Άρθρο 44 – Αρμοδιότητες στρατονομικών υπηρεσιών

1. Οι στρατονομικές υπηρεσίες έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Ελέγχουν και βεβαιώνουν παραβάσεις πειθαρχίας και τάξης των στρατιωτικών, εντός στρατιωτικών χώρων ή και εκτός αυτών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων και στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Στρατονομίας, Ναυτονομίας και Αερονομίας.
β. Ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση επί των δημοσίων οδών προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή εκτέλεση των κινήσεων των στρατιωτικών οχημάτων στις περιπτώσεις που τα αρμόδια αστυνομικά όργανα κωλύονται να προβούν στην εν λόγω ρύθμιση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όταν αφορά σε αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας.
γ. Ελέγχουν τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που διαπράττονται από τους οδηγούς των στρατιωτικών οχημάτων καθώς και από τους επιβαίνοντες σε αυτά.
δ. Διενεργούν προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρίσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 200 και 201 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ).
ε. Προβαίνουν στη σύλληψη και προσωρινή κράτηση στρατιωτικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του ΣΠΚ και στα άρθρα 275 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ).
στ. Επιδίδουν, σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου δικαστικού επιμελητή, δικόγραφα, ως όργανα δημόσιας δύναμης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 155 του ΚΠΔ, κατόπιν παραγγελίας των στρατιωτικών δικαστικών υπηρεσιών.
ζ. Εκτελούν μεταγωγές κρατουμένων στρατιωτικών, συνοδεία αστυνομικών οργάνων.
η. Λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των στρατιωτικών δικαστηρίων.
θ. Προβαίνουν στον έλεγχο των προσώπων που εισέρχονται σε στρατιωτικούς χώρους ή εξέρχονται από αυτούς, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης αξιόποινης πράξης ή απόλυτη ανάγκη και διενεργούν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έρευνες χώρων, οχημάτων και μεταφερομένων αντικειμένων εντός στρατιωτικών χώρων ή εκτός αυτών.
ι. Διενεργούν τις έρευνες των άρθρων 253 έως 259 του ΚΠΔ σε βάρος στρατιωτικών.
ια. Λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την καταπολέμηση της διακίνησης, κατοχής και χρήσης ναρκωτικών στους στρατιωτικούς χώρους.
ιβ. Σε περίπτωση διάπραξης αυτόφωρων εγκλημάτων εντός στρατιωτικών χώρων ή και πέριξ αυτών, στην περίπτωση ελλιμενισμένων πλοίων, προβαίνουν στη σύλληψη των δραστών και στην παράδοσή τους στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά περίπτωση, προκειμένου να προσαχθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 275 του ΚΠΔ.
ιγ. Παρίστανται σε δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι ΕΔ και πραγματοποιούνται σε στρατιωτικούς χώρους, για την πρόληψη τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινικών αδικημάτων από στρατιωτικούς.
ιδ. Παρίστανται συνοδεία αστυνομικών οργάνων, εφόσον απαιτείται, κατά τη μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού, υλικών και μέσων εκτός στρατιωτικών χώρων.
2. Το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις στρατονομικές υπηρεσίες έχει την ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου κατά το άρθρο 34 του ΚΠΔ, εφόσον φέρει βαθμό ανθυπασπιστή ή αξιωματικού.
3. Η Στρατονομία, η Ναυτονομία και η Αερονομία ασκούν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και επί του προσωπικού των άλλων Κλάδων των ΕΔ, εφόσον στην περιοχή δεν εδρεύουν στρατονομικές υπηρεσίες των άλλων Κλάδων.
4. Σε στρατιωτικούς χώρους στους οποίους δεν εδρεύουν μονάδες στρατονομικών υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες της παρ. 1 μπορεί να ασκούνται από αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, μονίμους υπαξιωματικούς, Εθελοντές Μακράς Θητείας ή Επαγγελματίες Οπλίτες που έχουν λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση. Για τον ορισμό του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε στρατονομικά καθήκοντα εκδίδεται διαταγή του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου ή άλλου κατώτερου κλιμακίου διοίκησης, κατόπιν μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας.
5. Σε περίπτωση πολέμου, γενικής επιστράτευσης, άμεσης απειλής της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας καθώς και στις περιπτώσεις που η χώρα ή τμήμα της επικράτειάς της κηρυχθεί σε κατάσταση πολιορκίας, οι στρατονομικές υπηρεσίες έχουν επιπρόσθετα τις εξαιρετικές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στα εκάστοτε εφαρμοζόμενα Σχέδια και τους Κανονισμούς.

  • 17 Μαρτίου 2019, 14:02 | Άλεξ.

    Με την παρ. 1θ επιχειρείται η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου από τις στρατονομικές υπηρεσίες των εισερχομένων σε στρατόπεδα καθώς και των ευρισκομένων σε στρατιωτικούς χώρους γενικά. Η διατύπωση ωστόσο είναι προβληματική, αφού για να γίνει νομότυπα έλεγχος πρέπει να υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης αξιόποινης πράξης (οπότε πρέπει να συνταχθεί έκθεση έρευνας, στα πλαίσια αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με ειδικότερη αναφορά στο πώς ανέκυψαν οι υπόνοιες, να σχηματισθεί ακολούθως φάκελος δικογραφίας και να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα) ή απόλυτη ανάγκη (που δεν διευκρινίζεται ποια είναι και φυσικά δεν μπορεί να περιλάβει τον έλεγχο ρουτίνας των εισερχομένων καθώς υπονοεί εξαιρετικές περιστάσεις). Ίσως θα ήταν καλύτερο αν το «απόλυτη ανάγκη» τροποποιηθεί σε «λόγοι ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου». Άλλωστε, γενικά στο νόμο κρίνεται θεμιτή η προληπτική δράση των αστυνομικών οργάνων (όπως στο άρθρο 94 Π.Δ. 141/1991, που προβλέπει την προληπτική ενέργεια για τα όργανα της ΕΛΑΣ). Αλλιώς, ακόμη και μετά την καθιέρωση της διάταξης αυτής, προληπτικός έλεγχος ρουτίνας σε εισερχόμενους σε στρατόπεδο θα μπορεί να διεξαχθεί μόνο από αστυνομικά όργανα της ΕΛΑΣ. Περαιτέρω, σωστή κρίνεται στην παρ. 1ζ’ η απαραίτητη συνδρομή κατά τη μεταγωγή κρατουμένων αστυνομικών οργάνων, καθώς είναι μια αποστολή που ελλείψει της απαραίτητης υποδομής (ειδικά οχήματα) και εκπαίδευσης προσωπικού δεν μπορεί ακόμη να διεξαχθεί αποκλειστικά από στρατονομικά όργανα, ενώ έτσι θα καμφθούν και οι όποιες αντιρρήσεις αστυνομικών να εμπλακούν σε μεταγωγές στρατιωτικών κρατουμένων.

  • 16 Μαρτίου 2019, 15:29 | ilias1969

    η υποπαραγραφος 1α εχει ενα σοβαρο «λαθος», Αναφερει οτι βεβαιωνουν παραβασεις εντος , το αναφερει πρωτο και εκτος στρατιωτικων χωρων. Συμφωνα με τον ΣΚ 20-2 υπευθυνος για την ταξη και πειθαρχια ενος συγκροτηματος, μοναδας η υπομοναδας ειναι ο διοικητης αυτης, ενω οι διοικητες διμοιριων ειναι υπευθυνοι για την διατηρηση της πειθαρχιας εντος των τμηματων τους. το ιδιο συμβαινει για ομαδαρχες και στοιχειαρχες. Εκτος λοιπον απο την ασαφεια του τι ειδους παραβασεις θα βεβαιωνει η στρατονομια ακομα χειροτερα θα υπαρχουν οργανα στα αλλα στρατοπεδα με τετοια καθηκοντα. Δηλαδη το στρατονομικο οργανο θα μπαινει σε εναν θαλαμο και θα βεβαιωνει ποιος στρατιωτης εχει αδιευθετητο το κρεβατι του? γιατι και αυτο πειθαρχικη παραβαση ειναι. Θα ελεγχει αν ενας στρατιωτης χαιρεταει τον διμοιριτη του? δεν εχει καμμια δουλεια. Ακομα και για σοβαροτερου ειδους αντιπειθαρχικες καταστασεις ο ΣΚ 20-2 προβλεπει την υπαρξη της Αστυνομιας Μοναδας μεσω της οποιας ο διοικητης μιας μοναδας διατηρει την πειθαρχια. Ο στρατος ειναι ενας αυστηρα ιεραρχικα δομημενος οργανισμος και καθε διοικητης απο τον στοιχειρχη μεχρι τον αρχηγο αντλει ενα μερος της εξουσιας και της επιδρασης του στους υφισταμενους του απο την αναπτυξη ,την επιβολη και την διατηρηση της πειθαρχιας στους υφιασταμενους του. ολοι οι στρατιωτικοι ειναι ιδιαιτερα ευαισθητοι στο θεμα αυτο και ειναι απο τα συνηθη θεματα που δημιουργουν προστριβες μεταξυ τους. Επιπλεον καθε ανωτερος ειανι υπευθυνος γιαθεματα νομου ,ταξης, πειθαρχιας εναντι οποιουδηποτε κατωτερου του ασχετως εαν εχουν ιεραρχικη σχεση. Ενας λοχιας του υγειονομικου επιβαλλεται αν επαναφερει στην ταξη δυο δεκανεις της στρατονομιας που πχ φωνασκουν ασκοπως. Αρα εαν η διατυπωση της υποπαραγραφου δεν ειναι επιπολαιοτητα ειναι ακρως επικινφυνη και θα φερει μια τροποιοιηση που ειτε η χουντα δεν εφερε δινοντας τετοια δικαιωματα στην αληστου μνημης ΕΣΑ. Θα μπορουσε ισως να διατυπωθει »και εντος στρατωτιωτικων χωρων , κατοπιν αιτηματος του στρατοπεδαρχη.

  • 10 Μαρτίου 2019, 18:28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    Οι ζ και ιδ αρμοδιότητες μπορούν να υλοποιηθούν και χωρίς την παρουσία αστυνομικών οργάνων όπως γινόταν μέχρι τώρα με την προϋπόθεση να ξαναεπιτραπεί η οπλοφορία των στρατονομικών οργάνων με υπηρεσιακό οπλισμό κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους εκτός μονάδων όπως ίσχυε μέχρι το 2012. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ευελιξία των ενόπλων δυνάμεων ως προς το ότι δεν θα εξαρτώμαι από την ΕΛ.ΑΣ για οποιαδήποτε δραστηριότητα που χρειάζεται ένοπλη συνοδεία. Επίσης θα εξοικονομηθεί και το κόστος για αυτές τις παροχές.