Άρθρο 26: Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών/ χρήσεων

1. Για νέες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις, καθώς και για τις περιπτώσεις που δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 21, ή δεν δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών και τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος, κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.
β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών και τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου, από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή την έκδοση άδειας δόμησης ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.
γ. Για κάθε αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία που λόγω της φύσεώς της δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου η αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται αναλυτικά με τιμές Προϋπολογισμού κατά το Παράρτημα του παρόντος νόμου.
2. Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, για βεβαίωση και είσπραξη. Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδοχών από δεκαπέντε (15) ημέρες έως τρεις (3) μήνες. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο προϊστάμενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υπαλλήλου, σύμφωνα τα προηγούμενα εδάφια.
3. Ποσοστό, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των παραπάνω προστίμων, αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

 • 28 Απριλίου 2013, 16:01 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΖΗΣ

  ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ , ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ.ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΝ ΕΝΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ.

  ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗ.

  ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ
  (TIME) ΚΥΡΙΕ ΚΑΛΑΦΑΤΗ.

  ΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

  ΔΙΑΛΥΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΜΜΕΣΑ.

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Αρθρο 26 : (Πρόστιμα Ανέγερσης και Διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών και χρήσεων)
  Να προστεθούν παράγραφοι που να προβλέπουν τις επιπτώσεις που θα έχουν Ιδιοκτήτες:
  1. Από παραλείψεις δήλωσης αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, αβλεψίες ή εσφαλμένες ερμηνείες άρθρων του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου, οφειλόμενες – αποδεδειγμένα – στον Μηχανικό που διεκπεραίωσε την διαδικασία.
  2. Από μη συμμόρφωσή τους με τις διαδικασίες ένταξης στον Νόμο αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων επί συνιδιόκτητων ακινήτων
  3. Από απόρριψη (εν όλω ή εν μέρει) της υπαγωγής στην ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 12, 13 και 14 Επιτροπές ή Συμβούλια.
  Προτείνεται να γίνεται επανυπολογισμός του οφειλομένου προστίμου και δυνατότητα ρύθμισης των πληρωμών του επιπλέον ποσού, στην περίπτωση 1. Στην ίδια περίπτωση εάν η υπαγωγή δεν είναι δυνατή λόγω των περιορισμών του άρθρου 2, το πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης της παραγράφου 1 να μειώνονται κατά 50% και στον Μηχανικό να επιβάλλεται η ποινή της παραγράφου 3, του άρθρου 6.
  Στις περιπτώσεις 2 και 3 να καταβάλλεται το υπολογισθέν ενιαίο ειδικό πρόστιμο και το 1/6 αυτού ως ετήσιο πρόστιμο διατήρησης, μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών ή την επαναφορά της αρχικής χρήσης ή την έκδοση αδείας δόμησης ή την αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.
  Είναι ακατανόητο να επιβάλλονται τα προβλεπόμενα εξοντωτικά πρόστιμα στις ως άνω περιπτώσεις, σε Ιδιοκτήτες που με δικές τους ενέργειες αποκάλυψαν την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών στα ακίνητά τους και είχαν την διάθεση να πληρώσουν το αντίστοιχα ειδικό πρόστιμο, προκειμένου να τα νομιμοποιήσουν κατά τις διατάξεις του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου.

 • 25 Απριλίου 2013, 20:26 | Δημήτρης Π.

  Η εξέταση προσφυγών αφορά τις προσφυγές νομιμότητας που ασκούνται από το ΣΥΠΟΘΑ κατά το άρθρο 33 του Ν. 4030/2011 και όχι τις ενδικοφανείς προσφυγές (ενστάσεις του άρθρου 4 του ΠΔ 267/1998). Επίσης πρέπει να γίνει μια κωδικοποίηση ως προς το ποιες διατάξεις ισχύουν στα ΠΔ 267/1998, ΥΑ 9732/2004 και ποιες από αυτές είναι εφικτό να έχουν υπόσταση με τις αρμοδιότητες διαφορετικών υπηρεσιών.
  Υ.Γ. Νέες Αυθαίρετες μετά τις 21/9/2011?

 • 20 Απριλίου 2013, 15:46 | Σταύρος Σουάνης

  Σε περίπτωση που η διοίκηση θελήσει να επιβάλλει πρόστιμο σε ιδιοκτήτη που έχει ποσοστό επί αγροτεμαχίου π.χ. 2% και έχει ένα σπίτι όπως και άλλοι 29 στον ίδιο αγρό, θα το επιβάλλει και στους 30 αναλόγως του ποσοστού τους ή κατά του φερόμενου ιδιοκτήτη όπως έκανε π.χ. με τον 3212/2003;
  Επισημαίνεται ότι το παρόν σχέδιο νόμου θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια σε αυτούς τους ιδιοκτήτες για τη δήλωση του αυθαιρέτου τους (για το οποίο στο παρελθόν η διοίκηση του επέβαλε πρόστιμο ως «φερόμενο» ιδιοκτήτη) μέσω του άρθρου 5. Τόσο η παράγραφος 2 όσο και η 3 (του άρθρου 5) είναι πρακτικά ανεφάρμοστες για τις περιπτώσεις αυτές (πάνω από 80.000 κατοικίες μόνο στον Δήμο Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική…)

 • 19 Απριλίου 2013, 18:19 | ΣΑΒΒΑΣ Π.

  Θεωρώ ότι ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων νέων αυθαιρέτων, όπως προβλεπόταν στον Ν 4014/11 και όπως διατηρείται στο παρόν σχέδιο, είναι άδικος, διότι εξομοιώνει όλες τις χρήσεις (ξενοδοχεία, κατοικίες, αποθήκες καταστήματα κλπ) και όλα τα επίπεδα (ισόγεια, όροφοι, υπόγεια) και πληρώνουν το ίδιο πρόστιμο, αν βρίσκονται βέβαια στην ίδια περιοχή. Το δικαιότερο θα ήταν τα πρόστιμα 30% ανέγερσης και 5% για κάθε χρόνο διατήρησης να επιβάλλονταν στην «αντικειμενική αξία του αυθαιρέτου κτίσματος, όπως αυτή προκύπτει απο το σύστημα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών».

 • 18 Απριλίου 2013, 20:28 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Θα πρέπει να ορισθεί με σαφήνεια εάν στις εγκαταστάσεις και εργασίες που δεν αντιστοιχούν σε επιφάνεια χώρου της περίπτωσης γ της παρ.1 του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται και οι εξώστες, οι ημιυπαίθριοι, τα στέγαστρα και τα κιόσκια (όπως δηλαδή αναφέρεται στο άρθρο 18 παρ.5 του παρόντος) ή για τους προαναφερθέντες χώρους ο υπολογισμός του προστίμου πραγματοποιείται βάσει της επιφάνειάς τους.

  Εύλογο κατά την άποψή μου (χάριν απλοποίησης των υπολογισμών, ταχύτερης σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας και ταυτόχρονα δικαιότερης αντιμετώπισης τέτοιων αυθαιρέτων επιφανειών που δεν δημιουργούν κλειστό χώρο) είναι να ισχύει για τις περιπτώσεις αυτές μειωτικός συντελεστής επιφάνειας 1/2 ή 1/3 αντί του πολυπλοκότερου αναλυτικού προϋπολογισμού.

  Ομοίως για περιπτώσεις αυθαίρετης αλλαγής χρήσης επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση μειωτικού συντελεστή επιφάνειας καθόσον με την παρούσα ρύθμιση η αλλαγή χρήσης νομίμου κατά τα λοιπά χώρου αντιμετωπίζεται ταυτόσημα ως προς το ύψος του προστίμου με έναν εντελώς αυθαίρετο χώρο.

 • 18 Απριλίου 2013, 17:46 | Στελιος

  1.α,β,Εφόσον κατεδαφιστεί το κτίσμα από την ΕΥΕΚΑ με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, θα πρέπει να διαγράφεται το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης σύμφωνα με την απόφαση του Α.Π. για την περίπτωση κτίσματος εντός δασικής περιοχής.

 • 18 Απριλίου 2013, 13:27 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Επιτέλους να εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4030/2011 Υπουργική απόφαση για τον καθορισμό του ύψους του παραβόλου για την εξέταση των επώνυμων καταγγελιών από τους ελεγκτές δόμησης, οι οποίες πλέον έχουν αυξηθεί δραματικά, αφορούν κατά κύριο λόγο ασήμαντες υποθέσεις (ως μέσο εκτόνωσης της οργής των πολιτών εναντίων των γειτόνων τους, κυρίως στην επαρχία), οι υποστελεχωμένες Υ.ΔΟΜ δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα χρονικά όρια που ισχύουν σήμερα, δεδομένης ακόμα και της έλλειψης υπηρεσιακού οχήματος ή της δυσκολίας μετακίνησης του λόγω έλλειψης καυσίμων ή κάλυψης εξόδων συντήρησης και επισκευής τους και ειδικά όταν σε μερικούς νομούς υπάρχει μόνο μία Υ.ΔΟΜ επιφορτισμένη να καλύπτει τις ανάγκες σε ολόκληρο το νομό.
  όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την απαράδεκτη διάταξη του εδαφ. Γ (Κατηγορία αυθαιρέτων 3)του άρθρου 9 είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν μια εκρηκτική κατάσταση και αντί να λυθούν προβλήματα θα προκύψουν νέα και σημαντικότερα.

 • 18 Απριλίου 2013, 08:14 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

  ‘2. Τα πρόστιμα…..αποστέλλονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης στην αρμόδια φορολογική αρχή’
  Ερώτηση 1: Φορολογική αρχή του ακινήτου ή του ιδιοκτήτη?
  Ερώτηση 2: Δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιούς φορείς αποδίδονται τα πρόστιμα και σε τι ποσοστό, (είναι σε ισχύ η παρ.15 του αρθ.17 του Ν-1337/83 για απόδοση των προστίμων στους Δήμους, σε συνδιασμό με τους Καλλικρατικούς Δήμους και την κατάργηση των Νομαρχιών.
  Ερώτηση 3: Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης και η βεβαίωση των παλαιών εκκρεμών προστίμων διατήρησης (ποσοστά απόδοσης της ερώτησης 2). Η σχετική υπ΄αριθμ 359/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι ασαφής και δημιουργεί προβλήματα. Θα μπορούσε να απλοποιηθεί ξεκάθαρα η απόδοση των προστίμων παλαιών και νέων με μια πρόταση. Η ισχύουσα αναζήτηση για το τι ισχύει… τι δεν ισχύει… τι συμπληρώθηκε… τι τροποποιήθηκε.. μπλοκάρουν ήδη την διαδικασία επιβολής προστίμων.
  Ερώτηση 4: Οι ’15 ημέρες προθεσμίας’ δεν είναι ευέλικτη για τις μικρές υπηρεσίες δόμησης. Διότι η μαζική σύνταξη π.χ. 100 προστίμων διατήρησης μια φορά το χρόνο είναι πιο παραγωγική διαδικασία(λόγω χρήσης υπολογιστικών προγραμμάτων) από την καθημερινή παρακολούθηση και σύνταξη λίγων εγγράφων, σε συνδιασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών και το δικαίωμα αδειοδότησης των υπαλλήλων.

 • 18 Απριλίου 2013, 07:06 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ

  ‘β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% …..το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου.’ Ερώτηση: Παραμένει σε ισχύ ο αναπροσδιορισμός των προστίμων διατήρησης βάσει της παρ.5, του αρθρ.4 του ΠΔ-267/98, και αν ναι σε τι ποσοστό???