Άρθρο 05 – Ειδικές ρυθμίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων

Μετά το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39Α

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου, είναι δυνατόν να τίθενται, εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), συνεχίζοντας να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39.

2. Στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό παράρτημα της εγκυκλίου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 25 για τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

3. Κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 39, τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων κρίνουν κατά τις τακτικές κρίσεις τα στελέχη της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 και συντάσσουν ξεχωριστό πίνακα αποστρατευτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29. Στα στελέχη δεν απονέμεται αποστρατευτικός βαθμός.

4. Η απόφαση αποστρατείας του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, βάσει των ηλικιακών ορίων της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39, κοινοποιείται αμελλητί στους Ε.Μ.Θ. που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

5. Όσοι επιθυμούν να τεθούν Ε.Ο.Θ. υποβάλλουν αίτηση στη Μονάδα τους εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την προϋπηρεσία του αιτούντος στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα πριν από την κατάταξή του ως Εθελοντή στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

6. Η Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Διεύθυνση Προσωπικού υποβάλλει αμελλητί την αίτηση στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου, συνοδευόμενη από τον ατομικό φάκελο του αιτούντος.

7. Το Ανώτατο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που η Γραμματεία την παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας, τη λογιζόμενη ως συντάξιμη υπηρεσία, τα κοινωνικά κριτήρια της περίπτ. 2 της παρ. 1α και της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επαγγελματική επάρκεια του αιτούντος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου (εκθέσεις ικανότητας, καταστατικές ή πειθαρχικές ποινές φυλάκισης και άνω).

8. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος αποφασίζει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που παρέλαβε τη γνωμοδότηση.

9. Ο αιτών Ε.Μ.Θ. παραμένει στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Αν η αίτηση απορριφθεί, αποστρατεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 39. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, τίθεται Ε.Ο.Θ. από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθεί σε αποστρατεία.

10. Κατά το διάστημα που διατελούν Ε.Ο.Θ., οι Ε.Μ.Θ. ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

11. Οι Ε.Μ.Θ., οι οποίοι τίθενται Ε.Ο.Θ., σύμφωνα με τα παραπάνω:

α. Υπηρετούν με το βαθμό που φέρουν μέχρι την αποστρατεία τους.

β. Κρίνονται κάθε έτος, κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις, ως «διατηρητέοι» ή «μη διατηρητέοι» μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας τους.

γ. Δεν υπηρετούν στο εξωτερικό.

δ. Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα στις εξής περιπτώσεις:

αα. Με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους.

ββ. Για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας.

γγ. Σε περίπτωση που κριθούν «μη διατηρητέοι» κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις.

δδ. Με αίτησή τους οποτεδήποτε υποβληθεί.

12. Στις υποπεριπτ. της περίπτ. δ΄ της παρ. 11 εφαρμόζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όσα ορίζονται στο π.δ. 21/1991 (Α΄ 9).».

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:04 | Ιωάννης. Κ

  Στην κατηγορία των ΕΟΘ μπαίνουν οι συνάδελφοι των ΑΣΣΥ μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας των 35 ετών. Στους ΕΜΘ & ΕΠΟΠ υπάρχει η ανάγκη συμπλήρωσης της 35ετιας. Δεν γίνετε να μπαίνουν προυποθέσεις και δυσνόητοι όροι. Θα πρέπει να μπαίνουν στην κατηγορία ΕΟΘ οποιοι ΕΜΘ & ΕΠΟΠ θέλουν μέχρι την ηλικία των 58 ετών. Εαν θέλουμε να πάμε σε στρατό χωρίς ΕΟΘ (το οποίο είναι το βέλτιστο για το αξιόμαχο του στρατού) θα πρέπει να δούμε κάποιες μορφές μετατάξεων π.χ στην πολιτική προστασία κλπ ώστε και το στέλεχος να μην συνταξιοδοτήται πρόωρα και να προσφέρει ενεργά της υπήρεσίες του σε άλλο πόστο και το κενό που θα υπάρξει στο στρατό θα στελεχωθεί με νέους ανθρώπους μειώνοντας έτσι το μέσο όρο ηλικίας και αυξάνοντας το αξιόμαχο.

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:38 | Maria

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 τα εν λόγω στελέχη θα τίθονται αυτεπάγγελτα σε αποστρατεία όταν αγγίζουν τα 50 έτη ως Αρχιλοχιες/Αρχισμηνίες/Αρχικελευστές και αντίστοιχα τα 54 έτη ως Ανθυπασπιστές. Με αυτόν τον τρόπο θέτουν τα συγκεκριμένα στελέχη σε μία κατάσταση οικονομικής καταστροφής, καθώς με το ευτελές ποσό θα λαμβανουν ως σύνταξη σε μία ηλικία που οι περισσότεροι είναι ακόμα δραστήριοι και ενεργοί πολίτες, δεν θα μπορούν να στηρίξουν την οικογένεια και τα παιδιά τους, τα οποία είτε θα είναι ακόμα μαθητές, είτε θα σπουδάζουν. Τα εν λόγω στελέχη που θα έχουν επενδύσει ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις θα καλούνται σε μία ηλικία μεταξύ 50 και 54 ετών, εφόσον δεν εγκριθεί η παραταση τους στην υπηρεσία, να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό, να ξαναβγουν στις αγορές και να κάνουν νέο ξεκίνημα προκειμένου να επιβιώσουν και να στηρίξουν τις οικογένειές τους, γεγονός εξαιρετικά δύσκολο σε μια τέτοια ηλικία, εφόσον δεν έχουν καλύψει τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας. Η δε πρόβλεψη για κατάθεση αίτησης εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση της αποστρατείας για παραμονή του στελέχους στην ενεργό δράση, σε ένα καθεστώς Εκτός Οργανικών Θεσεων που θα εξετάζεται ανά έτος, δεν θα ελαφρύνει καθόλου το άγχος των συγκεκριμένων στελεχών που θα μετράνε μέρες για την εκ νέου κρίση τους, αλλά και τον κατακερματισμό τους σαν προσωπικότητες καθώς θα αντιμετωπίζονται σαν πρόσθετο βάρος για την υπηρεσία. Και διερωτώμαι: γιατί ένα στελεχος που θα έχει κριθεί ικανό για να παραμείνει και διαθέτει τα προσόντα, να μην έχει και την ανάλογη εξέλιξη και να τίθεται Ε.Ο.Θ; Γιατί, η αξιοκρατεία να ισχύει για άλλους τομείς και όχι για τον συγκεκριμένο; Γιατί, να κατακερματίζεται η προσωπικότητα των εν λόγω στελεχών και να νιώθουν ότι είναι ανεπιθύμητοι; Γιατί να μην χαίρουν των ίδιων συνθηκών και αντιμετώπισης όπως τα λοιπά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων; Καλό θα ήταν λοιπόν, να δύναται η δυνατότητα οικειθελούς αποχώρησης από την ηλικία των 50 και μέχρι την ηλικία των 58, όπως προβλέπεται για κάθε συνάδελφο και να μην δημιουργούμε ομάδες απόβλητων και χρήσιμων στελεχών. Ο καθένας κρίνεται καθημερινά από την ηγεσία καθώς ανεξάρτητα με το καθεστώς, είτε προέρχεται από σχολές αξιωματικών, υπαξιωματικών, ΕΜΘ ή ΕΠ.ΟΠ. συναντά περισσότερο ή λιγότερο ικανά στελέχη ανεξαρτήτως ηλικίας και θέσεως, όπως συμβαίνει και σε κάθε επαγγελματικό τομέα. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογηθεί και κάποια εξέλιξη των ΕΜΘ και των ΕΠ.ΟΠ. στους πρώτους βαθμούς των αξιωματικών μετά από την πολυετή θητεία τους και συμφώνως με τα προσόντα τους, όπως συνέβη και με τις εθελόντριες του ΣΞ αν θέλουμε να μιλάμε για καθεστώς ισονομίας και ισοτιμίας.

  Μετά τιμής και σεβασμού!

 • Ο ΣΑΣΥΔΑ συμφωνεί με τη ρύθμιση.

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:41 | Γιωργος

  Σχετικα με το νομο που αφορα την αυτεπαγγελτη απολυση απο τις Ενοπλες Δυναμεις οσων ΕΜΘ φερουν βαθμο υπαξιωματικου και συμπληρωνουν το 50 ετος της ηλικιας η τη παραμονη τους σ’αυτες ως ΕΟΘ,ειναι απαρεδεκτο δε μπορει καποιον ο οποιος τον εχεις ξεζουμισει(μεταφορικα) τοσα χρονια στη δουλεια,του εχεις αναθεσει καθηκοντα υπαξιωματικου Π.Σ και πολλες φορες και αξιωματικου και τα εχει βγαλει εις περας να τον πετας στο δρομο η να τον κρινεις καθε χρονο,τη στιγμη που οι οικογενειακες και οικονομικες υποχρεωσεις του ειναι στα υψη(φροντιστηρια παιδιων,στεγαστικα δανεια κ.τ.λ).Οπως καποια στιγμη πρεπει η πολιτικη και στρατιωτικη ηγεσια να ασχοληθει με τη βαθμολογικη εξελιξη των ΕΜΘ και των ΕΠΟΠ,δε μπορει να τον εχεις καποιον μια ζωη κολλημενο σ’ενα βαθμο και να του αναθετεις καθηκοντα η να εκτελει υπηρεσιες που συναδουν σε πιο υψυλοβαθμες υποχρεωσεις.Αρκει βεβαια ο εκαστοτε ΕΜΘ η ΕΠΟΠ να εχει τις καταλληλες γραμματικες γνωσεις(απολλυτηριο Λυκειου τουλαχιστον).

 • 17 Μαρτίου 2019, 19:10 | Βασιλης

  Όποιος συνταξιοδοτείται με βάση αυτόν τον νόμο το κάνει παρά την θέλησή του (αυτεπάγγελτα). Η σύνταξη που θα θεμελιώσει θα είναι εξαιρετικά μικρή (σε σχέση με τις πραγματικές αποδοχές του ως στέλεχος εν ενεργεία), βρίσκεται σε μια ηλικία αυξημένων υποχρεώσεων (50 ή 54) όπου πιθανότατα έχει ανήλικα τέκνα ή τα στηρίζει στις πτυχιακές / μεταπτυχιακές σπουδές τους ή ακόμα μπορεί να συντηρεί τέκνο ή σύζυγο με προβλήματα υγείας. Η υποχρεωτική αφυπηρέτηση θα αποτελέσει (εν μέσω κρίσης) λίγο πολύ ισοδύναμο οικονομικού θανάτου για την στρατιωτική οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση καθιστά έναν σχετικά νέο άνθρωπο σε συνταξιούχο παρά την θέλησή του και ενώ ακόμα έχει (και πιθανότατα να θέλει) να προσφέρει πολλά στην Υπηρεσία και την Πατρίδα.Είναι κρίμα και άδικο για αυτούς που μπήκαν στην ηλικία των 27 (στο όριο δηλαδή της εγκυκλίου) να πρέπει κάθε χρόνο να μπαίνουν στην διαδικασία των κρίσεων για να παραμείνουν στον βαθμό του Αρχιλοχία-Αρχισμηνία,εαν παραμείνουν ως ΕΟΘ!ενώ οι συνάδελφοι τους που μπηκαν πιο μικροί να συνεχίζουν κανονικά εως την αποστρατεία τους,με τον βαθμό του Ανθστή.Νομίζω οτι δεν δημιουργει πρόβλημα να μπορέσει να πάρει τον βαομό που του ανηκει μιας και για κάτι μήνες δεν μπορεί να πάρει τον βαθμό του..Θεωρώ οτι θα πρέπει να μπορεί να φεύγει όποιος θέλει στην ηλικία των 50 αλλά να μπορεί και να μένει εως την ηλικία των 58-60 ή των 35 χρόνων υπηρεσίας με μια απλή αίτηση παραμονής και όχι ομηρίας και ταλαιπωρίας κάθε χρόνο με ψιλά γράμματα και ερωτηματικά.Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να δημιουργηθούν υπαξιωματικοι τεσσάρων ταχυτήτων (υπαξκοι εκ σχολών,ΕΜΘ,ΕΠΟΠ,και ΕΟΦ )…!!!Γιατί πιστεύω οτι εαν δεν υπάρξει διορθωση η συνέχεια θα δωθεί στα ελληνικά Δικαστήρια για χιλιάδες θιγόμενους ΕΜΘ και ΕΠΟΠ οπου και θα δικαιωθούν , μιας και τίποτα απ’ολα αυτά δεν τα ήξερε πρίν μπεί στην οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων…

 • 17 Μαρτίου 2019, 16:14 | Δημητρης

  Καθορισμός σε συνερφασία με το Υουργείο Εργασίας του κόστους αναγνώρισης των 3 ετών του Ν.3865/10 (Άρθρο 22 παρ. 4),κατά αντιστοιχία με το κόστος αναγώρισης των 5 πλασματικών ετών.

 • 16 Μαρτίου 2019, 18:10 | Κώστας

  ΤίπΜε την την πλήρη εξομοίωση με τις γυναίκες εθελόντριες του Ν 705 1977 και τους άνδρες εθελοντές του Ν 445 1972 δεν χρειάζεται να υπάρχει καθόλου η κατηγορία κατηγορία ΕΟΘ

 • 16 Μαρτίου 2019, 08:18 | Φιλιππος

  ΕΟΘ και μετά τι, αποστρατεία; Αφήστε τα στελέχη που επιθυμούν να μείνουν έως την ηλικία συνταξιοδότησης

 • 15 Μαρτίου 2019, 23:11 | ΠΕΤΡΟΣ

  Είναι άδικο για αυτούς που μπήκαν στην ηλικία των 27 να πρέπει κάθε χρόνο να μπαίνουν στην διαδικασία των κρίσεων για να παραμείνουν στον βαθμό του Αρχιλοχία-Αρχισμηνία,εαν παραμείνουν ως ΕΟΘ!ενώ οι συνάδελφοι τους που μπηκαν πιο μικροί να συνεχίζουν κανονικά εως την αποστρατεία τους,με τον βαθμό του Ανθστή.Θεωρώ οτι θα πρέπει να μπορεί να φεύγει όποιος θέλει στην ηλικία των 50 αλλά να μπορεί και να μένει εως την ηλικία των 58-60 ή των 35 χρόνων υπηρεσίας με μια απλή αίτηση παραμονής και όχι ομηρίας και ταλαιπωρίας κάθε χρόνο με ψιλά γράμματα και ερωτηματικά.Γιατί πιστεύω οτι εαν δεν υπάρξει διορθωση η συνέχεια θα δωθεί στα ελληνικά Δικαστήρια για χιλιάδες θιγόμενους ΕΜΘ και ΕΠΟΠ.

 • 15 Μαρτίου 2019, 10:07 | Stelios

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ !!!

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετασθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις όπως:
  Σχετικά με τη προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 39Α, υπ’αριθμ. 1 ….. είναι δυνατόν να τίθενται, εφόσον το επιθυμούν, εκτός οργανικών θέσεων (Ε.Ο.Θ.), συνεχίζοντας να ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους, Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας, καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθμού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39.
  Έρχεται σε αντίθεση με τη προτεινόμενη υπ’ αριθμ. 5 ……. υποβάλλουν αίτηση στη Μονάδα τους εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της απόφασης αποστρατείας τους.

  Διότι, η απόφαση αποστρατείας για τους Ε.Μ.Θ εκδίδεται σύμφωνα με το το άρθρο 39 παραγρ. 2α και παραγρ. 3β του ν.δ.445/1974 λόγω ορίων ηλικίας ή συμπλήρωσης 35 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και κοινοποιείται ένα μήνα περίπου πριν τη διαγραφή τους από τη Μονάδα τους.
  Σε αυτή τη περίπτωση συνάδελφοι Ε.Μ.Θ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ώστε να παραμείνουν ως Ε.Ο.Θ. , η αίτηση τους δεν θα γίνεται αποδεκτή από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως των παραπάνω βασικών κριτηρίων σε περίοδο εντός προαναφερθέντα μηνός.

  Πιστεύω ότι θα πρέπει στη προτεινόμενη τροποποίηση υπ’αριθμ. 5 του άρθρου. 39Α να αναγράφεται ότι ……….. Όσοι επιθυμούν να τεθούν Ε.Ο.Θ. υποβάλλουν αίτηση στη Μονάδα τους έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας τους ………… Εύλογος χρόνος για την αποστολή αίτησης, παραλαβή από τη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου και γνωμοδότηση επί της αίτησης από Ανώτατο Συμβούλιο.

  Με εκτίμηση

 • 15 Μαρτίου 2019, 08:01 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  Θέλετε ενα στρατό γερασμενο;Ενα στρατό δημοσίων υπαλλήλων που πληρώνει ο Ελληνικος Λαός χωρίς ουσιαστικά να προσφέρει τίποτα;Να σταματήσει πιά αυτή η τακτική των Ε.Ο.Θ ειτε προκειται για Υπαξιωματικούς,ειτε προκειται για Ανθστές ειτε πρόκειται για Αξιωματικους.Μην κρατάτε στο στράτευμα ανθρώπους που ηλικιακά δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό για το οποίο προσεληφθησαν.Πάρτε νεα παιδια ,ειστε στις παραγωγικές σχολές είτε επαγγελματιες οπλιτες με συμβαση 10 ετών το πολύ.

 • 14 Μαρτίου 2019, 22:13 | ΠΟΜΕΝΣ

  Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 39Α του ν.δ.445/1974 (Α΄ 160) επιχειρείται η παράταση του χρόνου υποχρεωτικής αποστρατείας των ΕΜΘ ώστε να μπορούν να συμπληρώνουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα (35 έτη υπηρεσίας).
  Η τροποποίηση κινείται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι όμως ως ΕΟΘ και για την εφαρμογή της τίθενται κριτήρια τα οποία δεν σχετίζονται με τον ανωτέρω σκοπό.
  Συγκεκριμένα, πέραν της μη συμπλήρωσης 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, τίθενται ως κριτήρια αποδοχής της αίτησης και “κοινωνικά κριτήρια, τις υπηρεσιακές ανάγκες καθώς και την επαγγελματική επάρκεια του αιτούντος” τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τα Ανώτατα Συμβούλια. Κατά τον τρόπο αυτό όμως, η εφαρμογή της διάταξης αποσυνδέεται από το σκοπό της, ήτοι την δυνατότητα παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  Περαιτέρω δε, τα εν λόγω κριτήρια, και το εξειδικευόμενο με αυτά εκάστοτε συμφέρον της Υπηρεσίας, θεωρούμε ότι ικανοποιείται επαρκώς μέσω των υφιστάμενων θεσμών των τακτικών κρίσεων, των πειθαρχικών διαδικασιών κλπ, ώστε παρέλκει η παρεμβολή των ίδιων κριτηρίων στην εν λόγω διαδικασία για την αποδοχή της αίτησης.
  Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η κατ’ αρχήν αποδοχή της αίτησης πρέπει να εξαρτάται μόνο από τη μη συμπλήρωση του απαιτούμενου συνολικού χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας κατά τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου, χωρίς να τίθενται περαιτέρω κριτήρια που δίνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στη Διοίκηση για την αποδοχή της αίτησης.
  Επίσης, οι ίδιες ρυθμίσεις θα πρέπει να ισχύσουν και για τους ΕΠ.ΟΠ., για προφανείς λόγους ισότητας και αντιμετώπισης κατ’ ενιαίο τρόπο του ταυτόσημου προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

 • 14 Μαρτίου 2019, 19:15 | Theodoros Vou

  Ουσιαστική εφαρμογή του Ν.Δ.445/1974 και όλων των άρθρων του για τους ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ από το 2011 Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και όχι αποσπασματικά μόνο κάποια αρθρα.
  Δεν είναι δυνατόν απο το Υπουργείο και τα Γενικά Επιτελεία να εφαρμόζεται το άρθρο 39 που αφορά την αποστρατεία με όριο ηλικίας και να μην εφαρμόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 1β, το άρθρο 5 και το άρθρο 12 παράγραφος1 ή έστω η παράγραφος 2α και 2β.
  Απαιτείται ισότητα, ισονομία και δικαιοσύνη για όλους από όλους σε ένα δημοκρατικό Κράτος με δημοκρατικές Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 14 Μαρτίου 2019, 18:08 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

  1.Δεν αποσαφηνίζεται στο Σχέδιο Νόμου, αν στελέχη Ειδικών Καταστάσεων (με μάχιμη ή επιχειρησιακή ειδικότητα που έχει τεθεί σε ειδική κατάσταση) και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υπηρεσίας Γραφείου – Ελαφράς Υπηρεσίας), εάν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν Ε.Ο.Θ (το Σχέδιο Νόμου αναφέρει «Κατά το διάστημα που διατελούν Ε.Ο.Θ., οι Ε.Μ.Θ. ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους» έως το πεντηκοστό όγδοο (58) έτος. Θα πρέπει και στα στελέχη Ειδικών καταστάσεων να δίνεται η δυνατότητα παραμονής Ε.Ο.Θ.
  2.Θα πρέπει να κρίνονται μόνο μια φορά ως Ε.Ο.Θ για πέντε (5) έτη. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όσοι επιθυμούν, δύναται να αποστρατευτούν κατόπιν αιτήσεώς τους. Δεν πρέπει να κρίνονται κάθε χρόνο οι Ε.Ο.Θ γιατί αλλιώς είναι σε ομηρία και ανασφάλεια.

 • 14 Μαρτίου 2019, 17:21 | Δημητρης

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετασθεί συνδιαστικά η εφαρμογή και άλλων διατάξεων του ΝΔ 445/74 και όχι μόνο το άρθρο 39 (Άρθρο 1 παράγραφος 1β, Άρθρο 12 παράγραφος 1 κα Άρθρο 43 του εν λόγω ΝΔ, σε συνδυασμό με τα Άρθρα 1 και 69 του Ν. 3883/10.

 • 14 Μαρτίου 2019, 10:25 | ΜΑΡΙΑ Α.

  -Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναφέρει μόνο τους Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν αναφέρει του ΕΠΟΠ που και αυτοί θίγονται, θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στους ΕΜΘ ΚΑΙ ΕΠΟΠ.
  – Θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια τι θα ισχύει λέγοντας ότι θα τεθούν Εκτός Οργανικής Θέσης.
  -Θα πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα γίνεται δεκτή η αίτηση για να τεθούν τα στελέχη σε ΕΟΘ και πιες θα είναι οι περιπτώσεις που θα απορρίπτονται.
  – Στις αιτήσεις κρίσεις θα πρέπει να αναφέρονται με ακρίβεια οι προϋποθέσεις που θα κριθούν τα στελέχη ως «Διατηρητέος» ή «ΜΗ Διατηρητέος»
  – Τα 35 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας από που προκύπτει όταν στο συνταξιοδοτικό για να λάβει σύνταξη πρέπει να έχει 40 χρόνια υπηρεσίας.Θα πρέπει υποχρεωτικά να εξαγοραστούν τα 5 χρόνια σε πτέρυγα μάχης; Υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα από τα στελέχη;
  -Γιατί να μην υπάρχει η δυνατότητα στους ΕΜΘ και ΕΠΟΠ να υποβάλουν αίτηση ότι θέλουν να παραμείνει μέχρι την κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος;

 • 14 Μαρτίου 2019, 07:13 | Κωνσταντινος

  Σχετικά με την συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας να υπάρχει πρόβλεψη από τον νομοθέτη σε τυχόν ιδιάζουσες περιπτώσεις όπως άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους καθώς δεν λογίζεται πραγματικός χρόνος να δοθεί δυνατότητα εξαγοράς ο παραπάνω χρόνος ως συντάξιμος

 • 13 Μαρτίου 2019, 21:17 | Γιάννης

  Μπράβο στους αρμόδιους που έκαναν κάτι σωστό για τους ΕΜΘ και λύνουν ένα πρόβλημα ετών. Ο νόμος Κατρουγκαλου θα πρέπει να καταργηθεί, εγώ όταν μπήκα υπέγραψα για 35 χρόνια και εκεί υπολόγιζα και τώρα πρέπει να πληρώσω τα 5 πλασματικά για να φύγω.
  Εμένα η απορία μου είναι γιατί πρέπει να τους κρατάει σαν ΕΟΘ και όχι όπως είναι τώρα.

 • 13 Μαρτίου 2019, 19:02 | Γιώργος Κ.

  Η συγκεκριμένη διάταξη θα δημιουργήσει νέα ανισότητα σε εν ενεργεία στελέχη. Ανθστές που συμπληρώνουν 35ετία, πριν την κατάληψη του ορίου ηλικίας, θα αποστρατεύονται χωρίς τη δυνατότητα παραμονής τους ως ΕΟΘ (θα αποστρατεύονται εξελισσόμενοι έως το Γ3 μισθολογικό κλιμάκιο). Αντιθέτως Ανθστές που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας και δεν έχουν συμπληρώσει 35ετία θα έχουν, αφενός τη δυνατότητα παραμονής έως και πέντε έτη παραπάνω, αφετέρου θα τους δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης της μισθολογικής τους εξέλιξης (μισθολογικό κλιμάκιο Γ1) σύμφωνα με το ν.4472/17.

 • 13 Μαρτίου 2019, 17:01 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Θα πρέπει να κοιτάξουμε και το επιχειρησιακό κομμάτι της υπόθεσης, δεν γίνεται να έχουμε έναν στρατό που θα απαρτίζεται από ~35.000+ άτομα ηλικίας 50 χρόνων και άνω με βαθμό Αρχιλοχία & Ανθυπαστπιστή (ΕΠ.ΟΠ-ΕΜΘ)
  Η θα πρέπει ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ να υπάρχει βαθμολογική εξέλιξη για τους μεν ΕΠ.ΟΠ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και για τους μεν ΕΜΘ τον βαθμό του Λοχαγού/Ταγματάρχη.
  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ : Πλήρης και πιστή εφαρμογή του νόμου 445/1974 (Α΄ 160) χωρίς καμία οικονομική επίπτωση όμως στην σύνταξη των εν΄λόγο υπαξιωματικών / Ανθυπαστπιστών. θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το επάγγελμα του στρατιωτικού δεν είναι Δημόσιος υπάλληλος και ότι έχει να κάνει με την Δημόσια Ασφάλεια της χώρας μας.

  Σας ευχαριστώ
  Με εκτίμηση.

 • 13 Μαρτίου 2019, 16:33 | STAVROS

  Πρέπει να περιλαμβάνει και τους ΕΠ.ΟΠ το συγκεκριμένο άρθρο και όχι μόνο τους ΕΜΘ γιατί και αυτοί επηρεάζονται από τον νόμο 445/1974. Κάτι που μπορεί να λυθεί άμεσα τώρα είναι κρίμα και χρονοβόρο να το αφήνουμε για κάποια άλλη στιγμή.