Άρθρο 09: Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων.

Α.Κατηγορία 1.
Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1975.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προς της 09.06.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περ. 1-5, 7 και 11 του άρθρου 11 και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια.

Β.Κατηγορία 2.
Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους 1983.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τις διατάξεις του παρόντος. Για την υπαγωγή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περ. 1-5, 7 και 11 του άρθρου 11 του παρόντος και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

Γ. Κατηγορία 3.
Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης οριστικά, με την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:
α. Τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσμητικοί κρουνοί και άλλα διακοσμητικά στοιχεία.
β. Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%
γ. Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις.
δ. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφανείας τους έως10%
ε. Αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2μ.
στ. Κατασκευή πέργολας. κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).
ζ. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης
η. Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές
θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 2,5 Χ 2,5 και ύψους έως 2,50 μ.
ι. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μ.
ια. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μ.
ιβ. Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως1,50 μ.
ιγ. Αποθήκη μέγιστης επιφάνεια 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μ.
ιδ. Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στη σχετική οικοδομική άδεια.
ιε. Αλλαγή θέσης, του προβλεπομένου, με οικοδομική άδεια, κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης, του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 (Α’ 249) η ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας με τις μελέτες του υφισταμένου κτιρίου προκειμένου να εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν.3843/2010(Α’ 62).
ιστ. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησία έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2%.
ιζ. Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1/3-2-1989, ΦΕΚ 59 Δ’)
ιη. Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάϋλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια.
Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς και τεχνική έκθεση Μηχανικού, ως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

Δ.Κατηγορία 4
α. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 8, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης:
αα).Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια. Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν.3843/2010 (Α’ 62).
β. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου ή ακαλύπτου χώρου.
γ. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α’ 209) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α’ 62).

Ε.Κατηγορία 5
Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος που δεν συμπεριλαμβάνονται τις κατηγορίες 1-4 του παρόντος άρθρου.
Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μόνον μετά την ολοκλήρωση του εκ των κειμένων διατάξεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και εφόσον προβλεφθεί, με διάταξη νόμου ή την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση καθώς και η ειδική διαδικασία ένταξης αυτών στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Σ.Τ. Στις περιπτώσεις οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, η βεβαίωση υπαγωγής και καταβολής του σχετικού προστίμου ή η έκδοση βεβαίωσης της ταυτότητας του κτιρίου, όπου απαιτείται, αποτελεί πολεοδομικό τίτλο οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση για τον οποίο γίνεται ειδική αναφορά στην βεβαίωση του Μηχανικού.

 • 29 Απριλίου 2013, 00:50 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

  Στο αρθρο 24 του νομου 4014/2011 υπηρχαν οι πολυ χρησιμες και περιβαλλοντικα αποτελεσματικες προβλεψεις των παραγραφων 1β και 1γ, οι οποιες δεν φαινετααι να επαναλαμβανονται για τις αυθαιρετες κατασκευες της κατηγοριας 5 του αρθρου 9 του υπο διαβουλευση νεου νομοσχεδιου.
  Θεωρω απαραιτητο να συμπεριληφθουν και παλι στον νεο νομο οι σχετικες διαταξεις των παραγραφων 1β και 1γ του αρθρου 24 του Ν4014/2011 για τις περιπτωσεις των αυθαιρετων κατηγοριας 5 του νομοσχεδιου εφοσον, μετα την ολοκληρωση του πολεοδομικου σχεδιασμου, δεν θα εχουν υπαχθει σε περιοχες προς πολεοδομηση.

 • 28 Απριλίου 2013, 22:59 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Δ.Κατηγορία 4

  Στην διάταξη β «Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου ή ακαλύπτου χώρου.» το «ακαλύπτου χώρου» να γίνει «του υποχρεωτικού ακαλύπτου χώρου»

 • 28 Απριλίου 2013, 22:54 | Τριαντάφυλλος Σφυρής

  Άρθρο 9
  Γ. Κατηγορία 3.

  Στην διάταξη ιστ «Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησία έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2%» το «μεταβάλλεται» να γίνει «αυξάνεται» γιατί έτσι περιλαμβάνει και το «μειώνεται». Αλλά δεν είναι λογικό, ούτε δίκαιο να θεωρείται παράνομος και αυτός που έκανε κτίριο μικρότερο.

 • Το παρόν νομοσχέδιο προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης και αντ’ αυτού ασχολείστε για άλλη μία φορά με τα μπάρμπεκιου! Είναι δυνατόν από τη μία να «νομιμοποιούνται» ολόκληρα κτίσματα προϋφιστάμενα του 1975 και του 1983 με ένα παράβολο των 500€ και χωρίς σχέδια και να απαιτείται νομιμοποίηση των μπάρμπεκιου, της υπέρβασης στη φύτευση ή της αλλαγής στην όψη από τη στιγμή μάλιστα που δεν απαιτείται η προσκόμιση όψεων? Για ποιο λόγο να μπει ο πολίτης στη νομιμοποίηση τέτοιων «υπερβάσεων» οι περισσότερες από τις οποίες κατασκευάζονται με απλή έγγραφη ενημέρωση όπως οι πέργκολες? Επίσης είναι δυνατό να έχετε στην ίδια κατηγορία την υπέρβαση ύψους η οποία συνοδεύεται από κατασκευή διαφορετικών φερόντων στοιχείων, με τους φούρνους??????
  Τέλος όσον αφορά την §ιη, είναι πολύ συνηθισμένη η κατασκευή πρόχειρων θερμοκηπίων με ξύλα και νάυλον ιδιαίτερα σε ακίνητα μικρών οικισμών. Άποψη του γράφοντος είναι ότι τέτοιες κατασκευές θα έπρεπε να εξαιρούνται της κατεδάφισης χωρίς κάποια διαδικασία. Για ορισμένες κατασκευές θα πρέπει να απλοποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο!

 • 28 Απριλίου 2013, 21:15 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

  1)Όσον αφορά την νέα κατηγορία παλαιότητος για ακίνητα προ του 1975, θα αποφεύγονταν πολλές ατασθαλίες και πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα εάν η απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ολοκλήρωση του σκελετού, πράγμα που διαπιστώνεται εύκολα και πέραν πάσης αμφιβολίας με μια αεροφωτογραφία. Επίσης θεωρώ ότι στην κατηγορία 1 θα έπρεπε να ενταχθούν και κατασκευές που είχαν οικοδομική άδεια στις 09/06/1975 γιατί έτσι θα μπορούν να συμπεριληφθούν και όλες οι πράξεις επιτρεπτού που εκδόθηκαν κατά την περίοδο της δικτατορίας και λίγο μετά, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων εκ των υστέρων ανακλήθηκε. Θεωρώ ότι θα ήταν άδικο να συμπεριληφθούν στην κατηγορία 1 εντελώς αυθαίρετες κατασκευές και να μην μπορούν να συμπεριληφθούν πολλές κατασκευές των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν (Διότι οι οικοδομικές άδειες αυτές εκδόθηκαν και τηρήθηκαν και πληρώθηκαν όλα τα παράβολα στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά την ανέγερση το ΙΚΑ εισέπραξε τα απαιτούμενα ημερομίσθια και όλα αυτά τα χρόνια οι ιδιοκτήτες τους τα δηλώνουν στο Ε9 και φορολογούνται γι’ αυτά και πληρώνουν δημοτικά τέλη) αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν στην προβλεπόμενη από την κατηγορία 1 του άρθρου 9 προθεσμία.
  2)Κτίσματα που αναμφίβολα ανήκουν στην νέα κατηγορία παλαιότητος προ του 1975, αλλά που μεταγενέστερα γίνανε αυθαιρεσίες είτε στο κτίσμα είτε στη χρήση, είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν χάνουν το δικαίωμα υπαγωγής στην κατηγορία αυτή αλλά οι μεταγενέστερες αυθαιρεσίες θα πρέπει να δηλωθούν κανονικά σε νέα φύλλα καταγραφής με πρόστιμο προς τακτοποίηση ή με αναλυτικό προϋπολογισμό σαν λοιπές παραβάσεις αναλόγως όπως κατά περίπτωση ορίζει ο παρόν νόμος. Να διευκρινιστεί επίσης ότι η κατασκευή κτίσματος μικρότερου του προβλεπόμενου από την οικοδομική άδεια δεν στερεί το δικαίωμα υπαγωγής στην κατηγορία αυτή.
  3)Θα χρειαστούν περισσότερες διευκρινήσεις για τα κτίσματα που υπάγονται στην κατηγορία 2 (προ του 1983), και κυρίως το αν μπορούν να πάρουν εξαίρεση από την κατεδάφιση αν έχουν υπέρβαση δόμησης μικρότερη από 40% και ύψους μικρότερη από 20%.
  4)Θεωρώ ότι στο ιστ. Της Κατηγορίας 3 του άρθρου 9 το ποσοστό 2% πάνω από το οποίο αν μεταβάλλεται η επιφάνεια του κτιρίου δεν επιτρέπεται η ένταξή του στην κατηγορία αυτή είναι πολύ μικρό. Ένα ποσοστό τουλάχιστον 5% θα ήταν πολύ πιο κοντά στην πραγματική ερμηνεία του όρου «Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις» και σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλη παράβαση.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:48 | Βασίλης Ρ

  Σε εκτός σχεδίου οικοδομή με άδεια, η μετατροπή αποθήκης ήτοι βοηθητικού χώρου 6τμ. κάτω από σκάλα ισογείου σε άλλου είδους βοηθητικό χώρο επίσης 6τμ. όπως W.C. και μάλιστα σε υπόγεια στάθμη, να μην υπολογίζεται ως παράβαση για υπολογισμό προστίμου. Δεν αλλάζουν τα μέτρα ούτε των βοηθητικών χώρων ούτε των χώρων κύριας χρήσης.
  **************************************************
  Η περίοδος 1983-2003 είναι μεγάλη και είναι δίκαιο να χωριστεί τουλάχιστον σε δύο δεκαετείς περιόδους, όπου στην πρώτη δεκαετία οι παραβάσεις θα υπολογίζονται με το 60% του προστίμου και η δεύτερη δεκαετία μέχρι το 2003 να υπολογίζονται με το 80% του προστίμου.
  **************************************************
  Μέρος οικοπέδου που πέφτει μέσα στη ζώνη παραλίας η οποία ως χαρακτηρισμός του αντιστοίχου αιγιαλού έπεται χρονικά της αγοράς του οικοπέδου θα πρέπει εφόσον θεωρείται απαλλοτριωτέο να προσμετρείται επακριβώς στο πλαίσιο της διαδικασίας χαρακτηρισμού του αιγιαλού και να μην μειώνει την αρχική αρτιότητα του οικοπέδου σε σχέση με το μέρος του που καλύπτεται από τη ζώνη παραλίας, η οποία ως αντίστοιχη έκταση δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου.
  *************************************************
  Να γίνει πρόβλεψη από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών έτσι ώστε τα τακτοποιούμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια λόγω της αμφίβολης υπόστασής τους, όταν καταχωρούνται στο Ε9 ή άλλου είδους έντυπο στο Υπουργείο Οικονομικών για τον υπολογισμό φορολογίας του ακινήτου αυτού να έχει οπωσδήποτε μειωτικούς συντελεστές για τον υπολογισμό τέτοιου είδους φόρων μέχρι να ενταχθεί η περιοχή του σε Σχέδιο Πόλης ή Οικισμό ή μέχρι να αποκτήσει άλλου είδους θετική εξέλιξη όπως πχ. Η διαγραφή της τριακονταετίας άρα και η μόνιμη εξαίρεση του από την κατεδάφιση. Τα ίδια ισχύουν και για αντίστοιχους φόρους ακινήτων μέσω ΔΕΗ ή άλλου φορέα κτλ.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:40 | Συνοδινός

  Είμαι πρόεδρος του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού συλλόγου με χιλιάδες μέλη στο νομό Θεσσαλονίκης.
  Το έργο μας είναι να βοηθούμε τους φτωχούς συμπολίτες μας.
  Η δράση μας είναι πάντα ανώνυμη και ουσιαστική.
  Έτυχε να μάθουμε ότι προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα και επειδή έχουμε πάρα πολλούς Κύπριους πρόσφυγες σε ολόκληρο το νομό, που ξέρουμε πως όλοι τους υποφέρουν οικονομικά και μένουν σε άθλια αυθαίρετα (ειδικότερα τώρα με την οικονομική κρίση της Ελλάδας-Κύπρου), σκεφτήκαμε παράλληλα να τους βοηθήσουμε με το να σας παρακαλέσουμε όπως χαμηλώσετε τα πρόστιματα των αυθαιρέτων σ’ αυτή την κατηγορία ανθρώπων.
  Είμαστε σίγουροι ότι θα κατανοήσετε την ειδική περίπτωσή τους.
  Σας ευχαριστούμε.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:50 | Ρένα

  Είμαστε γείτονες με κάποιους φτωχούς Κύπριους πρόσφυγες που έχουν φτιάξει ένα μικρό αυθαίρετο σπιτάκι και με τα υπέρογκα προστίματα αυθαιρέτων, αυτοί αδυνατούν να τα πληρώσουν.
  Ήδη όλοι οι γείτονες εδώ στη γειτονιά τους βοηθάμε οικονομικά όσο μπορούμε.
  Παρακαλώ όπως ευαισθητοποιηθείτε, να τους κατατάξετε στις ειδικές κατηγορίες (που γνωρίζω ότι υπάρχουν) προκειμένου να πληρώσουν μικρότερα προστίματα για την τακτοποίηση της οικίας τους.
  Σας ευχαριστώ.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:15 | Χρήστος

  Θέμα 1ο
  Συγχαρητήρια για την πολύ έξυπνη και αποδοτική ιδέα: μέρος του προστίματος των αυθαιρέτων να ξοδεύεται, προκειμένου τα αυθαίρετα σπίτια να γίνονται πιο οικονομικά (ενεργειακά).
  Καλό θα ήτανε να συμπεριλάβετε και την αιολική ενέργεια, είτε με ανεμογεννήτριες, είτε με ηλεκτρικές κυψέλες-panel.
  Θέμα 2ο
  Επί ευκαιρία αυτού του νομοσχεδίου, ορθό θα ήτανε να συμπεριλάβετε στις ειδικές κατηγορίες μειώσεως των προστίμων των αυθαιρέτων και τους Κύπριους πρόσφυγες, όπως τους παλιννοστούντες και άλλες ειδικές ομάδες.

 • 28 Απριλίου 2013, 20:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Σχετικά με το Άρθρο 09

  – Να μην καταλογίζονται ως παραβάσεις και να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής παραβόλου και προστίμου στις περιπτώσεις που υπάρχει μεταβολή της στάθμης του εδάφους σε σχέση με την στάθμη του εδάφους που προβλεπόταν από την Οικοδομική Άδεια, από την οποία μεταβολή δημιουργείται εκχωμάτωση έως 1,2μ από την οροφή του υπογείου στο οικόπεδο, όταν αυτή συνδέεται με ανάλογή μεταβολή της στάθμης του δρόμου που πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας γιατί στις παραπάνω περιπτώσεις το ύψος της οροφής του υπογείου δεν αντίκειται στις διατάξεις του ΝΟΚ (Ν.4067/2012).

  Σχετικά με το Άρθρο 09

  – Σύμφωνα με τον Ν. 4067/9-4-1012 (ΦΕΚ79/Α’) Αρθρ. 14 παρ.1 ι) (Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων) αναφέρονται τα παρακάτω:
  Η απόσταση μεταξύ των κτιρίων του ιδίου ακινήτου μπορούν να απέχουν μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση Δ=2,50μ όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής ή το ύψος στο οποίο εξαντλείται ο συντελεστή. δόμησης δεν ξεπερνά τα 8,50μ.
  Συνεπώς, εφόσον δεν παραβιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη της δόμησης και της κάλυψης και δεν παραβιάζεται η απόσταση των 2,50μ σε κτίρια με ημερομηνία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας προγενέστερης του νόμου να μην καταλογίζονται παραβάσεις και να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής παραβόλου και προστίμου. Έτσι π.χ. σε ένα συγκρότημα κτιρίων με ύψος έως 8,50μ, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με ημιυπαίθριους που είχαν πλάτος ίσο με 2,50μ., στην περίπτωση που οι ημιυπαίθριοι δεν έχουν κατασκευαστεί τα κτίρια θα απέχουν το ένα από το άλλο απόσταση ίση με 2,50μ χωρίς να προκύπτει υπέρβαση δόμησης ή κάλυψης.

  – Γενικά εφόσον αυθαιρεσίες με άλλους ΓΟΚ επιλύονται με τον ΝΟΚ (Ν.4067/2012) και δεν παραβιάζουν πολεοδομικά μεγέθη όπως δόμηση και κάλυψη θα πρέπει να νομιμοποιούνται με απλές διαδικασίες και να μην καταλογίζονται ως παραβάσεις και σε οικοδομές με ημερομηνία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας προγενέστερης του ΝΟΚ.

 • 28 Απριλίου 2013, 18:45 | Ιωαννης Δ. Πρ.

  Α.Κατηγορια 1, Β.Κατηγορια 2. Το χρονικο οριο 09-06-1975(ημ/νια ψηφ.του Συν/ματος) της Κατηγοριας 1, να παραταθει εως 31-12-1983, που αποτελει πολεοδομικο οροσημο για τακτοποιση αυθαιρετων (Νομος Τριτση),ωστε να υπαχθουν στην κατηγορια αυτη αυθαιρετα που δεν δηλωθηκαν τοτε.Ετσι η Κατηγορια 2 συνχωνευεται με την Κατηγορια 1. Στην περιπτωση που στο ακινητο πραγματοποιηθηκαν αυθαιρεσιες μετα την 31-12-1983,αυτες να καταγραφωνται σε αλλο φυλλο καταγραφης και να τακτοποιουνται με το ιδιο παραβολο και την καταβολη του αναλογου ενιαιου ειδικου προστιμου. Γ.Κατηγορια 3. Στην Κατηγορια αυτη πρεπει να υπαχθουν και μικρουπερβασεις του Π.Κ. και του Σ.Δ.(σε ποσοστο η σε Τετρ.Μετρα). Επισης εξωτερικες ακαλυπτες απλες κλιμακες ανοδου προς οροφο η δωμα.

 • 28 Απριλίου 2013, 18:44 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Στη κατηγορία 3 παρ.ιστ. να προστεθεί εδάφιο ως εξής. Το αυτό ισχύει και για κτίριο η αυτοτελή ιδιοκτησία με διαφοροποιημενη κάτοψη σε σχέση με την προβλεπόμενη στην οικ. αδεια με τις αυτές προϋποθέσεις μεταβολής εξωτερικών διαστάσεων και εμβαδού. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα χιλιάδων κτισμάτων που κτίστηκαν εφαρμόζοντας διαφορετική κάτοψη από τη προβλεπόμενη στην οικ. άδεια χωρίς άλλες πολεοδομικές υπερβάσεις,όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.

 • 28 Απριλίου 2013, 18:36 | ΝΙΚΟΣ Ι. Κ.

  Γ. Κατηγορία 3.
  Να συμπεριληφθούν και κλίμακες κύριας εισόδου που οδηγούν στο υπερυψομένο ισόγειο και δεν εδράζονται σε επίχωση, όπως προβλέπουν τα εχεδια της οικοδομικής άδειας.

 • 28 Απριλίου 2013, 17:06 | Α.Γ

  Ε.Κατηγορία 5

  Ε.Κατηγορία 5
  Πρέπει να διευκρινσθούν οι προυποθέσεις του άρθρου 9 που καθορίζουν την ένταξη των αυθαίρετων κατασκευών στην κατηγορία 5 και οι οποίες είναι:»Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 του παρόντος που δεν συμπεριλαμβάνονται τις κατηγορίες 1-4 του παρόντος άρθρου.»
  σε σχέση με περιορισμούς που καθορίζονται στο άρθρο 8 και οι οποίοι είναι:»Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α’210), είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α’249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.»
  Το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 8 καθορίζει περιορισμούς ως προς τις χρήσεις πέραν των καθοριζομένων στο άρθρο 2 παρ.1

 • 28 Απριλίου 2013, 16:36 | Σταυρούλα Ε. Σουρτζή

  Στην κατηγορία 3 να συμπεριληφθούν:
  Τζάκια με τις καπνοδόχους και τις απολήξεις των καμινάδων τους. Οι καμινάδες ενδέχεται να βρίσκονται εντός του κτιριακού όγκου είτε εκτός περιγράμματος σαν αρχιτεκτονική προεξοχή (μέχρι 40cm) από την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου. Τα τζάκια – καπνοδόχοι να μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε συνολικά για το κτίριο είτε για κάθε ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία με σύμφωνη γνώμη υπολοίπων συνιδιοκτητών.
  Μετακίνηση αγωγών αποχέτευσης και ύδρευσης.
  Γενικότερα διαφορετική διάταξη των ανοιγμάτων αρκεί αυτή η διαφορετική διάταξη να τηρείται με συνέπεια στο σύνολο του κτιρίου ή να υπάρχει η συγκατάθεση – σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

 • 28 Απριλίου 2013, 15:38 | nikos

  Πρεπει να προβλεφθει τακτοποιηση για αυθαιρετα που βρισκονται εντος ΓΠΣ, και νομιμοποιηση τους με την ολοκληρωση του σχεδιου πολης δηλαδη της πραξης εφαρμογης, ανεξαρτητα απο το χρονο κατασκευης τους δηλαδη και μετα την 28/7/2011 εως και την ψηφιση αυτου του νομου.

 • 28 Απριλίου 2013, 14:52 | Μάριος

  Εν’ όψει του σχεδίου νόμου 4042/12 (Α’24) άρθρο 70 που δημοσιεύθηκε στις 09/04/2012 στην ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ με αριθμό φύλλου 79 περί των προστίμων των αυθαιρέτων, πληροφορήθηκα ότι εκτός από μεγάλη μείωση των προστίμων των παλιννοστούντων Ελλήνων που ορθώς πράξατε με πρόσφατο νόμο, έχετε συμπεριλάβει στην ίδια κατηγορία και τους μουσουλμάνους της Θράκης, (που πολύ κακώς κάνατε) αψηφώντας την πρώτη ευπαθή κατηγορία τους Κύπριους πρόσφυγες, που βρίσκονται στην Ελλάδα.
  Όλοι γνωρίζουμε ότι εξαιτίας της ελληνικής χουντικής κυβέρνησης , με το προδοτικό τους πραξικόπημα το 1974, προκάλεσε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με αποτέλεσμα η μισή Κύπρος να γίνει ανεπίστρεπτα τουρκική και 250.000 ελληνοκύπριοι να γίνουν πρόσφυγες.
  Εδώ και 39 χρόνια το ελληνικό κράτος αψήφησε εντελώς τους ελληνοκύπριους και τώρα μ’ αυτό το νομοσχέδιο, σας δίνεται η ευκαιρία να βοηθήσετε (είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε) με παρόμοιες μειώσεις προστίμων των αυθαιρέτων σπιτιών των προσφύγων.
  Μην ξεχνάτε ότι με την καταστροφή της Κύπρου, επανήλθε η δημοκρατία στην Ελλάδα.
  Παρακαλώ δείτε το θέμα από την ανθρώπινη του πλευρά.
  Είμαι σίγουρος ότι θα το αντιμετωπίσετε σωστά και δίκαια.
  Διερωτηθείτε το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος, αν έστω και ένας Έλληνας θα ήταν σύμφωνος να χαρίζονται προστίματα σε μουσουλμάνους της Θράκης και όχι σε ελληνοκύπριους πρόσφυγες.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • 28 Απριλίου 2013, 14:42 | ΠΟΛΥΜΙΔΗΣ

  θεωρουμε οτι πρεπει να συμπληρωθει με τις ακολουθες περιπτωσεις

  Γ. Κατηγορία 3.

  β1.ΡΑΜΠΕΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ της Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5% ΚΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΟΥΣ
  δ. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφανείας τους έως10%
  η1.ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ανοικτες η κλειστες ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 20τμ (ΠΟΤΙΣΜΑ) ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
  θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 2,5 Χ 2,5 και ύψους έως 2,50 μ.
  ια1.ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Η ΠΕΡΙΤΟΙΧΟΙΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μ περαν του επιτρεπομενου
  ιγ. Αποθηκες μεγιστης επιφανειας 20ΤΜ και υψουσ εως και 2,50μ.
  ιη1.ΣΤΕΓΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΜΕ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 2μ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,20μ.
  Δ.Κατηγορια 4.
  β. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ…. αυθαίρετες κατασκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου ή ακαλύπτου χώρου.

 • 28 Απριλίου 2013, 12:04 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

  ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
  Εκτιμώ ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα μειώσεως του ειδικού προστίμου για αυθαίρετους ιερούς ναούς και εξωκλήσια. Υπάρχουν πολλά σωματεία, αδελφότητες και σύλλογοι,αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι έχουν ανεγείρει ιερούς ναούς και εξωκλήσια. Οι ναοί αυτοί λειτουργούνται κανονικά, πολλοί από αυτούς και κάθε Κυριακή, έχουν καθιερωθεί στον τοπικό πληθυσμό και εξυπηρετούν λατρευτικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
  Οι ιεροί αυτοί ναοί θα μπορούσαν να υπαχθούν στην κατηγορία 1, με πληρωμή παραβόλου μόνο 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής των.

 • 28 Απριλίου 2013, 12:35 | Γιάννης

  Άρθρο 9 παράγρ.Α :
  Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι απαιτείται μόνο αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και τεχνική έκθεση, ενώ στο σχέδιο νόμου ζητείται να χορηγηθούν από το άρθρο 11 τα έγγραφα 1 έως 5, 7, 11. Τί ισχύει τελικά;
  Άρθρο 9 παράγρ.Β :
  Πως θα υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό τέλος, εφόσον προβλέπεται ότι δεν συντάσσονται σχέδια;
  Άρθρο 9 παράγρ.Δ κατηγ.4:
  Το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται στον ακάλυπτο σημαίνει ότι δεν τακτοποιούνται οι κατ’επέκταση παράνομες κατασκευές;

  Γενικά:
  Με ποια διαδικασία τακτοποιήσεις με το Ν.3843/10 και Ν.4014/11 (που πληρούν τις προυποθέσεις) θα εξαιρούνται αυτόματα από την κατεδάφιση; Θα πρέπει να το αιτείται ο μηχ/κος πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτότητας κτιρίου;

 • 28 Απριλίου 2013, 09:04 | D. Aronis

  Δηλαδή, γήπεδα όπως του Παναθηναϊκού, δεν μπορούν να μπουν σε καμία από τις κατηγορίες?

 • 28 Απριλίου 2013, 09:09 | Δ. Ιγνατιάδη

  Επανέρχομαι σε ζητήματα τα οποία ϕοβάμαι θα δημιουργήσουν πάλι προβλήματα στους συναδέλϕους μηχανικούς που θα πρέπει να βοηθήσουν τον κόσμο που θέλει να μπει στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Φοβάμαι, ο συνδυασμός με το άρθρο 23 επιβάλλει να ξαναδείτε τις διατυπώσεις και του άρθρου 9, που είναι τόσο σημαντικό αϕού θέτει τις κατηγορίες αυθαιρέτων. Για παράδειγμα, στην κατηγορία 4 θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τις περιπτώσεις εκείνες που η άδεια σήμερα δεν υϕίσταται γιατί ανακλήθηκε ή ακύρωθηκε ή ό,τι άλλο. Άρα θα πρέπει να λέμε «που προβλέπονται ή προβλέπονταν από την οικοδομική άδεια». Αντίστοιχα, εξίσου ασαϕείς οι προβλέψεις για την κατηγορία 5

  Δήμητρα Ιγνατιάδη Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ

 • 28 Απριλίου 2013, 07:57 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Στην Κατηγορια 3 του αρθρου 9 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ οι αλλαγες στις απλες υδραυλικες εγκαταστασεις δηλαδη στην υδρευση, αποχετευση και απορροη ομβριων.
  ΕΠΙΣΗΣ οι αλλαγες στην εσωτερικη διαρρυθμιση απο την λειτουργικη ενοποιηση των ημιυπαιθριων χωρων, για τους οποιους εγινε περαιωση αλλαγης χρησης αυτων με τον Ν. 3843/2010 και ακομη και αλλων χωρων για τους οποιους εγινε περαιωση.

 • 28 Απριλίου 2013, 01:25 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  Η εξαίρεση από κατεδάφιση δεν συνεπάγεται και νομιμοποίηση. Στον 4014 υπήρχε η δυνατότητα νομιμοποίησης με το άρθρο 26. Για άδεια λειτουργίας ζητάνε πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος, οπότε δεν θα αρκεί η δήλωση με τον παρόντα νόμο και πρέπει να γίνει συμπληρωματική διαδικασία στην πολεοδομία. Επίσης στις ΔΟΥ δεν δέχονται την εξαίρεση από κατεδάφιση ως οικοδομική άδεια και δεν δίνουν φορολογική απαλλαγή για τα συμβόλαια. Μήπως θα έπρεπε να διατηρήσετε το άρθρο 26 του Ν.4014 ώστε κάποιος πληρώνοντας παράβολο αν μπορεί να νομιμοποιήσει μέσα σε 3 χρόνια? Μήπως επίσης θα έπρεπε να δώσετε σαφείς οδηγίες αντιμετώπισης και από τις άλλες υπηρεσίες? Πχ με τον 4014 μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν εμπλέκεται ή όχι το ΙΚΑ στις νομιμοποιήσεις.

 • 28 Απριλίου 2013, 01:04 | ΑΝΕΣΤΗΣ

  – Τι παράβαση μπορεί να θεωρηθεί η αλλαγή στατικών, πχ η διαφορετική θέση του κλιμακοστασίου σε μία οικοδομή και πώς μπορεί να τακτοποιηθεί? Θεωρείται ως διαφορετική διαμερισμάτωση?

  – Όταν ένα κτίριο μπαίνει λίγο στο γειτονικό οικόπεδο πώς αντιμετωπίζεται?

  – Η υπέρβαση ύψους να είναι με εφάπαξ 500€ κι όχι ανάλογα με τα μ2. Πχ όταν ένας όροφος είναι 30εκ πιο ψηλός, σε μία πλάκα 500μ2 μπορεί να βγάζει πρόστιμο 7000€ που είναι υπερβολικό σε σχέση με άλλες σοβαρότερες παραβάσεις.

  – ιη: Να προστεθούν και τα πρόχειρα θερμοκήπια από νάυλον στις κατοικίες στα χωριά, ή καλύτερα να εξαιρούνται τελείως από πρόστιμο και να το αναφέρετε.

  – «ιζ. Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού». Να γίνει πιο συγκεκριμένο με παραδείγματα. Γιατί στον κτιριοδομικό κανονισμό αναφέρονται και οι χρήσεις, δηλαδή κι η αλλαγή χρήσης παράβαση κτιριοδομικού θεωρείται?

  – «….40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια» εννοεί τα επιτρεπόμενα ή τα πραγματοποιούμενα μεγέθη που αναφέρονται στην οικοδομική άδεια?

 • 27 Απριλίου 2013, 22:51 | Σύλλογος ανέγερσης Ι.Ν. και ανάπλασης της περιοχής Ζωγράφου

  Κύριοι,
  παρατηρήσαμε ένα κοινωνικό πρόβλημα που προέκυψε από την εφαρμογή των νόμων 4014/2011 και 4030/2011.
  Στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου μας συμμετέχουμε στην δημόσια διαβούλευση και προτείνουμε να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011 ως εξής: «Στην περίπτωση για το ακίνητο έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία.» Δηλαδή προστίθεται η φράση «…ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία…»
  Έτσι, θα υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπιστία του κράτους καθότι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τα ευεργετήματα του νόμου και οι πτωχοί πολίτες.
  Παράδειγμα, έστω ένας βιοπαλαιστής πατέρας δύο παιδιών, που ζει σε μια ισόγεια οικία, και για το ακίνητο υπάρχει σύμφωνο οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το ισόγειο σπίτι αποτελεί τη μια συνιδιοκτησία και το δικαίωμα υψούν αποτελεί την άλλη συνιδιοκτησία. Λόγω οικονομικής δυσπραγίας έχει ο πατέρας και για τις δυο συνιδιοκτησίες την πλήρη κυριότητα. Δεν είχε τα χρήματα να μεταβιβάσει τις συνιδιοκτησίες στα παιδιά του. Επειδή τα παιδιά μεγάλωσαν έκλεισε την βεράντα του ισογείου διαμερίσματος και την μετέτρεψε σε δωμάτιο και το τακτοποίησε το 2012 με τον νόμο 4014/2011 πληρώνοντας 7000 ευρώ πρόστιμο και την αμοιβή του μηχανικού. Εάν θελήσει να κτίσει για το άλλο του παιδί, νέο σπίτι πάνω από το παλιό χρησιμοποιώντας το δικαίωμα υψούν, τότε θα αφαιρεθούν τα μέτρα της τακτοποιημένης βεράντας από τα τετραγωνικά που θα μπορούσε να κτίσει. Έτσι μετά τον θάνατο του πατέρα, το πρώτο παιδί θα πάρει το ισόγειο διαμέρισμα συν την τακτοποιημένη βεράντα, ενώ το δεύτερο παιδί θα πάρει μικρότερο σπίτι από τον αδελφό του κατά δύο δωμάτια και αδικείται κατάφορα.
  Αντίθετα ένας πλούσιος και πονηρός εργολάβος κατασκευαστής που έκτισε μονομιάς μια πολυκατοικία και την χώρισε με σύμφωνα οριζόντιας ιδιοκτησίας και έκανε αυθαίρετες κατασκευές σε κάθε διαμέρισμα κλείνοντας βεράντες, έχει το δικαίωμα να τις τακτοποιήσει και να μεταβιβάσει τα παράνομα διαμερίσματα. Ο κάθε νέος αγοραστής δεν θα επηρεάζει με τις παράνομες κατασκευές του τους άλλους συνιδιοκτήτες και δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ των ενοίκων. Αντίθετα τα δυο αδέλφια θα διαπληκτιστούν και θα είναι μια ζωή στο ίδιο σπίτι παρεξηγημένα.
  Ο πτωχός βιοπαλαιστής και τα απιδιά του είναι οι αδικημένοι και ο πλούσιος ο κατασκευαστής είναι ο ωφελημένος με τον νόμο 4030/2011.
  Αυτή την αδικία οφείλει να την διορθώσει ο νέος νόμος. Πρέπει να βοηθηθεί και ο κάθε βιοπαλαιστή πολίτη.
  Παρακαλώ να φροντίσετε να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παρ. 2 του 4030/2011

 • 27 Απριλίου 2013, 22:25 | Δρ. Παπαγιαννόπουλος Βίκτωρ

  Σας παρακαλώ να φροντίσετε στο νέο νόμο να διορθωθεί μια σοβαρή παράβλεψη των νόμων 4014/2011 και 4030/2011.
  Συγκεκριμένα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παράγραφος 2 του νόμου 4030/2011 ως εξής: «Στην περίπτωση για το ακίνητο έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία.» Δηλαδή προστίθεται η φράση «…ή από το ίδιο συνιδιοκτήτη για άλλη συνιδιοκτησία…»
  Έτσι, θα υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπιστία του κράτους καθότι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τα ευεργετήματα του νόμου και οι πτωχοί πολίτες.
  Παράδειγμα, έστω ένας βιοπαλαιστής πατέρας δύο παιδιών, που ζει σε μια ισόγεια οικία, και για το ακίνητο υπάρχει σύμφωνο οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το ισόγειο σπίτι αποτελεί τη μια συνιδιοκτησία και το δικαίωμα υψούν αποτελεί την άλλη συνιδιοκτησία. Λόγω οικονομικής δυσπραγίας έχει ο πατέρας και για τις δυο συνιδιοκτησίες την πλήρη κυριότητα. Δεν είχε τα χρήματα να μεταβιβάσει τις συνιδιοκτησίες στα παιδιά του. Επειδή τα παιδιά μεγάλωσαν έκλεισε την βεράντα του ισογείου διαμερίσματος και την μετέτρεψε σε δωμάτιο και το τακτοποίησε το 2012 με τον νόμο 4014/2011 πληρώνοντας 7000 ευρώ πρόστιμο και την αμοιβή του μηχανικού. Εάν θελήσει να κτίσει για το άλλο του παιδί, νέο σπίτι πάνω από το παλιό χρησιμοποιώντας το δικαίωμα υψούν, τότε θα αφαιρεθούν τα μέτρα της τακτοποιημένης βεράντας από τα τετραγωνικά που θα μπορούσε να κτίσει. Έτσι μετά τον θάνατο του πατέρα, το πρώτο παιδί θα πάρει το ισόγειο διαμέρισμα συν την τακτοποιημένη βεράντα, ενώ το δεύτερο παιδί θα πάρει μικρότερο σπίτι από τον αδελφό του κατά δύο δωμάτια και αδικείται κατάφορα.
  Αντίθετα ένας πλούσιος και πονηρός εργολάβος κατασκευαστής που έκτισε μονομιάς μια πολυκατοικία και την χώρισε με σύμφωνα οριζόντιας ιδιοκτησίας και έκανε αυθαίρετες κατασκευές σε κάθε διαμέρισμα κλείνοντας βεράντες, έχει το δικαίωμα να τις τακτοποιήσει και να μεταβιβάσει τα παράνομα διαμερίσματα. Ο κάθε νέος αγοραστής δεν θα επηρεάζει με τις παράνομες κατασκευές του τους άλλους συνιδιοκτήτες και δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ των ενοίκων. Αντίθετα τα δυο αδέλφια θα διαπληκτιστούν και θα είναι μια ζωή στο ίδιο σπίτι παρεξηγημένα.
  Ο πτωχός βιοπαλαιστής και τα απιδιά του είναι οι αδικημένοι και ο πλούσιος ο κατασκευαστής είναι ο ωφελημένος με τον νόμο 4030/2011.
  Αυτή την αδικία οφείλει να την διορθώσει ο νέος νόμος. Πρέπει να βοηθηθεί και ο κάθε βιοπαλαιστή πολίτη.
  Παρακαλώ να φροντίσετε να τροποποιηθεί το άρθρο 51, παρ. 2 του 4030/2011

 • 27 Απριλίου 2013, 19:12 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Για την εφαρμογη του αρ. 9 Κατηγορια 4 παρ αα) και του αρ. 18 παρ. 2,3 ΕΠΕΙΔΗ υπαρχουν πολοι συνδιασμοι των ισχυοντων πολεοδομικων μεγεθων σε διαφορετικες χρονους (εμμεσος ΣΔ, αριθμητικος ΣΔ, μειωμενος ΣΔ, αναλογικος ΣΔ, προσθηκη 12τ.μ.) σε διαφορετικα τμηματα της οικοδομης, απο διαφορετικες αδειες, απο διαφορετικα ποσοστα ιδιοκτησιας στις οριζοντιες και καθετες ιδιοκτησιες, που πολλες φορες αντιστοιχουν και σε διαφορετικες επιφανειες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να υπαρχει παραρτημα οπου με συγκεκριμενες αλγεβρικες ισοτητες πολεοδ. μεγεθων και επιφανειων να αντιστοιχουν μονοσημαντα στα μεγεθη για την συγκριση του 40% σε ολους τους πιθανους συνδιασμους που ζητα ο νομοθετης. ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ.
  Σε ολες τις περιπτωσεις οπου θα χρησιμοποηθουν τα μεγεθη των αυθαιρετων επιφανειων ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΑΥΞ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 40% Κ.Α.).

 • 27 Απριλίου 2013, 19:25 | Σύνδεσμος Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών

  Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα υπαγωγής στην ρύθμιση και των αυθαίρετων εγκαταστάσεων επί του αιγιαλού και της παραλίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Από την ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις μια μονάδας, όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις ελλιμενισμού των σκαφών (προβλήτες) διότι αποτελούν ζωτικό και αναπόσπαστο τμήμα για την λειτουργία της. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις των μονάδων δεν αφορά μονάχα την παραγωγική διαδικασία, αλλά πρωτίστως ικανοποιεί ζητήματα ασφαλείας των εργαζομένων.

 • Θεωρώ πως οι κατασκευές και χρήσεις πριν το 1983 θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, αφού το έτος αυτό ουσιαστικά λειτούργησε ο πρώτος νόμος για να δηλωθούν αυθαίρετες κατασκευές. Επίσης την ημερομηνία 09.06.1975 έγινε κάτι σημαντικό που θα μπορούσε να οριοθετήσει τα κτίρια;

 • 27 Απριλίου 2013, 15:59 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Για τις μικρές παραβάσεις συμφωνώ με τις προτάσεις των ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (Μικροπαραβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, όπως κλεισμένοι φωταγωγοί).
  Γενικότερα απαιτείται και η διατήρηση σε ισχύ των προηγούμενων διατάξεων για τις Μικρές Παραβάσεις του άρθ.9 παρ.8 Ν.1512/85 ή την Αποφ.7587/04 ΦΕΚ-372/Β/04, για τις οποίες προσθέτω σχετικό σχόλιο στις Μεταβατικές διατάξεις (στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου)

 • 27 Απριλίου 2013, 14:20 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 9
  Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
  ιζ. Πρέπει να διευκρινιστεί ποιές παραβιάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού θεωρούνται παραβάσεις και πρέπει να δηλώνονται. Κινδυνεύουνε όλα τα κτίσματα, μ’αυτήν την διάταξη, να έχουν τουλάχιστον μία παράβαση.

 • 27 Απριλίου 2013, 13:21 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 9
  Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
  γ. Oι Ν.3843/10 & 4014/11 αναφερόταν σε συγκεκριμμένο χρονικό διάστημα τακτοποίησης (40 ή 30 χρόνια), ενώ με τον 3775/2009 υπήρχε τακτοποίηση χωρίς χρονικό περιορισμό. Άρα κακώς μπαίνουν οι 3 νόμοι στην ίδια λογική.
  Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
  ε. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό 10% αλλαγής των διαστάσεων των ανοιγμάτων. Δηλαδή ένα άνοιγμα 1,20*2,40 εάν γίνει 1,40*2,40 μεγαλύτερη αύξηση του 10% (1,20*1,10=1,32) θα θεωρείται μεγάλη παράβαση???

 • 27 Απριλίου 2013, 12:56 | Μαρινος

  Σε οικοδομες με αδεια που κατασκευασθηκαν αυθαίρετες κατασκευες για να βελτιώσουν την λειτουργία της οικοδομης και κατα συνεπεια τήν ποιοτητα ζωης των συνιδιοκτητων, οπως οικίσκοι, γιά τον ανελκυστηρα ,το κλιμακοστασιο,βασεις κεραιών ΤV,Στεγαστρα,κ.λ.π θα πρεπει να επιτραπει η οριστικη τακτοπιηση αυτών.Αυτό θα γινει οταν με τον παροντα Νομο χαρακτηρισθούν μικρές παραβασεις καισυμπεριληφθούν σήν κατηγορία Γ3 μέ τήν δυνατότηητα τήν αιτηση υπαγωγης να μπορεί να την υποβαλει οιοσδηποτε συνιοδιοκτητης.

 • 27 Απριλίου 2013, 11:37 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

  Σχόλιο για το άρθρο 09: Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων
  Γ. Κατηγορία 3. Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις.

  Προτείνω να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι περιπτώσεις οι οποίες δεν αφορούν σε παραβάσεις υπέρβασης πολεοδομικών όρων, στην κατηγορία 3 (Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις):

  (ιθ) οι κατά παράβαση ή υπέρβαση οικοδομικής αδείας, εκτελεσθείσες δομικές ενισχύσεις στον φέροντα οργανισμό κατασκευών, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται νόμιμη οικοδομική άδεια επισκευής ή ενίσχυσης από τον αρμόδιο φορέα (Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, Πολεοδομική Υπηρεσία) βάσει υποβληθείσας σχετικής μελέτης στην οποία είχαν αποτυπωθεί επαρκώς οι διαστάσεις του προς ενίσχυση κτιρίου ώστε να προκύπτει η υφιστάμενη δόμηση κατά την έκδοση της οικοδομικής αδείας και τηρούνται οι όροι και ανοχές υπέρβασης διαστάσεων όπως περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ. 86845/302γ/16-10-1999 (ΦΕΚ Β 2036/1999 «Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων»). Στις κατασκευές αυτές εφ΄ όσον αποτελούνται το πολύ από δύο (2) ορόφους και έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός, κατ’ εξαίρεση των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου επιτρέπεται έκδοση άδειας αποπεράτωσης ή/και αλλαγής χρήσης υπό την προϋπόθεση ύπαρξης στατικής επάρκειας για την αποπερατωμένη κατασκευή και χρήση, η οποία μπορεί να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού.

  (ιι) οι παραβάσεις που περιγράφονται στην Υπουργική απόφαση Αριθ. οικ. 7857/12-2-2004 (ΦΕΚ Β 372 2004 «Καθορισμός των μικρών παραβάσεων που μπορούν να εξαιρεθούν από κατεδάφιση κατά το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν.1512/85»).

  Αιτιολόγηση

  (ιθ) Με την αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ. 86845/302γ/16-10-1999 (ΦΕΚ Β 2036/1999) με θέμα «Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων» προσδιορίζονται οι δυνατότητες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού υφισταμένων κτιρίων όταν από έλεγχο προκύπτει ότι η αυτός δεν παραλαμβάνει με την απαιτούμενη ασφάλεια τα φορτία των ορόφων που υπάρχουν (περιπτώσεις π.χ. επισκευάσιμων σεισμόπληκτων, πυρόπληκτων κτιρίων). Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι ανεκτές πολεοδομικές υπερβάσεις (ανοχές) για την ενισχυμένη κατασκευή.
  Στις περισσότερες σεισμόπληκτες , πυρόπληκτες κλπ περιοχές της χώρας (κυρίως σε χωριά, οικισμούς αλλά και σε πόλεις που επλήγησαν από θεομηνίες) υπάρχουν πολλές οικοδομές για τις οποίες εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες επισκευής και στις οποίες εκτελέστηκαν δομικές ενισχύσεις κατά διαφορετικές από τις προβλεπόμενες κατά την αρχική μελέτη και δεν αναθεωρήθηκαν ποτέ οι σχετικές οικοδομικές άδειες τροποποίησης μελέτης.
  (Αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα: αντί μανδύα σε λιθοδομή εφαρμόστηκε εσωτερικό κατακόρυφο και οριζόντιο στοιχείο (θεμελιοδοκός, υποστύλωμα, δοκός σύζευξης), αντί ανακατασκευής ξύλινου πατώματος εφαρμόστηκε σκυρόδεμα ή χαλύβδινες δοκοί ή πλάκα από σκυρόδεμα, αντί ξύλινων (ή μεταλλικών) ζευκτών στέγης τοποθετήθηκαν χαλύβδινα (ή ξύλινα) ζευκτά ή σκυρόδεμα κλπ).
  Για αυτές τις κατασκευές, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί στατική επάρκεια ή ανεπάρκεια του ενισχυμένου φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τεχνική κριτική θεώρηση επί της αρχικής μελέτης ενίσχυσης σε σύγκριση με την υλοποιημένη κατασκευή. Στις περισσότερες περιπτώσεις και λόγω της φύσης αυτών των κατασκευών είναι δυνατόν να εκδοθεί η σχετική υπεύθυνη βεβαίωση στατικής επάρκειας από υπεύθυνο μηχανικό ή άλλως, κατόπιν σύνταξης σχετικού δελτίου δομικής τρωτότητας, και εφ’ όσον επιβάλλεται από τις λοιπές διατάξεις για την προβλεπόμενη χρήση, να εκπονηθεί μελέτη σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων για τα αναγκαία μέτρα επιπρόσθετης ενίσχυσης όπου απαιτούνται.
  Αυτές οι κατασκευές, εφ’ όσον τεκμηριωμένα δεν παράγουν υπερβάσεις των υφισταμένων επιφανειών και μεταβολές όγκου (εκτός των επιτρεπομένων κατά περίπτωση ανοχών) σε σύγκριση με αυτές που αποτυπώνονται στις εκδοθείσες αρχικές οικοδομικές άδειες, μπορούν να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των μικρών κτιριοδομικών παραβάσεων.
  (ιι) Με την αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση Αριθ. οικ. 7587/12-2-2004 (ΦΕΚ Β’ 372/2004) με θέμα «Καθορισμός των μικρών παραβάσεων που μπορούν να εξαιρεθούν από κατεδάφιση κατά το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν.1512/85» προσδιορίστηκε πλήθος μικρών παραβάσεων για τις οποίες θεσπίστηκε η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση και η μεταβολή του ετήσιου προστίμου διατήρησης σε εφ’ άπαξ καταβολή προστίμου ίσου με το πρόστιμο ανέγερσης. Η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, είτε από τον Προϊστάμενο της Πολεοδομικής Υπηρεσίας είτε από τον Νομάρχη, αναλόγως των ορίων υπέρβασης. Με τη χορήγηση της απόφασης εξαίρεσης, δεν επιβάλλονται οι λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 1337/83 για τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς.

  Παρατήρηση.
  Είναι σημαντικό οι ανωτέρω περιπτώσεις να περιγραφούν ρητά (είτε με παραπομπή στις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις είτε με επαναδιατύπωση του κειμένου αυτών στην κατηγορία 3 του άρθρου 09 του Νόμου) διότι αφ’ ενός τυγχάνουν γενικής εφαρμογής αφ’ ετέρου δε, θα αποφευχθεί μέγα πλήθος ασαφειών ερμηνείας, ερωτημάτων κλπ.

  Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σε μέγα πλήθος κτισμάτων τα οποία δεν έχουν πολεοδομικές παραβάσεις, να δηλωθούν και να νομιμοποιηθούν με μικρό κόστος και να απελευθερωθεί η δυνατότητα εμπράγματων δικαιοπραξιών σε αυτά (στατιστικώς, πρόκειται κυρίως για γονικές παροχές και πράξεις διανομής σε κληρονομιές).

  Εν γένει, θα πρέπει να ταξινομηθεί ουσιωδώς η (αυθαίρετα) επαυξημένη ενίσχυση του φέροντος οργανισμού νομίμως υφιστάμενου κτίσματος (για το οποίο εκδόθηκε συγκεκριμένη άδεια επισκευής λόγω σεισμού κλπ θεομηνιών) σε σύγκριση με τις λοιπές πολεοδομικές παραβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αύξηση δομημένης επιφάνειας, όγκου κλπ.

 • 27 Απριλίου 2013, 07:08 | Λ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ

  Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων που βρίσκονται σε εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ), Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) ή άλλου τύπου σχεδιασμό και προβλέπονται ως περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης Α΄ κατοικίας ή Β΄ κατοικίας και έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης εφόσον καταβληθεί το παράβολο και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την κύρωση της πράξης εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου NA MHN οφείλουν άλλο πρόστιμο οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου – δεδομένου ότι θα πρέπει κατά την έκδοση της άδειας να καταβληθούν εκ νέου ποσά για νομιμοποιήσεις, εισφορές σε γή και χρήμα κλπ.

 • 27 Απριλίου 2013, 01:46 | Ράνος

  Σχετικά με τη μείωση των προστίμων των αυθαιρέτων, παρακαλώ λάβετε υπ’ όψιν να συμπεριλάβετε και τους ελληνοκύπριους πρόσφυγες, που βρίσκονται στη χώρα μας εδώ και 40 χρόνια, που εξαιτίας μιας αλλόφρονης ελληνικής κυβέρνησης της χούντας βρίσκονται στην άσχημη αυτή θέση.
  Δεν είναι δυνατόν να εξαιρείτε τους μουσουλμάνους της Θράκης και να μην εξαιρείτε τους ελληνοκύπριους πρόσφυγες.
  Είμαι σίγουρος ότι με την επισήμανση μου αυτή, θα συμπεριλάβετε και αυτούς τους αδικημένους ανθρώπους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
  Σας ευχαριστώ.

 • 26 Απριλίου 2013, 23:38 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αναφορικά με τη Γ. Κατηγορία 3.
  σχετικά με τη ι. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μ.
  προτείνω την αλλαγή της ως εξής:

  ι. Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους άνω του 1,50μ και έως 2,50μ.
  Δηλαδή κάτω απο 1,50μ να μην θεωρίται καν παράβαση(ως «επιτρεπτή» διαμόρφωση κατά το ΓΟΚ 85) και απο κεί και πέρα να σκεφτούμε ότι σε ορισμένες περιοχές, με κλίσεις εδάφους 30 ως 50% η διαμόρφωση δεν μπορεί να γίνει με επίπεδα μικρότερου ύψους σε καμμία περίπτωση.
  Άρα στην ουσία δίνουμε μεγαλύτερες ανοχές στα ύψη μιας διαμόρφωσης, τιμωρώντας τες με το πρόστιμο όχι γιατί αυτές δεν προσαρμόζονται στο φυσικό έδαφος αλλά διότι απλά παρελήφθησαν απο το διάγραμμα κάλυψης και διαμόρφωσης του ακαλύπτου και πιθανόν και απο τα υπόλοιπα σχέδια, όπου έπρεπε να εμφανίζονται.

 • 26 Απριλίου 2013, 23:47 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αναφορικά με τη Γ. Κατηγορία 3.
  1)θεωρώ μεγάλη αντίθεση το να νομιμοποιούνται δεκάδες και εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα σε αυθαίρετα κτίσματα και ταυτόχρονα να θεωρούνται έστω ως μικροπαραβάσεις και να πληρώνουν πρόστιμο, κατασκευές στον ακάλυπτο χώρο οι οποίες ήταν πάντα επιτρεπτές(με όλους τους ΓΟΚ) η ακόμη και αυτονόητες.
  Γι’αυτό προτείνω να απαλειφθούν πλήρως (να μην χαρακτηρίζονται καν ως μικροπαραβάσεις) οι παρακάτω:
  α,β,γ,ε,στ,η,ι,ιβ,ιε
  Για κάποιες απο τις παραπάνω περιπτώσεις που η αναφορά στο μέγεθος του ύψους είναι συμβατή, να τίθεται απλά ως μόνος περιορισμός (για τη μη θεώρηση τους ως παραβάσεων) η μη υπέρβαση του ύψους αυτών πάνω απο ένα όριο. Για κάποιες άλλες που μπορεί να συναρτώνται με τη ταυτότητα του κτιρίου να τίθεται ως μοναδική απαίτηση η ενημέρωση του φακέλλου της οικ. αδείας.

 • 26 Απριλίου 2013, 22:05 | ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αναφορικά με τη Δ. Κατηγορία 4, δίνω το παρακάτω παράδειγμα:
  Σε τρία όμορα και αυτοτελή οικόπεδα με εμβαδόν καθενός εξ’ αυτών 1200τμ,
  Έχομε τους ιδιοκτήτες Α, Β και Γ οι οποίοι ανέγειραν οικοδομές μετά την έκδοση των
  αντίστοιχων οικοδομικών αδειών. Ο συτελεστής δόμησης στη περιοχή είναι 0,80, οπότε
  η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για το καθένα από τα οικόπεδα είναι 1200χ0,80=960τμ.
  Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια του καθενός και το τι κατασκευάστηκε έχουμε τα εξης στοιχεία:
  Ο Α μπορεί βάσει αδείας να ανεγείρει κτίσμα με 120τμ δόμηση αλλά στη πράξη γίνεται 174τμ
  Ο Β μπορεί βάσει αδείας να ανεγείρει κτίσμα με 240τμ δόμηση αλλά στη πράξη γίνεται 430τμ
  Ο Γ μπορεί βάσει αδείας να ανεγείρει κτίσμα με 960τμ δόμηση αλλά στη πράξη γίνεται 1344τμ
  Υποθέτουμε ότι τα τυχόν ποσοστά υπέρβασης σε κάλυψη και ύψος δεν είναι απαγορευτικά για κανένα από τους τρεις ως προς την υπαγωγή στη παρ. αα), επίσης ότι ισχύει η προυπόθεση της μη παραβίασης του προκηπίου και του υποχρεωτικά ακαλύπτου.
  Τα ποσοστά υπέρβασης δόμησης κατά την αα), που υπολογίζονται βάσει της δόμησης της οικοδομικής αδείας, και η επιφάνεια της υπέρβασης, έχουν ως εξης:
  Για τον Α — (174-120)/120=45%, με υπέρβαση 54τμ
  Για τον Β–(430-240)/240=79,17%, με υπερβαση 190τμ
  Για τον Γ–(1344-960)/960=40%, με υπέρβαση 384τμ (το 100% της υπερβασης είναι πέραν της επιτρεπόμενης)
  Παραδόξως στην αα) μπορεί να υπαχθεί μόνο ο Γ, ο οποίος έχει σε απόλυτα μεγέθη την μεγαλύτερη υπέρβαση των 384τμ, ενώ αντίθετα ο Α (με επτά φορές μικρότερη υπέρβαση από τον Γ) και ο Β (με τη μισή υπέρβαση) δεν μπορούν να υπαχθούν.
  Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι είναι λανθασμένη η συσχέτιση των υπερβάσεων με τα μεγέθη της οικοδομικής αδείας και θα έπρεπε ο υπολογισμός των αντίστοιχων ποσοστών να γίνεται βάσει των επιτρεπόμενων μεγεθών για το οικόπεδο.
  Όμως με τη παρακάτω διατύπωση:
  «αα)Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον αθροιστικά δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και ύψους που αντιστοιχούν στη περιοχή του ακινήτου, δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια και εφ’όσον δεν βρίσκονται εντός προκηπίου η υποχρεωτικά ακαλύπτου χώρου. Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν.3843/2010 (Α’ 62).

  β. Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α’ 209) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. αα) εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α’ 62). »

  θα έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή θα υπάγονται ο Α, ο Β(σχεδόν οριακά) και ο Γ δεν θα υπαχθεί (ο Γ θα μπορούσε να υπαχθεί αν είχε υπέρβαση ως 20%χ960=192τμ, οπότε αυτός υπάγεται στη Κατηγορία 5).

 • 26 Απριλίου 2013, 21:21 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΤΣΙΑ

  Στην κατηγορία Δκατ.4 προβλέπεται οριστική εξείρεση για τις υπερβάσεις μέχρι 40% του Σ.Δ. σε σχέση με την οικοδομική άδεια. Σε πολυκατοικίες με συστάσεις οριζόντιας συνιδιοκτησίας και στις οποίες κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν έχουν μοιραστεί εξ’ίσου στις ιδιοκτησίες πως θα γίνεται ο έλεγχος του 40% ? Θα παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιες ιδιοκτησίες να υπερβαίνουν το 40% σε επίπεδο ιδιοκτησίας αλλά όχι σε επίπεδο κτιρίου.

 • 26 Απριλίου 2013, 18:15 | Κωνσταντίνος

  Γ. Κατηγορία 3. Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις.
  ια. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μ. Συπλήρωση:
  …………για όψεις επί δρόμων και έως 2,00 μ στα πλάγια όρια με τις όμορες ιδιοκτησίες (δηλαδή, μέγιστο συνολικό ύψος περιτοίχισης επί πλαγίου ορίου, 3 μ. Είναι, συνήθως, αναγκαίο όταν υπάρχει κεκλιμμένο έδαφος).

  ιγ. Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μ. Συπλήρωση:
  ή στεγασμένου αύλειου χώρου με κεκλιμμένη κεραμοσκεπή, ανοικτού στη μπροστινή όψη (ουσιαστικά, αύλειος ημιυπαίθριος), μέγιστης επιφάνειας 20 τ.μ. και μέγιστου ύψους έως 3,00 μ. Συναντιέται πολύ συχνά σε αγροτικές και ορεινές περιοχές για ανοιχτή αποθήκευση ξύλων, προστασία του φούρνου κλπ και όχι μόνον δεν δημιουργεί περιβαλλοντική επιβάρυνση, αλλά , αντίθετα διακοσμεί την αυλή. Εάν υπαχθεί στην Κατηγορία 4 το κόστος της ρύθμισης, αλλά και η μόνιμη στο μέλλον φορολογική επιβάρυνση (ως υπέρβαση δόμησης, κάλυψης), θα είναι υπερβολικά υψηλά για έναν ανοικτό βοηθητικό χώρο.

  ιστ. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησία έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2%.
  Παράδειγμα: Οικοδομή κατασκευής 1968, νόμιμη (2 οικοδομικές άδειες), τυχαίνει με νεότερη επιμέτρηση να παρουσιάζει απόκλιση 8 τμ στην κάλυψη (υπέρβαση 4%).
  Συπλήρωση στη ιστ :
  Είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και δίκαιο, για μικρές (και τις περισσότερες φορές ακούσιες) αποκλίσεις και υπερβάσεις των βασικών πολεοδομικών μεγεθών (δόμηση, κάλυψη, ύψος, πλάγιες αποστάσεις) και έως 10% – 15%, να εντάσσονται και αυτά στη διαδικασία της Κατηγορίας 3 και ειδικά όταν είναι κτίρια παλαιά (θα μπορούσε να ενταχθεί στην Κατηγορία 1, αλλά, είναι άδικος ο χαρακτηρισμός ως αυθαιρέτου, διότι δεν είναι. Για μεγαλύτερες αποκλίσεις ας ισχύει η παράγραφος (αα) της Κατηγορίας 4).