Άρθρο 10: Ηλεκτρονική Διαδικασία

1. Η συνολική διαδικασία υπαγωγής αυθαιρεσιών στις διατάξεις του παρόντος νόμου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ.
2. Σε υποδομές του ΥΠΕΚΑ ή άλλης αρμόδιας αρχής εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ ή την Κεντρική Διοίκηση δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα για την αποθήκευση αντιγράφων των στοιχείων των δηλώσεων αυθαιρέτων. Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται περιοδικά από το Τ.Ε.Ε ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο χωρίς χρονική υστέρηση.
3. Κατά την υλοποίηση του έργου «Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτηρίων για την εφαρμογή του Ν. 3843/2010.» τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρεσιών, καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχείων, από το νέο σύστημα αντιγράφονται και τηρούνται παραλλήλως στις υποδομές του ΥΠΕΚΑ
4. Με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και την καταγραφή των δράσεών της, εγκαθίσταται στις υποδομές του ΥΠΕΚΑ δυναμικό σύστημα αναφορών και γραφημάτων για την λήψη επιχειρησιακών δεδομένων. Ανά τρίμηνο παράγονται, από την αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή, δείκτες και στατιστικά για την παρακολούθηση της οικιστικής ανάπτυξης σε ειδικές περιοχές και γνωστοποιούνται στα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία.
Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος πραγματοποιείται η μεταφορά δεδομένων προηγούμενων δηλώσεων σε αντίστοιχα συστήματα του ΥΠΕΚΑ.
5. Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει μπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλη αρμόδια αρχή εποπτευόμενη από το ΥΠΕΚΑ, με κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων από το Πράσινο Ταμείο, η περαιτέρω ανάπτυξη και η διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλη αρμόδια αρχή για την διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασία εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας, δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος χρηματοδότησης κατά τις διατάξεις του Ν.3614/2007 μετά από Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΕΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού προστίμου διατήρησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού των προστίμων και διατήρησης.
6. Με ηλεκτρονική διαδικασία υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό πρόστιμο της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στις επόμενες διατάξεις.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  1)Σε περιπτώσεις που εντάσσονται στις λοιπές παραβάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18, αλλά αφορούν λίγα μόνο τετραγωνικά μέτρα, να δίνεται η εναλλακτική λύση της ένταξης μέσω φύλλου καταγραφής και να πληρώνεται σαν πρόστιμο σύμφωνα με το εμβαδόν και την παλαιότητά του.
  2)Σε περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να μην τακτοποιήσουν το αυθαίρετο κτίσμα τους επειδή ο συντελεστής 1,7 επί του προστίμου αυξάνει πολύ το κόστος. Αυτός ο συντελεστής νομίζω ότι θα ήταν καλό να μειωθεί ή να είναι κλιμακωτός σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούνται ανάλογα με την θέση και το μέγεθος του αυθαιρέτου.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  1)Σε περιπτώσεις πολυόροφων οικοδομών όπου υπάρχει υπέρβαση του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου στον κοινόχρηστο χώρο ήδη από την ανέγερση του κτιρίου και η υπέρβαση αυτή συνεχίζεται σε όλους τους ορόφους, να μην είναι απαραίτητη η συναίνεση της πλειοψηφίας για την ένταξη των διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν το τμήμα αυτό που βρίσκεται άνωθεν του κοινόχρηστου χώρου.

 • Το υφιστάμενο καθεστώς διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος δήλωσης αυθαιρέτων και μεταβίβασης ακινήτων από το ΤΕΕ δεν είναι καθόλου αξιόπιστο.
  Το ΤΕΕ χρησιμοποίησε την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος ως μοχλό πίεσης προς την Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών του διεκδικήσεων λειτουργώντας ως επαγγελματικός Φορέας.
  Από την ως άνω συμπεριφορά του ΤΕΕ δηλ. τις διακοπές της λειτουργίας του συστήματος , ταλαιπωρήθηκαν πρωτίστως τα μέλη του ελεύθεροι επαγγελματίες ,τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., οι υπόλοιποι επαγγελματίες (Συμβολαιογράφοι κ.λ.π) και οι πολίτες, ζημιώνοντας παράλληλα και το Κράτος.
  Επίσης το ΤΕΕ χρησιμοποιεί την διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος για να εμποδίζει την πρόσβαση σ’αυτό των Μηχανικών ΤΕΙ επειδή τους θεωρεί ανταγωνιστές του προκειμένου να ευνοήσει τα μέλη του.
  Ειδικότερα το ΤΕΕ, χωρίς να έχει εκ του νόμου το δικαίωμα, μέσω αυθαίρετων «οδηγιών» που έχει συντάξει, επιτρέπει ή εμποδίζει κατά το δοκούν στους χρήστες του συστήματος να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες της Β’ φάσης τακτοποίησης των αυθαιρέτων.

  Η πράξη έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εποπτείας του συστήματος από το ΥΠΕΚΑ .
  Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και η απρόσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος δήλωσης αυθαιρέτων το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να αναλάβει άμεσα εξ ολοκλήρου την διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικασίας δήλωσης αυθαιρέτων και μεταβίβασης ακινήτων.

  Επομένως από την πραγ.1 του άρθρου 10 θα πρέπει να αφαιρεθεί η φράση » Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής εποπτευόμενης » καθώς επίσης και να τροποποιηθούν ανάλογα όλες οι σχετικές διατάξεις των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου 10 οι οποίες εμπλέκουν το ΤΕΕ στην ηλεκτρονική διαδικασία ( π.χ παράγραφος 5 ).

 • 28 Απριλίου 2013, 12:18 | Γιάννης-Δήμητρα

  Γιατί απ’το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση του ΤΕΕ ή άλλου αρμόδιου φορέα; Εμπίπτει στο είδος των δραστηριοτήτων – έργων κλπ που χρηματαδοτεί το Πράσινο Ταμείο;

 • Η Ε.Σ.ΑμεΑ με το παρόν καταθέτει τις προτάσεις της για τις διατάξεις του ν/σ «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» το οποίο έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης http://www.opengov.gr. Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις αυτές κατατίθενται και στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης.
  Σε ότι αφορά το άρθρο 10: «Ηλεκτρονική διαδικασία» προτείνουμε η παρ. 1 να συμπληρωθεί στο τέλος της πρότασης ως εξής:
  1. Η συνολική ……διαδικασία ……………………………………εποπτευόμενης από το ΥΠΕΚΑ, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.04.2012 «Κύρωση πλαισίου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (Παράρτημα 1, παρ.7: προσβασιμότητα) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ.Διακυβέρνησης.
  Σχόλιο: Την ανωτέρω πρόταση έχουμε υποβάλλει και στο παρελθόν σε υπόμνημά μας, όμως δεν ελήφθη υπόψη από τους συντάκτες του ν/σ.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:55 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 10 : (Ηλεκτρονική Διαδικασία)
  Να γίνει σαφής αναφορά των υπηρεσιών που παρέχονται στους Ιδιοκτήτες με τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης ένταξης, με δεσμευτική ημερομηνία ενεργοποίησής του.
  Η σχετική εφαρμογή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία από το ΤΕΕ, με αποτέλεσμα οι Ιδιοκτήτες να εξαρτώνται από τους Μηχανικούς για οποιοδήποτε θέμα αφορά την δήλωσή τους (αναζήτηση αντιγράφου, πορεία υποβολής στοιχείων, ενημέρωση πληρωμών κλπ.)

 • 23 Απριλίου 2013, 07:49 | Δημήτρης Π.

  Η συνολική διαδικασία διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικα; Ποιες ειναι οι εξαιρετικες περιπτωσεις του Αρθρου 27 οπου ακολουθείται η έντυπη διαδικασια? Προφανως το ερωτημααφορα την Β φάση υποβολης των δικαιολογητικων.

 • 22 Απριλίου 2013, 13:05 | Παναγιώτης Φαραντάτος

  Ένα σοβαρό πρόβλημα του υπάρχοντος λογισμικού του ΤΕΕ που πρέπει να αποφευχθεί στο επόμενο είναι το εξής: Να μπορεί να μπει μειωτικός συντελεστής (50%) σε χώρους κύριας χρήσης (υπόγειες στάθμες, σοφίτες κλπ). Μέχρι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα δηλώνουμε ως χώρους δευτερεύουσας χρήσης, δημιουργώντας δεκάδες συμβολαιογραφικά προβλήματα στους ιδιοκτήτες (και το κράτος).