Άρθρο 18: Γενικές διατάξεις υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου

1. Για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης, που ίσχυε στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, που ίσχυε την 21.09.2011 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων, που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος, όπου απαιτούνται, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).
2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου.
3. Για την εύρεση του προστίμου ομαδοποιούνται οι αυθαιρεσίες της ίδιας κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος και προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της αυτής κατηγορίας και είδους ανά φύλλο καταγραφής.
4. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα προϋφίστανται της 31.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα υφίστανται το χρονικό διάστημα από 31.1.1983 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Για τις παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καταβάλλεται παράβολο 250 ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με ειδικό προϋπολογισμό κατά το Παράρτημα. Προϋπολογισμός έως και 15.000 ευρώ θεωρείται μία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Ο αριθμός των παραβάσεων προκύπτει από το πηλίκον του συνολικού προϋπολογισμού δια του ποσού των 15.000 ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήματος. Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου υπάγονται επίσης αυθαίρετοι ημιϋπαίθριοι χώροι, στέγαστρα, κιόσκια, εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στη παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79), που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της κατηγορίας 3 του άρθρου 9 του παρόντος
6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες όπως ορίζονται στην παρ. 28 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79), εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

 • Ο ν. 4014/2011, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή στις 28-7-2011, πλην όμως βασίστηκε σε συζητήσεις που είχαν γίνει πολλούς μήνες νωρίτερα, καθώς και στην προηγούμενη ανάλογη νομοθετική ρύθμιση του ν. 3843/2010, δεν μπορούσε να λάβει υπόψη του την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας κατά το επόμενο χρονικό διάστημα και τον δραματικό περιορισμό των εισοδημάτων και των αποταμιεύσεων της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την απροθυμία ή αδυναμία των ενδιαφερομένων να προσέλθουν στη διαδικασία ρύθμισης των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων των ακινήτων τους. Για το λόγο αυτό, στη σχετική διαδικασία εντάχθηκαν μέχρι σήμερα μόνον όσοι είχαν ήδη εκκρεμείς σε βάρος τους καταγγελίες στις πολεοδομίες της χώρας, καθώς και ορισμένοι που βρέθηκαν σε άμεση ανάγκη εκποίησης ακινήτων τους και χρειαζόντουσαν τη σχετική βεβαίωση που προβλέπεται στο νόμο αυτό.
  Αντίθετα η μεγάλη πλειοψηφία των ενδιαφερομένων δεν προσήλθε στη διαδικασία αυτή, κυρίως εξ αιτίας του μεγάλου για τις σημερινές συνθήκες, ύψους των προστίμων που τελικά καταλογίζονται, με άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό των δημοσίων εσόδων που είχαν προϋπολογιστεί, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις περί αθρόας συμμετοχής τεράστιου αριθμού πολιτών. Κατόπιν αυτού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στη διαδικασία του ν. 4014/2011 και ιδίως όλοι αυτοί που πρέπει να δηλώσουν και να τακτοποιήσουν μεγάλα εμβαδά, θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική μείωση των σχετικών προστίμων κατά το 1/3, μέσω της μείωσης του ειδικού συντελεστή 15% σε 10%.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 4014/2011

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε η περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, να τροποποιηθεί ως εξής:

  «α. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της, επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθούν εμπρόθεσμα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 10% και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρόντος ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (τετραγωνικά μέτρα Χ 10% Χ τιμή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).».

 • 28 Απριλίου 2013, 22:55 | Μαρια

  Το ειδικό προστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων να είναι μειωμένο σε όσους
  βρίσκονται στους αεροδιαδρόμους των Σπάτων,
  Το αεροδρόμιο των Σπάτων , είναι το μοναδικο στον κόσμο που λειτουργεί
  συνέχεια όλη την νύχτα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα υγείας , στους κατοίκους αφού δεν τους αφήνει να κοιμηθούν και τα ντεσιμπελόμετρα
  δεν λένε την αλήθεια για την ηχορύπανση,
  Οσοι βρίσκονται στους αεροδιαδρόμους , ανατολικο και δυτικό υποφέρουν
  όχι μόνο από τον θόρυβο αλλά και από τα καυσαέρια.
  Οι κάτοικοι συνεχώς διαμαρτύρονται και κάνουν δικαστήρια γιατί δεν
  αντέχουν άλλο από την ηχορύπανση.
  Ευχαριστούμε
  Κάτοικοι οικισμών Σπάτων-Αρτέμιδας

 • 28 Απριλίου 2013, 21:44 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

  Στην παράγραφο 2, στην περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου, οι αυθαίρετοι χώροι υπολογίζονται βάσει ποσοστού συνιδιοκτησίας το οποίο δεν αντιστοιχεί απαραίτητα με των αριθμό των τετραγωνικών μέτρων, δεν συνεπάγεται ότι δύο χώροι με ίδιο ποσοστό συνιδιοκτησίας έχουν το ίδιο εμβαδό, είναι μεγέθη ανεξάρτητα.Το εμβαδό ενός αυθαίρετου χώρου θα έπρεπε να σχετίζεται μόνο με τη συνολική δόμηση στο συγκεκριμένο οικόπεδο.
  Στην παράγραφο 4, ο συντελεστής προστίμου 0,80 καλύπτει την εικοσαετία 1983-2003, διάστημα μεγάλο χρονικά με ποικίλες κατασκευές. Μία κατασκευή του 1983 δεν μπορεί να έχει την ίδια επιβάρυνση στο περιβάλλον με μία αντίστοιχη του 2003. Φαίνεται πιο λογική μία διαβάθμιση ανά 5ετία με αντίστοιχη κλιμάκωση του συντελεστή προστίμου από 0,30 έως το 0,80.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:32 | Βασίλης Ρ

  Για υπέρβαση ύψους σε οικοδομή για κατοικία με στέγη που διαθέτει άδεια και μέχρι του ορίου των 80 εκατοστών στις περιπτώσεις πρανών εδαφών να μην θεωρείται ως υπολογίσιμη παράβαση.

 • 28 Απριλίου 2013, 21:37 | Γακούδης Νέστωρ

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 18:

  Θα ήταν πιο δίκαιο να προβλεφθεί η κλιμάκωση του συντελεστή (0,80) για τα αυθαίρετα μετά το 1983 έως και το 2003.
  Η μέθοδος που χρησιμοποιεί το κράτος για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων είναι η παλαιότητα ανά πενταετία. Έτσι δημιουργούνται 4 πενταετίες που πρέπει να έχουν διαφορετικό συντελεστή η κάθε μία. Προτείνω λοιπόν:
  1η πενταετία (1983-1988) συντελ. 0,30
  2η πενταετία (1989-1993) συντελ. 0,45
  3η πενταετία (1994-1998) συντελ. 0,60
  4η πενταετία (1999-2003) συντελ. 0,80

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18:

  Και πάλι θα ήταν πιο δίκαιο να προβλεφθεί αντί του ποσοστού
  συνιδιοκτησίας από τον πίνακα ποσοστών να προτιμηθεί το μικτό εμβαδό της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

 • 28 Απριλίου 2013, 19:30 | Βασίλης πολ.μηχ.

  γιά εξοικονόμηση χρόνου ….συμφωνώ να επανεξεταστεί το θέμα των λειωμένων ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ όπως αναφέρει και ο συνάδελφος ΓΙΩΡΓΟΣ Π από τις 23/4/13

 • 28 Απριλίου 2013, 19:44 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Στο άρθρο 2 που αναφερεται στον υπολογισμό των συντελεστών επιβάρυνσης των τετραγωνιδιων ότι αυτοί συγκρίνονται με τα επιτρεπόμενα στη περιοχή του ακινήτου, να διευκρινιστει οτι αυτοί εφαρμόζονται μόνο όταν υπάρχει υπέρβαση αυτών από τα επιτρεπόμενα μεγέθη και όχι της οικ. άδειας. Αυτό για να μην υπάρξει σύγχυση κατά την εφαρμογή του Νόμου οπως εγινε με τον 4014/11.

 • 28 Απριλίου 2013, 19:21 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Στη παράγραφο 2 πρέπει να απαλειφτεί το εδάφιο που αναφερεται σε περίπτωση συγκυριοτητας. Η σύγκριση υπέρβασης σε περίπτωση συγκυριοτητας ακινήτου να γίνεται με τα επιτρεπόμενα μεγέθη του οικόπεδου και όχι με τα μεγέθη που αναλογούν στο ποσοστό συνιδιοκτησιας εκάστου καθότι είναι γνωστό σε όλους ότι τα ποσοστά αυτά δεν αντιστοιχούν με τις δομημένες επιφάνειες ενός εκάστου και άρα θα υπάρξουν αδικίες και στρεβλώσεις αν εφαρμοστεί.

 • 28 Απριλίου 2013, 18:01 | SAVAS G.

  να προβλεφθεί επί πλέον συντελεστής μείωσης για τα κτηνοτροφικά κτίρια που συνήθως είναι μεγάλης επιφάνειας και ως βοηθητικοί χώροι που υπολογίζονται τα ειδικά πρόστιμα είναι υπερβολικά

 • 28 Απριλίου 2013, 17:58 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Αρθρο 18
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
  Πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση του συντελεστή (0,80) για τον υπολογισμό του προστίμου για τα αυθαίρετα μετά το 1983 έως και το 2003. Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί το ελληνικό δημόσιο για τον υπολογισμό της αξία των ακινήτων είναι η παλαιότητα ανά πενταετία. Μʼ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 4 πενταετίες που πρέπει να έχουν διαφορετικό συντελεστή η κάθε μία.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: 1η πενταετία (1983-1988) συντελ. 0,30
  2η πενταετία (1989-1993) συντελ. 0,45
  3η πενταετία (1994-1998) συντελ. 0,60
  4η πενταετία (1999-2003) συντελ. 0,80
  Αρθρο 18
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Είναι άδικο να χρησιμοποιείται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου σε περίπτωση συγκυριότητας διότι κατά τον πίνακα ποσοστών που χρησιμοποιείται παγίως για την σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία εμβαδού και ποσοστού συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα δύο διαιρετοί χώροι ίσου εμβαδού να έχουν πολύ διαφορετικό ποσοστό συνιδιοκτησίας και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ο καθένας για την ένταξή τους στον παρόντα νόμο. Πολύ πιο δίκαιη θα ήταν η χρήση αντί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εμβαδού της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

 • 28 Απριλίου 2013, 17:02 | ΝΑΤΑΛΙΑ

  ΑΡ.18,ΠΑΡ.4.:
  Η χρονολογική κατηγοριοποίηση των αθαιρεσιών ειδικότερα αυτών της περιόδου 1983-2003 θεωρώ ότι πρεπει να επιμεριστεί σε υποκατηγορίες με κλιμακωτούς συντελεστές (ίσως ανά πενταετία). Είναι άδικο να έχει τον ίδιο συντελεστή μείωσης αυθαίρετο του 1983 με αυθαίρετο του 2003.

 • 28 Απριλίου 2013, 16:38 | Κουμακη Ν

  Θεωρώ ότι η απόληξη κλιμακοστασίου που κατασκευάστηκε καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας παρόλο ότι αποτελεί κλειστό χώρο πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία 13 γιατί εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση προς το δώμα και δεν αποτελεί χώρο προς χρήση. Μπορεί αυτό να διασαφηνιστεί;
  Το εμβαδόν των υπογείων που έγιναν κατοικία, μετράνε για τον υπολογισμό της υπέρβασης δόμησης; Και αν ναι όλα ή το 50% όπως προβλέπει ο ΝΟΚ 4067;
  Τα υπόγεια εκτός περιγράμματος μετράνε σαν υπέρβαση κάλυψης;
  Η δημιουργία ισόγειου ανοιχτού Η/Χ σαν πρόστιμο εντάσσεται στην κατηγορία 13, αποτελεί υπέρβαση κάλυψης;
  Αυτές είναι ερωτήσεις αδιευκρίνιστες κατά την άποψη μου και από τον Ν4014 και πρέπει αφενός να διευκρινιστούν εδώ, και να μας πει κάποιος τι θα γίνει με τον Ν4014 και τις νέες ανισότητες που δημιουργούνται από ανάμεσα σε αυτόν και στον νόμο προς διαβούλευση.
  Θα πρέπει να μεταφέρουμε τους ανθρώπους που δεν έχουν εξοφλήσει στον νέο νόμο; Και αυτοί που εξόφλησαν είναι πάλι οι χαμένοι;
  Ας μάθει το κράτος να αναγνωρίζει την προχειρότητα με την οποία νομοθέτησε τον Ν3843 και τον Ν4014 και ας συμψηφίσει και ας επιστρέψει έστω με μορφή πιστωτικού υπολοίπου τα χρήματα σε αυτούς που εμπιστεύθηκαν το κράτος και φρόντισαν να ενταχθούν στους παραπάνω νόμους και να πληρώσουν το ανάλογο τίμημα.

 • 28 Απριλίου 2013, 13:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Είναι διαπιστωμένο ότι η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτίσματος που έχει αναγερθεί με άδεια έχει πολύ μεγάλο ειδικό πρόστιμο, όπως άλλωστε αναφέρεται σε πάρα πολλά σχόλια.
  Πέραν της τελικής μορφής που θα λάβει το νομοσχέδιο μετά την ψήφισή του για τον συντελεστή αλλαγής χρήσης, εκτιμώ ότι θε πρέπει δοθεί σημαντικώς μειωμένος συντελεστής αλλαγής χρήσης στην περίπτωση που η αλλαγή χρήσης κτίσματος έγινε από σωματεία ή συλλόγους με σκοπό την διατήρηση της παραδοσιακής μας μουσικής των ηθών και εθίμων μιας περιοχής, δηλαδή πρόκειται για πολιτιστικά κέντρα, στα οποία δεν γίνεται επαγγελματική εκμετάλλευση.

 • 28 Απριλίου 2013, 12:13 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Στη παρ.2 πρεπει να απαλειφτει το εδαφιο που αναφερει<> καθ’οτι ειναι ανεδαφικο επειδη τα ποσοστα συνιδιοκτησιας δεν εχουν καμμια σχεση με τις δομημενες επιφανειες ενος εκαστου.

 • 28 Απριλίου 2013, 12:56 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

  Άρθρα 18 ,19, 20, 21
  Να προστεθεί παράγραφος με την όποια να καθορίζετε ότι : τα ισχύοντα στα άρθρα 18,19,20,21 του παρόντος ισχύουν και για όσους έχουν υπαχτεί στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 και εξοφλούν το ενιαίο ειδικό πρόστιμο με δόσεις. Να γίνει νέος υπολογισμός. Από το πόσον που θα προκύψει να αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν και το υπόλοιπο να καταβληθεί είτε εφ’ άπαξ είτε με το αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων.

 • 28 Απριλίου 2013, 11:34 | Σταύρος Σουάνης

  Κατά την εφαρμογή του 4014 δημιουργήθηκε το παράδοξο, για κτίσμα ίδιον διαστάσεων και παραβάσεων, να συμφέρει να το δηλώσεις «χωρίς άδεια» παρά «με άδεια».
  Θα πρέπει να μπει μία «ρήτρα», το πρόστιμο σε περίπτωση «με άδεια» να μην ξεπερνάει το αντίστοιχο «χωρίς άδεια» (όταν «παγώνουν» οι συντελεστές τετραγωνιδίων).

 • 28 Απριλίου 2013, 01:17 | ΕΙΡΗΝΗ ΛIΜΟΥ

  Κύριοι,

  Κατόπιν ανάγνωσης και μαθηματικής σκέψης θα ήθελα να εκφράσω τις παρακάτω απόψεις.

  Ειδικότερα για :

  ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

  Προσωπικά θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση του συντελεστή (0,80) στον υπολογισμό του προστίμου για τα αυθαίρετα μετά το 1983 έως και το 2003.
  Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί το Ελληνικό δημόσιο για τον υπολογισμό της αξία των ακινήτων είναι η παλαιότητα ανά πενταετία.
  Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 4 πενταετίες που πρέπει να έχουν διαφορετικό συντελεστή η κάθε μία.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :

  1η πενταετία (1983-1988) συντελ. 0,30

  2η πενταετία (1989-1993) συντελ. 0,45

  3η πενταετία (1994-1998) συντελ. 0,60

  4η πενταετία (1999-2003) συντελ. 0,80

  ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

  Είναι άδικο να χρησιμοποιείται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου σε περίπτωση συγκυριότητας διότι κατά τον πίνακα ποσοστών που χρησιμοποιείται παγίως για την σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία εμβαδού και ποσοστού συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα δύο διαιρετοί χώροι ίσου εμβαδού να έχουν ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ποσοστό συνιδιοκτησίας και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ο καθένας για την ένταξή τους στον παρόντα νόμο. Πολύ πιο δίκαιη θα ήταν η χρήση αντί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εμβαδού της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

 • 28 Απριλίου 2013, 01:11 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΣ

  Κύριοι,

  Κατόπιν ανάγνωσης και μαθηματικής σκέψης θα ήθελα να εκφράσω τις παρακάτω απόψεις.

  Ειδικότερα για :

  ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

  Προσωπικά θεωρώ πως πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση του συντελεστή (0,80) στον υπολογισμό του προστίμου για τα αυθαίρετα μετά το 1983 έως και το 2003.
  Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί το Ελληνικό δημόσιο για τον υπολογισμό της αξία των ακινήτων είναι η παλαιότητα ανά πενταετία.
  Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 4 πενταετίες που πρέπει να έχουν διαφορετικό συντελεστή η κάθε μία.

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :

  1η πενταετία (1983-1988) συντελ. 0,30

  2η πενταετία (1989-1993) συντελ. 0,45

  3η πενταετία (1994-1998) συντελ. 0,60

  4η πενταετία (1999-2003) συντελ. 0,80

  ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

  Είναι άδικο να χρησιμοποιείται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου σε περίπτωση συγκυριότητας διότι κατά τον πίνακα ποσοστών που χρησιμοποιείται παγίως για την σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία εμβαδού και ποσοστού συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα δύο διαιρετοί χώροι ίσου εμβαδού να έχουν ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ποσοστό συνιδιοκτησίας και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ο καθένας για την ένταξή τους στον παρόντα νόμο. Πολύ πιο δίκαιη θα ήταν η χρήση αντί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εμβαδού της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

 • 28 Απριλίου 2013, 00:10 | Παϊσιάδης Χρήστος

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΩΣ ΤΟ 2003.
  ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΩΣ ΤΟ 2013 ΣΕ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΣ ΜΕΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
  ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 0,20 Χ Ε.Ε.Π.(ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ)
  ΔΕΥΤΕΡΗ 0,35 Χ Ε.Ε.Π.
  ΤΡΙΤΗ 0.50 Χ Ε.Ε.Π.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 0,65 Χ Ε.Ε.Π.
  ΠΕΜΠΤΗ 0,80 Χ Ε.Ε.Π.

  ΘΕΩΡΩ ΕΠΙΣΗΣ ΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18, Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΣΥΓΚΥΡΙΟ.
  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ.

 • 27 Απριλίου 2013, 23:22 | Ιωάννης Χιώτης (Ηλ. Μηχανικός)

  Σχετικά με την παράγραφο 2
  Αντί του ποσοστού συνιδιοκτησίας θα ήταν πιο σωστό να χρησιμοποιηθεί το εμβαδό της κάθε ιδιοκτησίας επί του συνολικού εμβαδού του κτιρίου. Αυτό διότι, στον πίνακα ποσοστών που χρησιμοποιείται για τη σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει αντιστοιχία εμβαδού και ποσοστού συνιδιοκτησίας, οπότε μπορεί δύο χώροι ίδιου εμβαδού αλλά διαφορετικού ποσοστού συνιδιοκτησίας να αντιμετωπτιστούν διαφορετικά.

  Σχετικά με την παράγραφο 4
  Θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση του συντελεστή για τον υπολογισμό του προστίμου για τα αυθαίρετα μεταξύ 1983 και 2003. Καθώς ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου βασίζεται στην παλαιότητα ανά πενταετία αντίστοιχα θα πρέπει να κλιμακώνεται και ο συντελεστής. Έτσι θα μπορούσε να ξεκινά από το 0,30 για το 1983-1988 και να καταλήγει στο 0,80 για το 1999-2003 με ενδιάμεσες τιμές για τις άλλες δύο πενταετίες (89-93, 94-98)

 • 27 Απριλίου 2013, 19:13 | Β.Ε.

  1) Στην παρ.2 θα πρέπει στην περίπτωση οριζοντίων ιδιοκτησιών, η σύγκριση να γίνεται με το σύνολο του ακινήτου όπως γίνεται στον ν.4014/11 και αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις το ποσοστό συνιδιοκτησίας της κάθε οριζόντιας επί του οικοπέδου δεν συμπίπτει με το ποσοστό που έχει η δομημένη επιφάνειά της σε σχέση με την επιφάνεια του κτιρίου. Οι κοινόχρηστοι χώροι της οικοδομής που μετρούν στον σ.δ. (κλιμακοστάσια) δεν έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου γιατί δεν αποτελούν οριζόντια ιδιοκτησία, οπότε αυθαίρετες κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους με ποια μεγέθη θα συγκριθούν.

  2) Να διευκρινιστεί αν ισχύουν οι περιπτώσεις που καλύπτονται από τις ερωτο-απαντήσεις του ν.4014/11 όπως π.χ. για υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν από την μία τους πλευρά.

  3) Να προβλεφτεί ότι αλλαγή χρήσης, επιτρεπόμενη στην περιοχή του ακινήτου κατά τον χρόνο της αλλαγής, εντός νομίμου περιγράμματος που δεν επιφέρει αύξηση σ.δ. που έχει συντελεστεί πριν τον ΓΟΚ 85, δεν είναι αυθαίρετη όπως επίσης κατασκευές που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή τους να μην θεωρούνται αυθαίρετες.

 • 27 Απριλίου 2013, 19:25 | Τσιούρας Άκης (Πολ. Μηχ)

  Eιναι πολύ λογική η κλιμάκωση του 1984 μεχρι το 2003. Είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ της κατασκευής του 1983 και της ίδιας κατασκευής ένα χρόνο μετά το 1984 επειδη ασ πουμε καθυστέρησε ο μηχανικός η ο υπάλληλος να βγάλει την άδεια.

 • 27 Απριλίου 2013, 19:56 | ΖΩΗ ΚΑΝΕΤΑΚΗ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: «μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου» το άρθρο έρχεται σε εντίθεση με τον ν.4030 άρθρο 51: «Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη» αυξάνεται το ποσοστό υπέρβασης, ενώ έχει διευκρινηστεί στον ν.4030 άρθρο 51 ότι συγκρίνουμε με τα μεγέθη συνολικά της άδείας, και δεν λαμβάνουμε υπ’ όψιν τον συνιδιοκτήτη.)

 • 27 Απριλίου 2013, 18:41 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, πολιτικός μηχανικός, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Π.Μ.Θεσ/νίκης

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο 26 Απριλίου 2013, 11:22 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ σχετικά με τα ημιτελή αυθαίρετα κτίρια που τακτοποιούνται. Σαφώς και «θα πρέπει να υπάρχει κλιμακωτή διαβάθμιση του προστίμου ανάλογα με τη φάση κατασκευής τους, δεδομένου ότι για την αποπεράτωσή τους προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας που συνεπάγεται πρόσθετες πληρωμές για αμοιβές, φορολογικά, ΙΚΑ κλπ, αντιμετώπιση άδικη και άνιση σε σχέση με άλλο αποπερατωμένο κτίριο που τακτοποιείται και για το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει καμία περαιτέρω οικονομική υποχρέωση».

 • 27 Απριλίου 2013, 18:24 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, πολιτικός μηχανικός, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Π.Μ.Θεσ/νίκης

  Αρθρο 19 :
  Θεωρώ ότι πρέπει να μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές χρήσεις των χώρων που εντάσσονται στο νόμο, αρκεί η νέα χρήση τους να επιτρέπεται στην περιοχή. Αυτή τη γνώμη άλλωστε εξέφρασε και το ΥΠΕΚΑ με την εγκύκλιο 7 για τα αυθαίρετα του Ν.4014/11. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει αναφορά για το πώς θα μπορεί να γίνει περαιτέρω αλλαγή χρήσης για το χώρο που θα τακτοποιηθεί.

 • 27 Απριλίου 2013, 18:52 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, πολιτικός μηχανικός, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Π.Μ.Θεσ/νίκης

  Αρθρο 18 :
  Παράγραφος 2
  Αντί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του ακινήτου σε περίπτωση συγκυριότητας θα ήταν πιο δίκαιη η χρήση του εμβαδού της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με το συνολικό εμβαδό του κτιρίου. Διότι σε πολλές περιπτώσεις σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει αντιστοιχία εμβαδού και ποσοστού συνιδιοκτησίας.

  Παράγραφος 4
  Θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση του συντελεστή 0,80 για τον υπολογισμό του προστίμου για τα αυθαίρετα μετά το 1983 έως και το 2003 στη λογική του όσο ποιο παλιό είναι το αυθαίρετο τόσο μικρότερος ο συντελεστής.

 • 27 Απριλίου 2013, 17:43 | dimitris min

  ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΣΥΝΤΕΛΑΣΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΟΣ(1983-2003) ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΛΓΟΡΟΘΜΙΚΑ Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ.

 • 27 Απριλίου 2013, 15:25 | Δεσποινα

  ΑΡΘΡΟ 18

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

  Είναι άδικο να χρησιμοποιείται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου σε περίπτωση συγκυριότητας διότι κατά τον πίνακα ποσοστών που χρησιμοποιείται παγίως για την σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία εμβαδού και ποσοστού συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα δύο διαιρετοί χώροι ίσου εμβαδού να έχουν πολύ διαφορετικό ποσοστό συνιδιοκτησίας και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ο καθένας για την ένταξή τους στον παρόντα νόμο. Πολύ πιο δίκαιη θα ήταν η χρήση αντί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εμβαδού της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

 • 27 Απριλίου 2013, 15:14 | Δεσποινα

  ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1983 ΕΩΣ ΤΟ 2003 ΔΙΚΑΙΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ,ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑ ΤΟΥ 1983 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΟΥ 2003. ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΕΙΘΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΘΑ ΗΤΑΝ:
  ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1983 ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 15% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
  ΑΠΟ ΤΟ 1984-1988 » » » » » 30% » »
  ΑΠΟ ΤΟ 1989-1993 » » » » » 45% » »
  ΑΠΟ ΤΟ 1994-1998 » » » » » 60% » »
  ΑΠΟ ΤΟ 1999-2003 » » » » » 80% » «

 • 27 Απριλίου 2013, 13:08 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 18
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
  Είναι άδικο να χρησιμοποιείται το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου σε περίπτωση συγκυριότητας διότι κατά τον πίνακα ποσοστών που χρησιμοποιείται παγίως για την σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ αντιστοιχία εμβαδού και ποσοστού συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα δύο διαιρετοί χώροι ίσου εμβαδού να έχουν πολύ διαφορετικό ποσοστό συνιδιοκτησίας και να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ο καθένας για την ένταξη τους στον παρόντα νόμο. Πολύ πιο δίκαιη θα ήταν η χρήση αντί του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εμβαδού της κάθε ιδιοκτησίας σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

 • 27 Απριλίου 2013, 13:21 | ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 18
  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
  Πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση του συντελεστή (0,80) για τον υπολογισμό του προστίμου για τα αυθαίρετα μετά το 1983 έως και το 2003. Η προσέγγιση που χρησιμοποιεί το ελληνικό δημόσιο για τον υπολογισμό της αξία των ακινήτων είναι η παλαιότητα ανά πενταετία. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται 4 πενταετίες που πρέπει να έχουν διαφορετικό συντελεστή η κάθε μία.
  ΠΡΟΤΑΣΗ: 1η πενταετία (1983-1988) συντελ. 0,30
  2η πενταετία (1989-1993) συντελ. 0,45
  3η πενταετία (1994-1998) συντελ. 0,60
  4η πενταετία (1999-2003) συντελ. 0,80

 • 27 Απριλίου 2013, 13:23 | ΝΙΚΟΣ

  Σήν κατηγορία 3 που αναφέρεται σε μικρές παραβάσεις, να συμπεριληφθούν και τα εξής:
  1. Δεξαμενές νερού. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κατασκευή τους ήταν αναγκαία λόγω περιορισμένης ημερήσιας υδροδότησης κυρίως σε περιοχές εκτός σχεδίου.
  2. Να αυξηθεί (διπλασιασθεί ίσως) η επιφάνεια των αποθηκών με εσωτερικό ύψος έως 2,50 μ. και να διευκρινιστεί οτι η επιφάνεια αναφέρεται αθροιστικά σε αποθήκες αυτού του είδους. (π.χ. μικροί χώροι κάτω από εξώστες κ.λ.π.)
  3.Αρχιτεκτονικές προεξοχές που βελτιώνουν την αισθητική του κτηρίου.
  4. Να μην μπαίνει περιορισμός στις αλλαγές διαστάσεων και θέσης ανοιγμάτων και γενικώς μεταβολών αυτών, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν απαιτείτο αρχιτεκτονικός έλεγχος.
  Σε παλιές μάλιστα άδειες δεν γινόταν καμία παρατήρηση για τα ανοίγματα, από τον υπάλληλο της πολεοδομίας στην αυτοψία για ηλεκτροδότηση.
  5. Διαμορφώσεις εδάφους μέχρις ύψους 1,50μ. αντί 1,00 μ., για τις περιπτώσεις παλαιών οικοδομικών αδειών που δεν απαιτείτο μελέτη περιβάλλοντος χώρου.

  Επίσης στον υπολογισμό του ειδικού προστίμου να αναθεωρηθεί ο συντελεστής για τα εκτός σχεδίου από 1,7 σε 1.
  Η ισχύουσα προσαύξηση κατα 70% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός σχεδίου είναι άδικη, δεδομένου ότι οικονομικοί κυρίως λόγοι τους ώθησαν να αγοράσουν αγροτεμάχιο αντί οικόπεδο σε εντός σχεδίου περιοχή, λόγω φτηνότερης αξίας.
  Εξαίρεση ίσως αποτελούν τα παραθαλάσσια αγροτεμάχια.
  Για παράδειγμα για τιμή ζώνης εκτός σχεδίου ίση με 600 ευρώ, προκύπτει οτι με προσαύξηση κατά 70% ισοδυναμεί με Τ.Ζ. = 1,70Χ600=1020 ευρώ όση δηλαδή και η τιμή ζώνης που ισχύει σε τομείς μεγάλων πόλεων.

 • 26 Απριλίου 2013, 17:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

  Αρθρο 18 παρ. 2
  Με τον ίδιο τρόπο, δηλ με σύγκριση του μέρους των επιτρεπόμενων ποσοστών που του αναλογούν, να υπολογίζονται και για τους εξ΄αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες γηπέδων για τα αυθαίρετα που ο καθένας έχει ανεγείρει. Επιπλέον πρέπει να απεμπλακεί η υποχρεώση ενός συνιδιοκτήτη να εκλιπαρεί για συναίνεση από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες προκειμένου να υποβάλει δήλωση αυθαιρέτου και να δοθεί η δυνατότητα να την υποβάλει ο καθένας μόνος του. Αυτό, σε συνδυασμό με την δυνατότητα να μπορεί κάποιος από τους εξ΄αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες που δεν έχτισε να εκδώσει άδεια δόμησης για τα τετρ. μέτρα που δικαιούται βάσει των ποσοστών συνιδιοκτησίας που διαθέτει θα λύσει το πρόβλημα της δήλωσης αυθαιρέτων στα εξ΄αδιαιρέτου αγροτεμάχια και δεν θα χρειαστεί να καταφύγουμε σε «λύσεις» σαν αυτές του άρθρου 5, που περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσουν παρά θα δώσουν λύσεις.

 • 26 Απριλίου 2013, 14:30 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  5. Για τις παραβάσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καταβάλλεται παράβολο 250 ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με ειδικό προϋπολογισμό κατά το Παράρτημα.

  ΟΤΑΝ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 500€. ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ?

 • 26 Απριλίου 2013, 13:09 | ΜΑΡΙΑ

  Πρέπει να ορισθεί ρητά – και επιβάλλεται από την αρχή της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης- ότι η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 18 καταβολή του 80% του προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, θα αφορά ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ τις αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται από 31-1-1983 έως 31-12-2003, δηλαδή τόσο εκείνες που ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια, όσο και εκείνες που αφορούν υπέρβαση άδειας.

  ΄Οσον αφορά δε στην εξαγγελία του κ. Καλαφάτη για τις προ του 2003 κατασκευές, περί δυνατότητας καταβολής ποσοστού 50% του καταβλητέου προστίμου, με τον όρο της επένδυσης του υπολοίπου στην ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, πρέπει το καταβλητέο αυτό ποσοστό να υπολογισθεί επί του προστίμου όπως διαμορφώνεται στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής, μειωμένου δηλαδή κατά 25%. ΄Ετσι και αναπτυξιακή διάσταση δίδεται στο θέμα και η επίτευξη των επιδιωκομένων εσόδων διαφαίνεται δυνατή, με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών.

 • 26 Απριλίου 2013, 11:18 | Μαργαρίτα

  Συμφωνώ με το σχόλιο 24 Απριλίου 2013, 18:45 | Οικονόμου Κλεάνθης (Αρχιτέκτων Μηχ/κός).

  Πολύ σωστό σχόλιο. Οι υπόγειοι αυτοί χώροι, εφόσον αξακολουθούν να είναι υπόγειοι να μην προσμετρώνται στο Σ.Δ. και κάλυψης.

 • 26 Απριλίου 2013, 11:22 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  Στα ημιτελή αυθαίρετα κτίρια που τακτοποιούνται θα πρέπει να υπάρχει κλιμακωτή διαβάθμιση του προστίμου ανάλογα με τη φάση κατασκευής τους, δεδομένου ότι για την αποπεράτωσή τους προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας που συνεπάγεται πρόσθετες πληρωμές για αμοιβές, φορολογικά, ΙΚΑ κλπ, αντιμετώπιση άδικη και άνιση σε σχέση με άλλο αποπερατωμένο κτίριο που τακτοποιείται και για το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει καμία περαιτέρω οικονομική υποχρέωση.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
  Πρόστιμο για ημιτελές κτίριο με περαιωμένο το σκελετό, 40% του προστίμου για περαιωμένο κτίριο.
  Πρόστιμο για ημιτελές κτίριο με περαιωμένες τις τοιχοποιίες 50% του προστίμου για περαιωμένο κτίριο.
  Πρόστιμο για ημιτελές κτίριο με περαιωμένα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις και τα επιχρίσματα 60% του προστίμου για περαιωμένο κτίριο.
  Για ημιτελές κτίριο σε φάση κατασκευής μεταγενέστερη των ανωτέρω, καταβάλλεται το 100% του προστίμου.

 • 26 Απριλίου 2013, 07:15 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Παρατηρήσεις:
  Γενικά, θα πρέπει να υπάρχει κλιμακωτή διαβάθμιση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες υπερβάσεων (κάλυψη-δόμηση-ύψος-πλάγιες αποστάσεις-πρασιά), δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση δημιουργούνται στρεβλώσεις ή πιέζονται οι μηχανικοί ειδικά σε περιπτώσεις που βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια αλλαγής των συντελεστών των υπερβάσεων.

  Παράγραφος 6
  Επειδή σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό τα κλιμακοστάσια είναι βοηθητικοί χώροι, προτείνεται να συμπεριληφθούν και αυτά στο μειωτικό συντελεστή 50%.
  Να διευκρινισθεί αν οι χώροι PILOTIS, μπορούν να υπολογισθούν με αναλυτικό προϋπολογισμό και αν όχι πώς μπορούν να μπούν (π.χ. βοηθητικός χώρος)
  Βλ. Ερωτοαπάντηση μέρους Δ Νο6.

 • 25 Απριλίου 2013, 22:53 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

  Κατα την γνωμη μου θα πρεπει να αναθεωρηθει το υψος του προστιμου σε χωρους που εχουν υπολογισθει στα πολεοδομικα μεγεθη του κτιρίου πχ. αλλαγη χρησης σε καποιο χωρο, αλλα και για το κλεισιμο ημιυπαιθριων που εχουν υπολογισθει στην καλυψη και τον ογκο. Θα ήταν πιο σωστό η μεν αλλαγή χρήσης να υπολογίζεται με κάποιο ποσοστό χωρίς τετραγωνικά (όπως στις παραβάσεις ύψους) και οι Η/Χ με τον μειωτικό συντελεστή 50%
  Μεχρι τωρα υπαρχει το παραλογο αλλαγη χρησης χωρου να επιβαρυνεται με προστιμο κατα 40% μεγαλυτερο απο αν ο ιδιος χωρος στο ιδιο κτιριο ειναι εντελως αυθαιρετος ! και ο κλειστος Η/Χ να εχει το ιδιο προστιμο με τον ιδιο χωρο που ειναι στο συνολο του αυθαιρετος !!

 • 25 Απριλίου 2013, 20:57 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 18 : (Γενικές διατάξεις υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου)
  Εάν διατηρηθεί το Παράρτημα του Ν. 4041/2011 θα επαναληφθεί το εξής παράδοξο :
  Ο μέγιστος συντελεστής επιβάρυνσης του προστίμου για οποιοδήποτε συνδυασμό (τουλά-χιστον δύο) εκ των παραβάσεων 5, 7, 8 , 9 και 3 (όταν η αλλαγή χρήσης αφορά μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους της κυρίας χρήσης του ακινήτου και λογίζεται ως υπέρβαση δόμησης) είναι 2,00 για τις αυθαίρετες κατασκευές που έγιναν χωρίς οικοδομική άδεια, ενώ ο αντίστοιχος συνδυασμός παραβάσεων σε αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας ενδέχεται να προκύψει κατά πολύ μεγαλύτερος (από 2,24 έως 6,70).
  Θα πρέπει να τεθεί ως max. για τις περιπτώσεις αυτές ο συντελεστής 2,00 για προφανείς λόγους ισονομίας των πολιτών. Ο περιορισμός του προστίμου να γίνεται αυτόματα στα αντίστοιχα φύλλα καταγραφής του συστήματος του ΤΕΕ.
  Στις περιπτώσεις συγκυριότητας ακινήτου, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ποσοστών υπέρβασης των πολεοδομικών παραβάσεων που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου (σύγκριση με το μέρος των επιτρεπομένων πολεοδομικών μεγεθών που αναλογούν στο ποσοστό συνιδιο-κτησίας) οδηγεί σε σημαντική αύξηση των συντελεστών τετραγωνιδίων (σε σχέση με τον Ν. 4014/2011) και του αντίστοιχου ενιαίου ειδικού προστίμου. Η παραπάνω τροποποίηση, εφ΄ όσον υιοθετηθεί, αντιμετωπίζει, εν μέρει, το πρόβλημα που δημιουργείται.
  Να αποσαφηνιστεί εάν συμμετέχουν στον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης δόμησης και οι χώροι που τακτοποιήθηκαν με βάση προγενέστερες διατάξεις (Ν. 3775/2009, Ν. 3843/2010 και Ν. 4014/2011).
  Αφορά τα φύλλα καταγραφής που περιλαμβάνουν ως μόνη παράβαση την υπέρβαση δόμησης.
  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως ποιές περιπτώσεις θεωρούνται αλλαγές χρήσεις και ποιές υπερβάσεις δόμησης. (π.χ. η αλλαγή της κατά την άδεια χρήσης σε άλλη που έχει μικρότερο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης τι συνιστά και πώς υπολογίζεται – με τον συντελεστή 3α ή με τους 5α έως 5δ :).
  Ο συντελεστής 3α είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αφού η διαφοροποιημένη χρήση επιτρέπεται στην περιοχή του ακινήτου (άλλως αποκλείεται η υπαγωγή στον Νόμο, κατά το άρθρο 6). Προτείνεται η μείωσή του στο 1,1.
  Η αλλαγή της νόμιμης χρήσης σε άλλη – επιτρεπόμενη (ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις και λιγότερο οχλούσα), δεν μπορεί να τιμωρείται εξ΄ ίσου ή και περισσότερο από παραβάσεις υπέρβασης δόμησης, κάλυψης η παραβίασης των πλευρικών αποστάσεων και της υποχρεω-τικής πρασιάς, που προκαλούν πολύ σημαντικότερες βλάβες στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής του ακινήτου.
  Θα πρέπει να μηχανογραφηθεί και η διαδικασία υπολογισμού των προστίμων της κατηγορίας 13, αφού δημιουργείται παράρτημα με τον ειδικό προϋπολογισμό τους.
  Να εξετασθεί η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία αυτή (μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής του ΄Αρθρου 12) και επιγραφών ή διαφημιστικών πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορους χώρους κτιρίων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
  Μέχρι σήμερα οι παραβάσεις αυτές υπολογίζονται κατά το δοκούν από κάθε Μηχανικό και δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των προστίμων λόγω παλαιότητας, παρ όλο που προβλέπεται στον Ν. 4014/2011.
  Το θέμα των επιγραφών – πινακίδων αποτελεί συνεχή αιτία προστριβών μεταξύ Συνιδιοκτητών ή διαφορετικής αντιμετώπισης πολιτών από τις αρμόδιες Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • 25 Απριλίου 2013, 19:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  H Πολιτεια πρεπει να εχει το θαρρος να διορθωνει τα λαθη και τις στρεβλωσεις που υπαρχουν σε Νομους της. Συγκεκριμενα στο Ν 4014/11 στον υπολογισμο του προστιμου ο μειωτικος συντελεστης παλαιοτητας για κτισματα απο 1-2-1983 εως 31-12-2003 ειναι ο ιδιος (0,80).Αυτο ειναι παντελως αδικο και αποτρεπτικο για τους πολιτες να προβουν στην ενταξη. Γι’αυτο θα συμφωνησω με ολους τους προηγουμενους και προτεινω να τεθουν τουλαχιστον τεσσερις κλιμακες ανα πενταετια ως εξης.
  1)Απο 1-2-83 εως και 1987 συντ. 0,25
  2) ,, 1988 ,, ,, 1992 ,, 0,40
  3) ,, 1993 ,, ,, 1997 ,, 0,60
  4) ,, 1998 ,, ,, 2002 ,, 0,80
  Εναλλακτικα μπορει να τεθει αλγοριθμος για την ευρεση του συντελ. κλιμακωτα στην εικοσαετια απο 1983 εως 2003 ανα ετος που ειναι και πιο δικαιο. Αυτο πρεπει να ισχυσει και στο Ν 4014 αναδρομικα. Η τυχον επιστροφη ποσων που εχουν ηδη καταβληθει με τον ενιαιο συντελ.0,80, ειναι κατα πολυ μικροτερα απο την αθροα υποβολη νεων δηλωσεων.

 • 25 Απριλίου 2013, 15:12 | ΜΕΥΣΤΑ

  Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του «24 Απριλίου 2013, 15:13 | Στέφανος Καρπούζης».
  1. Αυτό με το Β.Χ. και Κ.Χ. αποπροσανατολίζει και παρερμηνεύει τον χαρακτησρισμό της παράβασης. Πρέπει να διορθωθεί στον νέο νόμο με μειωτικό συντελεστή x% λόγω θέσης της παράβασης.
  2. Θα οριστεί παλαιότητα σε μικρές παραβάσεις (βλέπε Καταγορία 3);
  3. Είναι κοινό αίτημα πιστεύω ότι ο συντελεστής αλλαγής χρήσης πρέπει να επανεξεταστεί ή ακόμα και να γίνει ξεχωριστή κατηγορία για την παράβαση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. Θεωρώ ότι ο συντελεστής 1,40 είναι απαράδεκτος κι άδικος όπως έχουν αναφέρει κι άλλοι συμμετέχοντες στην διαβούλευση.

 • 25 Απριλίου 2013, 11:55 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

  Κατά την άποψη μου οι συντελεστές προσαύξησης κάλυψης , δόμησης και ύψους έχουν σαν σκοπό να επιβάλουν επιπλέον πρόστιμα όσον αφορά την υπερεκμετάλλευση ενός γεωτεμάχιου . Η λογική του αρ. 18 παρ 2 όμως δεν είναι αυτή .
  Παράδειγμα : Σε γεωτεμάχιο με δυνατότητα δόμησης 200 μ2 έχει εκδοθεί άδεια για 99 μ2 και έχουν δομηθεί 200 συνολικά . Άρα τα 101 μ2 που είναι αυθαίρετα θα επιβαρυνθούν με προσαυξητικό συντελεστή 1,3 λόγω ότι 101/200 = 0,505 > 0,50 ενώ αν είχε εκδοθεί άδεια για 101 μ2 και είχαν δομηθεί 200 μ2 τα υπόλοιπα 99 δεν έχουν την παραπάνω προσαύξηση.!!!

  Πρέπει λοιπόν , για τον υπολογισμό των αυξητικών συντελεστών να λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη αυτά του υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα και να συγκρίνονται ( υπέρβαση επιτρεπομένων / επιτρεπόμενα ) ή να υπάρξει κλιμακωτή διαβάθμιση του προστίμου .

  Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να υπερβαίνουμε πολλές φορές τον συντελεστή 2 για μη ύπαρξη αδείας που θα πρέπει να θεωρείτε η δυσμενέστερη όλων των περιπτώσεων .

 • 24 Απριλίου 2013, 20:24 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Προκειμενου να καταστεί αντικειμενικότερος ο τροπος υπολογισμού του ενιαιου ειδικου προστίμου στις ΑΥΘΑΊΡΕΤΕΣ αλλαγες χρήσης, ΠΡΟΤΕΙΝΩ. Α. κατάργηση απο το παράρτημα της κατηγορίας (4) «Αλλαγή Χρήσης».
  Β.Αντιμετώπιση της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης με επιβολή παραβολου
  250 € σε καθε αυτοτελη χωρο ο οποιος παραουσιαζει την εν λογω αυθαιρεσια και επιβολή ειδικού προστίμου το οποιο να υπολογίζεται με ειδικό προϋπολογισμό κατά το Παράρτημα για τις εκτελεσθείσες αυθαίρετες εργασίες οι οποιες αποτυπώνονται απο το μηχανικό και αναρτώνται στο σύστημα.(Ητοι: Προϋπολογισμός έως και 15.000 ευρώ θεωρείται μία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Ο αριθμός των παραβάσεων προκύπτει από το πηλίκον του συνολικού προϋπολογισμού δια του ποσού των 15.000 ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήματος.

 • 24 Απριλίου 2013, 18:45 | Οικονόμου Κλεάνθης (Αρχιτέκτων Μηχ/κός)

  Συμπλήρωση στην παράγραφο 6.(Αρθ. 18) . Ειδικότερα για Υπόγεια τα οποία έχουν επεκταθεί πέραν του περιγράμματος της κάλυψης και ειδικότερα κάτω από μπαζωμένες βεράντες που προβλέπονταν στην Ο.Α. και των οποίων προβλέπεται η οριστική νομιμοποίηση, να μην προσμετρούν στο Σ.Δ και κάλυψης σε περίπτωση μελλοντικής προσθήκης, δεδομένου ότι δεν προκαλούν πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.