Άρθρο 56 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4407/2016 (Α΄ 134)

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 4407/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Συμβούλιο Άμυνας (Σ.ΑΜ.), με απόφασή του, κατόπιν εισήγησης της ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει το σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισμού και το σχέδιο της σύμβασης ως παράρτημά της, τα οποία αποτελούν προϊόντα συνεργασίας της με το οικείο Ταμείο, εγκρίνει την επιλογή κάθε ακινήτου για αξιοποίηση με τη διαδικασία του παρόντος νόμου, καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο της αξιοποίησης, τη χρήση του ακινήτου, την τιμή εκκίνησης του ετήσιου ανταλλάγματος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή, σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή ή, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας υπολογισμού της αξίας από τη φορολογική αρχή, κατώτερη του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, και παρέχει την έγκριση έναρξης της διαδικασίας της επόμενης παραγράφου.».

2. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 13 του ν. 4407/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η συμφωνηθείσα ετήσια αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του 5% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11.».

 • 18 Μαρτίου 2019, 13:28 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η εισήγηση της Δικηγόρου κα Κουλοβασιλοπούλου,είναι σωστή, διότι επιλύεται οριστικά ένα πρόβλημα των προαγωγών των Αξιωματικών που έχουν μεταταγεί στο σώμα των Αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ από τότε που δικαιούνται, λόγω του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους από τότε που λογίζονται ως Αξιωματικοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και ειδικότερα του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Ουσιαστικά αίρεται η αδικία και η χωρίς νομοθετικό έρεισμα πρακτική που εφαρμόζεται από την Διοίκηση, η οποία λόγω της μη ρητής και ευκρινούς διατύπωσης του, καταλήγει να μεταχειρίζεται δυσμενώς και άνισα , μόνο μια ομάδα διοικούμενων και δη τους Αξιωματικούς εκείνους που έχουν μεταταχθεί, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Αξιωματικούς που υπάγονται στο Ν.2439/1996. Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα επέλθει πνεύμα ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων και αποφεύγεται κάθε αυθαίρετη παρερμηνεία από την Διοίκηση, που οδηγεί τα Στελέχη σε ανώφελους για την Διοίκηση, δικαστικούς αγώνες.

 • 18 Μαρτίου 2019, 11:57 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΠΧΟΣ Ε.Ε.

  Παρακαλώ να προστεθεί στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η τροποποιητική διάταξη σταδιοδρομικής φύσης, παραγράφου 26 άρθρου 18 του Ν. 4407/2016 (Α΄134), η οποία έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4433/2016 (Α’213)τρεις μήνες μετά έτσι ώστε να αποκατασταθεί μία κατάφορη αδικία εις βάρος μιας κατηγορίας αξιωματικών των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.δ. 445/1974 (Α’160),και να επανέλθει η ομαλότητα στην ιεραρχία των αξιωματικών εξ υπαξιωματικών όπως και το αίσθημα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των στελεχών!ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΥΠΧΟΣ Ε.Ε.ΑΝΤΩΝΗΣ

  26. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των
  παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως
  22 του Ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία
  αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρα-
  τιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, «καθώς και τους αντί-
  στοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μο-
  νιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160)
  και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977
  (Α΄ 279)» οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι
  πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για
  τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´
  της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται
  ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από
  τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους.

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:52 | ΗΛΙΑΣ ΥΠΧΟΣ Ε.Ε.

  Αιτώ όπως τροποποιηθούν οι παράγραφοι που παρατείνουν και διατηρούν την δυσμενή και άνιση μεταχείρηση μεταξύ Αξιωματικών εξ Υπαξιωματικών, αποφοίτων ΑΣΣΥ και εθελοντών όπου η προσφορά τους στην Υπηρεσία είναι αντίστοιχη και όμοια όπως άλλωστε και η εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του καθενος.
  Σε πολλές των περιπτώσεων δε η απόκτηση της γνώσης του αντικειμένου της κάθε ειδικότητος δεν επιβάρυνε οικονομικά την υπηρεσία ή το ελληνικό δημόσιο αλλά τους ιδίους, δεν είναι δίκαιο λοιπόν να υπάρχει μια αναγνώρηση αυτής της προσφοράς;
  Ληφθεί δε υπόψη πριν αναβαθμιστούν οι ΑΣΣΥ -χωρίς να θέλω να προσβάλλω ή να υποτιμίσω κανέναν- οι προϋποθεσεις για να είναι κάποιος υποψηφιος στις σχολές αυτές αρκούσε να ήταν απόφοιτος της Α'(πρώτης τάξεως) του Λυκείου, όπου αντίστοιχα πόλλοι εθελοντές είναι απόφοιτοι Λυκείου αλλά και τα πτυχία των ειδικοτήτων τους με Νόμο του Κράτους είναι ισότιμα με ΑΤΕΙ, γεγονός που είναι αποδεκτό από κάθε τομέα εργασίας, δημόσιο ή ιδιωτικό εκτός των Ε.Δ.
  Με όλο τον σεβασμό προς όλους τους συναδέλφους,παρακαλώ για την αποκατάσταση των αδικιών.
  Μετά τιμής Υπχος Ε.Ε. Ηλίας

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:47 | SOHA

  Συμφωνώ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του Ν. 4407/2016 για τους λόγους που διεξοδικά αναλύθηκαν.
  Ας εισακουσθεί από τους αρμοδίους η δίκαια κραυγή των συναδέλφων!!!

 • 18 Μαρτίου 2019, 08:14 | Σ.Χ.

  Συμφωνούμε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της δικηγόρου Θεσσαλονίκης επί της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του Ν. 4407/2016, διότι έτσι επιλύεται οριστικά το πρόβλημα των προαγωγών που δικαιούνται, λόγω του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους από τότε που λογίζονται ως αξιωματικοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και ειδικότερα του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18.
  Με την τροποποίηση θα αποφεύγεται κάθε αυθαίρετη παρερμηνεία από την Διοίκηση η οποίες δυσαρεστούν τα στελέχη και οδηγούν κάθε φορά σε ανώφελους για την Διοίκηση δικαστικούς αγώνες.

 • 17 Μαρτίου 2019, 21:58 | ΜΑΡΙΑ

  Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση της Δικηγόρου κα Κουλοβασιλοπούλου. Έτσι επιλύεται οριστικά ένα πρόβλημα των προαγωγών των αξιωματικών που έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ από τότε που δικαιούνται, λόγω του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους από τότε που λογίζονται ως αξιωματικοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και ειδικότερα του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Ουσιαστικά αίρεται η αδικία και η χωρίς νομοθετικό έρεισμα πρακτική που εφαρμόζεται από την Διοίκηση, η οποία παρερμηνεύει την ratio του νόμου λόγω της μη ρητής και ευκρινούς διατύπωσης του η οποία καταλήγει να μεταχειρίζεται δυσμενώς και άνισα , μόνο μια ομάδα διοικούμενων και δη τους αξιωματικούς εκείνους που έχουν μεταταχθεί, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Αξιωματικούς που υπάγονται στο Ν.2439/1996. Με την προτεινόμενη τροποποίηση διευκρινίζεται πλήρως η ratio του νομοθέτη σε πνεύμα ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων και αποφεύγεται κάθε αυθαίρετη παρερμηνεία από την Διοίκηση που οδηγεί σε ανώφελους για την Διοίκηση δικαστικούς αγώνες.

 • 17 Μαρτίου 2019, 12:51 | Γ.Σ ε.ε

  Η εισήγηση της Δικηγόρου κα Κουλοβασιλοπούλου με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.Έτσι επιλύεται οριστικά ένα πρόβλημα των προαγωγών των αξιωματικών που έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ από τότε που δικαιούνται, λόγω του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους από τότε που λογίζονται ως αξιωματικοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και ειδικότερα του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Ουσιαστικά αίρεται η αδικία και η χωρίς νομοθετικό έρεισμα πρακτική που εφαρμόζεται από την Διοίκηση, η οποία παρερμηνεύει την ratio του νόμου λόγω της μη ρητής και ευκρινούς διατύπωσης του η οποία καταλήγει να μεταχειρίζεται δυσμενώς και άνισα , μόνο μια ομάδα διοικούμενων και δη τους αξιωματικούς εκείνους που έχουν μεταταχθεί, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Αξιωματικούς που υπάγονται στο Ν.2439/1996. Με την προτεινόμενη τροποποίηση διευκρινίζεται πλήρως η ratio του νομοθέτη σε πνεύμα ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων και αποφεύγεται κάθε αυθαίρετη παρερμηνεία από την Διοίκηση που οδηγεί σε ανώφελους για την Διοίκηση δικαστικούς αγώνες.

 • 16 Μαρτίου 2019, 20:53 | Π

  ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4407/2016 ΚΑΙ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.2439/96 ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΤΑΓΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 445/74. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ Ν.4433/2016

 • 16 Μαρτίου 2019, 18:36 | Ε. Κ. ΕΠΓΟΣ ΕΝ.ΕΝ

  Συμφωνώ απολύτως με την εισήγηση της Δικηγόρου κα Κουλοβασιλοπούλου. Η συγκεκριμένη πρόταση είναι στην σωστή κατεύθυνση και ουσιαστικά αίρεται η αδικία που εφαρμόζεται από την παρερμηνεία του νόμου λόγω της μη ρητής και ευκρινούς διατύπωσης, ως αποτέλεσμα να μεταχειρίζονται δυσμενώς και άνισα, μόνο μια ομάδα αξιωματικών, εκείνους που έχουν μεταταχθεί, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Αξιωματικούς που υπάγονται στο Ν.2439/1996.

 • 16 Μαρτίου 2019, 15:22 | Στέλλα Κουλοβασιλοπούλου, Δικηγόρος

  Πέραν της προτεινόμενης τροποποίησης του Κου ΥΕΘΑ που μας βρίσκει καταρχάς σύμφωνους, προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις:

  -Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του Ν. 4407/2016 μετά τη λέξη «προαγωγής» αντί για τελεία μπαίνει κόμμα και προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:
  «συνυπολογίζοντας τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας που λογίζονται ως Αξιωματικοί».

  -Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 10Α, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
  «10Α. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου εφαρμόζονται και για τους Αξιωματικούς που αναφέρονται στην παράγραφο 26 του παρόντος άρθρου (απόφοιτοι ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.δ 445/1974) και οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ.»

  Αιτιολογική έκθεση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων Ν.4407/16

  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύεται το θέμα των προαγωγών των εν λόγω αξιωματικών ως εξής:
  α) Στην πρώτη τροποποίηση προστίθεται εδάφιο που επιλύει οριστικά το πρόβλημα των προαγωγών που δικαιούνται, λόγω του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους από τότε που λογίζονται ως αξιωματικοί, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και ειδικότερα του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου. Ουσιαστικά αίρεται η αδικία και η χωρίς νομοθετικό έρεισμα πρακτική που εφαρμόζεται από την Διοίκηση, η οποία παρερμηνεύει την ratio του νόμου λόγω της μη ρητής και ευκρινούς διατύπωσης του η οποία καταλήγει να μεταχειρίζεται δυσμενώς και άνισα , μόνο μια ομάδα διοικούμενων και δη τους αξιωματικούς εκείνους που έχουν μεταταχθεί, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους Αξιωματικούς που υπάγονται στο Ν.2439/1996. Με την προτεινόμενη τροποποίηση διευκρινίζεται πλήρως η ratio του νομοθέτη σε πνεύμα ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων και αποφεύγεται κάθε αυθαίρετη παρερμηνεία από την Διοίκηση που οδηγεί σε ανώφελους για την Διοίκηση δικαστικούς αγώνες.
  β) Με τη δεύτερη τροποποίηση τακτοποιούνται και οι αξιωματικοί που αναφέρονται στην παράγραφο 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016 (απόφοιτοι ΑΣΣΥ, μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.δ 445/1974) οι οποίοι κρίνονται και αυτοί με τις διατάξεις του Ν.2439/1996 και οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο σώμα των αξιωματικών ως πτυχιούχοι ΑΕΙ. Με την ρύθμιση αυτή επέρχεται άρση της δυσμενούς και άνισης μεταχείρισης των εν λόγω Αξιωματικών σε σχέση με τους Αξιωματικούς, που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, οι οποίοι κρίνονται για προαγωγή με τον ίδιο νόμο.

  Παρακαλούμε για την αποδοχή των τροποποιήσεων δεδομένου ότι συντείνουν στην ρύθμιση ανισοτήτων και κακών πρακτικών της Διοίκησης λόγω της μη ρητής και ευκρινούς διατύπωσης των υφιστάμενων διατάξεων.

  Στέλλα Κουλοβασιλοπούλου
  Δικηγόρος
  Αγίας Σοφίας 5
  Θεσσαλονίκη
  2310 256540

 • 14 Μαρτίου 2019, 19:22 | Βασίλης

  Παρακαλώ να προστεθεί στο άρθρο 56 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, η τροποποιητική διάταξη σταδιοδρομικής φύσης, παραγράφου 26 άρθρου 18 του Ν. 4407/2016 (Α΄134), η οποία έχει αντικατασταθεί από την παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4433/2016 (Α’213), έτσι ώστε, να αποκατασταθεί μία κατάφορη αδικία εις βάρος μιας κατηγορίας αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.δ. 445/1974 (Α’160), για να επανέλθει η ομαλότητα στην ιεραρχία των αξιωματικών εξ υπαξιωματικών.

 • 13 Μαρτίου 2019, 16:35 | Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

  ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ν445/74 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΤΕΙΑΣ (ΕΜΘ) ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ Ε.Μ.Θ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ν4433/16 τρεις μήνες μετά τον ν.4407/16 χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο και την αιτία.

  26. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των
  παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως
  22 του Ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία
  αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρα-
  τιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, «καθώς και τους αντί-
  στοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μο-
  νιμοποιηθέντων εθελοντών του N.δ. 445/1974 (Α΄ 160)
  και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977
  (Α΄ 279)» οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι
  πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για
  τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´
  της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται
  ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από
  τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για
  τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης
  και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας
  που μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη
  πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις
  της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996