Άρθρο 29 – Μετατάξεις στο Σώμα των Υπαξιωματικών σπουδαστών στρατιωτικών σχολών λόγω σωματικής ανικανότητας

1. Σπουδαστές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), των οποίων διακόπτεται η φοίτηση λόγω σωματικής ανικανότητας ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορούν, με αίτησή τους, να μετατάσσονται στο σώμα των Υπαξιωματικών, στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει το ΑΣΕΙ, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία και ονομάζονται αναλόγως του Κλάδου τους:

α) Λοχίας, Κελευστής, Σμηνίας, αν φοιτούν στο Α΄ ή Β΄ έτος σπουδών,

β) Επιλοχίας, Επικελευστής, Επισμηνίας, αν φοιτούν στο Γ΄ ή σε ανώτερο έτος σπουδών.

2. Οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), μετά τη μετάταξή τους, συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο αντίστοιχο έτος σπουδών της οικείας Σχολής ή του οικείου Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα. Οι σπουδαστές των ανωτέρω στρατιωτικών σχολών μετατάσσονται στο σώμα των Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς.

3. Σπουδαστές Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), των οποίων διακόπτεται η φοίτηση λόγω σωματικής ανικανότητας ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να μετατάσσονται στο σώμα των Υπαξιωματικών, στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς ή υπηρεσίας εδάφους, αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει η ΑΣΣΥ, χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία και ονομάζονται Λοχίας, Κελευστής ή Σμηνίας, αναλόγως του Κλάδου τους.

4. Οι σπουδαστές του παρόντος, μετά τη μετάταξή τους, εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις των τελούντων σε υπηρεσία γραφείου, ελαφρά υπηρεσία, υπηρεσία ξηράς ή υπηρεσία εδάφους υπαξιωματικών και εντάσσονται τελευταίοι στους πίνακες αρχαιότητας των αντίστοιχων βαθμών.

5. Η μετάταξη πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου.

6. Στις διατάξεις του παρόντος δεν υπάγονται οι σπουδαστές, των οποίων διακόπτεται η φοίτηση λόγω σωματικής ανικανότητας, συνεπεία ψυχικής πάθησης, του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 (Α’ 14).

 • 17 Μαρτίου 2019, 10:21 | ΔΚ

  Πρόταση:

  Αξιωματικοί, απόφοιτοι άλλων ανώτατων σχολών, όπως Ιατρικής, δύνανται με αίτησή τους να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο Σώμα του Υγειονομικού, με αίτηση που υποβάλλεται ……….. και απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου …………., περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Για τη διενέργεια της μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο αξιωματικός, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
  Το προσωπικό της παραγράφου 1 μετατάσσεται στο Σώμα του Υγειονομικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη μετάταξη, με το άρθρο ……, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

 • 15 Μαρτίου 2019, 10:23 | Βασίλης

  Οι παραπάνω σπουδαστές που μετατάσσονται στο σώμα των υπαξιωματικών και ονομάζονται Λοχίες, Επιλοχίες κλπ, θα είναι Μόνιμοι Λοχίες, Μόνιμοι Επιλοχίες ή κάποια άλλη κατηγορία;
  Θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια.

 • 15 Μαρτίου 2019, 10:55 | Βασίλης

  παράγραφοι 1 και 3: «…χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία»

  Εφόσον ισχύσει το παραπάνω, που ορθώς θα ισχύσει, θα πρέπει ταυτόχρονα στο παρόν νομοσχέδιο, να τροποποιηθεί αντίστοιχα και ο Ν. 3883/2010 άρθρο 37 παράγραφος 6, ώστε να ισχύσει το ίδιο και για τους αξιωματικούς ειδικών καταστάσεων και να υπάρχει δικαιοσύνη, ίση μεταχείριση και ισονομία για όλους.

 • 12 Μαρτίου 2019, 18:40 | K

  Η προωθούμενη διάταξη έχει πολλές ατέλειες:

  παράγραφος 1: «…αναλόγως του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει το ΑΣΕΙ»: Η ΣΣΑΣ και η ΣΑΝ δεν ανήκουν σε Κλάδο, ανήκουν στο ΓΕΕΘΑ (Επιτελείο). Περαιτέρω, το Νομικό δε Σώμα είναι διακλαδικό.

  παράγραφοι 1 και 3: «…χωρίς να δικαιούνται να επανέλθουν για οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία»: Αντίκειται στο άρθρο 37 παράγραφος 6 Ν. 3883/2010 και δημιουργεί δυσμενή μεταχείριση απέναντι μεταξύ των στελεχών ειδικών καταστάσεων. Η ισχύς του προαναφερθέντος άρθρου προκαλεί πλείστα όσα προβλήματα που χρειάζονται από τώρα πρόβλεψης.

  παράγραφοι 1 και 3: Δε διευκρινίζεται το Όπλο και Σώμα της μετάταξης.

  παράγραφος 3: Με άλλα λόγια οι μετατασσόμενοι πάσχοντες υπαξιωματικοί του Α’ και Β’ έτους φοίτησης θα ονομαστούν πριν από τους συμμαθητές τους που πρέπει να ολοκληρώσουν κανονικά την 3ετή φοίτηση και λογικά θα είναι και αρχαιότεροι τους.