Άρθρο 65 – Απαλλαγή Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), Ταμείου Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) και Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (ΤΑΑ) από τον Φόρο Εισοδήματος και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. Στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται περίπτ. ζ΄ από 01.01.2014 ως εξής:

«ζ) Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), το Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.).».

2. Η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται από 01.01.2014 ως εξής:

«α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο. και Κ.), στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και στο Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.).».

3. Οφειλές, πρόστιμα και προσαυξήσεις του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) από την αρχικοποίηση ή εκκαθάριση των δηλώσεων που αφορούν στους φόρους των παρ. 1 και 2 διαγράφονται. Ποσά που καταβλήθηκαν από το Τ.ΕΘ.Α., το Τ.Ε.Σ. και το Τ.Α.Α. για τις ως άνω αιτίες επιστρέφονται σε αυτά στο ύψος που καταβλήθηκαν.

  • 18 Μαρτίου 2019, 10:32 | Δήμητρα

    Ορθή επιλογή! Θα έπρεπε, όμως, να εξαιρεί και την καταβολή λοιπών τελών και επιβαρύνσεων για ακίνητα των ανωτέρω φορέων, όπως, για παράδειγμα τα τέλη στο Κτηματολόγιο ή/και στις αντιρρήσεις περί δασικών χαρτών.