της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3421/2005 ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις οικογένειες με 4 τέκνα στην μειωμένη- εξάμηνη θητεία

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:18 | Αρτεμίδωρος

  Πολύτεκνες είναι οι οικογένειες με 4 παιδιά και πάνω. Είναι αδιανόητο να μην το γνωρίζει το ΥΠΕΘΑ, αφού σε όλους τους στρατευμένους πολύτεκνους (δηλ. στα παιδιά των οικογενειών με 4 τέκνα και πάνω) δίνει μεγαλύτερο μισθό. Πώς τώρα κάνει λόγο για πολύτεκνους από τη μια μεριά και για …4 ζώντα αδέρφια από την άλλη; Μάλλον σας διέφυγε, κύριε υπουργέ. Οι πολύτεκνοι όλοι – με 4 ή 5 ή 6 ή 7 κ.λπ. παιδιά – πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, όπως την ίδια αντιμετώπιση έχουν σε όλες τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς του ελληνικού κράτους.

 • 18 Μαρτίου 2019, 10:29 | Σία Γιαράκη

  Πολύτεκνη τυγχάνω με 4 παιδιά, 3 κόρες και έναν γιο, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, ετοιμάζεται για Ικάρων (και είναι αθλητής και μαθητής του 19,9). Λογικά, λοιπόν, δεν θα με απασχολούσε το ζήτημα της θητείας. Τρελαίνομαι όμως διαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση αφενός και αφετέρου το άρθρο 17 του παρόντος σχεδίου νόμου, και σκέφτομαι αν το εν λόγω σχέδιο έχουν επεξεργαστεί Νομικοί ή άλλων ειδικοτήτων σύμβουλοι του αξιότιμου κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν: ΄΄…προς περαιτέρω έμπρακτη προστασία των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών΄΄ (αιτιολογική έκθεση) και ‘’Όλοι οι αδελφοί από πέντε ή περισσότερα ζώντα αδέλφια…’’+ ΄Όλοι οι αδελφοί από τρία η τέσσερα ζώντα αδέλφια…’’ [άρθρο 17, 2 (1) + 3 (1)]. Δηλ. αποδεχόμαστε σαφώς και διαρρήδην την ΝΟΜΙΚΩΣ υφισταμένη πραγματικότητα των τριτέκνων (ειδικοί νόμοι γι΄αυτούς, ειδική μέριμνα γι΄αυτούς…) και την ΝΟΜΙΚΩΣ υφισταμένη πραγματικότητα των πολυτέκνων (συνταγματική μέριμνα γι΄ αυτούς [αρθρ. 21, παραγρ. 2 του Συντάγματος], ειδικοί νόμοι γι΄ αυτούς, ειδική μέριμνα γι΄ αυτούς…), αλλά πάμε ‘’πακέτο’’ τρίτεκνους και πολύτεκνους (΄Όλοι οι αδελφοί από τρία ή τέσσερα ζώντα αδέλφια…’’). Εκτός και αν δεν γνωρίζουν οι αξιότιμοι κ.κ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι δυνάμει ειδικής συνταγματικής διατάξεως και σειράς Νόμων της ελληνικής Πολιτείας πολύτεκνες οικογένειες είναι όσες κέκτηνται 4 και άνω τέκνα και ό,τι ισχύει γι΄ αυτές – με τα 4 τέκνα – ισχύει και γι΄ αυτές με 2004 τέκνα και γι΄ αυτές με 3004 τέκνα κ.ο.κ. Ας περάσουν μια βόλτα από το ΑΣΕΠ, από τη ΔΕΗ, από το Υπουργείο Παιδείας κ.ο.κ. να δουν τι γίνεται. Καλά, δεν βρέθηκε ένας να καταλάβει ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου εκ προοιμίου είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ; Κόλλησαν κάποιες τροπολογίες στον εν ισχύι Νόμο, χωρίς να δουν συνολικά τι γίνεται με το νέο ενιαίο κείμενο; Τακτοποιήστε το ζήτημα αξιότιμε κ. Υπουργέ, γιατί το μόνο που θα επιτύχετε είναι μειώστε το εισόδημα πολύτεκνων οικογενειών και να αυξήσετε το εισόδημα κάποιων δικηγόρων, στους οποίους θα τρέξουν οι συνάδελφοί μου (κι η οικογένειά μου μαζί, αν και δεν θιγόμαστε), όταν γίνει Νόμος του Κράτους το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:33 | Συνταγματικότατη η διάταξη..

  Πράγματι πρέπει να συνεχιστεί η διάταξη για την προστασία των πολυτέκνων οικογενειών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων όπως ανέκαθεν ζητούσε και η ΑΣΠΕ.
  Πρέπει δε, η μειωμένη θητεία αυτή να προσαρμοστεί στα ισχύοντα(ειδικότερα των υπερπολυτέκνων οικογενειών) καθώς αυτές οι διατάξεις ισχύουν από το 2005 τότε που η κανονική θητεία ήταν από 24 – 28 μήνες! Το εξάμηνο να γίνει τουλάχιστον τετράμηνο… για αυτές τις ηρωικές ελάχιστες υπερπολύτεκνες οικογένειες, καθώς τα παιδιά αυτά βοηθούν τις πατρικές οικογένειες των στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε.

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:01 | Kostas

  Μια γνώμη για το θέμα των Μόνιμων Κάτοικων Εξωτερικού (ΜΚΕ) με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει. Σήμερα ο νόμος απαιτεί 7 χρόνια βιοπορισμού στο εξωτερικό (ή 11 διαμονής) για να κριθεί κάποιος ως ΜΚΕ. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η διάρκεια αυτή βιοποριστικής διαβίωσης στο εξωτερικό που απαιτείται είναι εύλογη ή όχι και θα ήταν καλό να μειωθεί.

  Πιστεύω πως είναι παραπάνω από όσο θα ήταν εύλογο από τη ζωή και θα ήθελα να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα: Ένας νέος Assistant Professor στο εξωτερικό, πιθανόν η πρώτη εργασία με συμβόλαιο πλήρους απασχόλησης για έναν νέο επιστήμονα αμέσως μετά το διδακτορικό του, είναι δυνατό να πάρει το tenure του, δηλαδή να γίνει μόνιμος Associate Professor, σε 4-6 χρόνια. Είναι άραγε ερώτημα αν τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός μονιμοποιείται ως καθηγητής και ανεβαίνει βαθμίδα, έχει ή όχι τα αντικειμενικά βιοποριστικά και επαγγελματικά του συμφέροντα στο εξωτερικό; Άρα από τα δεδομένα της ζωής έχουμε τουλάχιστον μια ισχυρή περίπτωση κατά την οποία φαίνεται να είναι εξαιρετικά λογική η μείωση των ετών βιοποριστικής διαβίωσης που απατούνται για να κριθεί κάποιος ως ΜΚΕ. Τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη αλλά και αλλού σήμερα υπάρχουν αρκετοί νέοι Έλληνες επιστήμονες που είναι σε αυτή την κατάσταση: για αυτούς η θέση καθηγητή ήταν το πρώτο συμβόλαιο μετά τον κύκλο διδακτορικών σπουδών και για τους οποίους ισχύει η συνθήκη να ανεβαίνουν καθηγητική βαθμίδα (και να μονιμοποιούνται στο πανεπιστήμιο τους) πριν μπορέσουν να κριθούν ΜΚΕ. Φυσικά κάτι τέτοιο αναδεικνύει ότι μια μείωση των χρόνων που απαιτούνται για να κριθεί κάποιος ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού με βάση την βιοποριστική εργασία θα ήταν θετικό μέτρο και κίνηση εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τους ρυθμούς της εποχής.

  Εκτός των παραπάνω, ας σκεφτούμε και το εξής: μεγάλη μερίδα αυτών των ανθρώπων έχει στόχο και μεράκι την συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας μας. Είτε με την μορφή μιας επιστημονικής/ακαδημαϊκής συνεργασίας σήμερα, είτε με σκοπό την επιστροφή στη χώρα αυτός ο στόχος είναι διαρκής και σημαντικός για πολλούς. Ευτυχώς η λογική της «μαύρης πέτρας» δεν κυριαρχεί αλλά το αντίθετο υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και μεράκι για να υπάρξει ουσιαστική προσφορά στην πατρίδα. Φυσικά η πιο σημαντική προσφορά που μπορούν να έχουν τέτοιοι άνθρωποι σχετίζεται με α) ερευνητικές συνεργασίες και κοινά project ή start-ups, β) ακαδημαϊκές συνεργασίες σε θέματα εκπαίδευσης, γ) επιστροφή έμπειρου δυναμικού στη χώρα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν έμπρακτες και ενεργές συνεργασίες οι οποίες μόνο σε έναν βαθμό οικοδομούνται εξ’ αποστάσεως. Ένας νέος καθηγητής μπορεί να επιλέξει να κάνει το πρώτο του sabbatical σε ένα πανεπιστήμιο της χώρας μας με σκοπό να οικοδομήσει τέτοιες συνεργασίες και κοινή έρευνα. Καθώς το πρώτο sabbatical λαμβάνει χώρα συνήθως αμέσως μόλις κάποιος γίνει tenured καταλαβαίνει κανείς ότι θα ήταν σημαντικό να μπορούν αυτοί οι επιστήμονες που το επιθυμούν να έρθουν για τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου στη χώρα. Συμπερασματικά, είναι νομίζω εύλογη και θετική η μείωση των χρόνων που απαιτούνται για να κριθεί κάποιος ως Μόνιμος Κάτοικος Εξωτερικού με βάση την βιοποριστική εργασία.

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:52 | Παύλος Χαραλαμπίδης

  Η τροποποίηση της διάταξης που αφορά την μειωμένη θητεία τέκνων πολυμελών οικογενειών έχει λανθασμένη νομική βάση.

  Πρώτον γιατί το όφελος των τετράτεκνων σε σχέση με τους τρίτεκνους είναι το ίδιο και παράλληλα δεν είναι αναλογικό σε σχέση με το όφελος των πεντάτεκνων.

  Δεύτερον διότι με αυτήν την διάταξη ωφελούνται όλοι όσοι έχουν άνω των 3 τέκνων ωστόσο οι 5τεκνοι ωφελούνται επιπλέον των υπολοίπων με 6μηνη μειωμένη θητεία! Και ερωτάται κανείς γιατί η συγκεκριμένη διάταξη δεν ωφελεί και τους 4τεκνους; Αφού ο νομοθέτης θέλει να ευεργετήσει τους Πολύτεκνους γιατί δεν ωφελεί ΟΛΟΥΣ τους πολύτεκνους αλλά κάνει διάκριση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων τους;

  Τρίτον σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος στην παρ. 1 του άρθρου 21 ορίζει ρητά πως: «Οι πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας από το κράτος». Που είναι η ειδική φροντίδα του κράτους όταν ο νομοθέτης φροντίζει περισσότερο ορισμένους από τους πολύτεκνους;

  Θεωρώ οτι πρέπει να διορθωθεί η τροποποίηση του νόμου που αφορά την μειωμένη στρατιωτική θητεία των πολυτέκνων οικογενειών ώστε να δικαιούνται ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΕΞΑΜΗΝΗ ΘΗΤΕΙΑ.