Άρθρο 15: Ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εξαγορασμένα ακίνητα και σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)

1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εξαγόρασαν αυτά από τις οικείες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών των Περιφερειών της χώρας και έχουν αναγείρει σε αυτά αυθαίρετο κτίσμα, καθώς και σε αυτούς που τα νέμονται, νόμιμα. Ο ιδιοκτήτης, μετά από αίτηση προς το ΤΕΕ, υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 δικαιολογητικά εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών, που άρχεται είτε από την έκδοση του τίτλου κυριότητας από τον Περιφερειάρχη, είτε από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητας, είτε της πράξης κύρωσης διανομής, που προβλέπεται σε υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2732/1999 (Α’ 154) και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3147/2003. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Έως ότου εκδοθεί ο τίτλος κυριότητας από τον Περιφερειάρχη ή η απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, αναστέλλεται η προθεσμία για την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος, καθώς και η επιβολή του προστίμου ανέγερσης και διατηρήσεως μη δηλουμένων κατασκευών και χρήσεων που προβλέπει το άρθρο 26 για αυθαιρεσίες στις περιπτώσεις του άρθρου 2.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011.
Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας του ως άνω Ταμείου οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών συμπληρώνονται μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, σχετικά με τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011.

  • 24 Απριλίου 2013, 22:05 | WWF Ελλας

    Πρόκειται για κωδικοποίηση πρόσφατων, και ιδιαίτερα άδικων και προκλητικών, ρυθμίσεων για αυθαίρετα σε ακίνητα ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ και του δημοσίου. Εκτός από την εξαίρεση από το παράβολο, ιδιαίτερα βλαπτική για το περιβάλλον είναι και η πρόβλεψη της «σε κάθε περίπτωση» υπαγωγής – προφανώς, ακόμα και κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του νομοσχεδίου: συνεπώς, ειδικά για το ΤΑΙΠΕΔ και το Δημόσιο, ακόμα και αυθαίρετα σε αιγιαλό ή δάση μπορούν να υπαχθούν. Άλλη μία «κόκκινη γραμμή» δεν ισχύει, συνεπώς. Επισφραγίζεται η υποβάθμιση των «αναπτυγμένων πυρήνων μαζικού τουρισμού», αφού το ΥΠΕΚΑ θεωρεί ότι η τήρηση των πολεοδομικών κανόνων παρέλκει στις περιοχές αυτές. Απορία επίσης προκαλεί και η «τεχνική έκθεση» που υποβάλλεται για αυθαίρετα της κατηγορίας αυτής – άραγε, στα δικαιολογητικά υπαγωγής, δεν χρειάζεται και μελέτη στατική επάρκειας (πρβλ. άρθρο 11 του νσχ.); Στα παράδοξα της διάταξης, περιλαμβάνεται και η αναφορά σε (αυθαίρετα) «αστεροσκοπεία»: θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε ποια είναι αυτά, και που βρίσκονται. Όσον αφορά τα χιονοδρομικά, η διάταξη προβαίνει στην «τακτοποίησή» τους, κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη, ακόμα και αυτή που απαγορεύει την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση ή δασικές εκτάσεις, τα χιονοδρομικά που είναι του δημοσίου ή «δημοσίου ενδιαφέροντος» (κοντολογής, όλα). Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό (πρβλ. 53 παρ. 4 ν. 4042/2012, και τις διατάξεις που αναφέρονται πιο πάνω για τα τουριστικά). Μάλιστα, οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν κρύβουν την πρόθεσή τους για πλήρη υπονόμευση του σχεδιασμού, και ορίζουν ρητά ότι «μετά την περαίωση της υπαγωγής είναι δυνατή ή αλλαγή χρήσης της αυθαίρετης κατασκευής εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις κοινωφελούς χαρακτήρα μετά από αίτημα του αρμοδίου Δημοσίου Φορέα ή του αρμοδίου Ο.Τ.Α.». Επίσης, κάπου λησμονήθηκε ότι κατασκευές όπως τα χιονοδρομικά υπάγονται κατά κανόνα και σε διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (π.χ., άρθρο 6 παρ. 3 Οδηγίας 92/43). Το ίδιο ισχύει και για κατασκευές σε χώρους λιμένα, όπου κανείς θα πρέπει να θυμάται κανείς ότι συχνά στους χώρους λιμένα περιλαμβάνονται δημοφιλείς παραλίες χωρίς λειτουργική σχέση με τις λιμενικές εγκαταστάσεις.