Άρθρο 38: Απόδοση του ποσού χρηματοδότησης

Το ποσό χρηματοδότησης αποδεσμεύεται σε δόσεις, συμφώνα με τις ειδικότερες διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών και δημοσίων έργων, αναλόγως της προόδου του έργου και πάντα μετά από έλεγχο που διενεργείται από ελεγκτή δόμησης, εφόσον απαιτείται, ως ακολούθως:
Προ της παραλαβής, τμήματος ή όλου του έργου από την Αναθέτουσα αρχή, προηγείται έλεγχος από ελεγκτή δόμησης ο οποίος συντάσσει σχετικό πόρισμα
Το πόρισμα υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και φέρει μοναδικό αριθμό.
Παράλληλα υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία παραλαβής από την Αναθέτουσα Αρχή κατά το Παράρτημα του παρόντος, τα οποία φέρουν μοναδικό αριθμό.
Κατ΄ εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη τα χρήματα αποδίδονται σε ειδικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του Πράσινου Ταμείου και γνωστοποιείται η καταβολή τους ηλεκτρονικά :
α. Στο ελεγκτικό συνέδριο
β. Στο Υπουργείο Οικονομικών
γ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία στο Πράσινο Ταμείο, το οποίο τηρεί ειδικό αρχείο ανά Ο.Τ.Α και δικαιούχο χρηματοδότησης.
Στο τέλος κάθε έτους συντάσσεται από το Πράσινο Ταμείο αναλυτικός κατάλογος, όλων των υποβαλλόμενων αιτήσεων και χρηματοδοτήσεων δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου και αποστέλλεται στον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ και τον Υπουργό Οικονομικών.
Μετά την χρηματοδότηση όλων των δράσεων ανά Ο.Τ.Α και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του αρμοδίου Ο.Τ.Α με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ εκδίδεται διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης της περιβαλλοντικής αποκατάστασης η οποία λαμβάνεται υπόψη για την εκπόνηση έγκριση ή αναθεώρηση των σχετικών πολεοδομικών σχεδίων.