Άρθρο 39 – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 861/1979 (Α΄ 246)

Στο άρθρο 1 του π.δ. 861/1979 (Α΄246):
α. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Ενός Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο οριζόμενος Πλοίαρχος ΛΣ τοποθετείται αποκλειστικά στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ΕΝ χωρίς παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων.».

β. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Β΄ ή Γ΄, ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

γ. Η υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Ενός Αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.».

δ. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης β΄ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«iii. Ενός Στρατιωτικού Δικαστή Α΄, ως Προέδρου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σχετική αίτηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

  • 17 Μαρτίου 2019, 20:34 | Αλέξανδρος Τ

    Μας έχουν μπερδέψει αρκετά, οι συντάκτες του εν λόγω σχεδίου νόμου: οι στρ δικαστές που σύμφωνα με πλείστες προβλέψεις του α. 37 (πιο πάνω) εν πολλοίς στρατικοποιούνται (πειθαρχικό δίκαιο, 2ετησια εξέταση, περίθαλψη κλπ όπως οι στρατιωτικοί, άδεια από Υπουργό για να πηγαίνουν σε Συνέδρια στο εξκό), με το παρόν άρθρο θα προεδρεύουν στα πειθαρχικά συμβούλια του ΕΝ και όχι ο Πλοίαρχος του ΛΣ όπως συμβαίνει; δηλ. θα προεδρεύει ένας στρ δικαστής β’ ή γ’, ήτοι ένας τχης ή έστω ανχης και ο ανώτερός τους Πλοίαρχος, δηλ. ένας Σχης (κατ’ αντιστοιχία) θα είναι ένα απλό μέλος στα Α’ βαθμια πειθαρχικά…εάν καταλαβαίνω καλώς…το αρχηγείο του ΛΣ γνωρίζει την εν λόγω τροποποίηση; Προφανώς, στο α39 προτάσσεται η δικαστική ιδιότητα των στρατ δικαστών και γι’ αυτό και θα προεδρεύουν στα ΠΣΕΝ, κάτι που φαίνεται λογικό και προοδευτικό μέτρο, ωστόσο εάν στο ά39 αντιμετωπίζονται ως δικαστικοί λειτουργοί (και καλώς βέβαια αντιμετωπίζονται έτσι), τότε γιατί στο α.37 ως άνω αντιμετωπίζονται πιο πολύ – ως διαφαίνεται – ως αξιωματικοί του δικαστικού;; εξόφθαλμη αντίφαση…