Άρθρο 22 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιοδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.»

2. Οι υποπαράγραφοι α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Τρεις καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές – πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία ή στη νομική.

γ. Έναν ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως. Αν στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου χορηγηθούν οι αναβολές κατάταξης των άρθρων 18, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 25, 27 και 28, η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής τους, ύστερα από νέο αίτημά τους. Όσοι δεν παρουσιάζονται κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.».

4. Η υποπαράγραφος ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Δικαιούνται άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας και γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 3421/2005 καταργείται.

6. Στο άρθρο 66 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Αν ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης της αναβολής κατάταξης της παρ. 1β του άρθρου 19 και επί αιτήματος αναγνώρισης αντιρρησία συνείδησης, χορηγείται υποχρεωτικά αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου.».

7. Στο άρθρο 68 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και στους αναγνωριζόμενους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».

8. Στο άρθρο 69 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται αναλόγως και στους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».

 • 17 Μαρτίου 2019, 16:07 | Πιταροκοίλης Μιχαήλ

  Θα πρέπει, επίσης, να καταργηθούν τα λεγόμενα «αμάχητα τεκμήρια» της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3421/2005, όπως έχει ζητήσει ήδη από το 1999 ο Συνήγορος του Πολίτη. Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση, «Ο θεσμός της εναλλακτικής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας. Προτάσεις αναμόρφωσης.» (1999) http://www.synigoros.gr/resources/docs/208142.doc, Μέρος Πρώτο: Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του θεσμού, Κεφάλαιο 3: Η υπαγωγή στο καθεστώς της ΕΠΚΥ.

 • 17 Μαρτίου 2019, 16:55 | Πιταροκοίλης Μιχαήλ

  Καμία πρόβλεψη για τις άθλιες συνθήκες των αντιρρησιών συνείδησης κατά την εναλλακτική υπηρεσία. Πώς μπορεί κανείς να επιβιώσει αξιοπρεπώς χωρίς κανένα εισόδημα επί τόσους μήνες, κι ας του δίνεται στέγη και τροφή; Ή αλλιώς, αν δεν του δίνεται στέγη και τροφή πως μπορεί να επιβιώσει κάποιος με 223,53 ευρώ το μήνα όταν στέλνεται μακριά από τον τόπο κατοικίας και άρα θα πρέπει να πληρώνει επιπλέον και νοίκι, θέρμανση, ηλεκτρικό, νερό, κοινόχρηστα κ.λπ; Πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως το εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 64 του νόμου 3421 του 2005, ώστε να παρέχει τα απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση. Και πρέπει να τροποποιηθεί και η αντίστοιχη υπουργική απόφαση που παραμένει ίδια από το 2005. Βλ. Κοινή υπουργική απόφαση 2/24407/0022/09-06-2005 (ΦΕΚ τ. Β 858).

  Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 64 του νόμου 3421/2005 που προβλέπει έκπτωση για όσους διαπράττουν πειθαρχικά αδικήματα, όπως ζητά και η Διεθνής Αμνηστία, που λέει ότι η ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης δεν πρέπει να ανακαλείται ποτέ (βλ. παρ. 8 https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3946/antirrisies-syneidisis-i-diethnis-amnistia-zita-ameses-tropopoiiseis )

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:09 | Μ.Ε

  Οι προβλεπόμενες αλλαγές σχετικά με τη σύνθεση της Επιτροπής είναι εξαιρετικά άτολμες και δεν απαντούν σε καμία περίπτωση στην ουσία των αιτημάτων των εμπλεκόμενων φορέων στην Ελλάδα, όπως ο Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης που έχει παρέμβει αναλυτικά με υπόμνημά του για τα σχετικά θέματα (https://antirrisies.gr/node/1203), αλλά και στις παρατηρήσεις διεθνών φορέων, όπως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που έχει συστήσει «να τεθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων για καθεστώς αντιρρησία συνείδησης υπό τον πλήρη έλεγχο πολιτικών αρχών». (Human Rights Committee, Concluding observations on the second periodic report of Greece, (CCPR/C/GRC/CO/2), 3 Δεκεμβρίου 2015, παράγραφοι 37-38. http://undocs.org/CCPR/C/GRC/CO/2 ).
  Έτσι, τελικά όχι απλά δεν καταργείται η ίδια η ύπαρξη της Επιτροπής και η αντικατάστασή της με μια διαδικασία άμεσης αποδοχής των αιτημάτων των αντιρρησιών συνείδησης και κατάλληλης αντιστοίχισής τους με τις διαθέσιμες θέσεις από κάποια άλλη υπηρεσία, όπως γίνεται, άλλωστε, για τους θρησκευτικούς, , αλλά η όλη διαδικασία παραμένει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
  Την ίδια στιγμή, παρά τη μείωση των θέσεων των στρατιωτικών στην Επιτροπή από 2 σε 1, δεν αλλάζει ο πυρήνας της μέχρι τώρα υφιστάμενης λογικής ότι οι αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να επιβλέπονται, να αξιολογούνται και να ελέγχονται από στρατιωτικές αρχές, παρότι η πρόθεσή τους για εκπλήρωση κοινωνικής, πολιτικής υπηρεσίας είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της ιδεολογικής ή θρησκευτικής, συνειδησιακής αντίθεσής τους ακριβώς με τον στρατιωτικό μηχανισμό.

 • 14 Μαρτίου 2019, 16:49 | Γιάννης Χρυσοβέργης

  Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 αλλάζει τη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου συνείδησης, όμως το πρόβλημα δεν έγκειται στη σύνθεση αλλά στην ΥΠΑΡΞΗ της εν λόγω επιτροπής.
  Η επιτροπή αυτή δεν περιορίζεται στον έλεγχο του αν ο υποψήφιος πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο αντικειμενικές προϋποθέσεις -άλλωστε για κάτι τέτοιο δε χρειάζεται μια επιτροπή- για την εκπλήρωση εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, αλλά αξιολογεί, με κριτήρια που στερούνται -και δεν είναι δυνατόν να ισχύει το αντίθετο- αντικειμενικότητας, την προσωπικότητα του αιτούντος.
  Αυτό φαλκιδεύει αυτομάτως την ίση μεταχείριση των αιτούντων μιας και κυρίαρχο στοιχείο είναι Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
  Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στα 20 χρόνια της λειτουργίας της η εν λόγω επιτροπή έχει ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ τη μεροληπτικότητά της έναντι των αντιρρησιών συνείδησης οι οποίοι δεν είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά.
  Ενώ δέχεται ΟΛΕΣ τις αιτήσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά με απλή επίδειξη πιστοποιητικού βάφτισης, απορρίπτει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ αιτήσεις όσων επικαλούνται άλλους λόγους. Έχουν μάλιστα υπάρξει χρονικές περίοδοι που απορρίπτονταν συλλήβδην όλες οι αιτήσεις μη Μαρτύρων του Ιεχωβά.

 • 13 Μαρτίου 2019, 23:50 | Βασίλειος

  Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας ανακοίνωσε δημόσια στης 12-03-2019 στο Ραδιοφωνικό Σταθμό 105,5 «Στο Κόκκινο» ότι η Κυβέρνηση μειώνει ορθά την Εναλλακτική Θητεία από 15 σε 12 μήνες βάση Ευρωπαϊκών και Διεθνών οδηγιών. Διαβάζοντας την τροποποίηση της 2 παραγράφου του άρθρου 60 διαπιστώνεται οτι κάτι τέτοιο δεν συντελείται με την εφαρμογή αυτού του επερχόμενου Νόμου! Αντίθετα, οι Αντιρρησίες Συνείδησης θα εξακολουθούν να είναι έρμαια του εκάστοτε Υπουργόυ Εθνικής Άμυνας!
  Σας ερωτώ ευθέως λοιπόν, εφόσον προαναγγέλλετε δημόσια την μείωση της Εναλλακτικής Θητείας σε 12 μήνες και την διατυπώνεται νομικά με αυτόν τον τρόπο, θα υπογράψει αυτήν την μείωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κύριος Αποστολάκης την επομένη ημέρα ψήφισης αυτού του Νομοσχεδίου στο ΦΕΚ ώστε να την δώσει πλήρη ισχύ όπως υπόσχεστε?

 • 13 Μαρτίου 2019, 08:56 | ΘΩΜΑΣ ΨΑΡΡΗΣ

  Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση. Θα ενσωματωθεί ανάλογη πρόβλεψη και για την επιτροπή που εξετάζει τα αιτήματα των αντιρρησιών συνείδησης.

 • 12 Μαρτίου 2019, 12:49 | Ευθύμης Κορκομπούκης

  κ. Υπουργέ.
  Για ποιο λόγο δεν δίνετε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και αποφοίτους καθηγητικών σχολών να υλοποιούν την εναλλακτική υπηρεσία εντός σχολικών μονάδων? πρακτική άσκηση και προσφορά προς το σύνολο.
  Ο κ. Καμμένος έπραξε το ίδιο για δικηγόρους και γιατρούς…..

 • 12 Μαρτίου 2019, 12:41 | επιμελώς ατημέλητος

  κ. Υπουργέ, δείτε λίγο την παρ. 3 του Άρθρου 22 του νομοσχεδίου που τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005, είναι απαράδεκτη. Πως μπορεί να αφαιρείται η ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης επειδή κάποιος θα πάρει αναβολή και να αναγκάζεται να ξαναπεράσει όλη τη διαδικασία από την αρχή.

  Αυτό επισημάνθηκε και από την Εφημερίδα των Συντακτών.
  https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/183903_atolma-bimata-gia-toys-antirrisies-syneidisis

 • 12 Μαρτίου 2019, 12:11 | Επιμελώς ατημέλητος

  κ. Υπουργέ, η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του νομοσχεδίου δεν διασφαλίζει καμία μείωση της εναλλακτικής υπηρεσίας. Το αφήνει στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού. Γιατί δεν δίνετε ξεκάθαρη λύση. Ισόχρονη εναλλακτική και στρατιωτική. Όλοι οι Διεθνείς οργανισμοί στηρίζουν τέτοια λύση

 • Αναφορικά με το άρ. 22 παρ. 1

  Εναλλακτική υπηρεσία ισόχρονη με την στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογήν του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψήφισμα 2001/2014 (ΙΝΙ))[28].

  Είχε προηγηθεί και ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το 1993, που επίσης ζητούσε «πολιτική υπηρεσία αντικατάστασης ίσης διάρκειας με τη στρατιωτική θητεία προκειμένου να μη θεωρηθεί αποτρεπτική κύρωση».[29]

  Αντίστοιχη σύσταση δέχθηκε η Ελλάδα και στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου Οικουμενικής Περιοδικής Αξιολόγησης από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.[30]

  Άρα να αντικατασταθούν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 60 του νόμου 3421/2005 (που έχουν τροποποιηθεί από το άρθρο 78, εδάφιο στ του νόμου 3883/2010) από την εξής παράγραφο:

  «1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης υποχρεούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, ίσης διάρκειας με εκείνη που θα εκπλήρωναν εάν υπηρετούσαν ενόπλως.»

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει μείωση, ώστε η εναλλακτική υπηρεσία να μην είναι τιμωρητική και να μη συνιστά διάκριση, όπως έχει ζητήσει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,[31] και κατ’ επέκταση ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποίθησης,[32]όπως έχει ζητηθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,[33] καθώς επίσης και από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου[34], τη Διεθνή Αμνηστία[35] και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.[36]

 • Άρση των διακρίσεων που υφίστανται οι αντιρρησίες συνείδησης σε οικονομικό επίπεδο, όπως ζητά η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,[69] και πραγματική κάλυψη των οικονομικών αναγκών των αντιρρησιών συνείδησης, όπως ζητά και η Διεθνής Αμνηστία.[70]

  Δυνατότητα επιλογής δωρεάν σίτισης, στέγασης και μετακινήσεων ή αποζημίωσης ίσης με το βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη, όπως ζητά και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου[71].

  Είναι απαράδεκτο και συνιστά διάκριση η υποχρεωτική μετακίνηση του αιτούντα ακόμη και πεντακόσια χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας του προκειμένου να εξεταστεί από την υπάρχουσα επιτροπή ελέγχου συνείδησης. Ολική κάλυψη του κόστους μετακίνησης για την πραγματοποίηση των ιατρικών εξετάσεων και την παρουσίαση στο φορέα προς εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας κατ’ αναλογία προς την κάλυψη των εξόδων των στρατευμένων για την πρώτη παρουσίαση στη μονάδα τους (άρθρο 68 Ν. 3421/2005 «Δαπάνες κίνησης των καλούμενων για κατάταξη»).
  Δωρεάν αστικές μετακινήσεις για τους αντιρρησίες συνείδησης για όσο χρονικό διάστημα εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία κατ’ αναλογία προς το αντίστοιχο δικαίωμα των στρατευμένων.

 • Κατάργηση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων από την ειδική επιτροπή (γνωστή και ως επιτροπή ελέγχου συνείδησης) και αυτόματη υπαγωγή στις διατάξεις περί εναλλακτικής υπηρεσίας όλων όσων το αιτηθούν και όλων όσων απορρίφθηκαν μέχρι σήμερα, εφόσον εκκρεμούν οι υποθέσεις τους. Το αίτημα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[37]και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου[38].

  Ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι «κανένα δικαστήριο και καμία επιτροπή δεν μπορεί να εισχωρήσει στη συνείδηση ενός ατόμου» και έχει ταχθεί υπέρ του να αρκεί μια δήλωση με τους λόγους για να αναγνωριστεί κάποιος ως αντιρρησίας συνείδησης.

  Ήδη από το 1998, η τότε Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (που σήμερα έχει αντικατασταθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ), είχε καλωσορίσει το γεγονός ότι κάποια κράτη αποδέχονται όλα τα αιτήματα χωρίς εξέταση.[39]Το ίδιο επανέλαβε το 2013 και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ[40].

  Σε ό,τι αφορά στην επιτροπή ελέγχου συνείδησης, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει κρίνει πως: «Η προσωπική συνέντευξη ως μέσο διαπίστωσης λόγων συνείδησης είναι αυτή καθ’ εαυτήν αμφιλεγόμενη, στο μέτρο που υπάγει το ενδιάθετο φρόνημα σε έλεγχο ειλικρίνειας»[41].

  Επιπλέον, τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη όσο και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις πρόσφατες συστάσεις της, έχουν κάνει λόγο για διακρίσεις εις βάρος ορισμένων κατηγοριών αντιρρησιών συνείδησης ως προς τους λόγους που επικαλούνται (βλ. κυρίως όσους επικαλούνται ιδεολογικούς λόγους). Επίσης έχουν αναφερθεί στα προβλήματα συγκρότησης και λειτουργίας της επιτροπής, ιδιαίτερα όσον αφορά στην απουσία των μη στρατιωτικών μελών της. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έκανε ρητά λόγο για έλλειψη ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.

  Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει η διαδικασία εξέτασης από επιτροπή ελέγχου συνείδησης να καταργηθεί.

  Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορεί να κρίνονται οι αντιρρησίες συνείδησης από τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και μάλιστα μετά από εισήγηση μιας επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και δύο στρατιωτικοί. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει να τεθεί η διαδικασία εξέτασης υπό τον πλήρη έλεγχο πολιτικών αρχών. Ήδη εδώ και 10 χρόνια είχε ζητήσει να περάσει η διαδικασία εξέτασης σε πολιτικές αρχές εκτός Υπουργείου Άμυνας, αναφέροντας συγκεκριμένα[42]:
  «Η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας για τους αντιρρησίες συνείδησης είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στρατιωτική θητεία και για το ότι η εξέταση των αιτήσεων για εναλλακτική υπηρεσία βρίσκεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας (άρθρο 18). Το κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας δε θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και θα πρέπει να εξετάσει το να θέσει την εξέταση των αιτήσεων για την ιδιότητα του αντιρρησία συνείδησης υπό τον έλεγχο πολιτικών αρχών.» Παρόμοια ήταν και η πρόσφατη σχετική σύσταση. Τις συστάσεις αυτές έχει επαναλάβει και ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποίθησης.[43] Ανάλογη σύσταση έχει κάνει και ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης[44], όπως και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.[45]

  Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να επανεξεταστούν τα αιτήματα όσων απορρίφθηκαν, εφόσον οι υποθέσεις τους εκκρεμούν.

 • 12 Μαρτίου 2019, 07:13 | ΘΚ

  Επί της παρ.2 προτείνεται να καθοριστεί ρητως ότι οι καθηγητές ΑΕΙ- μέλη της ειδικής στρατολογικής επιτροπής που θα εξεταζει τα αιτηματα όσων επιθυμούν να υπαχθούν στην εναλλακτική θητεία θα πρεπει να υπηρετούν αποκλειστικά σε ΑΕΙ της Περιφέρειας Αττικής (ώστε να εξοικονομηθεί κόστος οδοιπορικών εξόδων και να διευκολύνεται η σύγκληση της επιτροπής), όπως τούτο προβλέφθηκε στο άρθρο 17 του παρόντος νομοσχεδιου για την επιτροπή που εξετάζει τα αιτηματα διαπρεπόντων επιστημόνων.

 • 11 Μαρτίου 2019, 14:54 | Νίκος Μπογδάνος

  Εδώ και 14 χρόνια δεν εφαρμόζονται οι συστάσεις της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του Ανθρώπου https://www.hlhr.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD-2/

 • 9 Μαρτίου 2019, 10:08 | Γιώργος Μαρτέλας

  Θα πρέπει να καταργηθούν τουλάχιστον κάποιες από τις προϋποθέσεις της
  παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 3421/2005 όπως έχει ζητήσει και το Γραφείο του
  Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Βλ. UN Office of
  the High Commissioner for Human Rights, Conscientious Objection to
  Military Service, New York and Geneva, 2012, Part II, Chapter Ε, 2. Formal
  requirements and conditions resulting in disqualification, p. 54.
  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.p