Άρθρο 64 – Ρύθμιση για Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού

Μετά το άρθρο 36 του ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251) προστίθεται άρθρο 36Α, ως εξής:
«Άρθρο 36Α
Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ)
για προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού

1. Για τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) που εκδίδονται προς εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες υλικών μέσω στρατιωτικών πωλήσεων εξωτερικού (Foreign Military Sales-FMS) αποδίδεται νομίμως λογαριασμός εφόσον προσκομίζονται εμπρόθεσμα στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας.
β. Αντίγραφο της ειδικής σύμβασης ή συμφωνίας (FMS Case/Letter of Offer and Acceptance – LOA).
γ. Απόφαση έκδοσης ΧΕΠ.
δ. Αποδείξεις είσπραξης από την αρμόδια υπηρεσία (Defense Finance and Accounting Service – DFAS).
ε. Αντίγραφο του τελικού ή τριμηνιαίου λογαριασμού (Final ή Billing Statement/DD Form 645), κατά περίπτωση.
στ. Αναλυτική κίνηση τραπεζικού λογαριασμού από την ΤτΕ για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος κάθε ΧΕΠ.
ζ. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του, εφόσον υφίστανται.
η. Αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ τυχόν αδιάθετου υπόλοιπου.

2. Ο έλεγχος απόδοσης λογαριασμού για τα ως άνω ΧΕΠ που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου βάσει των δικαιολογητικών της παρ. 1, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης ή απόδοσής τους. Για τα εκκρεμή ΧΕΠ των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει παρέλθει η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού, αποδίδεται νομίμως λογαριασμός και μετά την παρέλευση της οικείας προθεσμίας, εφόσον προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου τα δικαιολογητικά της παρ. 1. Ομοίως, θεωρούνται νόμιμα τα ΧΕΠ εφόσον έχει ήδη αποδοθεί λογαριασμός με τα ως άνω δικαιολογητικά.

3. Το αδιάθετο υπόλοιπο των ΧΕΠ που νομίμως αποδίδονται ή αποδόθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 2, θεωρείται ότι νομίμως κατατίθεται ή κατατέθηκε, αντίστοιχα, στις αρμόδιες ΔΟΥ μετά τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού και έως την απόδοση των ΧΕΠ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών τα δικαιολογητικά της παρ. 1 δύναται να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από δικαιολογητικά αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος και περιεχομένου.».